11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 2 Aralık 1947 liVatermanTs Aero Dinamik modellerinden yeni bir tip • "Lumalloy'.' dan zarif bir yapılmış kapak. • Vidasız GRİPBAŞDİŞ veROMATiiHA AĞRILARINA KARŞI arzedilmiştir. olan bu kapak oto matik surette bir basısla kapanır. Manivelanm bir tek hareketüe en emin ve en basit doldurma sistem'r. m Yazıyı uç. Bu modelin fiyatı yalnız 2 1 , 5 0 firadır. kapamıyacak bir şekilde gizli 14 ayar K A N T A R L A R İkinci parti satışa FIÇI TARTMAYA MAHSUS SEHPALI Baş ebe. ebe ve hemşire alınacak Istanbul Üniversitesi Tıb Fakültesi Dekanlığmdan: II. Kadm Doğum klirjğınde 150 lira ücretli Basebelik, 100 lira ücretli sbelik ile Tedavi kliniğinde 100 lira ücretli hemîhelik münhaldir. İsteklilerin Klinik direktörlüklerine 20/12 1947 gür.irac kadar başvurmalan. '16550) altın • TUrkly* Uffluml MUmessllll£t İSTANBUL, P. K. 2O2* RADYO ( Bugünkü Program Muhtelif Cins Fidan Satışı Karacabey Harası MiidürSüğünden Î 1 Fidanlığımızda mevcud üç başlı kml, çam, fıstık çamı, mazı. yerii servi, Blanada kavagı, dişbudak fideîeri toptan ve partiler halinde satışa çı' 7.28 Açılış ve program 7 30 Muzık karılmıştır. 2 Fiat fideîeri görecek isteklüerle yapıîacak pazarlıkla tesbit edüecektir (Pl.) 7 45 Hab«rler S . O O Turkuîer (Pl) 8.15 Müzik (Pl.) 9.00 Kapanış. 3 Büyük partiler halinde alındığuıda fidanlar rcüessese vesaitile civar * iskele veya istasyonlara teslim edilscektir. 12.28 Açıhş ve program 1230 Karışık Istaklilerin bizzat veya yazı ile müracaatleri. <16539J Jarkılar 13.00 Haberle 13.15 Muzık (Pl.) 14.00 Kapanış. • 17.58 Açılış ve program İS 00 Dans orkestrası 18.30 Konuşrna 18 45 ŞarkıJar 19.00 Haberler 19.15 Geçmi$te bugun 19.20 Tarihî Türk müzigı 19 45 Komışma 20 00 Muzik (Pl ) 20.15 Radyo gazetesi 20 30 Serb«t saat 20.35 Temsil 21.20 Serbest saat 21.30 Konuşma 2145 İncesaz 2215 Dans n,üxigı (Pl.) 2245 Haberler 23 00 Program ve kapanış. J Umumî Satış Yeri: NİZAMETTİN TURGAY ttanbul: Galata Ssrmet Han No. 34/35. Telgraf: NİZAMKAT Telefon: 40010 250 beygirlik Dizel motörü satılıktır (zmir Belediyesi ESHOT Umum Müdürlüğünden: 4 sîlindirli, 184 devirli. 250 beyairlik Dizel motörü v« buna kayışıa akuple 70 metı^eye saatte 400 rr.etre mikâb su basma kabiliyetinde santrifüj tulumbası, kayış vdant vesaüvsile işleı bir halde hemen teslim edilm«k üzere j?tıhktır. lîtckhlfrüı, Umum Müdürîütümüze mür?caatleri. (16613) BULMACA ; 11 i 1 1 a a •1 a 1 1 1 yumuşakmı? . sert veya yumuşek, ne cins olursa olsun. ustura giDi keskın olan tek aÇjızli GEM traş makina ve bıcaklan, sakalınızı diDinden keser ve cildinizi kat'ıyen tanriş etmez. Amerıkaaa senelerdenberl buyük rağbet gören bu yeni traş sısterrnnoen son derece memnun Kalacaksmız. a a a Bir müddettenberi istirahat etmekte olan kıymetii Sanatkânmız Cemiz bir banyo. *Rahatbir banyo Jiayatı iazeler. 1 a SAFİYE AYLÂ 5 Aralık Cuma günü akşamı « Çapa 'Üemızteme'Ztozu en yüksck evsafı haizeür iecrübe edİniz aldanmazsımz Ssldan sağa: 1 Vâzıh olmıyan lâkırdı (îkl keltaıe). 2 Yaramazlık yapmıyan, en küçuk so^yal gıup. 3 Çevrilince dunyayı veya ondan bir kısmı gosterır, her aile ondan bir taneye muiıtacdır. 4 Genişlik. o olmasa nüfusdmuz artmaz. 5 Çok fazla kabadayı (iki kelıme). 6 Inıltiye meydan vermeden. 7 Vapılan. 8 Bir taşıma vasıtasımn yarııı, lkarnet yerleri (eski diîde cemı). 9 Katınea (eski dılde), henuz bayatlamamıs. Yukarıdan afağtya: 1 Yardım. 2 Kıymetii vaııilan olan lnsan (iki kelime). 3 Kıvnmlara malik. 4 Uydtırm» hikâye ve masallar (ceml). 5 Tersi İspanyadakl bozkırlara verilen Isimdir. 6 Ay (eski dilde), tnünasebetsiz ısrar. 7 Nota, şu köhne dunja, bir harfin ekıuıu$u 8 Bir daha aramıza kanjamıyacak olan, büyuk iğne. 9 Kullandığımız saat esası, bir soru edatı. Evrelki bulmacanm halledilmis ?ebli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 1 •1 KRİSTAL'de Seanslarına baçlıyacaktır. Âsistaıt Almacak Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Tabiî Ilimler Fakültesi/ jeoloji Enstitüsüne 35 lira aslî maaflı ikinci sınıf bir asistan almacakür. Isteklılerin, Rektörlukten asistanhk sınavlarına girifl şartlarım öğrenerek, 15 12/947 tarihine kadar şahsan veya yazı ile başviırmalan ve sınavlann 25 12'947 gunü saat dokuzda Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapılacağı ilân olunur. 16603 Elektrik Motörü ve Su Borusu Âlmacak saat 5 golgesını bertaraf eder. Hidro Elektrik Tesisafı Projesi Yaptırılacaktır Kocaeü Arifiye Köy Ensütüsli Müdür!iiğür«den: 1 Pazarhk suretile bir aded 20 Kw. hk tam teçhizat ve komple vaâyette jeneratör grupu ile, 2 (800) metrelik iki parmak pik veya galvanizli su borusu almacakür. 3 Motör veya su borusu satmak istiyenlerin müddet ve şartlan ile raolöı evsaf listesini de ihtivi edecek kapab fiat teklif mektublarmı en geç 8'Arahk/ 1947 pazartesi günü akşamına kadar Köy Enstitüsü tnüdürlüğüne göndermeleri ilân olunur. 16554 Sayın Bayanlara Müjds! I Avustralya yapağından istihsal edilen LA FAMOZA DİANA rKROKUS) EKSTRA EKSTRA 1 2 S 4 5 6 1 8 9 A|K T A A N IİY A D a E K|A Y A N a A C I T A R a I K 1 A P A R T 1a A ç A K A a D 0N A N a F R E N|« N Y U[V]A R|L A L A N a A K ü T U A L a K LÜKS LİLİ Yünleri piyasaya çıkmıstır. SOLMAZ AÇILMAZ TÜYLENMEZ ve ÖRGÜSÜ BOZUL>ÎAZ. Her yerde LÜKS l ILİ yünlerini ısrarla isteyıniz. Toptan setıs deposu: e L • T I N A Lâdik Belediyesinden: 1 Kasabadaki Turkgözü suyundan istifade edüerek japılacak elektrfK tesisatuun projeleri 2490 sayılı kanun hükümleri g«reğince açık eksiltmeye komılmuçtur. 2 Eksiltme 15/12/1947 pazartesi güaü saat 14 te Lâdik B«lcdiy« Daltesinde Encümen odasmda yapılacaktiT. 3 Muhammen keşif bedeli (4000) lira, geçici teminatı (300> liradır. 4 Bu işe aid fazla muamelât hergün Lâdik Belediyesmden abnabilir. (16623) z İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI Bu akjara saat 20 de DRAM KISMI İki Başh Kartal Yazan: Jean Coeteau Çeviren: Aziz Hudaı Akdemır Telefon: 42157 * KOMEDİ KISMI İpekçi Merhum Yazan İbnirrefık Ahmed Kuri Telefon: 40409 Sah gunu saat 19 da talebe temsıli. Pazar gunleri 15 te mafane. Cumartesi ve çarsamba günleri 14 te ÇOCUK tiyatrosu. DÜNYANIN TİCARİ FAALIYETLERİNDEN HABERDAR OLUNUZ. E M E K TİCARET EVİ Istanbul Rızapaça yokuşu Rıza Pasa Han A V R U P A ' nın hakikî KURU EKMEK MAYAS1 için (ENGEDI^A) markasına dikkat ediniz. Büyük Bakkallarda saümlaktadır, Toptan Satıcısı: Özel İdare Binası tkmal Inşaatı Yaptırılacak Diyarbakir Daimî Encümen Kaleminden: 1 Diyarbakır merkezinde yaptırılmakta oîan özel' idare binası inşaatının ikmali kapalı zarf yolu ile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeh 144S36 lira 71 kuruş olup Ilk teminat 8491 lira 83 kuruştur. 2 isteklilerin ihaleden üç gün evvel doğu bölgesi yap! işleri müdürlüğünden almmış ehliyet vefikalan, ilk teminat mektublan ve Ticaret Odası fcayıd vesikası, diğer evrakla biılikte teklif rarflaruıı 17 Aralık 947 çaışamba günü saat ona kadar Daimî Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Posta gecikn:eleri kabul edıimez. 3 Keşif, şartname ve diğer evrak parasız olarak doğu bölgesi yapı işleri müdürlüğünde göriilebilir. Teklif mektublarmm kabul zamaru için ayarlsnmış bulunan salondaki saat esastır. 16501 TÜRK ELLAS ŞİRKETİ, Galata Telefon: 41410. ^^K^m • * ' * * Pansiyoner kısraklar hsLkkında Karacabey Harası Müdürlüğünden: Müessesemize pansiyoıv;r olarak gönd«rilecek Ingiliz kısraklannın kabul şârtları Ankara, Irtanbul ve Izmir Veteriner Başmüdürlüklerinde mevcuddur. liteklüerin mezkur Müdürlüklere tnüracaatlerile şartlan öğreameleri. (16540) DSayanin h e r t»raftn<UB en ıy^ mallar 1 9 4 8 ; d e Kanadada O n l a n ^ d r e b i J î r ^ / . ve ve Kanadada teşhir"'edilecektir. tş mukayese edebilirsiniz.' Orada muhtelif memleketierden gelecelc fabrikatörlerin mâmesBiUerine rastlıyabilirsiniz, temasta bulanarak fikir teati edd>ilir8İna.« Birinci Kanada Beynelmilel Ticarî F n a n * Kan«da| • Hukümctinin himayesinde ahcı ve sahcılan beynelmi' lel bir Urzda karşıiaşmak imkânını temio edecektir. 'Muhtelif memleketierden yüzlerce Mnayi^emal eden meşherier bulunacaktır.' i * * , ( 194S Kanada Beyttelmilel ticari Foarın? ı'ıyarete ŞİID10EN hazirlanınız. Eger j»h»en bulonmak imkânı yoksa bir mümessil jşrönderiDİr. Naklryat ve mesken kolaylıkları dahi! her tfirlu malumat ve Ufsilât almak için aşağidaki adrese yazıntz : ' . • T. T. Monty] Commercial Secretary, Canadian Embassy, 31 Queen Vassilissis Street, Atina, Yunanistan. Nişan. Düğün, Açılış Töreni, Ziyafet, Kokteyl Parti, YAPILIR MükemmeJ Saîon. Fevkalâde Müzîk. Kusursuz Servis. F ; KOMPRiMELERi ÖHSÜRÜK Y, BROnŞİTE KflRŞI lİİTÜN CCZANEIERDE BULÜHUR GÜZLOK DEPOSU r ATLANTİK Istjklâ! Caddesi No. 169 171 Beyoğlu Istanbul Sahib ve Başmuharriri; NADÎR NADI Bu nüshada yazı işlerini fiilen idare eden CEVAD FEHMİ Çumhuriyeî Matbaan American ^ Optical DEPARTMENT OF TRADE AND COMMERCE ' CANADA Vahe Vfücyan Sultenhamam Câmabaşıhan 10 RKJ80 İst.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle