12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 Arahk 1947 CL.VJHLKİVEI % 6 FAIZLI III üncfi T t r l i p Kalkınma İstikrazı Tahvilleri 95 475 950 4.750 liraya 100 liralık liraya 500 liralık liraya 1.000 liralık liraya 5.000 liralık GRIP, NEZLE ve SOGUK Alğmhklartna IMMHaHHHBnÇBH PERIHAN ÂLTINDAĞ SÖZERİ SÂZ SALONU Istanbulun en temiz, en nezih ve en güzel Aile Salonu, seçkin ve muazzam bir saz kadroıu ile Karşt Kullamhr 6Aralık CUMARTESİ günü A Ç I L I Y O R ( PERA PALAS arkası ) tahvil verilir. Senelik faiz % 6 dır. Altı ayda blr yariyanya ödenir. Faizler ve tahvil bedelleri ödenirken vergi ve resim namile hiç bir kesinti yapılmaz. Bu tahvı'leri arttırma, eksiltme ve sö'zleşmelerde teminat ve mıllî emlâk alımlarında bedel olarak üzerinde yazıü kıymetle kullanabilirsinlz. Ayrıca dilediğinir anda paraya da çevirebilirsiniz. Satış yeri: Bütün bankalar SaUj müddeti: 1/12'1947 13 12/1947 (16246) P. T. T. Binası îlâve tnşaatı Yaptırılacak P. T. T. İşlelme Genel Müdürlggğiifîden: 1 Samanpazarı P.T.T. binası Uâvei inşaatı kapal) zarf usulü ile eksilt meye çıkarümıştır. 1 2 B u isin keşif bedeü 96.38S lira 70 lcuruş olup geçid terrinatı 506Îlira 28 k u r u s t u r . 2 3 Eklistme 12/12/947 cuma günfj saat (16) da P.T.T. Işletme Gene) müdürlüğü binasında toplanacak Satınalma komısyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme evrakı 4 iira 82 k u r u ş m u k a b i h n d e Ankarada P.T.T Işletme Genel m ü d ü r l ü ğ ü Emlâk ve Levazjrr. m ü d ü r l ü ğ ü n d e n , Istanbulda P . T T 3 Bölge Başmüdürlüğünden alınabıUr. 5 Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin en az 70,000 lira keşif bedeîlı bir resmt daire binası inşaatıru müteahhid sıfatile taahhüd ettiklerini ve bu 4 taahhüdlerini :vi b i r şekilde ifa ederek binanın geçici ve kat'î kabullerini de yaptırmış olduklarını bildirır 1947 vılı 'çınde resmi dairelerden alınmış veva 5 bu yıl içinde i t i b a n dairesince teyid edlimiş iş belgelerini veya e n az bu işin keşif bedeli t u t a r ı n d j resmi bir daire biııası ınşaatını şantiye şefı olarak ıdarc ve denetlediklerini ispata yaraı resmi dairelerden veriimiş vesikalarını bir dilekçeye bağlıysrak 9,12/947 günü sa?t 17 y e kadar Ankara P.T.T. Isletrrıe Gene' müdürlüğü Yapı Işleri müdur'.üğüne tevdı ederek bu eksiltmeye iştirak vesikaî' almaları, yüksek mühendis, mühendis; yüksek mimar. mimar veya fen m e n m r ı olmıyan isteklilerin bu titri haız b i r kimseyi ınşaatın başından nihayetine ka dar istihdam fdeceklerine i a i r teser, tar.zim ediımiş bir noter taahhüdnamesı vermeleri lâzımdır 6 Teklif m e k t u b l a ı ı n m eksiltme için tayin o l u n m u ş g ü n d e saat 15 < kadar Satınalma komisyonuna tevdii sarttır. Postadaki gecikmeler kabul edil«z. (16072) Sıhhî malzeme ve ilâç alınacak öevlef Havayolları Gene! Müdürlüğünden: Idare ihtiyacı için muhlelif cins ve miktarda, kapalı 2arf usulile sıhhf malzeTne, ılâç alınacak'ır. Muhammen bedeli 19690 lira 25 kuru$ olup geçici temlnatı 1476 lira 77 kuruştur. Bu teminat idare adına Merkez Baakasındaki 1543 sayıya yatırılacak ve alınacak makbuz ibraz edilecektir. Ihale 15 '12/947 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de Havayollan Genel Mi'dürluk merkezind* muteşekkil Alım ve Satım Kcmisyonunda yapılacaktır. Isteklilerin kapalı zarflsrını ihaîe saatinden bir saat evvrf üçüncfi maddede yazılı komisyona vermij olacaklardır. Isteklıler mezkur ilâç ve sıhhî malz«mey* aid fartnaınayi. bunlana miktarını ve müfredatıru gösterir listeyi Istanbulda Yeşilköy Htva Mer» dan Müdürıüğünde ve merkezde G«nel Müdürlükte görmel«ri müınkürl olduğu ilân olunur. (1M02) Kapalı Zarf Usulile İki Aded Alternatör Grupu Alınacak Tirebolu Belediye Başkanlığından: 1 Tirebolu elektrik îantralı için 2X40 efektif beygir takatinde kompresörsüz, dik silindırli, dört zarnanlı, azamî 600 devirli iki aded Dizel motörü ı'e bunlara akople 400/231 voîtluk iki aded alternatör ve teferrüatı alınacaktır IKİ grupun muhammen bedelı kırk bin liradır. Eksiltme kapalı zarf usulü Üe yapılacaktır. 2 Teslim yeri Tirsbolu iskelesi. Müddeti, ihale tarihinden itibaren *n çok üç aydır. 3 Alternatör grupuna aid fennl tartname Istanbulda Yağiskelesi Yofurtçu sokak 25 numarada Kadrı Inatıçtan ve Tireboluda Belediye başkanlığından bedelsiz olarak verilir. 4 Eksiltme 15 aralık 947 pazartesi günü saat 15 te Tirebolu Belediye dairesinde toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır 5 Muvakkat teminat üç bin lıradır. 6 Istekliler 2490 sayıl» kanun mucibince eksiltmeğe girebilirler. 7 Teklif uıektubları 1V12/947 günii saat 15 e kadar Belediye başkanlığına verilmelidir. Postada gec'kmeler kabul edilmez. (16330) REUER RUIGERS Wageningen (Holland) Yüksek randımanh Holanda Değirmen Taşlarımız gelmiştir. Satış yeri: Galatada Mahmudiye Caddesi No. 30. Telefon: 41527 Mığırdıç Bcyazcij an Sayın Doktorlara: EOMATİZMA LUMBAGO EKZAMA KABIZLIK ve KARACİĞEK hastal'klannda kullanılan dün.vaca tanınmts KRUCHEN SALTS I TAKSİ TAKSİM ECZANESINE G E I. M İ Ş T İ B . GAYRİMENKUL SATIŞ ILAMI İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: (47/4124) Devlef Demiryolları jşletme U. M. den: Lâğıımcı Kazması Ahnaeak ANTIDOTPOMAT ( T A R L A N ) Nezle, Grip, Deri çatlakhkları; Pişik; Yanıklar; Ekrama; Donuk; Cild iltihabları; Ergenlık; Adale Romatizması; Diş Ağrısı; Traştan doğma ı^esair cild taharrüşlerine karşı ktıllanılır. Kiraya Verilecek Madraplar Diyarbakır Valiliğinden: İlk teminat Lira 8058 169 1013 1688 1515 2878 2426 5055 1658 5006 1688 Tahmin bedeli Lira 136151 2255 13500 22500 20202 38375 32344 76105 22101 75126 22507 1 *1 '7\" Madrabın adı Bayıkbarku* Koçik Karaköprü Taktak Hazro nısıf madrabı Mecnun, Muallak, Hatunî, Karaveri vakıf Malönü Sütpınar, Karapınar, Yalankoç Baçmadrap, Cobin Keysani BüyüksU, Hatunl Kılvan 1 Tahmin bedellerü> ilk teminat miktarlan yukarıda yazılı madraplerın 948 yıh kiraları arttırmıya çıkarılmıştır. 2 Bunlardan Kocik ve Karaköprü madraplan açık «rttırma ve diğerleri kapalı zarf yolile ihale edilecektir. Kocik ve Karaköprü madraplarmın 18 Aralık 947 perşembe günu saat onda ihaleleri yapılacaktır. 3 Tahmin bedelleri on be? bin liradan yAlkan olmasmdan dolayı kapalı zarfa tâbi olan dokuz madraba aid teklif mektubları ilk teminat makbuzlarile beraber 18 Aralık 947 perjembe günü saat ona kadar Daimî Komisyon başkanhğma veTİİmesi lâzımdır. Posta gecikmeleri kabul edilmez. Mektubların kabul zamanı için âyarlanmış bulunan salondakj saat esastır. Şartname psrasız olarak Daimî Komisyon kaleminde görülebilir. (16500) Ali Sohtorıke 17000 kusur liraya lkıncı derece ve 9!7 647 dos>a ıle. Kâx . Nazııra 1900 liraya bırıncı derecede hacızli ve Omer Mekkıye 1500 lıra borca karşı lklncl ve Ab Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan: aullah oğlu Abdullaha 1300 lıraya mukîbil 1 Nümunesi komısyonda mevcud olan lâğımcı kazmasından 500 aded taahlkıncı derecede ıpoteklı, borclu Safıye Şenhüdünü ifa edemiyen müteahhidi hesabına açık eksiltme ile satın alınadılhnın ışbu ıkırcı derecede 947 ».124 dosya alacaklısı Alı Sohtoııkın alacağından otıırü caktır. satılmasına karar verılen istanbul Ga'ata 2 Muhammen bedeli 1750 lira olup muvakkat teminatı 131 lira 25 kuruştuı Hacımımı mahallesı Kumbaraeıyokuşu sokağında 139 ada, 8 parsel. eskl 4. 6. 8, yîM 3 Buna a i ' >artname komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 4 6, 10 sayılı alünda dukkânı mevcud k*r 4 Eksiltme 15 aralık 1947 pazartesi günü saat 15,30 da Haydarpaşa Gar bigır apartımanla aynı mahalde 139 ada 51 nası dahilindek' Haydarpaşa Satınalma Komısyonunda yapılacağından parsel. eskı 6 mukerrer, yenı 8 sayılı kâıı r edenlenr vaktınde komısyonda hazır bulunmaları. (16349) mağaza bugunden itibaren açık arttırma A* satışa çıkarjlmış ve arttırma fartnamesi hfrkes tarafından gorulebılmek uzere bugunden itibaren bu ışe aid 947/4124 Eayılı dosjsı Icra salonuna talık edıimıştır. Satı? 20O4 «ajılı Icra Iflâs Kanununa gore yapıİPcaK'.r. Apartıman muştemılâtıle beraber tamanıl 80000 lira ve mağaza tamamı 25 bin ıra 1 26 tonu F O. P ve 124 tonu O. P. kalitelerinden olmak uzere 150 muhammen kıymettedır. on ceylon menşeli ve 18 tonu DARJEELING ve 38 tonu F. O. P ve 94 tonu Gayrlmenkullerden aoartımanın evsafı Zemin kat, cephede dort kapı No. lı çıft ka O. Pt kalıtelerinden olmak uzere 150 ton Hind menşeli çay satın ahnacakti'2 Bu işe aid şartname hergün Istanbulda Genel Müdürluk Tekel nadlı demir kapjdan gırıhr zeı uni çını tır ar.trede camekân bölmeli kapıcı odası ve nıaddeleri şubesinden ve Ankara ve Izmir Başmüdürlüklerinden almabilir. mezkur antreden morayık rnerdıvenle bırincı 3 Isteklilerin fıatlı tekli mektubları ve tekîif edecekleri fiat üzerinkâta çıkılır. Bırıncı kat zemini çinı ufjk bir sahanhkta bir No. lı dalre vardır 1 No '1 den tutar bedelinin % 7,5 u nisbetinde teminat akçelerile birlikte 1/1/948 tadaıre arası camekân blr sofada beî oda bir ,hine raslıyan perşembe gunu saat 10 da Istanbulda Kabataşta Genel Mudürhalâ remlni çinl doşemelı bir mutfak mev ük binasında Tekel maddelen alım komisyonu başkanhğına müracaatlcrL cuddur. lkıncı kat bırıncı katın aynı olup 4 Evv >lce çay teklif etmiş o!an finnaların da şartname hükümlerine iki No. lı daıre vardır Üçuncu kat ıkıncın»n (16541) aynı, dorduncu kat uçuncunun aynı. beşı.ıcı ;öre nümune ve trkliflerini yer.ikmeîerl lüzumu ilân olunur. kat dörduncunun aynı. rltıncı kat 6 No !ı daireyi ıhtiva etmekte olup burada bir sofada ıçıçe ıkı oda bir halâ ve bir mutfak i e on ve yan taraflarında kâıgır taraçası mcvcuddur. 1 Aralık 1947 tarıhindm itibaren çay satışı serbesttir. Fiatta bir değijik Devlet Denizyolları Işletme U. m. llânlan 1 Idaremız ihtiyacı için 1550 aded döşemelik deri 10/12/947 çarjamba ;unü saat 15 te Tophanede Alım Satım Komisyonundı pazarlıkla satın alı'acakür. 2 Bu işir tasarlanmış değen (24384) lira (60) kuruj olup g«çîd gü» enmesi (3657) hra (69) kuruştur. Şartnamesi heTgün komisyonda görülebflir. 3 Isteklilerin komisyondan alacaklan bir y a a ile teminatlannı idare veznesine yatırmaları ve muayyen gü" ve saatte şartnamed* yazıh belgelerle v« eminat makbuzlurile birlikte komisycna müracaaüeri ilin olunur. (16494) Teke! Genel Miidürlüğü Slânları » Sayın Bay Eczacılar ve Hastanelere: • LÂSTİK OKSİJEN TORBASI BÜTÜN LÂSTÎK ÇOCUK KASIK BAĞLARI EMAYE SÜRGÜ KAPAKLI AMERİKAN CAM İRİGATÖR AVRUPA HER BOYDAN OTOPSİ ELDtVENÎ CHAPUT Malımız mevcuddur. KAMER Eczane Levazımat Deposu Rahvancılar Şirin H a n N o . 1 2 Sayın halka ve çay satıcılarma Apartımanın altındakl 8 No. lı mağaza cephesı stor demir kepenklı ve camekânlı ve zemını taş bir antreden bırkaç basamaklı merdıvenle mağaza methalıııe girıür. Bu methalın îemını çını doşemelıdır. Apartımanın şarkan 4, 5. 6. 7, şımalen 51, garben 9, 10 ve kısmen 12 parseller, cen •ben Kumbaıacıyokuşu sokağı ıle çevrılı 120 nıetre murabbaı yuz ölçusunde olup zernn kat cephede 4 kapı No. lı çıft kanadlı deın r kapıdan gırılır Yukarıdakı evsaftadır. Mağaza 139 ada. 51 parsel. 8 sayılı kârRtr olup çift knnadlı demır kapıdan gırilerık zemini çini apartıman altından geçılır. Arka taraftakı aydınhktan marangoz fabrikas r.a girilir. Mezkur methal tek katlı kârgır ve zemini ahşab ıçiçe ıkı kısımdan ibaret o!up tavan potrellı kârgırdir. Gaynmenkuller kârgir ve sokak cephesınin yan taraf kojesı ufak balkonlu, ıçerısınde terkos, elektrik tesısatı mevcuddi'r. Mağaza şarkan 3. 4, şımalen 2, 15, 16, gar12. 13. 14, 15. cenuben 4, 5 parsellerîe çevrılıdır. Apartımanın şartnameye bağlı olân orneğınde (A) harfıle gosterilen kısmm 290 genışlık ve soldan 12.80, sağdan 14 90 dermlığınde sahada ışbu 8 parsel «ayılı »paıtınıanın aleyhıne 1 parsel sayılı mağaza lehıoe olmak uzere murur irtifak hakkı vardır ik yoktur. (16614) « SATILIK KIYMETLİ EŞYA <* (Eski Dahiliye VekiHerinden Ebubekir Hâzım Tepeyaran'ın vefatı cihetile Caddebostanı tıamvay durağından bir evvelki durak civarmda Erenköy Orrerpaşa Caddcsi telefor şantrah sokağmda kâin kdşkünde metrukâtı bulunan her nevi kıymetli eşya, yağlıboya tablolar ve kitablar ve mobilyalan Kadıköy Ikx.fi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 4 Aralık perşembe ve 5 cuma güııleTİ saat 14 ten itibaren açık arttırma ile satılacaktır ( • İ Ş ARIYOR Bilânço ve hesab tasfiyelerindç ticari muhasebede ihtisası olan bir genç i; arıyor. Çemborlitaş Karababa sokak numara 18 de Taylana vazı ile müracaat. tımonimîzageleh ' WATERMAN IİNE Amerikan bandıralı ~ 1en vAPVRUft LAFAYETTE Vapuru Aralık aymın ortalarında limanırruzdan ayrılarai doğru AmeTİkanın Alabama devleti M OBİL E limanına mdteveccih«n hartket edecektlr. iki yataklı ve banyolu kamara yolcusu kabul olunur. Bilei ücreti 285 dolar. Umum! AcenUn : GİLCHRİST WALKEK et Co. Ltd. Karaköy Yeni Han 2 n d kat Telefon: 42964. Satılık ARSA Haliç, Ayakapı, İskele meydanında, denize 20 metre mesafede, depo, fabrika, imalâthane vesairenin ınşasına elverişli 250 M2 lik bir arsa satılıktır Müracaat: İstanbul, Balıkpazar. Tasçılar caddesi No 43 Tebliğ Mukellefin adı soyadı Kcstantin Zeleskoviç Mahalle So. Matrahı Vergisi Vergisirinl ş ! kapı No.M Lira K L K. nev'i Satılık Spor MERSEDES 6 silindirli Spor MERSEDES ototnobili satılıktır. Vaziyeti çok iyidir. Ayazpaşa Kamarot sokak Gümüşsuyu garajmds usta Velastoya müracaat. Pf^büdürlüğünden: Senesi Ihbarnamenin n«v'i SATILIK Kütahya Asliye Hukuk ğından: Demir ve Pirinç Ağaç Yidasile Demir ve Pîrinç Çivi Alınacak Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesi 50 50 50 30 25 40 40 800 500 40 30 Müdürlüğünden: 1^ 2) 3) 4) Pirinç ağaç vida 75 X 5.7 mm. Pirinç ağaç vida 45 X 5 > Pirinç ağaç vida 40 X 35 > Pirinç ağaç vida 30 X 3.5 Kg. , Pirinç vida 17 X 3 Kg. 1 Demir ağaç vida 40 X 3 j Demir ağaç vida Kg. 30 X 3.5 i Kg. Demir ÇİVİ 70 X 3 Kg. . Demir çivi 55 X 2.5 Demir çivi Kg. 20 X 1.2 , Kg. Pirinç ÇİVİ 15 X 1.5 ı Yukarıda miktarı, cinsi »e eb'adı yazılı pirinç ağaç, demir ağaç vidası ıle demir ve pirinç çiviler satın alınacaktır. Ihalesi 17 aralık 1947 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. İdarl şartnamesi her gün Ticaret Şubesinde görülebilir. Isteklilerin pazarlık için belli gün ve saatte % 7,5 geçici teminatlarile birlikte Ticanrt Şubesine gelmeleri. (16601) Kg. Kg. Kg. Kg. Toptaneı oGöksu Kücük 260 00 80 14 Kazanç 2nd su No. 10 2 200 43 F V dun d«fosu 946 205 48 Kira Z. 16 03 Buhran Işbu gayrienkullcrm bırincl açık arttum» 1 inei 947 Berber Pasabahçe 60 00 8 11 Kazanç ile satışı 29/12/947 tarihine rastlıyan paıar Ali Osman tesı gunu «aat 14 ten 16 ya kadar İstanbul Meriç Ifkele C 2426 20 27 F. V. Icra Daırelerı gayrımsnkul satış salonunda 1 62 >apılacaktır. Bu arttıımada arttırma bedeYukarıda adı ve soy adlarile işfigal nevileri yazılı olan mükelleflerin Iınin gayrimenkullere konulan kıymetin ^r 75 inı bulmadığı takdirde son arttıranm taah >eni adreslerini bildırmemiş ve yapıian araştırmada da bulunamamış oldukhudu bakî kalmak şaıtıle arttırma 10 punlarmdan hizalarında gosterilen yıllara aid kazanç vesair vergiler ihbarnameleTİuzatllarak 8/1 948 tarihıne rastlıyan perşembe n'n kendilerin<; tebliği mümkün olamamıştır. 3692 sayılı kanunun II nci madgunu aynı saatlerde ve jerde yapılacak iktr.ci (16551) arttırmada arttırma bedellnin rüçhanı hi.z desi mucibince tebliğ yerins geçmek üzer* keyfiyet ilân olunur. alacakları ve masrafları temin ettiğt t»kdirde 3 defa tellâla bajırttırılarak en çok arttıranm uttunde ihale olunacâktır. Birincı arttırmadaki son müsterlnin taahhüdü ik'ncı arttırmaya kadar baki kalacaktı. Yalni2 gayrinıenkullerın 20 yıllık vakıf taviz fedellle tellâlıye muşteri namına tescil ve teshm ve ihale pulları masraflarının muşteriye aid olup satış gunııne kadar gayrinıenkullerin işlemış vergı borcları. çöp ve ı«ık paıaları vesaır harc ve masrafları borcluyt aid olmak uzere satış bedelinden ödenir. SAÇ OTOBUS KAROSERISI Ocak matbaasına müracaat Sirkeci, Ebussuud Caddesi Saffetipa^a sokak No. 6 Yargıçlı Armement Deppe S. A. A N VERS Limanımızrla bulunan « SAYIN ANAOOLU TÜCGARLARININ NAZARI DÎKKATİNE: Has Ekmek Kadaifi, Şambaba, Anasonlu ve Şekerli Gevrek ve her nevi G alete imal olunmaktadır. Her nevi siparis kabul olunur ve derhal gönderilir. Fiatlar rekabet kabul Kullanılıtıış Kamyon ve Kamyotı Notörü Satılacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 10/12'1947 çarşamba güni saat 14 te Ankarada silo arkasındaki malzeme parkında, kullanıİTiış 15 aded Doç ve Fargo kamyonu ile bir tane Chevrolet otomobili ve 12 tane bazı parçaları noksan kamyon motörü ayrı ayrı arttırma konusu olmak şarti'.e satılacaktır. Ta.şıtların hepsi de işler ve yürür bir haldedir. Alıcılar bunları §/12 94" den sonra anılan yerde görebilirler. Isteklilerin satış şartlannı oğrenmek üzere Ankarada Genel Müdürlük Makeme Müdürlüğüne, taşrada Bölge Müdürlüklerımize başvurmaları ilân olunur. (16520) Arttırmaya iştırak için gayrimerkulla*'ın etmez derecede ehvendir İstanbul, Galata Kemeraltı caddesi No 27 fırıneı jukarıda gosterilen k'ymetlerin "î7 5 ı'i<betınde pey akçesi veya bu değerde eshdm İBRAHİM KIVICI ve tahvilât veya muteber mılli banka kefalet mektubunu pey vurmadan evvel fatı? memuruna yatırmak şarttır. Muayyen gün ve saatîerde arttırmaya İştırak etmek lstiyenler şartnameyi gorm'iç, okumuj, luzumlu malumatı almış ve Uahrudierı kabu) euniş sayılır. Alacakları tapu sicıllınde kayıdlı olraıvan alacaklılarla saır alâkadaramn irtifak hakıtı Eöhıblerınin bu haklarını hususile faız ve Mevkii CİNSİ Tahmin edilen Geçici teminatı İhale tarihl masrafa dair iddialarını ilân tarihinden itibaren 15 ^ın içerisinde evrakı müsbite'ebedeli rile birlikte icramıza muracaatle ka>det*.;rDört odalı, banjrolu, yağlı boyalı, Saat 15 Kartal Cumhuriyet 10,000 Lira 750,00 5/1/948 meleri ıcab edip. aksi takdırde alacak'pıı Adalara karşı mükemmel manzarah. mahallesi tapuda kayıdlı olnıadıl.çn satı; tutarın n asfalt kenarı ve elektrik tertibatlı paylaşmasından mahrum kalacaklardır. yeni ev. ihale bedeli peşindır. Ihaleyi muteakıb İki odalr, yağlı boyalı, Adalara Saat 15,15 Karatl Cumhurlyet 7.500 Lira 5/1'948 rruşterıye satı? tutarını >atırmak üzere lak562,5< dırı memurıyetimize a.d olmak uzere 20 gM">ü karşı mükemmel manzaralı asfalt mahallesi geçmemek jartile mun.isib mehll verUebi'ir kenarı ve elektrik tertibatlı yeni ev Muşteri d;: al veya \ .rilen mehil içmslirie İki odalı yağlı boyalı, Adalara Saat 15,30 Kar3tl Cumhuriyet 5/1 '948 7500 Lira 562,50 ihale bedelini icra veznesine yatırmadığı takkarşı mükemmel manzaralı asfalt mahallesi dirde 133 Ur.cü madd: mucibince muamcl» kenarı ve elektrik tertibatlı yeni ev ifa olunur. Altında iki dükkânı havi yeni bina Kartai 23 Nisan cad. 12,000 Lira 900,00 5/1/948 Saat 15,45 Gayrıme kullerı gormek veya uaha fazia Yukarıda cins ve mevkileri y?zılı binalar açık arttırma suretile 5/1 948 gtınü satılacaklardır malümat arzu edenlerın 947 4124 sayılı dosya No mızla memurlyetimize müracaatlerı musTaliblerin gayrimenkullere aid satış şartnamesini tatil günleri haric h e r gün Belediye Sorumiu Saymanlığından terılertn satış gıınu muajyen «aatlerde bızrat alabilecakleri ve gayrimenkulleri görmek istiyenlerin ayni günlerde Belediye Komiseri Ali Eralp'a müracaatleri Han veya bilvekâle satış salonunda hazır bulur.(15787) .ı aları luzunu İlân olunur. (16623) olunur. Kütahyanın Saray mahallesinden Kızılav depo bekçısi Musa Incıtmez tarafmdan katısı istanbul Cukur han Taş mahallesı No. 1* Hahcfenerınde iken halen ikametl meçhul fculunan Şef.ka încitmez aleyhıne açılan boşanma davasının gıyabında yapılaa yargılaması sonunda: YekdıJ»rıle evlı oldu|u anlaşılan ıkı taraltan dava olunanın kocası davacıya sadakaı gostemu>erek bu yüzden aralarında husul? gelen şıddetlı geçımsızlik sebebıle tarafların boşanmalarına ve kabahatll bulunan dava olunanın bir sene suıe ile başkasıle cvlenememesine ve (2667) kuruş yargılama gid*rınin dava olunana sıdiyetine yargıtaylanması k»bıl olroak uzere 7 10 947 tarihmde dava olunarın gıyabında karar verilmış olduğundan isbu ıhbarnamenin tarihl teblığın den itibaren 15 gün zarfında yargıtaya bsş\urulmadığ. surette hükmun kesinleşeceği h UM.K. nun 407 nci maddesi gereğince teb'ıg makarnına kaim olmak uzere ilân olunur. BRUXELLES Vapuru rşyayi ticariye alarak 5 Arshkta İSKENDERIYE ve ANVERS'e hareket edeeektir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir hanmda 3 üncü karta SCANDİNAVYAN NEAR EAST AGENCT Vapur acentalıgına müracast Telefon: 4499321 Kartal BİNA SATIŞI Belediyesinden: AMERİCAN EXPORT İNES İNCORPORATED NEWYORK Limanımızda bulunan Vapuru haınule;inı boşalttıktar sonra esyayi ticariye «larak K Ö S T E N C E ' y e hareket edecektir. Limanımızda bulunan Marshfteid Victory Vapuru ejyayi ticariye alarak 4 Aralıkta ISKENDERrVE ve NEWYOBK'a hareket edeeektir. Fazla tafsilât içio Gal'tad? Tahir hanmda 3 üncü katta HAYRt ARABOGLU r e Şai na müracaat. T«l :449932l EXBROOX
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle