26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
UnCll VII S&VI r 8 3 6 8 umhuriyet Telgral ve mefctub adreai: Cumhuriyet, îstaobul Poeta kutusu: Îstanbul No. 248 TelefonJar: Umuml Santral Numarasu 24296. Yan frleri: 24299. Matbaa: 24290. 'ÜS I TURK Ş1IRI KURUCUSU: YUNUS NADÎ Çarşamba 3 Aralık 1947 C« H» P» Heyecanh Programın lâiklik maddesi çok sert tartışmalara sebeb oldu, bu maddeyi beğenmiyen bazı hatiblerin sözleri şiddetli bir infial havası yarattı Protestolar arasında konuşan öç delege Bunlardan ilki: «Kumar, içki aldı yürüdü, ahlâk tefessüh etti, sebeb dinsizliktir. Allahı tanımıyoruz > diye söze başladı Üçüncü olarak konuşan Maraş delegesinin sözleri yarıda kesildi, delege tarziye verdi, kabul edümedi ve kursuden indirildi Dün sabah saat tam 11 de Kurultay da müzakere salonuDun ve korıdorlarm manzarası Bir tezad taturkun en buyuk emcli nuUetimizi bir an once bab medeniyet sew>esine ulaşbrmaktı. Tarihî bir zaruret olarak yüz yu kadar once kendiliğinden başhjan bir hareket, onun yorulmak bilmez gayretleri sayesinde hızlandı ve şuurlu bir metod haline gelmeje başladı. Bugun yurdumuzda batı medeniyetinin vasıflannı benimsemiş hatın sajılır bir vatandaş kutlesi vardır. Musbet bilgi mantığı gencleritnizden çoğunun hayatta biricik yolgöstericisidü*. Cumhurijetten öneesine tayasla sayısı on misline jukselcn ilkokul oğrencilerimiz her jıl diploqıalarım alarak hajata atılırken Turkijemizin tnanzarasım âdeta gozlc gorunurcesine değişlirmektedir. Medenî ihtiyaclanmızın durmadan arttığına şahidiz. Şehirli ileri bir belediye istijor, ko\lu doktor, ebe, ilâc arayor, kadın her sahada çalışıyor ve halk kendme lâvık bir idare sistemıne hasret çekiyor. Bu>uk Atamızın nurlu elile hızlanan bu kalkıntna hamlesi ergeç ozledığimiz havata bizi ulaştıracak, hukumet mckanizması da şuphesiz daha rasjonel bir şekilde işlemenin jollannı bulacaktır. Londra Kurultay, bugün son Konferansı Avusturya meselesi halledilemiyor Londra 2 (B B C ) Avu"turya meselesını halletmeğe memur olan Dış I«lerı Bakan muaimlerı bu mesele uzerınde anla«mava varmaksızın raporlarım hazırlanuflar ve dortlere gondermiflerdu Mııa\nnler Avusturj adakı Abnan malları me«elesını ha' ıçın Rusyaya yuz y y Arka.it Sa. 3 Sü. 5 d* A Hamdullah Suphi de din mevzuunda uzun boylu konuştu ve konuşması tenkidlerehücumlara sebeb oldu Ankara 2 (Telefonla) Kurultay, bu sabah saat 9 dan akşam 21,30 a kadar program tasannom bütun maddelenni gorujerek çıkardı Dk maddelerde devleün ytpacajı »kononuk lçlpr mevzuu fizennd» blr çok delegeler muhtelıf fıklrler serdettJer Bu arada Sadı Irmak da harb sonu ekonomısıne ve toptan kalkınma teşebbusune gıderken devlet tejkılâtımızın bu teşebbuslen zorlaşhracak çekılde değıl, kolay Arkan Sa. 4, Su. 1 d« toplantısını yapıyor Bugunkii içtimada Başbakaıı Kuraltayın ele aldığı mevzular hakkıııda izahat verecek Seçimlerin fazla hararetli olmıyacağı Tflgf&fgg iahakkuk ediyor, müfritlerie mutediîler hâ&iscsi anlaşmış bulunuyorlar üüağdur o'dukiarı Ankara 2 «Telefonla) 7 ncı me ksranna sevketmışbr. B^oık Kıırultavm, yarm çah^naBugıın ıkı oturum arasmda Şemanlaşiîan 22 dantokrat larını bıtıreceğı ve seçıml«Tin varın seddın Gunaltay da şunlan sovleakçama doğru atapılacaSSı anlaşılınuştır ^or Kurultaym, bugune kadar defahlîye edildsier « De!«je arkadaşlarımızdan bir \am eden muzakere şeklınden çaIışmalarımn bir muddet daha sureoeğı tahmın tdılıvordu Fakat gun seçtıkce sıralardakı boşluklann ar+ma=ı delegelerı ışierı çabıık bıtır Nısırda komünist subayların hazırladıklan Rejimi devirmek istiyenler yakayı ele verdiler, 40 ev basıldı, bir çok vesikalar ele geçirildi, bir paşa ile 12 subay mevkuf Bunlara göre suıkasdcilerin Kahıre (Hususî) Mısu: zahedefı Mıstr ordusunu ele gebıtası bir muddettenben m j çırmek ıçın şımdıla Muır orhım bir suıkasdı takıble meşdusu Genelkurmay Başkanı gul oljyor ve takıbatl hakkınGeneral Ibrahım Ata Paşan, da hıçbır sızıntıya meydan verevıle bırlıkte berhava ederek memek ıçm uğraşıyordu Bn o'durmek, genelkurmaylığı ele nıhayet hakıkat anlaşılmı? haalarak Kahıredekı butun askezırlaDmakta o'an suıkasdın hır rî kuvvetleri ele geçırmek, sonhukum«t darbesı mahıyefını ra bu kuvvetler sayesmde hâhaız olduğu belu^ım ve bu kumetı devirmek ve bırçok hüvuzden Azız Alı Paşa ile cn kumet erkânı ile kumandanlan ıkı kadar Mısırh subavın tevkıf edıldığı, hukumetçe neşrıce Hareketın elebasısı oldurmek, hukumete elkoynıak musaade edılen malumaHan j ^ ^ j ^ p ^ , ve ıstedıklerını yapmaktı Suıanlaşılmıştır. Takıbat sırasm kasd 28 ekim gunü yapılmıs da kırk ev basılmış ve bu evlerde sui olacak ve bovlece Mısııda veni rejim kasdın ve hukumet darbesınrn nasü ha kurulaca'î ve çımdıkı rejım baştanbasa nrlanaıgını belırten bırçok vesikalar el yıkıbıu; olacakü k Sa. S. Sfl. Jto ae edılmıştır kısmı, ışlenn uzama'indan dolayı Izmır 2 (Telefonla) GclerdoSt Inıburadaa a\Tilmıştır, bır kısmı da cagımn Y^pıce ko\unde Dernkrat P ' r gıtmek mecburıvetındedır Bunun tıLlerle Haık Prtısı kov ıd=re hcvoti ıçm KuruitaVı varın kapamak zorunFa. 3 S« 8 Aı « Sa 3 SIL 5 d« Fakat ne hazin bir tecellidir ki. bu milleti 25 yılda dev adımlarile >uruten inkılâb, o inkılâbın yapıcısı ve bekçisi olmakla o\unen Halk Partisini hemen de olduğu jerde bırakmış gibıdir. Evet, ılkağizda ha\salaja sığtnaz gıbi gorunen bu ıddıa, maalesef hakıkatın ta kendısıdır. Ataturkten aldığı ilhamla Turk milleti dağ tepe ileri gitmiş, fakat Cumhurijet Halk Partısi başladığı noktada jerinde sayıp durmuştur. Kurultavda esen hava. bu goruşu ber gun, her saat doğrulamaktadır. Orada pck kuçuk bir ekalliyet tcşkil eden bırkaç aydın duşunceli vatandaş mustesna, Turk cemhetînin bugunku ve yannki gerçek menfaatlerini anlıjarak konuşan kaç kişije rastladmız? ileri demokrasi parolastnı ilk ortaya atan sayın Ismet Inonudur. Bazı delegelerin kurultay kursusünden de soyledıği gibi Cumhun\et Halk Partisi bunu ancak sonradan haber alabilmiştir. Haber aldı da ne yaptı? « Ey şef, ne iji ettin! Zaten gayemiz bu rejimi yurdumuzda gerçekleştinnekti. Ataturk de butun hayatı boyunca bize bu jolu gosterijordu Karşımızdaki muhalıf partinin çalışmalarına bakarak halktaki u\anıklığı yakından farkediyonız. Bundan bojle bunyemize daha demokratik bir işleyiş mekanizması bulahm. Rakibimizle millet onunde açık alınla boy olçuşelim. Vatandaş çoğunluğu hangi tarafa isterse işbaşına o geçsin. Bugune kadar olduğu gibi bundan boyle de senin ıılkun bizim ulkumıızdur. Artık rakiblerimizle serbest tartışma alanında cenkleşeliın.» Gibilerden bir zihniyet ortaya keydu mu? Hayır, Cumlıurlyet Halk Partisi âdeta demokrasiden urker gibi bir hal aldı. Aradan iki buçuk yıl geçtiği halde bugun hâlâ aynı tereddudiu ve çekingen tavn bırakmış değildir. Parti kurultavına hâklm olan korku. Ismet Inonu başkanlıktan a\ rılırsa Halk Partisinin yıkılacağı korNADİR NADİ Arkast So. 3. Sfl. i U Filistin için mukaddes cihad ilân edildi Arab âleminîn bütün merkezlerinde asabiyet gittikçe artıyor Amerikan askerî müşahîdleri, Filistinin bir Sovyet istilâsına uğraması ihtimalinî ileri sürüyorlar Kahıre 2 (Radj'o) Dunyanın en hıyeü alnuş olduğunu uân etmıslerdır. buyük ve en esJri islâm ünlversitesı olan Bunun uzenne «ElEzher talebesı> bu El Ezher'ın yuksek ul«na heyeü bugün mukaddes cihada ıştırak ıçın gonüllü topîanarak Filıstıni kurtarmak raesaîe yazılmağa hazsr olduklarını bıldırmısler Arkan Sa. 3. Sü. 2 d* suıın artık bır cmukaddes cıhad> ma Adana köyierini istilâ eden sular ceküdl Htflttl Tftm» Hasanoğlan Köy Enstitüsü Miilî Eğitim Bakankğı tarafmdan yayınlanan bir tebliğde, yiiksek kısum öğrencilerînin diger okullara nakli uygun görüldüğü bildiriliyor Ticaret Bakanı Mahmud Nedîra Gunduzalp Son se\Ub(la sular ailımia KaJan koyleri gosterir harita •» Yazis* S Cnefl taMfemizi* •• Hububat spekiilâsyonu hazırlıgı HUkumef, tacirlerin harekellerinden şüphelendi, fedbirler aliyor Ankara 2 (Telefonla) Oğrendığıme gore hukumet hububat snekulâsvonuna mânı olmak uzere bugunlerde bir ta Arkası Sa 3 Sü 2 de Isveç takımı Nuhtelite dün 3 2 yenildi Sevdiği yengesini öldüren genc Koy enstitulerınden biri. eski Millî Eğıtım Bakanı Hasan Âli Yucel tafsilâtı ile birhkte, gazetcciler tarafından gezılirken Ev\'elkı akşam Cihangirde bır cınaAnkara 2 (a a ) Mıllî Eğıüm Ba lan Koy Ensütusundekı yuksek kısım ogrencılennın bu ders Mİmdan ıtıbaren yet ışlendıgını bır gencm jengesıni kanhgından tebhğ edılmıştır Uçuncu Maarif Şuraamın verdığı blr kız ve erkek meslek ogretmen okulla oidardugunu dun yazmıştık Bu cına; et ATKOSX Sa, 3. Su. S d» Arkast So. 3. Sü. 6 da prenap karanna dayazularak Hasanoğ Cihangirde evvelki akşam cereyan eden facianın " Musabakanm son dakıkalaruıda Suphl. Isveç kalesine kaia ile nçnneu golu yapa ktm oyaadıft M'sdfar Isveç takımı dun son maçını Inonu stadında îstanbul Muhtelıtı ile yapmif ve üçte oyucu 3 2 kaybetmıştır. Maçın ttfeılâtoı i uncu i&hıienüzde buiacaksuuz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle