24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
« Aral* Î9IT CUIHHUMVET KITAB BASTIRILACAK KIZILAY DERNEĞİ Istanbul Deposu Direktörlüğünden: 1 Örneği depomuzda mahfuz takriben 2 8 3 5 formahk «Anatomi ve Fizyoloji> adh kitabdan 2000 nüsha cildli olarak basürılacaktır. Bu kitab ihalesi, lesim ve khşelerle baskı ve cild işleri olmak üzere depomuzda mevcud husus! şartnamelerine göre. a y n ayrı tarihlerde kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. t, 2 Istekhlerin teklif ve teminatlarım resim ve klişeler için 11/12/ 1947 perşembe günü saat 11 e kadar depomuza tevdi etmis olmaları lâzımdır. 3 Derneğimiz arttınna ve eksiltme kanununa tâbi olmayıp ihalede serbesttir. 4 Fazla tafsilât aijnak istiyenlerin Mımar Vedad caddesi Kızılay Hanında muamelât servısine müracastleri açıklanır. % 6 FAİZLİ III üncü Tertip GRIP, NEZLE ve SOGUK Atğmhktarma limonımızogeleh veaiden I AMERİCAN EXPORT İJNES İNCORPORATED NEWYORK Limanımızda bulunan Kalkınma Istikrazı Tahvilleri 95 475 950 4.750 tahvil verilir. Senelik falz % 6 dır. Altı ayda bir yarıyarıya ödenir. Faizler ve tahvil bedelleri ödenirken vergi ve resim namile hiç bir kesinti yapılmaz. Bu tahvUleri arttırma. eksiltme ve sözleçmelerde teminat ve millî emlâk alımlarında bedel olarak üzerinde yazdı kiymetl» kullanabilirsiniz Ayrıca dilediğini'' anda paraya ds çevirebilirsiniz. Satış yeri: Bütün bankalar. Satu müddeti: 1/12'1947 13/12/1947 (16246) Karsı Kullamhr Elektrik Tesisatı Yaptırılacak Bingöl Belediye Daimî Komisyonundan: 1 Eksiltmeye konulan iş: Bingöl kasabasında yaptırılacak elektrik tesisatıdır. 2 Keşif bedeli C467C5) lira (27) kunıştur. 3 Ceçici teminat ("507) lira (39) kuruştur. 4 Eksiltme kapalı ?aıf usulilj 20 arahk 1947 cumartesi günü saat 10 da Bingöl Belediye Daimî Kornisyonu odasmda yapılacaktır. 5 Istekliler her gün parasız olarak keşif proje ve şartnameyi Belediye kaleminde görüp okuyabilirlec 6 Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. Isteklilerin 2490 sayıh kanuna gbre üiEleden »n az üç gün evvel ehliyet belgelerini ilgili makamiardan temin ve usulüne göıo hrzırlayacakları kapalı zarflarile birlikte ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanlığma vermeleri lâzım geleceği ilân olunur. (16502) Zeytinyağı Satış Hânı Ayvahk Vakıf Zeytinlikler Işletme Müdürlüğünden: Zeytinyağı, Çıplsk, 1.5 ilâ 4,5 ve sabunluk ve beheri 90 tonluk miisavi beş partiye ayrılmış 450 tondur. 4 Malın tesliml : Işletmenin Ayvahk ve Havran depolarında. 5 Ihracat dolarla yapılacaktır. 6 Saftşın şekli : Saüçlar kapalı zarf usulile olacak ve en yükaek fiaılar ve en müsaid şartları teklif eden firmaya bu f:at ve şartlar işletmece uygun görüldüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce tasdik edildiği takdirde satış yapılacaktır. Satışa iştirak edecek firmalar, teklif mektublarile birlikte aşağıdaki vesaıkleri noksansız olarak ve (2490) sayılı kanunun buna dair olan hükümleri dairesinde kapalı ve mühürlü bir zarf içinde Işletme Müdürlüğüne gönderilecek veya vereceklerdir. a îhracat ruhsatnamesinin noterden musaddak sureti, b Firmanin sirküleri c Teklif edilen fiata göre malın bedeli üzerind«n %5 teminat akçesi. (Banka teminat mektubu veya devlet tahvilâtı veya Işletme veznesine yatınlrr.ış nakid makbuzu muteberdir. Teklif mektubları 25 aralık 947 günü saat 12 ye kadar Işletme Müdürlüğüne tevdi edilmelidir. TekJif mektubları aynı günde saat 15 te bir komisyon huzurunda açılacaktır. Teklif mektublar: tesbit odilen saate kadar Işletmp Müdürjüğünde bulundurulmak üzere iadeli taahnüdlü mektubla da gönderilebilir. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez, geç ge:en mektubun tesrllüm zamanı bir zabıtla tev sik olunur. Işletme Müdürlüğü idare komisyonu gelen teklifleri satış için tesbit ve ilân olunan gün ve saatte tetkik ederek neticeyi bir zabıtla tesbit eyler. Kapa!ı zarfların açılmasında dile.iikkri takdirde, teklif sahibleri veya vekilleri ha7u bulunabilirler. 1 Nebatf yağın nev'l: 2 Kap dummu ' 3 Satış miktarı : liraya 100 liralık liraya 500 liralık liraya 1.000 liralık liraya 5.000 liralık Marshfield Yicfory Vapuru hamulesini boşalttıktan sonra eşyayi ticariye alarak K Ö S T E N C E ' y e hareket edeeektir Limanımızda bulunan MERMER KATRAKLARI SATIŞI Emlâkbank Yapı Limited Ortaklığından: 1 Amerikaya sipariş ed)lip memlekete gelmiş ve henüz gümrük rauamelesi ikmal edilmemiş olan ıki aded komple mermer katrak makinesi ile kenar kesme makineleri ve perdah blokları ile yedek aksamı satılacaktır. 2 Buna daır şartm'r.e ve li.teler ve arzu edilecek malumat Ankara'Ja Emlâk Bank Yapı Limited Ortaklarından ve İstanbulda Türkiye Emlâk Kredi Bankasından ahnabilir. 3 Istcklilerin şartnsme ve listeleri imza ederek teklif mektublarını on bin lırahk teminatlarile birJikte en gcç 10 aralık 947 tarihine kadar Ankarada Emlâk Bank Yapı Limited Ortakhğı Müddrlüğüne vermeleri veya göndermeleri. 4 Tek'iflerin ahnması satış merburiyetini tahmil etmez. (16440) EXBROOK Vapuru eşyayi ticariye alarak 4 Arahkta ISKENDERÎYE ve NEWYORK'a hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir hanında 3 üncü katta HAYRİ. ARABOĞLU ve Şsi na müracaat. Tel :4499321 Satılık kamyon Afyonkarahisar Belediyesinden: Belediyemlze aid yeniden rektef«den çıkmıj kasası demir tabla v« mltt aded iç ve dış lâstiği mücedded Dov marka 10 plâka numaralı fa*l k«myo« (İ500) lira muhammen bede'le 21/11/947 günündm İtibaren 20 gün müddeti* açık arttırmıya çıkarılmıştır. % 7,5 teminat: muvakkatesi olan 412 lir» 50 kunifu lhal«d«n «ry«l B*« lediye tahsildarın.ı tediye ederek alacağı makbuzla ihal«y« iftirmk «d«eakl*rdir. Makineyi görmek Lstiyenler her zaman Belediye «•yrüstfer laİTİîğina, arftırma ;artnamesini görmok istiyenle: de Belediye Saymanlığına mürıeaât t t meleri ilân olunur. Armement Deppe S. A. A N V ER S Limanımızda bulunan Ambalaj işl?rjıde çalışmak üzere işçi kızlar aranmaktadır. Istiyenlerin her gün Fineancılar Rızapaşa ycku?unda Şark hanında 31 32 numaraya müracaatler:. İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR BRUXELLES Vapuru eşyayi ticariye alarak 5 Aralıkta ISKENDF.RIYE ve ANVERS'e hareket edecektır Ffc'la tsfsilât ıçın Galatada Tahir r.nınHa 3 üncü katta SCAVDFNAVV^N NEAR EAST lUEN'CY Vapur acentalığına müracaat Telefon: 4499321 Devlet Demiryolları İşlelme U. M. den: Vagon Camı Almacak Devlet Demiryollan Mcrkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığmdan: Askerlik ödevinden terhis edilmiş ve îstanbul Yatılı Tıb Oğrenci Yurdu 1945 yılı mezunlarından olup mecburî hizmeüerini yapmak üzere şimdiye kadar Bakanlığa başvurmamış olan aşağıdf. adları yazılı tabiblerin en çok bir hafts içinde Bakanlığa başvurarak nerede olduklarını ve fakat henüz terhis edilmemi? iseler sebebini bildirmeleri aksi takdirde mecbur' hizmetlerini yapmaktan çekinmiş sayılarak haklarında 2000 numarah kanun hükümlerinin tatbik edileceği kendilerine tebliğ mahiyetinde olmak üzert ilân olunur. Dr. Ibrahim Demirel, Sabahaddin Akaydın, Ali Atalay, Reşad Vehab. Cemal Ozkan, M. Muhlis Sunar, Ismail Paylan, Kâmran ETtimur, Cevdet Güntürk, Bedii Erkul, Ibrahim Urtaömer, M. Nemik Belendir, Fahreddin Esena, Rüşt'ü Yargıcı, M. Kuddusi Gazioğlu, Arif Aksehirlloğlu, Mehmed Ökman. (16549) mm SİZİB06AZ HASTALIKLARİLE 1 Türlü eb'adda on beş kalem vagon camının gatın alınmssı (kapalı arf) usulile eksiltmeye konulmuştur. Teklif olunan en yüksek fiat ve müsaid şart, Işletme Müdürlüğü ıdar» 2' Malzemenin muhammen bedeli 12162,40 v« muvakkat teminaö komisyonunca uygun bulunduâu ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce de tasdik edildiği takdirde teklifin kabul olunduğu alıcıya ve bilgi olarak diğer teklif JJ2.18 liradır. 3 Şartnameler bedelsiz olarak Ankrada Malzeme Dairesinden ve sahiblerıne yazı ile bildirilir Haydarpaşada Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden verilir. Teklifin kabuJ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde mücbir sebebler 4 EksiUm? Ankarada Iaart binasında Malzeme Dairesinde toplanan | dahi olsa, alıcı firma dolar üzerinden akreditifı Tüıkiyedeki bankaların birinde | açtırmadığı takdirde Işletme Müdürlüğü protesto keşidesine ve hüküm istihsa Merkez 9 uncu Sstınalma Komisyot.unca 15/12/947 pazartesi günü taat 15 te iıne hacet kainıaksuın muka\eUyi bir taraflı olarak feshetmek ve teminat ak yipılacağından isteklilerin tekliflenle kanunun taytn ettiği vesikalarıru ayii çesini irad kaydetmek hakkını haizdir. ?ünde nihayet saat 14 e kadar makbu7 mukabilinde adı geçen Komisyon baş* N O T: 'tanlığına vermeleri (veya muay^en vakitten önce ele geçecek tarzda iadeJ olaralt posta ile gondenr.eieri.) (163.İ6) Bu satışa aid şartname Jşletmc Müdürlüğü ve Istanbul Vakıflar Ba.şmüdüılüğü ile Izmir ve Mersin Vakıfla1 Müdürlüjünde görülebilir. (16377) 1948 her yerde arayınız. I KIZİL KIZILAY DERNEGI GENEL MERKEZINDEN: Dernei ihtiyacı için fcapah zarf usulü ile bes milyon aded 2 santimetre küplük bos ampul alınacaktır. Ampuller Nötr camdan mamul, takimde hararete dayanıklı, naki) sıralarında kLnlmıyacak kadar kahnca ve altlan düz olacaktır. Boğumlu ve boğumsuzbrın fıatları a y n a y n gösterilmek, tediye »artıteslim müddet ve yeri belirülmek suretile, hazırlanacak kapalı teklif mektublarının a y n bir nıektuba bağlanarak 15 aralık pazarteai günü akşamına kadar Genel Merkezde bulundurulmaâi lâzımdır. Geçici teminat olarak Ankarda genel merkezimiz ve istanbulda depomuz veznelerine yatırüacak bes bin lira veya bu kıymette «sham ve tahvılâta aid makbuzuiı veya banka mektubunun teklif mektubuna eklenmıs olması ve kesin ihalede bu miktarın ihale bedelinin yüzde yedi buçuğuna iblâğı şarttır. Dizel motörü almacak Düzce Sağlık Merkezi Tabibliğinden: 1 Düzc« Sağlık merkezi içlc 15 Kw. lık komple vaziyette mütenavib cereyanlı 1000 devreli 380 volt 50 prlyotluk bfr aded Direl motörü açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 2 Ihale, 12/12/947 tarihine tesadüf eden euma günu saat 14 te Sağlık merkezinde teeekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Motörün tahmin edilen' bedeli 12857 liradır. Muvakkat teminatı da 964 lira 27 kuruşrur. Bu miktar, muvakkat teminat malsandığma yatırıl madıkç* ihaley» iştirak edilemez. 4 Motör, Sağlık merkezine komple halinde teslim edilecek ve orada gösterilen mahalle yerlejtirilerek ijler bir vaziyette mütehassu bir fen adamının raporuna müstenlden teslim alınacaktır. 5 Bu husustaki fennt aartname, Sağlık merkezinde mevcuddur. Istiyenlere parasız olarak verilebilir. (16612) OKSÜRÜK EZLE veGRİPTENp ^KORUR vcTEDAVL EO ER Nakliyat Yaptırılacak 1 Güıün ekipimizde rravcud ve bundan sonra almacak Ofisimize aid hububat, bakliyat vesair maddelerdea 500 tonluk bir partinin Armağan'a Usınması, aktarılması, havalandıruması işi açık eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme 10'12/947 tnrihine tesadüf eden çarşamba günü saat 15 te müdürlügümüz binasında teeşkVül edecek hususi komisj'on huzurunda yapılacaktır. 3 Isfekli idmselerin 500 lira muvakkat teminat ak;elerini eksiltme saatinden bir saat cncesine kadaı müdürlügümüz veznesine yatırmaları ve alacakları makb.iz vesair belgeleıle birlikte komisyona başvurmaları lâzımdır. 4 ~~ B u i ş e a i d î 3 1 ' " 3 ? 1 " ^ ve sözlesme tasarılan beş lira mukabilinde Gürün ekipinden, Armağan, Sıvas ambarından ve müdürlüğümüzden temin olunabilir. (16296) Dr. ORFANIDİS. Deri, frengi, zührevî hastalıklar mütehassısı Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı Suterazi (Turnacıbaşı sokak) Nil Apt. 5/3 Tel: 43734 Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Böige Müdürlüğünden: Elektrik Makinisti Almacak İznik Belediyesinden: İŞ ARIYOR KUM TESİSATI YIKAMAveELLEME A R A N I Y O R Posta kullanılmıs da olabilir. Kutusu Bilânço ve hesab tasfiyelerinde ticarî muhasebede ihtisası olan bir genç iş arıyor. Çemberlitaş Karababa sokak numara 18 de Taylana yazı Ue müracaat. bir tesisata ihtiyac vardır. Az 1560 a teilift* bulunulması. f BEYAZIDDA Halen iyi işlemekte bulunan 1 ITRİYAT ve KIRTASİYE Mağa; :z. Pirinç Levha Almacak * fikşam Erkek SanaJ Okulu Müdürlüğünden: 1 Köy Enstltüleri flzik aletleri yapımı lşinde kullanılmak üzere 6135 lira tasarlanart bedel üzerinden çeşidli ölçülerde 1225 kilo pirinç levhalar 3803 aayılı kanunun 22 nci maddesi ahkâmına göre iderhal teslim» pazarhk suretile •atın alınacaktır. 2 Şartname her gün Tophanede 347 numaradaki okulun bürosunda görülebillr. 3 Istekli olanların kanunl belgelerile ve Yüksek Okullar Saymanhğı veznesine yatırılacak 460.12 liralık geçici güven alıtı ile birlikte 5/XII/947 cuma günü saat 15 te yukarıda sözü geçen büroda toplanacak komisyona basvurmaları. (16706) DEVREN KIRALIKTIR. Telefon: 23461 Iznikte (150) lira ücretli elektrik maürJrtliğl münhaldlr. şartları haiz olanların müraeaatleri: 1 Nafıa Bakanhğı Elektrik Etüd IdaresinM elektrik maüaUtlliird yapmağa ehliyeti bulunmak. 2 Belediye memur ve müstahdemleri nizamnamesinin 4 ttacfl m»d« desinin C ve müteakıb maddelerindekl yazılı evsaiı haiz bulunmâk, Gölcük Deniz Fabrika'an teknt hesab ve resim bürosunda çalışmak üzere 3 AskeTİikle ilişiği bvlunmamak. iki aded yevmiyeli lessam abnacaktır. 4 Şimdiye kadrr çali}üğı mahallerden bonserviri bulunmatk. (16624) Bu ressamlara yapılacak sınav netıcesi gösterecekleri liyakate göre bütün zamalr dahil en çok (130) kuruşa kadar saatlik ücret verilecektir. EYÜB ORTA OKULUNU BİTİRENLER Aşağıda yazilı belgelerı haiz olanların gidip gelme yol masrafları kendilerine aid olmak üzere bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze müracaatleri. YARDIMLAŞMA DERNECİNDEN: 1 Türkiye Cumhurıyeti tebaasını haiz ve Türk olmak Derneğimizin ilk genal kurul toplantusı 7/12/947 pazar güafl n a t 10J0 da 2 Askerî odevini yapT.ış olmak (yaş haddi azamî 40 tır.) Eyüb Orta Okul binasında yapılacağından kız ve erkek bütün Eyftb Ort* Okulu 3 Ağır hapis cezasile mahkum olmamnk, nıezunlarının bu toplantıya gelmeleri önemle rica olunur. 4 Askerî. kara, denj vo hava fabrıkaiarmdan terki hizmet etmiş veya GÜNDEM: 1 Kurucular heyetinin rapor ve hesablarının ineclenmMİ T« <m»ykovulmuş olmamak, lanması; 2 Yönetim kurulunur. denetleyicilerinin v« y«dekl«rin •eçilmMi; 5 Kimlik tüzdanı, 3 Bütçenin incelenmesi ve onaylanması; 4 Önergeleria incelenmed y 6 Askerlik vesika=ı, >zrara bağlanması. 7 Son çalı?tığı yerden hizmet vesıkası, 8 6 aded vesikalık foiograf, 9 Aşı kâğıdı, 10 Iyı huy kâğıdı. (16426) RESSAM ALINACAK Deniz Fabrikaları Gene] Müdürlüğünden: PROJE YAPTIRILACAK Tekel Genel Müdürlüğü İlânları Sayın halka ve çay satıcılarma 1 Aralık 1947 tarihindsn itibaren çay satıjı serbesttir. Fiatta bir değişikVSk yoktur. (16614) Mücevheratı ve Gümüş eşyanızı P ARL ATIR. ^ ^ Malzeme Alım Şubesinden: Güvenme İ H A L E Clıııl parası Miktan Tarihi Günü Saati Pirinç çekme çubuk 559,55 2920 kilo 1212/947 Cuma 9,30 (nam ve hesaba) Elektrik ampulü > > 9,45 22650 aded 2350.00 Bakır boru , » 10 . 150,00 400 metre Kalın kınnap > » 10,15 700,00 2500 kilo 150 metre Su fanelası Ofset lâstlği 6 . Kazan geçesi 50 » Çuha (su merdanesi için) 6 > 250,00 19 12/947 Sah 9,45 Ofset çinkosu 50 aded Granaj bilyası 2000 . Çelik çekme boru 125 metre 280,00 9,30 Demir su borusu 150 » ~ Yukarıda cins r t uıJktan yazılı malzeme pazarhkîa satm alınacaktır. • Puarlık hızalarmda gösterilen füu «c saatlerde Kabata» Genel Müdürliik Malzeme Alım Şubesindeld komisyonda yapılacaktır. 9 Şartname ve listeleri adı geçen jubede görülebilir. 4 Istekhlerın bflirli gün ve saatlerde hizalarında gösterilen güvenme paraîi |le birlikte sözü geçen komisyona müracaatleri ilân olunur. 8 Idare kısmen veya tamamen ihalede serbesttir. (16668.) Fiatı 50 kunıstur. 1 Kasabamızda yeniden tesis edilecek termik santral ve elektrik tesiâatl projesi açık eksiltme üe yaptırüacaktır. 2 Muhammen bedeli 1200 liradır. 3 Taliblerin 10/12/947 akşamına k.dar teminatile birlikte teklif mektub1 Çifteler harası vetiştırilmeri üç baş ve Sultansuyu harası yetiştir larını vermeleri ilân olunur 16521 mesi beş baş saf kan Arab : a y 14 arahk 94"î pazar gunü Ankarada yarış yerinde saat 12 de satılacaklır. 2 Her tay için 500 lird teminat 3İınacaktır. | 3 Istivenle: 8 aralıi 94* pu7artesi gününden itibaren satılacak tayları ] Ankara Atlı Spor kulübündo göıebilirler | 4 Isteklilerin satış gücü teminatlarile birlikte satış yerinde bulunmaları. ' (16572) Saf Kaıt Arab Tayı Satılacak Arapsun Belediye Başkanlığından: Tarım Bakaniığından: ZEYTİNYAĞI ALÎNACAK Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden: Işletmemizin ihtiyacı için: 75 ton zeytinyağı cafine 50 ton zeytinyağı 2,C asidlj 25 ton zeytinyağı 1,5 asidli Yukarıda miktarlan yazılı zeytinyağlar kapalı zarfla satm alınaetktu G1E AKSÂN Her yemekten «onra R A D î O L 1 N Di* Marunu üe dişlerinızi muntazaman hrçalavını?. E : Ereğli Kömürleri Işletme») Genel MüdürlüfüadeD Etibank Genel Müdürlüğünden Etibank İs'anbul Şubesi Müdürlüğünden Körr.ür Satıs ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden almabilir. Eksiltme, 24 Aralık 1947 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktn Teklif ve t»minatlan havı zarflann en geç ihale günü »aat 15 e kadaj Işletmemiz b3skâtibliğine verilmi^ olmafi lâzımdır. Postada vukubulacak gecikn.eler nazan itibare aluunac Eksilımeye gireceklerir teklif edecekleri fiaın % 7JI u nübettndt muvakkat teminat akçesi vermeleri şarttır Işletme Idaresı ihaleyi dilediğine lusmen veya tamamrn y«pıp yapmamakta serbesttir. (16518 Ş A R T N A M Zonguldakta : Ankarada : tstanbulda ": Izmirde :
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle