14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
i Aralık 1947 CUMHLKSVET Yeni Konferansta tartışmalar • BasmaJialeden devam ve muhalif partiler karşısında Iüzumsuz yere güç bir duruma sokulmuş olmıyacak mıdır? Çünkii, ne kadar Bastamfi 1 Ina sahtfede üzerinden tanzim ettiği için; şubabn fiilen çalıştnasa da, bir insan, başın ay evvel faaliyete geçen Çocuklara eksik gününden faydalanarak teşekküle da bulunarak temsi] ertiği bir mücs Yardım Komitesi nin Yakınşark mü seve seve yardımda bulunacakür. Aseseniıı faaliyetinden ötiirü halk gö messili Mr. Serge Fliegers şehrimize merikada bir kişinin günlük kazancına Molotov, baü devletleri Almanyayı züııde daima o faaliyetle ilgili sayı gelmiştir. Çocuklara Yardım Komitesi bir buçuk dolar kabul edecek olursak, kendilerine aid bir sömürge yapmak mış olduğu çok kuvv€tli tedbirler saye lacaktır. Böyle olunca da devlet reis ne memleketimizin de katılması için yalnız Amerikadan bu teşküâta, bir Baştaraft I «nn sahıted* alâkalı makamlarla temaslarda bulun günde iki yüz on milyon dolar temin istiyorlar, dedi, Bevin, buna rumdan dolayı teşekkürlerini bjldir sinde korunabümijür. Bütün Lübnan I }iğme s e ç i ı e n b i r H a I k P a r t i s i başkamak üzere Türkiyeye geldiğini söyliyen edilecekür. gencliği, Filistini müdafaa için hazırcevab vcrü; miştir. nı, sorumlu arkadaşlannm şahsı üzeiz» kusurlarunızı düzeltmi Çocuklara Yardım Teşkilâtına buArab âleminin diğer merkezlerindeki lanmıştır. Genclik, Filistini kcrumak le rinde ister istemez tesir yapmaya i Mr. Serge Fliegers'i, Tokatlıyandaki Londra 1 (A.P.) Dört devlet Dış yor diye devletten, belediye* dairesmde ziyaret ettik. Bu teşkilâtın, güne kadar hangi milletler katılmışür? hinde nümayişler yapmıştır. Amerikau duruır.u hülâsa ediyorum:Kahireden alIşleri Bakanları konferansının bu akmeyledecek, hattâ umuınî parti po 946 yılında kurulduğunu ve hazırlanan cen, polisten şikâyet eder> Bu teşkilâta Rusya haric dünyanın şamki oturumunda söz alan Sovyet Dış dığım haberlere göre Arab birliği geuel istihbarat bürosunun camları kırılmtş litikasına karşı da kayıdsız duranuraporun Birleşmiş Milletler Kurulu ta bütün milletleri iştirak etmiş bulun hattâ bazan bunları düzeltti diye de Işleri Bskanı Molotov. Batı devletlsri j î^reteri Azzam Pş. bugünkü demecin tır. Komünistler; Filiâtinin birliği le 1 yacaktır. rafuıdan kabul edildiğini söyliyerek, maktadır. Rusyanın katıünamasına ge şekvacı olur; fakat bir türlü kendimizi nin Almanyaja zorla bir hükumet şekli dc Suudî Arabistan hükümdarımn Bir hinde olduklarma dair beyanname" " ıslah yoluna gidemeyiz. dedi ki: neşretmişlerdir. Halbuld iki yılldi tecrübe memlelince komite başkanı, ben ve Vişinski, kabul ettirmek istediklerini, bu mem leşmiş Mil'.etler nezdinde olan mümesYerlerin pisliğinden, sokakların te« Harbden en çok zarar gören zahususî mahiyette olan bir görüşme yapsili Emir Faysalın gelecek pazartesi güFilistinde ketimizde devlet reislerinin partiler leketin Batı devletlerine aid bir sömürmizlenmetÜğinden şikâyet eden şehirii» valh çocuklar olmuştur. Bunların derin nü Kahireye varmış olacağını ve o za Filistinden geien haberlere göre he. üstü tarafsız bir durum muhafaza tık. Vişinski, Sovyet halkırun, şimdilik ge halme geleceğini söyiemiştir. bu sokakları gene bendilerinin kirlettimana kadar Arab devletleri Başbakania plan yaralarını bir an evvel tedavi etkendi memleketini kalkındınnak için yerde Arablar nümayişler yapmışlcr MoJotov'un bu beyam Bevin tarafınctnıeleri Iüzumunu açıkça ortaya ğini, kirletmemesi lâzım geldiğini hatıdan şiddetle reddedilmiş ve Ingiltere rile Dış Bakanlarmın Kahireye varmış ve kaıarı protesto etmişlerdir. Bu nü koymuştu. Demokrasiyi normalleş mek için bütün dünya milletlerinin el çalıştığını söyledi ve bu davaya iştirak rına getirme*. Irıtizamı hep başkaların* Dış Işleri Eakacı, Molotov'un bu isna olacaklarını, o zaman Arab Birliğinin mayişlerin en canlısı Yafada yapılmış lirnıek, hükumet idarcsinin muvafık birliğile çalışması lâzım geliyor. Ço edemiyeceklerini belirtti. dan bekler. nseydan okumayı kabul ederek müca ve bazı Arablar silâh da kullanmışlarcuklara yardım fikrini ilk defa ortaya Ben, Yakınşark teşkilâtını kurmak dmın yerinde olmadığını beyan etmişSinenıa önünde, tramvay kapısında muhaüf her siyasî partiye eşit mua ptan bir Norveçli işçidir. Bu işçi, mesdeleye girişmek kararını vereceğini dır. üzere Amerikadan yeni aynldım ve ilk sıra tutulmadığmdan şikâyet edenlerin tir. söylemiştir. Azzam Paşa, esas itibarile mele yapmasım sağlıyabilmek için lektaşlarile ufok bir teşekkül meydana Filistin Fevka'.âde Komiseri Allen defa memleketinize gelmiş bulunuyoBuşünkü oturum sırasında da, bellibütün tedbirlerin alınmış olduğunu, vegetirerek faaliyete geçiyor. Bir günlük rum. Birleşik Milletler Genel Sekreteri ilk işi, sırayı bozmak olur. bsşlı bir konu hakkında anlaşma hasıl rilecek kararm bu tedbiri tatbü etmel: Cunningham. Arab liderlerini çağırarak başhca şartlardan biri de bu idi. Hiç kimse hakkına razı değildir. ŞeHalk Partisi, yeni tüzüğünde yap kazanclarını bir araya getiren işçiler, Try'gve Lie'nin, Yakınşark memleket hirde. şikâyet edilen gürültü patırdıyı, olmamjştır. Ruslar evvelâ bir Alman ten ibaret bulund'.ığunu söylemiştir. Ingilterenin. memîeketi tahliye edincibu parayı, kurduklan teşekküle gelir leri Dış Işieri Bakanlanna sunulmak başka kasabadaıı gelenler yapmazlar. hükutneti meselesinin halledilmesini is Çünkü Arab Birliği Bludan, sonra Su ye kadar emniyet ve asayişten mes'ol tığı ıslılah değişikliklerile bu zaruolduğunu bildirmiş, Yahudi ajanlığı ro reti anladığım isbat etmiş, fakat son ypparak. fokir aile çocuklanna ilâc ve üzere verdiği mektubların ilkini, Türtemektedirler. Diğer 3 devlet ise bir Bunlardan birini de son Isveç maçîa barış konferansı akdinde ısrar etmek fer toplantılarında her ihtimali hesabla I ^ B e n Guyon'a da aynı şekilde ihtar yıllarda hep gördiiğümüz gibi tered gıda yardımına başlıyorlar. Işçilerin bu kiye Dış Işleri Bakanı Necmeddin Sa münasebetile Inönü stadında gördük. ırış ve her kararı vermiştir. hareketini yakından takib eden Aake I larda bulunmuş ve asa^işi bozacak bir düdlü kararlardan bir türlü kcndini dağa tekdim edeceğim. Bundan sonra, tedirler. Bir taraftan: Diijer taraftan Arab Genelkurmaj şey yapıünamasını istemiştir. Ording adında bir Norveçli, çocuklara Efaanisian, Iran, Irak, Lübnan, HabeLondra 1 (a.a.) M. Molotov dün Bir muntazam stadınuz yok! di' kurtanp cesaretli bir adım atam;> yardım mevzuunda hazırladığı uzunca başkanları toplanmalarma devam etAmmanda şistan, Suriye ve bir çok dost memle yenler, öte jandan da: Londranın kuzeyinde bulunan mezarmıştır. Bütün buıılar nıuhalefetin bir raporu Birleşmiş Milletler Kuruluna mekte ve yapılacak her işi hazırlamakAmmandan bildirildiğine göre Amketleri ziyaret edeceğim. Onlann da lığa giderek Carl Manc'ın mezarına bir Böyle bir kaç milyoniuk stada man âyan ve mebusan meclisîeri yarın günden güne kuvvetlenmesine yar gönderdi. Rapor geniş alâka topladı teşkilâta katılmalan hususunda temas lüzum var? diye tenkid ederlerken, bı çelenk koymuştur. Carl Marx «Serma tadırlar. ğından, teşkilât kısa bir zaman zarfınGönüllü kuvvetleri idare edecek he Filistin meselesile meşgul olacaklardır. dım etmektedir ve Halk Partisi, binlarda bulunacağım. ye» adındaki kitabım 34 sene oturduğu maçların hasılatını ve ehemmiyetini binlerce insan siyonist'er diği dah kesen bir adama pek ben da tamamlandı ve faaliyete geçildi. yetler de çalışmalarını tamamlamış bir Ammanda Londrada yazmıştır. Şehrinizde toplanan Yakınşark mil tırmak için Beden Terbiyesi, henüz i Çocuklara Yardım Teşkilâtı, kenaleyhinde nümayişler yarruslardi'. Vr zemektedir. halde bulunuyorlar. letlerarası çalışma konferansına iştirak şa halinde bulunan Inönü stadını bu or disine lâzım olan geniş maddî imkânFilistin Arablığının lideri Başmüfti dün meclisi, evvelce Filistini sonuna' NADİR NADİ eden delegelerle hususi mahiyette yap ganizasyona tahsis etti. ları nasıl temin edecektir? Emin ElHüseyni, Filistinin bütün genc kadar müdafaa lehin.ie karar vermişti. Daha birinci günden Beşiktaş ma1 tığım bir görüşmede, onlara teşkilât et Teşkilâta dahil olan bütün milŞamda liğini harbe girişmeye hazırlamak için rafında geniş izahat verdim. Mısır de çında bunun hata olduğu anlaşıl letler, komiteye her türlü maddî yarŞamda bütün halk ayaktadır ve Haaldığı tedbirleri tamamlamıştır. legesi Abuseif Radi Bey, Mısır hüku İçeri girenlerin adedi o kariar çoktu k dımlarda bulunacaklardır. Diğer taraflebde vuku bulan hâdiselerin tıpkısı Mısırda metinin ve halkının teşkilâta elden ge tribünler almadı. Çayıra yajıldılar. 8 tan, senenin bir gününde Çocuklara i Paris 1 (Radyo) Millî Meclis, cumŞamda vuku buimuş, halk, yahudileri yetmiyormus gibi. stadın yeni yapılm: len yardımda bulunacağım söyledi. Mısırdan gelen haberlere göre Üniver görmeğe tahammül edemivecek . halc huriyetin ve çalışma hürriyteinin müYardım Teşkilâtı için para toplanacakkapalı tribününün henüz donma Teşkilâtın yapacağı yardım etradafâası için hükumet tarafından verilen site ve Ezher gencliği bütün gün Bir gelmiştir. Burada gönüllüler aylardantır. Şunu söylemek isterim ki, bu yarsundurmasma çıktılar. Vıkılmak ve fında izahat verir misiniz? dımı bir devlet yardımı olarak kabul tında bir kaç bin kişiyi ezmek tch'ik kanunun ilk kısmını dün, ikinci kısmı leşmiş Milletler aleyhinde nümayişler beri talim görmekte ve savaş için haetmemek lâzımdır. Bu, doğrudan doğ Bu yardım, kısmen harbden zarar olan bu beton sundurmanın tahliy ıu da bugün kabul etmiştir. Bu suretle yapmışlar ve sonunda gencliğin en kuv nrlanmaktadır. Meşhur Fevzi Elkavukgörmüş memleketlerdeki çocuklarla; bir hayli müşkül oltfu. Seyirciler. saha i İç İşleri Bakanı silâh altına çağırılacak vetli rehberi olan Kral Faruğun sarayı çu burada Filistin gencliğini de yetişŞehrimizde bulunan Amerikanm ta ruya teşkilâta dahil bütün milletleı 80.000 kişiyi memleket güvenliğinin sa£ etrafında Filistini kurtarmak için en tirivor ^e b~^~;ıi dcv"'=niek icin " r nmmış fikir adamlarmdan, modern ta ferdlerinin teker teker iştirak edecoği teşkilâta dahil bulunan memleketlerin çizgilerinin üstüne ferih fahur oturdu^ çocuklanna yapılacakür. Dk hedefimiz 7 lar.ması için ihtiyac görülecek yerlerde hararetli tfraennilerde bulunmuşlardır. biye edij'ordu. Fevzi Elkavukçu. rih profesörü A.F. Newell, dün saat 15 bir yardımdır. Şimdilik bir defaya muhtac çocuklara eıda, giyecek ve ilâc lar. Ne polis kâr etti, ne jandarma. Ezher Üniversitesi talebesi ise Filiskullanacaktır. Işçileri, işlerini terketmeBir hafta sonra Galatassray maçı da* lizlere karşı yıllarca dö\âişmüş ve In te Gazeteciler Cemiyetinde basm m<?n mahsus olmak üzere, 948 şubaünın temin etmektir. Bundan başka çocuk tini müdafaa için harbe gitmeye hızır ha muntazam oldu. Çünkü stadyomıın, S5, vEnud tahrihat yapaızfa davet edengilizlerin en mçşhur kumandanlan onu subîarüe bir görüşme yapmıştır. Prof. 29 uncu günü, herkes bir günlük ka yuvalarile. hastanelerinin kurulması olduklarını bildirmişlerdir. fer ağır cezalara uğrıyacüklardır. ele geçirmeğe muvaffak olamarmşlardı. Newell, bundan on yedi yıl ev\el Ro zancını, Çocuklara Yardım Komitesine için teşebbüse geçeceğiz. Çocuk yuva alacağı kadar adam soktular. Lâkin pazar günkü maç bütün intîzanınzlık röBu akşam Mısır Başvekili Nokraşi Şamda bütün komünistler tekvif olun bert Kokjde tarih okuttuğunu ve İstsn bağışlıyacaktır. Menıleketin öteberisinde hâdise?er 29 şubatı niçin çocuklara yardım larında daha ziyade işçi çocuklan ba korunu kırdı. Dış kapıiar kırıldı. Nu« vuku bulmaktadır. Bari, Nice, Marsilya, Paşa; Arab Birliği Genel Sekreteri Az maktadır. Şamda bulunan Amerikah bulu on yedi yıl sonra tanınmıyacak denndınlacak ve bu arada tahsilleri sağ marah yerleri, nunıarasular işgal etti. ve Cannes gaz işçileri grev halinded'i. zam Paşa ile görüşmüş ve Mısır Genel ların evlerinden bir kaç gün çıkmama recede imar edilmiş gördüğünü söyıe günü olarak seçtiniz? lanacaktır. Teşkilât, henüz kuruluş dev Haksuhk ve intizamsızlık nizam hük^ Biz, burada tabiatin bir hususilnırmay Başkanı Ibrahim Ataullah Pa ları için talimat verilmiştir. miştir. Musahabesi esnasında bir ara'ık resini idrak etmek!e« beraber: bize, yaşa. Ariş'teki Mısır kuv\Tetlerini teftiş Amerikan yardımından bahisle şöyle yetinden istifade ediyoruz. Bilindiği rın için büyük ümidler vermektedir.» müne girdi. Pclis ve intizanı memurla, Irakta n âciz kaldılar. Bir rivayete göre Valİ gibi, şubat, senesinin en kısa ayıdır. Bu etmek üzere hareket etmiştir. Irakta inflal gayet kuvvetlidir. Yük demiştir: bile maça gircmedi. Stadın bütün tribiın bakımdan. herkes bütçesini otuz gün Necdet EVLtYAGİL Lübnan da sek tahsil talebesi büyük nümayişler « Türkiye ve Yunanistana yap\!an yolları ve sahanhkları dolu olduğundan Lübnanda halk, yahudilere karşı de j tertib etmişler ve sokaklarda, Filistini Amerikan yardımım Türkiyenin istikgelip geçmek imkânsiz hale geldL O Tarsus 1 (a.a.) Son günlerde yakadar ki içeri girmiş olanlar, geldikleğan yağmurların getirdiği seller, Koca rin bir nefret izhar etmektedir. Ya müdafaaya hazır olduklanna dair and lâline bir r.ev\ müdahale olarak düşünenler olabilir; fakat ne söylerlerse söyrine geleceklerine pişman oldular. Ka» bucak köyü yakmındaki seddi yarmrs, hudi mahalleleri ancak hükumetin al | içmişlerdir. Londra 1 (a.a.) A F P : Bajtara/ı I İTMH »ohtfed» lesinler demokrasi ve hürriyet yolunda pının önünde elinde biletle bekleyenle* ...mııınıutımıııi!llll!inillllll!!!llll!linnnn!l!ll!llll!l!IIHIIIIlli!iııııııııiımııı< seller. Ksfeli, Karabucak, Ağzı. Delik: Bugün Avam Kamarasında işçi s a y mirine giden köylüler; dönünce, köyün yapılan bu nevi anlaşmalar iki taraf için ri ise atlı polisler, staddan uzaklıştırÇatalca köylerini tamamen kaplamıştır. lavlardan Hughes'ün, 1940 senesinde yıllık geliri 2000 lirayı aşan mer'asmın de menfaatli ve hayırlıdır.> maya çalıştılar. Yani daha fazla intiBugün şehrimi:x3en yola çıkan tahkik Müttefiklerin Rusyaya muhtemel bir heycti bu köylerin hiç birisine geçemeBundan sonra sözü İn<5İlterenin vazj taarruzuna müteallik siyasî vesikalann muvazaalı yollarla 500 liraya kiraya v* zamsızlık olamazdı. rildiğini öğrenmişler ve köy odası dden geri dör.müşlerdir. Bu koylere ilk yetine nakleden hatib şöyle demiştir: Bunun sebebi? yayınlanmasını taleb etmesi üzerine Dış nünde toplanarak izahat istemişlerdir. yardun ekipi motörle gönderilmiştir. < İngiltere, 914 yıhna nisbetle. buBunun birinci derecede mesaıliyetinl tşleri Bakanlığı Müsteşarı Mayhew, Baştaraf* 1 Banaratı 1 tnc* «aHifede Zarar ve ziyan büyüktür. gün zayıf bir durumdadır Fakat bunu «harb sırasında her türlü ihtimali dü Halk Partili olan muhtar ve aza, izahat bu organizasyonu üstüne almiş olan üç üzere, bu kanunun mülkiyet güvenliği, kendisile görüşen arkadaşımıza der.ıişiktisadî bakımdan mütalea etmek lâ?ım çünerek plânlar hazırlamış olan» hüku vermeğe gelmediklerinden kavga çıkmıs, kulübün (Fener, Galatasaray, Beşiktaş), Habeşistan, Eritreyi istiyor topıak sahiblerine bırakılacak azamî tir ki: iddiaya göre köy muhtarı Sadullah teşkil etüklcri komiteye ve bu kulüb geür; yoksa her şeye rağmen İngiltçre, Londra 1 (a.a.) Eritrenin Habe miktar ve kamulaştırma değeri yönle< Heyetimizin ilk kafilesini biz teş Amerika kadar kuvvet ve kudret sal.i metin şimdi bu vesikalarc'an bah=edil Bozkurd, aza Ziya; muhtarm kardeşi lerdeki tamahkârlığa yüklerim. Stada j mesini faydalı addetmediğini söylemişjistana ilhakım taleb eden 300 kadar rinden gözden geçirilmesini faydalı bu kil ediyoruz. Bu ayın 21 inde dört ki?iOsman ve oğlu Mehmed; kâtib Abdul alacağından fazla bilet kesince böyle bidir.» tir. nümayişçi ile Müslüman birliği ve li luruz.> 47 nci madde ise şöyledir: <Or lik ikinci bir heyet daha ge!ecekt!r. lah ve Osman Çağatay; mavzer ve *a olur. İkinci derece mesuliyeti de her ' Prof. A.F. Newell, bugün saat 17 30 beral parti taraftarları arasında bir raan Kanununun esasları mahfuz kahnak Türkiyede, Baymdırhk Bakanlığı ile teYeni radyolar bancalarile ateşe başlamışlardır. Müca gün ve her maçta içeri girecek seyirâ çarpışraa olmuştur. Bu vak'ada 18 kj şartile 4785 sayıh kanun hükümlerinin masa geçerek yeni yapılacak yollann a Eminönü H.ılke\inde <Devrimiz, yesayısuu tayin etnıemiş olanlara yükle^ Londra 1 (a.a.) Hindistan hüku deie, bir saatten fazla sürmüştür. niş düşünme de\Tİdir> mevzuunda bir gözden geçirilmesini ve ihtiyaca uyg'in yaralanmıştır. plânını hazırlıyacağız ve plân mucibinrim. meti; clektronik prensiplere göre, imal korferans verecektir. Geç vakit bir jandarma müfrezesi Bshis mevzuu hâdi*, Aîmara'dan 30 bir hale sokulmasmı gerekli buluruz.> ce hemen tatbikata başlanacakür. Ben Binbir ihtiyaç içinde kıvranan Istanedilmiş olan ilk Ingiliz radyolarından köye gitmişse d*? Savcılıktan emir >dÖzel teşebbüsler flç ay sonra Aaıerikaya dca«ceğim.» tnü uzakta ve Italyan sömürgelerinin 100 bin tane sipariş etmiştir. Radyolarl madan bir şey yapamıyacağmı söyli bul şehriııin zayu bütçesindcn her serie istikbali hakkında tahkikat yapmakla Heyet bu akşam Ankaraya hareket Programın özel teşebbüslere dair hüimal edecek olan elektronik makine 23 yerek köyden ayrılmıştır. Halk; b a a sekiz, dckuz yüz bin lirayı ayırıp vevazif€Ü dort bıiyük devlet tavafından kümlerinde şöyle deniyor: cPartimiz, ö edecektir. metre uzunluğtında olup her bir ame makamlara telgrafla müracaat etmiş; renler, beş milycna çıkan stadda her teşkil olunan komisyonun üyeleri hu zel teşebbüslerin tam bir güvenlik içinliyeyi kontrol eden 20 tane «mihanikî iki gün sonra köye giden bucak mü halde pazar günkü gibi bir kargaşahk rurunda cereyan etmiştir. de çalışmasını sağlamak üzere yurdda ELdirnede köy ckullan inşası beyin» i ihtiva etmektedir. imal ame dürü ve karakol komutam, tahkikat görmek, ve bu kadar rahatsız maç sey* hangi işlerin nerelerde, ne kadar za1 Jnrt sahiiede liyesinin başmdan nihayetine kadar yapmışlar; iddiaya göre mağdur ve retmck için vermcdiler. Nihayet şehrin İş Bankası piyangosu için yapılan toplantı manda ve hangi ölçülerle yapılmasmın Isrdir. Eunlar ilk vasıta ile memleket radj'o makinelerine hiç bir el df'ğrr.i şahid vaziyetinde bulur.an 22 Demokratı ve şehirlinin serefi namına alenen bu millî ihtiyaçlar bakımından zarurî ve kadar basıbozukluğa müsaade edilme dün çekildi Edirne 1 (Teîefonla) Bugün VılS lerine ^önoerileceklerdir. yecektir. Makine, fevkalâde karışık ol ellerine kclepçe vurarak bucağa götürmek lâzımdır. Ankara 1 (a.a.) Türkiye İş Bankasının uygun olduğunu, devletin belli plân ve yet salonunda 250 köy muhtarının ve Son 24 saat içinde, şehirde yapı'an makla beraber dakikada üç radyo irr.al müşler, asıl sanıklar hakkında muam^e kumbaîih ve kuır.barasız tssarruf hesablan programlarla ilân etmesini gerekli bu bucak müdürlerinin iştirakile büyük bir Binaenaleyh her şeyden evvel, bütün yapmamışlardır. Köyde hiçbir aramida inşaatı bitmeden stadın müsabakalara erasmda tertib eyledigi 1947 ikramiye plâ lur. Buna rağmen özel teşebbüslerin toplantı yapılmış ve Millî Eğitim Baka arama ve taramalar sonunda 36 sar'.ıoş edecektir. yakalanarak sıkıyönetime verilmişt Lr. nnun dördüncü çeiıilişi bugün banka gcnel başarmağa imkân bulamadığı veya yeter Ayni makinenin bir günde yapılacak bulunmadıkları halde, bazı evleri ve oda açılmasına artık paydos deraek gerekr.mm köylülere hitab eden mesajı, Mı.lî Ayrıca, sıkıyönetime verilen 43 kişi de merkezinde ve İkinci Noter Şakir Baranın bazı tadillerle tslevizyon makineleri de ları mühürleyip sakinlerini sokağa st tir. Kınlan, dökülen, bozulan şeylerin huzurils yapılır.ijtır. Bu çrkîlişın büyiik ık derecede basaramadığı, yahud kazanclı Eğitim Müdürü tarafından okunmuştur. bir aydan üç aya kadar hapis cezasııa imal edebileceği ve bu elektronik ma mışlardır. Mağdurlar, durumu Başba tamiri içuı belki de bu dört maç, Stad rîmiyesiri teşkil eden İstanbulda Maltepede bulmadığı için girişmediği işleri devlet Bundan sonra birçok muhtar söz Çtrptırılmışlardır. kinenin prcnsibinin daha bir çok en kanlığa, İç tşleri ve Adalet Bakanlıİda idaresini, beş, on bin liralık tazmina* 3S4 adanın 55 sayılı parseli o'.an 921 metre üzerine alabilir.» ve müzakereler üç saat sürmüştür. Nokare asa Kcnyada 2001 nunıaralı hesab sa«Devlet, kâr maksadile ziraat yap ticede, cam, çerçeve, kereste ve çimento Diğer taraftan 3 kişide bıçak bul:n dü;tri işlerlne tatbik oiunabüeceği bil rına bildirmişlerdir. Demokrat Parti, kö vermeğe mecbur bırakacaktır. Çünkü hibi Bsyan Fifcriyeye isabet etmişlir. muş, iki kişi kumar oynarlarken yaxa dirilmektedir. ye, biri avukat, üç kişilik bir heyet gön stadyom hâlâ inşaatı yapmakta olan. maz.> hükumet tarafından verilmek ve ü Biner lira karrnanlar: Bahis mevzuu makine Amerikadaki dermiştir. Bucak merkezine götürülen Emlâk Bankasmdan tesellüm edilme«Devlet ekonomi işletmelerinin ka rafı köy birlikleri tarafcndan sağianmsk knmışlardır. Ahlâk zabıtası da yeniden Zongu!dakta Hatice 4810, Ankarada Yeniüç randevu evi basmaş ve 13 uyguasuz veya diğer herhangi bir memlekç'ttekj 2T" köylü hakkında orada tevkif kararı miştir. Her bozulan yerin yeniden yaeehirde Salme 750, Beyoğlunda Tevfik 15451. zanc düsüncesile yersiz fiat artışlarma şartile okulsuz köylere bina inşasına kakadın yakalıyarak haklarında kanunî emsalleıinden çok üstündür. Bu ma verilmiştir. Hâdisede ölen ve yaralı ol pılması lâzım gelmekte ve bunun da Bsşer yüz lira kazar.cnlar: meydan vererek halkm .yaşama denktakibata geçmiştir. Randevuculuk ya kinenin bir ucunda bir genc kız ma rradığı bildirilmektedir. İsparta valisi gene Beden Terbiyesi tarafından tazKadıköyünde Melek 11%, Ankarada Kemal liğini bozacak yollardan kaçmmaları ve rar verilmiştir. OĞt.'Z panlar da sürüleceklerdir. 50929. yurdda ferahlık, genişlik yaratma amakineye plâsük levhalar yerleştirmek'G yarın hâdise yerine giderek vaziyeti mini icab etmektedir. İkişer yüz lira kazananlar: ve makinenin diğer tarafmdan ikmal tetkik edecektir. Bu yazıda kulüb idarelerinde bâkim Adanad.i Hafize 15963, Bahkesirde Kadriye cını gütaıeleri esastır.> İktidar partLsir.ır. memleket işlerini 8110, Eursada Işıfc 5634, Erzurumda Makbuedilmis. radyo alıcıları çıkmaktadır. olan zihniyeti burada şerhetmek iste» le 4180, İskenderunda Saadet 2140. hangi istikamette yürütmek emelinde miyorum. O bir bahistir ki, sırası gelnr Edremid ve Havranda Yüzer lira kazananlcr: olduğunu, yeni programın maddeleri açarsam yürekler acıs< olduğu görülür. İ5TANBUL ^ » ' Uşakta Mehnıed 2113. İstanbulda Satiye Lâkin fakir bir şehrin, fakir ahalisinDemokratların şifeâyetleri 140353, Akhisarda Gülgören 1557. Bafrada kadar bu mevzular üzerinde yapılan 3 ARALIK 1947 Saat 18 e kadar FİLÂRMONI DERNEĞ1 den alman vergilerle ve bin türlii Mehmed 2212, Girssunda Hüseyin 7993, Ay görüşmelerin seyri de .açıklamiş olaIzmir 1 (Teîefonla) Edremirte ve mahrıımiyet içinde yapdmakta olan b a hesabında 50 lira bulunanlar dında Nuriye 35. Nazillide Veli 2611, Öde caktır. Kurultayın bu konudaki çalışUmumî arzu üzerine Havranda Demokrat Partiye karşı b*s milyoniuk stadın da bu kadar fena nüşte Mehrnsd 1925, İzmirde Naeiye 23355 ve maları, bu bakımdan geniş bir ilgi ile 3 üncü Abonman konserini Y I L B A Ş I Mümin 94423 kımn arttığı iddia edilmektedir. Havran kullanılmasına ve böyle tahrib edilmetakib edibnektedir. Ejnlardan başka bankanın firlü çube ve Demokrat Parti bucak başkanı Hasan sine tahammülümüz yoktur. Burasııu çekilişine katılırlar. CEMAL REŞİD REY aj ansîarındaki yüz hesab sahibi çeşidli lk Ankaradn tiz ve canhıraş sesler Dereobab., Cumhur Başkanhğına, İç İş Istanbul bir inci gibi saklıyacak v» ramiyeler kazanroışlardır. B ü y ü k i k r a m i y e : 3 0 0 0 L İ R A D I R Ankara 1 (Teîefonla) Ankara idaresinde leri Bakanına ve Celâl Bayara birer ancak en mühim maçlarınj en büyük Öğrendiğimize göre, Türkiye İş Bank?ısı P İ Y A N İ S T Ayrıca çeşidli ikramiyeler telgraf çekerek baskıdan şikâyet etmiş bir intizam içinde burada yapacakürj yirtni beşinci çahşma yılı olan 1948 yılı icin elektrik fabrikasına yeni kurulan kazengln bir ikramiye plânı hazır!amı;tır. İki zanın bu gece tecrübelerine başlanatir. Hesab açmadı iseniz fakat herşeyden evvel buraya gelenle» NİCOLE HENRİOT yüz bin lira tutarırsda ikramiyeleri ihtiva cakür. Kazanın tecrübeleri esnasında rin bu stadda maç seyretmesini bilmeeden bu plân için beş çekiliş tertib edll tiz ve canhoraş sesler çıkacağından, EA C E L E E D İ N İ Z Ankaranm kazandığı yeni nıiftir. Bu çekiHjlerden biri münhasıran ban lektrik idaresi, alârm samlmamasını ve iştirakile, 4 aralık Perşembe leri ve kapı baca kırmamalan lâzımdır. ksda hesabı bulunan coeuklara tahsis olunbir sıhhat müessesesi saat 18,30 da Yirmi bin kişi bir yerde intizama karşı. başka türlü manalar verilerck telâşa ve muştur. 1948 plânının büyük iltramiyelarl yürürse bir kaç yüz kişilik bir memuc Ankara (Hususî) Bugün şehrimizarssında Ar.karadî ve İstarı^u'.da hnhreli dört heyecana düşülmemesini, bu akşam S A R A Y Sinemasında Galata, Bankalar Caddesi No. 27 ev. ayrıca dört arsa, tahsil ve cihaz sigır Ankara halkına ilân etti. de Kızılay civarında Selânik caddesin kadrosu intizamı iade edemez. Biraa verecektir. taları, yurd içinde geziîer ve dolgun psra de tesis edilen «Sağlık Yurdu> nun a kendi kendimizi çekip çevirsek ve artık Mekki Said ESEN ikramiyeleri yer almıstır. Programda: Bach, Tschaikowsky çılışı yapılmıştır. Bu törende şehrimi lurpanilikten vazgeçsek iyi olur. Neden Liszt, Konçertoları zin ileri gelenlerüe doktorlar hazır bu ve bilhassa spor toplantdarmda bu k a Şekib, geldiğine birdenbire nadim ciddî bir vaziyet karşısında bulunduğu«CUMHURİYET» in Tcfrikası: 6 9 lunmuşlardır. Sağlık Bakanlığı Müste dar başıbozuk oluyortız. AnlıyamıyoBiletler gişede satılmaktadır. olmuş gibi susuyordu. nu anladı. şarının kısa bir söylevinden sonra Va rum. Halnuki spor ferdî disiplin ve inFerdi, sorduğu suale cevab alamayıni Yerinden kalktı, Şekibin yanmdaki li Izzeddin Çağpar tarafından «memle tizam demek değil midir? ca, tekrar sordu. ^B Bugiinden İtibaren ^H^k B FK1 EK l koltuğa gelip oturdu. kete hayırh bir müessese ohnası te Sana söylüyorum, Şekib; kulak Dinliyorum Şekib, dedi, anlat. mennisile kordelâsı kesikniş ve davetlilann mı sağırlaştı, dilin mi tutuldu? Sesi; birdenbire; Şekibin halindeki lere hastane gezdirilmiştir. Cevab versene. Doktor Cemal Zeki Önala kadar büyük bir ciddiyet almıştı. ' Doktor Süreyya Kalabalık tarafından Odaya girelim, anlatırım. Bunu Şekib de hissetti. j tesis edilen bu sağlık müessesesi 20 alenen teşekkür Ferdi, salonun kapısmı açü, girdil?r. Bu gece bir karar verdim; dedi; ' yataklık olup 3 sınıf ücret mukabüi Üzerinde senelerdenberi Eafra kesesinda Şekib, paîtosile şapkasmı çıkarmayı kum, taş tedavisi yapılan refikamın hastahastalar kabulüne başlamıştır. ancak o zaman akıl etti. Bunları yanın gidiyorum. Nakleden: HAMDİ VAROĞLU lığmı kafi surette teşhis Ue altı, yedi ayîık Nereye gidiyorsun? daki koltuğun üstüne fırlattı, oturdu. devamlı tedaviden sonra ebediyete karı«?n Viyanaya. Şimdi Ferdi susuyor, Şekibin söze Ferdinin, bütün bu işlsrle uğrsşnıayavrumuzun yerine hamle muktedir bir ar Ferdiyi kandıracağına emindi. Bu Etıbba Odasında konferanslar Ş A R K Y I L D I Z I Bir müvekkil hesabına mı? meydana çıkaran ve hamil müddeünce .3»! esas işi hallettikten sonra, kendisi Fer ğı redcetmesi ihtimalinden başka, bir başlamasmı bekhyordu. Mütehassıs hekimler tarafınd«n Etıbba zım gelen nesayih ve vesayada ve telkin.iaNlfRÜLHUDA'run bir çok şar Hayır. Öyle olsaydı, bunda sır diŞekib, bir müddet, dalgm dalgın ömidinin evinde kahp onu çarşı pazar do de, evde bulunmaması tehlikesini birOdasında serbest konferanslara başlanmıştir. bulunan ve bütün güçlüklere rağmen en ufalc1 kılarile süslü senenin en güzel ne baktı; sonra başmı kaldırdı, dikkatle, ye bir şey bulunmazdı. denbire düşünüvermişti. İlk seri, vitaminler üzerinedir. Bu fay4a]ı bir anza ve hata meydana getirmeden du»1 laştıracaktı. uzun uzun Ferdinin yüzüne bakh. konferanslar, her hektase açıktır. Kendi hesabma mı gidiyorsun? Ama, buna imkân yoktu. Çünkü FerTÜRKÇE SÖZLÜ ve TÜRK gumu Intac ve çocuğumuzu a!an, ana va O gün akşama kadnr yapılması icab Sana bir sır tevdiine geldim, dedi. yavrusunu hayata kavuşturan, teşhis t ı d ' Kendi hesabıma, yahud., Hayır, di hastalığım daha tarnamile geçire musikill şaheseri. eden bir çok işler vardı. Evvelâ, yazıIdt ve kabiliyetinin r e doğumdaki hüsnü Hoş geldin. başkası hesabma; ama müvekkil de memişti. Bir de, kendisini bek'emekte MEVLİDE DAVET har.eye uğrayıp Selmar.ın pasaport mumuvaffakıyetinin hajran ve takdirkârı c a İlâveten: SÖ Z D E Ferdi, hastayken bile vazgeçmediği olduğunu, hayal meyal hatırladı. luııduğumuz, hakikaten kadm hastalık'.ari. amelesini bitirtmek, pasaportu almak Uçak kazazedelerinden şakacıhğını, sıhhati tamamüe yerine Ferdi bir saniye duraladı. mütehassısı bulunan Doktor Csmal Z t Cumartesi lâzımdı. Sonra, Şekibin kendisine aid .SroiKA MÜYESSEK GELENBEVİ»nin Onala minnet ve şükran hislerimizi sunarken. gelmiş bulunduğu için; şimdi; büsbütün Anhyamıyorum, Şekib, dedi. A Ferdi, sağ elile gözünü uğuşturarak bir takım işler vardı. Yabancı bir m«mdoğumdan evvel, doğumda ve doğumdan sonelden bırakmıyordu. Fakat Şekib, bu çık konuş rica ederim. Böyle muammavefatının kırkına müsadif 5 aralık cuma ra çok kıymetli yardımlarım ve bilgileriii lekete seyahate çıkıhrken, Feneryoluna sol elile kapıyı açtı. Gestapoların bu harbde yaptıkgün; her zamanki gibi bu lâtifelere1 gü lı lâflar beni yorar. Viyanaya gidiynr. günü ikindi namazuu müteafab Beyoğ bizden esirgemiyen ebe Bayan Nuriye Kosiürke Karşısında Şekibi görünce, esnemosi gider gibi trene tinilrr.ezdi. Fczla te'erları mezalimlerin içyüzünü gösleoek halde değildi. sun, güzel, bir müvekkil hesabma delu Ağa camiinde mevlid okunacağmdan de sayıtı gazeteniz vasıtasile teşekkürü bir rüata girmeden, h:ç dcğilse, en lüzumlu yarı kaldı, yüzünde büyük bir hayret teren heyecan ve dehşet dolu film borc sayarız Fakat söyliyeceğim sır, rasgele bir ğil ; başkası hesabma. Bunu anlıya arzu edenlerin teşrifleri rica olunur. iffdesi gpzüktü. •ufaktefek eşyayı tedarik etmsk icab eşey değil Ferdi. Evvelâ, senden bir söz madım. Bir avukat için; her başka inAilesi Altınbakkal Sipahi Apartımanı 187 % Geriledi, yol verdi. diyordu. istiyorum. Kendini sır tutabüecek ka san müvekkildir. Olmasa bile; sır bunun Naci Cansun Kapıyı kapadıktan sonra, holde duŞekib, bütün bu işlerin hiç birismi neresir.de? Hasılı, anhyamıyorum Şebiliyette görüyor musun? rup bekleyen Şekibe: kendisi yapamazd;. O gün. son d?.kikaya Sen. benim sır küpü olduğumu kib. Hem anlıyamıyorum; hem bütün Hayrola? dsdi. Bu saatte sokakta Ölüm kadar dışarıda gözükmemesi şarttı. Obu muammalı sözlerin beni fena halbilmez misin? i?;n ne? Ko\oıldun mu? nun için, sağa sola Ferdiyi koşturacakMaltepede eşraftan V E D A D K A R A O K Ç U birlikte Bilirim ama. bu sır; müihiş bir de meraka düşürüyor, çabuk söyle. Fakat, arkadaşmın yürüne biraz diktı... Bay KAHRAMAN YÎGfT Haydi; söylesene... katle bakmca vaziyette, şakaya pek şey; Ferdi. tutulduğu hastalıktan kurrulamıyara*! Tafcrf Ferdinin «partîmanmm kswı gelmiyecek bir ciddilik bulunduğunu Ne kadar müthiş olursa oîsun; Şekib; Ferdiye çok uzun gelen bir Allahın rahmetine kavuşmuştur. Mer1 •ı önünde durduğu zaman ssat altı bu sezdi. Korkma; söyle. Adam öldürmedin ya! müddet daha sustu. hum Davud Yiğitin babasıdır. Cenazestf çuğa gelmişti. H E R K E S K E N D İ Y E R İ N E Ne var kuzum? Sende bir fev Ondan da boter kardcşim. Sonra, bu muammalı sözleri konuşan bugün ikindi namazını müteakıb MalŞekib, arabadan indi. kalâdelik gör^yorurn. Rengin soluk, traŞe!:ib. bu cevabı verirken, yüz çizkerıdisi değilmiş gibi, Iâkırdıyı büsbüKomedi 3 perde tepede aile kabristanma gömülecektir.J Apartımanın kapısun çalarken kalbi şm uzamış, üzgün gibi de bir halin var. gilerini öyle derin bir elcm ifadesi tün başka bir vadiye götürdü. YARIN Akşam Kadıköy S Ü B E T T A da Çelenk gönderilmemesi rica olunur. fiddetlc çerpıyordu. Karşılıkh, ayakta duruyorlardı. kaplamıstı ki; Ferdi, Hakikaten fazla Arkaat var •> Biletler şimdiden satılmaktadır. Mevlâ rahmet eyleye. • • . Bütün Arab şehirlerinde dün halk ayaklandı Oünya çocuklanna yardım Hdd/se/er/lr*s/nd 1 Neden bilhassa spor (oplantılarında bu kada| başıbozuğuz? Fransada dünkü durum Amerikalı bir tarih profesörü Gazetecileı Cemiyetinde Tarsusta da nehirler taştı, ler su alfenda kaldı köylc Busyaya taarruz plânlan Müessif bir hâdise C, H, P. nin yeni programı Amerikalı yol mühendisEeri dün uçakla geldüer Kurultayda Sstanhu! noüsi fakvlye İKİ GÜN KALDI m TÖRKİYH OARANTİ BANSCASI A. 0. AZAKda ] SOKAK BÜLBÜLÜ ÜSTÜN IRK RÂŞİD RlZA TİYATROSU Bu Akşam Üsküdar S U N A R Sinemasında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle