16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 2 Aralık 19« Celâl Bayarın partî Sehir ocaklarında konuşmaları D. P. Genel Başkanı, partisinin lâiklik umdesi ve dinî tedrisat meselesi karşısındaki noktai nazarını izah etti iz gazeteciler, aceleci adamlarız. Bugünün işini yarına bırakmayız. Her 24 saatte, iyi kritü, fakat herhalde müsbet bir eser ortaya atarız. Onun için, bütün işlerin, azamî süratle yapılmasıru haydi hir ticaretimizin denizcilik tâbiri kullanayım full speed» Dış Milletlerin refah ! • • • • • • » Yazan: vasıtaları yani tam yolla yürümesini isteriz. Hal Baıtarafı 1 ind »ahijed* çalışacağız ve muhakkak muvaffak o Ecnehi Seyrisefain Şirketleri tediye derecesini bir balacağız. bakımından arzetti buki devlet makinesi ağır çalışır, tam tFÜyük blr hassasiyetle görüşülmekte ve Arkadaşlar, şimdiye kadar hiç bir Birliğinin şikâyetine, Ulaştırma kışta belirten kuvği elverişsiz duru yolla seyreden 3040 mil süratli, modern bizlere ilham ve direktif kaynağı olmakvetli müş'irler varyerde partimizin tüzüğünde yazılı bumun ıslahı için kli bir gemi gibi değil, yelken devrinin, üç tadır. Bizim, ne maddî kudretimiz, ne dır. Meselâ nüfus Bakanlığının cevabı ~ anlaşmalarma ambarlı muhteşem kalyonlan gibi yü3e devlet salâhiyetlerimiz vardır. Fakat lunan lâiklik görüşümüz hakkında kobaşına düşen «millî rür. Böyle bir kalyon, daima rüzgâr nuşmamıştım. Çünkü. bunu, bizim apriorite listesinde dördüncü bazı madı başvurulmasını ileri sürenler de varbütün bunların üstünde olarak bir tek Ecnebi seyrisefain şirketleri ve arma gelir» miktarma bakarak halkın yaşa delerde de üçüncü sıraya konmuştur. dır. Dolarla satamadığunız malların kollar; muvafık hava bulursa hızlı giBİlâhımız vardır: O da, sizin yani bü leyhimize, ya dinsizlikle veya taassubyış seviyesi hakkında bir fikir edinder; muhalif rüzgâra rastlarsa bocalar; yük milletimizin muhabbeü ve bizlere la itham vesilesi olarak kullanaca3dar j torler birliği tarafmdan Ulaştırma Ba mek kabıldir. Bunların yanında mem Birinci sırada dolar veren memleketler, I .sterlin tekrar serbest döviz vasfıru bazan da hava esmez, olduğu yerde sa* dı. Bugün, bu bahse de temas etmek ılığına hitaben yazılmış bir yazıda, ikinci sırada dominyon ve koloniler, j jktisab edinciye kadarkliring yoüle destek olmasıdır. ve görüşümüzü açık olarak izah fırsa İstanbul limanındaki tahmil ve tahhye leketlerin iktisadî hayatının seyrıni sırada da rüçhanlı listeye dahil İ ihracına gidümesi teklifi yabana atda yar. Size, Demokrat Parünin bütün mese tını bana vermiş bulunuyorsunuz. Din, şlerinin daha kısa bir zamanda yapılıp gösteren <bütçe. ve «hesablar muvaze uçuncu Nitekim harbden sonra ÇekosloBu gemi ve deniz teşbihini yapışun» leleıinden bahsetmiyeceğim. Ancak, bi vatandaşlarm mukaddes hak ve hürnesi» gibi kıymetli rehberler de mevolan memleketler vardır). Bu müşkül I m a z . yapılamıyacağı sorulmuştur. ler yenilip mal getirtmek kabil olsa bivakya ve Finlandiya ile akdolunan kli denizcilik işlerimize aid olan mevzırtıma liyorum ki benden öğrenmek istedikle riyetlerindendir. Hiç bir vatandaşı, cuddur. Nitekim, bunaltıcj tedbirlere tahrral Bakanlığm verdiği cevabda, • ingiliz , siparişler =,idoJ ' r i n g anlaşmaları bir taraftan tütünlerı kolayca geçmek içindir. le lirasile yapılan riniz vardır. Demokrat Partinin bugün imanı için tazyik ve tenkid etmek caiz tahliye işlerinde bazı aksaklıkların msv veya külfetli borclara müracaat etme lara nazaran epeyce pahalıya mal ol rrmze mahrec temin etmiş, diğer taraftan Temmuz 1947 de sayın Ulaştırma Bakü politikasmın ne istikamette olduğu değildir. Allahla insan arasındaki mücudiyeti kabul edilmekle beraber, mev den bütçelerile dış tediyelerinde denk maktadır. memleketimize porselen eşya, vagon, kanımız, Amerikadan hazır 10 gemi alBU elbette bilmek istersiniz. Arkadaşlar, nasebetlere müdahaleyi şiddetle reddelik sağlayan memleketlerin sıhhatli bir cud güçlükler meyanmda şunların da maden direği ve kâğıd gibi lüzumlu dığımızı müjdeledi. Devlet Denizyolları Partinizin genel idare kurulu, büyi*k deriz. Bunun içindir ki ana ve babaGörülüyor ki hükumet bir taraftan gelişme yolunda bulunduklarına hükbulunduğu belirtilmektedir: maddelerin ithalini sağlamıştır. m, işletme erkânından bazıları, Italyaya kongremizin tayin ve tesbit ettiği hür larm, çocuklanna din dersleri ve dinî altın ankesimizin erimesine mâni oltHarbi müteakıb ithal mallarmın ço metmek yanlış olmaz. Kliring methedilecek bir tediye tara kendi ihtiyacımıza uygun yepyeni 8 geriyet misakmın tahakkuku emelinden terbiye vermesini pek tabiî görmektemak, diğer taraftan dış ticaretimizi Dünya savaşının sarsıntılarından kurbir zerre dahi inhiraf etmeden hedefi yiz. Fakat buna mukabil. daima sa^, ğaldığı saklanamaz. Aynca yüz binlerce tulup iktisadî kalkınmayı gerçekleştir buhrandan korumak gibi çok çetin değildir; çaresiz kalmdığı takdirde ilk mi ısmarlanmış ve bunların 193839 da tonu bulan Amerikan yardım malzemesi fırsatta .tekrar serbest dövize avdet gelmeleri temin edilmişken neden ha/ır mize doğru yürümek kararmdadır. Bi temiz ve yüksek kalması lâzım gelen mek istiyen memleketler halen bütün çahşmalan istilzam eden iki hedefe liyorsunuz ki parti, kurulduğu günden dinî hislerin, politikaya alet olmasına de İstanbul limamna nakledümcğe baş [ayretlerile bütçelerini ve dıs ticaretle teveccüh etmiştir. Bu yolda tatbik edi kollanarak başvurulacak bir sistem yolcu gemileri alındığını tenkid ettiler. Bakan Şükrü Koçağın bunlara verdiitibaren bir çok engellere ve müşkülle da hiç bir zaman müsamaha göstermi lanmıştır. Bu malzeme için Sirkecideki ini muvazeneye getirmeğe çalışmakta en tedbirlerin henüz bir sistem haline dir. Kliringin çok taraflı ticarete mâni re maruz bırakıldı. Bütün bunları, ce yeceğiz. Işte, partimizin lâiklik hakkın antrepolar, spor sahaları, Çırağan sarayı dırlar. Meselenin ehemmiyetini kavra geldiğini zannetmiyoruz. ingiliz lira olarak malların en müsaid piyasalara ği cevab şu oldu: satılıp ithalâtın en elverişli memleket»aretle karşıladık ve atlattık. Bizim, bu daki telâkkisi, açık olarak bundan iba içindeki ve Şeker Şirketine aid antreÂcil gemi ihtiyaçlarımın karsılasile ihracata, lisans vermeğe devam etlerden yapılmasma engel teşkil ettiği, polar tahsis edildiği gibi, bunlarla da mak için Ingilterenin bu hususta nelettilletin haklarını, kanun yclundan yü rettir. memiz fiatların düşmesine ve müstah dış ticaret fiatlarını dünya piyasasından mak istiyoruz. Sonra, Ansaldo tezgâhre katlandığına bakmak kâfidir. kalmıyarak limandaki tahliye vesaitinin rüyerek muhakkak surette temin edelarının bu gemileri tam zamanında tesDış tediyelerini denk tutmağa çalı silin zVrar görmesine filhakika mâni ayınp sun'î bir seviyeye götürdüğü; Arkadaşlar, Demokrat Partinin. mem çoğunu bu işe bağlamak lüzumu has'l ceğimiz anlaşılmca Demokrat Partinin lim edeceklerinden, hattâ yapabilecekolmaktadır; fakat bu usulün tehlikesi şan memleketlerin bugün karşılaştıkmemleketi mahdud piyasalara bağladı lerinden süphe ediyorum.» tnedeni haklara sahib bir teşekkül oldu leketin her sahadaki ihtiyac ve derd olmuştur. de inkâr olunamaz. Bu gidişle önümüzarı en büyük güçlük dolar kıtlığıdır. ğı bilinen mahzurlardır. Kliring'in işBütün bu imkânsızlıklara rağmen, liğu kabul ve üân edildi. Bu kabul ve lerini karşılıyarak onu, dünya İçinde Meğer Bakanın ne kadar hakkı vardeki ihracat aylarında sterlin stokumuİlânın bir ferahlık getirdiğini görüyo lâyık olduğu rcfah ve medeniyet sevi manımıza gelmiş olan ticarî eşyanın da Bu yüzden Ingiltere bir müddet ev\el zun artarak 20 milyonu hayli aşmasın lemesi de kolay değildir; ihracatın it mıs. Ansaldo ile ilk mukavele imzalansterlinin dolara tahvili imkânını kalyesine çıkarabilmek için elbet de iktihalâtı aşarak alacaklann bloke kalması süratîe tahliyesi için mümkün o'.an fuz. Fakat yapılacağı söylenen ve vadedırmış ve neticede ingiliz lirası serbest dan ve tedavnil hacmımızın da peşisıra mekanizma\T felce uğratabilir. Sık gö dıktan sonra. bu müessese ile Devlet dilen jşlerin tamamen tahakkuk edece darda bulunması lâzımdır. Seçimlerde, gayret sarfedilmektedir. sürüklenerek şişmesinden endişc et rülen bu hal karşısında kliring bakıye Denizyolları arasında bir ihtilâf çıktı» ği yolunda henüz tam bir hareket be tekrar milletin, yani sizin karşınıza çıAmerikan malzemesinin nihayet bir döviz vasfını kaybederek mahdud pimek icab eder. Oyle tahmin ediyoruî sinin tahsili müşkülleşmekte, sermaye esas mukavelenin imzalanması ve geyasalarda türlü formalitelerle iş görekarak itimadmızı istiyeceğiz ve bu iti kaç ay sürecek olan tahliyesi i?i bittiklirmemiştir. madı bize gösterdiğiniz takdirde ikti ten sonra İstanbul limamnın tahliye iş bilen bir para haline düşmüştür. Elle ki bu tehlikeleri yakmdan sezen h ü leri bağlanan tacirler hakh olarak sız milerin kızağa konulması gecikti. GemiArkadaşlar, karşımızc'akilerin içinde, dan muhakkak surette alarak prograrinde sterlin kalan memleketler bun kumet bir yandan ithalâümizı geniş lanmakta ve piyasada kliringle iş gör lcrin ilki, bu mukavelenin ünzasındaa hâlâ eski idare tarzını devam ettirmek mımizı tatbik edecek ve millete vadet leri eskisi gibi normal hale gelecektir> ları dışarıda, hattâ bizzat Ingilterede letmek, öbür yandan ingiliz lirası anve gemilerin kızağa konulmasından 31 me hevesi azalmaktadır. Bakanlık, yazısınm sonunda. bu müdIsteyenler bulunmakla beraber ,bir kı tiklerimizi gerçekleştireceğiz.» ay sonra teslim edilecekti. Uıtilâfın halli LUİlanabilmek için sıra bekleyip lisans kesimizin fazla kabarmasına mâni olKliring bakiyelerinin deblokajı İçin aylar sürdiiğü için gemiler de aylarca det zarfında vaziyetin düzelemiyeceğini sım zevattan mürekkeb bir grupun da, almak zorunda kalmışlardır. mak için Ingiltere hükumeti nezdinde Bundan sonra muhtelif üyeler Meclis ve mevcud tahliye imkânsızlığma tahamtürlü çareler düşünülmüşse de bu mah gecikti. Şimdi işitiyorum ki, bilmem demokrasi ideali için çalıştığinı gürfasliyeti hakkında sualler sormuşlar, mül etmek lâzım geldiğini söylemek'eTürkiye, kolayca eritemıyeceği 16 priorite sıramıan yükseltilmesi husıı zuru tamamile önlemek kabil olama neden dolayı Ansaldo, hâlâ gemileri kı«nekteyiz. Celâl Bayar, Demokrat Parti milletvemilyon küsur ingiliz lirasına (180 sunda ısrarlı teşebbüslerden geri dur mıştır. Maamafih geçen yıl Finlandiya zağa koymamıştır. Harbden evvel âdet Arkadaşlar; Halk Partisi kongresi killerinin çahşmalan hakkında uzun dir. ile akdettiğimiz anlaşmada bakiyenin olduğu gibi, şimdi artık mukavelelere, milyon T. L.) sahıb bulunduğu halde mamaktadır. devam etmektedir. Memieketin; tam ve izahatta bulunmuştur. Sterlin sahasından yaptığımız ithalâ dolar üzerinden tanzim olunacak vadeli Ihracatı kıaıp müstahsili müşkül mevHava kuvvetleri komutanımız gecikmelerden dolayı tazminat diye bir esmimî bir demokratik idareye sulh kide bırakmamak için başta tütün ve tın kolaylaştınlması yolunda ingiliz li hazine bonolarile tasfiyesi kararlaşhrı şey de konulamamaktadır. Binaenaleyh Bir köy demokratlan dün Amerikadan döndü ve selâmet yolile kavuşnıası zarurî ve rası fiatının dokuz lira civarma indiril larak meseleye güzel bir hal jekli bu gemiler ne kadar gecikirse geciksin Anbekçiyi dövmüşler Askerî heyetimizle Amerikaya giden hava üzüm olmak üzere bazı mallarına gene tnukadder olduğundan; çğer bunu geİzmir 1 (Telefonla) Kemalpaşsya kuvvetleri komutanı General Zeki Doğan. sterlinle satış lisansı vermektedir. Fa mesi teklifi de ayrı bir mevzu teşkil et lunmuştur. Fakat alacaklı tacirlerin saldo'nun hiç bir zarara uğraması baeiktirmek gibi bir yola girilirse; elbette ;ğlı Cumah köyünde Demokrat Parti töbreklerinden rahatsızlandığı ve orada bir kat ne çare ki bol, ucuz ve iyi mal it mektedir. Bugün ingiliz ihrac fiatlan, bundan nasıl faydalanacaklan ayn bir his mevzuu değildir. Geciknıcden zaraeimdiye kadar olduğu gibi; karşımıza ameliyat geçlrdiği için. Amerikada bir miidmümasil Amerikan fiatlarına nazaran sirkülerle açıklanmadığı için bu nokta ra uğrayacak olan biziz. çıkacak olan bütün engelleri ve sed nin beş kişiden ibaret müteşebbis heyeti det daha kalmış ve dün şehrimize bir Pan hal etmek istediğimiz zaman her tarafortalama yüzde 15, hattâ yüzde 20 yük karanlık kalmıştı. Oyle anlaşılıyor ki tan dolar taleb edilmekte ve bu hal 9 eylulde İzmirden köye döndükleri zaleri yıkarak hürriyet misakuu muhakAmerikan uçağı ile dönmüştür. sterlin mevcudumuzu arzumuz hilâfınasektir. Bu farkm bazı emtiada yüzde hükumet, lehimize tecelli eden bakiye kak ve muhakkak surette gerçekleşti man silâh attıkları ve «Dağ başmı duUlaştırma Bakanlığının Amerikadan Yeni bir tahlisiye gemimiz geldi arttırırken dolara çevrilen alünlarımı 30 a kadar çıktığı da vakidir. Bu du tutannca Fin hazine bonosu alacak ve receğiz ve büyük millekn arzu ve eme mEn almış» marşını bağırarak söyledikİngiltereden »atın alınan bir tahlisiye ge zın tedricen azalmasma sebeb olmak rum karşısında dış ticaretimizde ingi bunlan ilgili ihracatçılar hesabma likit 10 hazır gemi almakta yerden göğe kalini yerine getireeeğiz. Bu suretle De leri i?in kendilerine ihtarda bulunan küy misi limanımıza getirilmiştir. Henüz İngiliz dar hakkı olduğunu bir daha kaybir hale getirmek için Merkez Bankamokrat Parti; sizlere; yani millete va bekçisi F«thiyi dövdükleri iddiasile Ke bayrr.ğını taşıyan geminin teselliım muame tadır. 1947 senesi içinde altın stoku liz ve Amerikan fiatlan arasında bir dettikten sonra bu gcmilere gelelim. sınm tavassutuna müracaat edecektir. muzun 210 tondan, 150 tona düştüğünü tesviye meydana geürmek için sterlinin dettiği borçlarını ödemiş olacaktır.> malpaşa Asliye Ceza Mahkemesine ve lesi yapılacaktır. Temmuz başında teslim aldığımiz bu söylersek hâdisenin ehemmiyeü ken 11,28 liradan 9 lira civanna indirilme Kliringlerde büyük soldlara ve blokajiilmişlerdir. İlk duruşmaları yapılmış ve Piyasada bu yıl odun ve gemilerden 2 şilep ile 2 tankerin hemen lara mabal vermemek için anlaşma südiliğinden belirir (bu altınlardan bir si lâzım geldiğine kani bulunanlar çokCelâl Bayar, Hasanoğlan Ocağında haklarındaki iddiaları reddetmişlerdir. tamirlerine başianacak ve bir kaç ay odun kömürü bol kısmınm gemi ve makine gibi müna tur. ingiliz lirası dolardan aynldığına resince hesabların jçünü gününe neşda şu konuşmayı yapmıştır: sonra, bunlar, devlet hesabına AmeriMahkeme sahid celbine karar vermi?tir. îstanbulda bu sene havalar mülâyim <ntıÇktedir. Bazı kimselerin kok komürü ala kale ve istihsal işlerimize sarfedildiğine ve dolar sterlin resmî paritesi bey redilerek piyasanm ikaz edilmesini fay kadan satın alınan malzemeyi ve yaktt* « Aziz köylü vatandaşlarım; birDikili ve Bergama Demokrat dalı buluyoruz. lamalarına mukabil, piyasada bu sene İstan bakarak müteselli oluyoruz.) nelmilel piyasada şekilden ibaret kalları yükleyip yola çıkacaklardı. kaç arkadaşınız, matbuat kanununun; Parti kongrelcri ul ihtiyacını karşılıyacak kadar odun stoltu dığına göre sterlin fiatının diğer zayıf eeçirrt kanununun değiştirilmesi lâzım Dıs ticaretimizin halen karşılaştığı Prof. Dr. Rpfii Şükrü SUVLA Bakır şilepi, gemilerin mürettebatını İzmir 1 (Telefonla) Demokrat Parti ardır. Bilhassa Karamürselden çok mikta:da geldiğini söyledi. Bir diğ«T arkadaş da, güçlükleri iki nokta etrafında topla dövizlere (meselâ Fransız frangı) tathamilen yazın yola çıktı ve eylulün, gadun gelmiştir. Mangalkömürü de yetecek Dikili ilçcsi kongresi toplanmış, ksy(*) Zayıf dövizler meselesini birkaç adardır. Son bir haftpda 6750 çeki oduiıla Ihracatımız ser bik ettiğimiz haddinden yüksek kurçocuklarımıza din dersleri verilmesini liba 20 sinde Amerikaya vardı. Nevvmakam, davstüler arasmda bulunmuş, 10 ton mangal kömürü gelmiştir. Fiatlarda mak mümkündür: a) gün evvel Bay Adnan Birgi, Cumhuri Vorktaki Türk talebesinden Scrmed AkIstedi. Ben,( bu isteklere; Sıkıyönetibest ve geniş ithalâü karşıhyabilecek larla beraber yeniden revizyona tâbi rrtakamma aid dileklere tatminkâr ce ir artış yoktur. herhalde faydalı olacak yet sütunlannda etraflı bir tarzda izah türk, Bakır'm oraya götürdüğü müret* min kaldırılması ve şu veya bu şekildt kudrette degildir. Bunun başhca sebebi tutulması vablar vermiştir. Kongre. geçen sene tü'< etmiştir. Dündenberi çay satışlan serbest ziraatimizin, bu arada bilhassa hubu tır (*). tebatın, kendilerine Amcrikadaki hayat haksız, kanunsuz jşler yapan memurlatün bedellerinden kesilen yüzde beşleTekel Genel Müdürlüğünden tebliğ edil bat istihsalimizin bol ve devamlı ihrao pahalıhğile nygun obnıyacak kadar a > z rın cezalandırılmasını geciktiren ve önğine göre. çay satışlan dünden itibaren rin iadesi ve bu sene kesilmemesi için imkâmnı saglayacak %irseviyeye erişeyevmiye verildiği için, ne sıkıntüar liyen memurin muhakfmat kanunurtun Tekeî' Bakanlığına telgraf çekmiştir. erbest bırakılmıştır; Jiatlarda bir değişiklik memiş olmasıdır. b) Ihracatımız, tevecçektiklerini ve çekeceklerini eylul aonve emsalinin de değiştirilmesi zarureBaşbakana da antidemokratik kanunlar oktur. cüh ettiği piyasalar icabı, dolardan zilarında bir mektubla bana bildirmişd. tini ilâve ederek sizinle konuşmak ishakkmdaki beyanatını protesto eden bir lüksek tahsildeki Balıkesirlilerin çayı yade sterlin temin etmekte, buna muiki Yictory tipi şilepin tamirlerine antiyorum, Btitün bu isteklerim içinde; Haber aldığımıza göre, Yüksek Tahsil Tatelgraf çekilmiştir. cak 10 ekimde başlanabildi. 20 eylulde ebe kurumunun İstanbul şubesi. 6 aralık cu kabil ithalâtımız sterlinden ziyade doDemokrat Partice ve milletçe birinci Bergama kongresinde lartesi gunu saat 14.30 da Taksim Belediye lara muhtac bulunmaktadır. aldığım bir mektubda bu gemilerin bir, plânda ele alman seçim kanunudur. Demokrat Parti Bergama ilçe kongresi azinosunda bir «Balıkesirliler çayı» tertib bir buçuk ay sonra, yani 20 ekün veya Dıracatımızın geçen sene yapılan Hürriyet misakmın tahakkuku demek de toplanmış, davet cdilen idare âmir :tmiştir. Bütün üyelerin ve Balıkesirli he:r. devalüasyona rağmen tam serbest itkasımda hareket edebilecekleri bildiolan neticeltre varmak azmindeyiz ve 5«rilerlnln davetli bulunduğu bu çay ?çin lerinden hiçbiri kongreye gelmemiştir. liyordu. halâü (serbest ithal listemiz dtşmd bu yolda akliselimin kabul edebileceği engin bir program hazırlanmıjtır. Kongre, antidemokratik kanunlarm taskalmış emtia vardır) karşılıyacak duBu satııları yazarken aralık ftyı girgecikme sebeblerine dayanmıyan mazeİnönü Stadında karaborsacı fiyesi ve yeni bir seçim kanunu ha7irş bulunuyor. Gemiler henüz hareket Pazar glinü, İnönü Stadının kapısında ev rumda olmadığı dış ticaret istatistikleretUT devam ederse büyük kongremizin lanması için daha uzun eaman bek'.e elce aldlğı Uç liralık tribün biletlerinl beş rinden anlaşılabüir. Filhakika, bilhassa tmemişlerdir. Bakır'ın götürdüğü müverdiği salâhiyet ve direktifi; hareketinıeğe milletin tahammülü kalmadığını raya satan İhsan Ataöver adında bir kara dolarh siparişlerden bir kısmı henüz ettebat da 20 eyluldenberi orada bekmize rehb«r ittihaz etmekte tereddüd ve tatminkâr siyasî emniyet havası tesis orsacı yakslanmış ve üzerinde. sattıklann müsaade beklediği halde, eylul sonunıyor ve günlük ihtiyaçlarına yetişmiyen rtmiyeceğiz ve ondan sonra davamıztn an gayrı 124 bil»t bulunmuştur. İhsan Ataedilmezse kongrece alman kararların ver evmiyelerle yabancı bir memlekette yakalanarak milli korunnıaya verilmış da ithalât 480 küsur milyon lira civatahakkuku için şimdiye kadar olduğu tstbik mevkiine konması lüzumunu gı? ir. rında ihracata yetişmiştir. Son iki ay ıkıntı, ıstnab ve belki de sefalet çegibi; bütün kuvvetimizle hep beraber nel merkeze bildirmeğe karar vermiştir. içinde ise ithalâtın ihracatı aşmış buduruyorlar. Bu denizciler fedakâr N. Henriot orkestra ile bir lunması muhtemeldir. Maamafih aralık ırlar; tahammül ederler. Fakat gemikonser daha veriyor ayında ihrac mevsimimiz başlıyacar gelmiyor. 6 yolcu vapunınun ise, Filarmonl Derneği genel istek üzerine. vir ııübayaa bedelleri ile tamir ücretlen üoza, Cemal Heşid Rey idaresinde Senfonik ğından bilânçonun denkleşeceğini uOrkestra refakatinde 4 aralık perşembe günü muyoruz. Netice itibarile görülüyor ki lan 8 milyon dolar için. bir Amerikan ir konıer daha verdirtmeyi kararlajtırnvş ziraî kalkmmamız gerçekleşinciye kamali müessesesinden daha henüz, 8 yıl ır. Abone demek azalarır.a daimî yerleri ay dar ihracatımız bol ve serbest ithalâtı .adeli bir kredi temin edilebilmiştir. ılacak olan bu olağanüstü konser için 3 nu Onların tamir ve tadillerinin ne vakit 7 nci Sayı Çıktı. narall kuponlar tahsis edilmiştir. Program Ödiyebilecek durumda değildir. liteceğini ve ne zaman hareket edebi Boftarafı I Inet tahiied* Ihracatımızın daha ziyade ingiliz «Vicdanîarı müsterlh olmıyan kimse la Tschaikovsky, Bach ve Liszt konçertolar eceklerini Allah bilir. Bunları bir Ukomünist enternasyonal propaganda bfı ler daima hayalet görüp korkardar. Ma ardır. lirasına, ithalâtımızın ise ekseriyetle afa bırakarak vaktile ekim ayı ortalarosu olan kominformun bilfiil idaresile reşal Tito'nun, Bulgaristanın kıymetli Kamyon lâstiği satışı serbest bırakıld dolara dayandığım gene 947 istatistik.ında sularımızda bulunacağı tahmin eTicaret Bakanlığı, Ticaret Odasına gönder lerinden sezmek mümkündür. 9 ay lnesgi.il olacaktır. Sovyet teşrifatına göre misafiri olarak muvasalatındanberi bu Yazan: H A MD İ V A ROĞ L U [îilen ve mürettebleri alelâcele göndeTito'dan daha ileri mevkide olan ve son ruh haleti mevcuddur. Türk ve kralcı iği bir tamimde. şimdiye kadar dağmlmaya çinde Amerika ile ticaretimiz 64 milFiatı: 50 kuruç. VAROCLU YAYINEVİ âbi tutulan 20x700. 20x750, 20x823 ebadıoilen iki Victory tipi şilepe gelelim. dünya harbinden önce kominterin genel fs.şist Yunan gazeteleri hayalet icad et daki kamyon lâstikleri Batışlarının eeroest yon açık vermiş. Sterlin sahasile müBunlar henüz Amerikadan hareket ebadelelerimizde ise takriben 50 milyonaekroterliğini yapan Dimitrov'un, ko mek için büyük bir gayret göstermek ırakıldığını bildirmiştir. Şimdiye kadar dadememişlerdir. minformun başına getirilmesi onun mev :edirkr. Bunun sebebi, Bulgar ve Yu ğıtılmış veya tahsis edilmiş bulunan lâstik uk, lehimize fazlalık görülmüştür. Sebeb? kii üzerinde tesir etmiyecektir. Dimit goslav demokrasilerine karşı olan mü ler, kendilerine tahsis yapılmış olanlara tesDış ticaretimizin umumî hatlarını Um e<iilecektir. Ancak illere veya resmi dıire Kırtasiyecilik! rov, usta bir politikacı ve nazariyatçı tecaviz niyetlerinin kendilerini rahat bımüesseselere tahsis edilmi} olup da İSbelirttiğimiz bu gayrimüsaid seyri Bu iki şilepin sefer süratleri 15 mtldrr. Başbakanlıktan lstifası üzerine mu akmamasıdır. Mareşal Tito, Bulg3r aralık 1947 tarihine kadar ithalâtçıslna be karşısında hükumet, ithalâtımızda dodir. Ekim ajn ortalarında yola çıksaavini olan Kostov'un yerini alması bek Yugoslav münasebetlerinin ıslahı İle deli ödenmek suretile tesellüm edilmiyen lâs lardan ziyade ingiliz lirasile ödeme ardı, o zamandanberi Amerikaya gidip Balkanlarda barut fıçısınm bertaraf edi Uklerle 11 dagıtma heyetlerince mahalli ihti yollarıru araşürmakta ve sterlinle gel«nmektedir. ,elme iki sefer yapabilirler; hem de doac sahib'erine tahsis edildiği halde kendieceğini söylemiştir. Fakat emperyal'.stAnlafilan Bulgaristan Başbakanı, Ruserine yapılan tebliğden itibaren 15 gün zar tirtilebileceği umulan mallara dolar lar olarak bir hayli para kazanabilirleryayı ziyaret ettiği sırada Tito ile bulus erin Ankara ve Atinadaki hizmetkâr ında alınmıyan lâstiklerin de ithalâtçılüt tahsis etmemektedir. Fakat ingiliz dödi. Işte telgraf, rapor ve tahriratla Aarınm hoşuna gitmiyen keyfiyet de bureya muterr.edler tarafından Berbest satılmavizile mal almak bugün hayli güçtür. mak için Sofyaya koşmuştur. Dimitrov merika ile tstanbul ve Ankara arasında Rusyanm hakikî vüzünü aksettirjn bu eser, demir perdenin arkasuıı ;ına müsaade olunmuştur. Filhakika gerek Ingilterede, gerek aylarca yapılan kırtasiyecilikten zararıEusyayı riyareti sırasında Slav fede dur. Bunların Bulgar ve Yugoslav huaydınlatmaktadır. Bütün dünyada büyük bir alâka ile karşılanan bu kitab rasyonu projesinin Kremlin tarafından dudlarında her gün yaptıklan tahrik İki yaşmda tentürdiyot içen çocuk sterlinle mal satan başka memleketlerAmerikall muharrir John Fiicher'in eseridir. Mutlaka okuyunuz, Fiatı 2 lira. mız. !er, milîetlerarası emperyalist plânlara Çemoer'ıitasta Avukat Eokağında 9 1 nude evvelâ dolarla iş görenlerin, sonra tasvib edildiğini öğrenmiştir. Devlet Denizyollarının UmumS Müuygun düşen bir zamanda ftrtına çıkar maralı evde oturan Abdurrahmanın iki ja da imtiyazlı müşterilerin arkasında sıra V A R L I K Y A Y I N L A R I Federasyonun üç faydası olacaktır: dürü sayın Yusuf Ziya Erzin, biz/.at mak istediklerini göstermektedir. Fakat jındakl oğlu İsmail, masa üzerinde dur.ın beklemek lâzımdır (Türkiye, ingiliz 1 Sovyet peyklerini birleşik kııtentürdiyodu içerek zehirlenmiş ve Etfal Haskalkıp Amerikaya gitse ve orada heycte Ankara caddesi, 80/1, îstanbul. artık Balkanları ateşe vermek kolay de snesine kaldırıîarak tedavi altına alınmıçtır. nıanda altmda toplamak. Uihak etseydi bu telgraflaşmalar, tahğildir^ Amcasının karısını vuran adam riratlaşmalar. raporlaşmalar ortadan 2 Bulgaristan bu sayede, sabık MihKapıiçinde Kapıkulu sokağında 12 sayia salkar ve gemiler çoktan gelirdi. verci sıfatile sulh muahedesinin kendiTito Macaristana gidiyor R E S İ M L t oturan Hristo oğlu 914 doğumlu Lefter Milsine yiiklediği vecibelerden kurtulmai Budapeşte 1 (a.^.) Haber ahndı yos dün Cihangirde Güneşli sokakta 31 sayılı İçin meşru bir mazeret bulabilir. ğına göre, Mareşal Tito'nun başkanlı apartımanda amcası Vangelin karısı Vasili3 Bulgaristan, Yunanistana borolu ğında bir Yugoslav heyeti Maoaristanla kiyi henüz anlaşılamıyan bir sebebden doİkinci sayısı nefîs bir şekilde bugün çıktı. :ayı tabanca ile öldürmüş ve tabancadan k<iza elduğu tamirat bedelini ödememek için bir dostluk ve karşılıklı yardım andlaç neticesi İş adamlannm gazetesi çıkan bir kurşunla kendisi de yaraBu sayıde: Türk Musikisindt Prozodi (H. Sadettin Arel), Musiki de bir bahane elde etmiş olur. Bu bede! ması imzaîamak üzere buraya gelecek .nmıştır. (Ansiklopedik tfejük) davar/.iz (Hakkı Süha Gezgin). Ses Musikimiz (Münir Nureddin). Türk ise 45 milyon dolardır. tir. Pâkistan heyeti ve İstanbul basını gençliği ile hasbihal (Dr. Neşet Halil). Türk Musikisinde USUIICT (Türk Federasyon plânlarmın hemen flân İstanbul Gazeteciler Cemiyeti BaşkanlığınOnuncu Fasikülü Çıktı Musikisi Dergisi), Atatürkten Hatıralar (B. Ökte) Itrl (Emin Ongan) olunmıyacağı anlaşılıyor. Çünkü fededan: Brezilya ile ithalât ve ihracat tbrahim Alâeddin Gövsa taraMuhlis Sabafıattin (.Osman N.l.at), Sanat ve gurur (Süleyman Ergut&syon mukavelesinl imzalıyacak olanYakınşark çahşma konferansına lştirak Her tüccann öğrenmek istediği bir Ticaret Bakanhjı. Ticaret Odasma yaptij fmdan yazılıp «İskit Yayınevi» ner), Müzeyytn Senar Paris Hatıralarmı anlatıyor (Fikret Kutluği, lar münasib bir fırsat beklemek iste blr tebliğde, Brezilya hükumetinin mevcud eden Pâhistan heyeti yarın (bugün) >,aat çok havadisler, fiatlar vardır. Beş yıldır tarafmdan her ay üç formalık diğ€T kıjTnet'i yazılar; iki şarkı notası; Şerif Içlinin tablosu; Mizah, döviz sıkıntısı yilzünden bu memleketle it 15 te cemiyet merkezine gelerek Türk gazemektedirler. îstanbulda çıkan ve bütün tüccann taktecilerile bir görüşme yapacaktır. Sayın azabir fasikülü yaymlanan bu müBulgarlar müşterek blr vatan k u r halat ve ihracat işlerinl evvelden lisans alma mızın bu toplantıda hazır bulunmalarını bildirini kazanan günlük EKONOMI gaKarikatür.. İlh, gibi zengin mündericat. usulüne tâbl tuttu£unu, tacirlerimizln hab«r kemmel ve emsalsiz lugat ve anzetesine abone olursanız, aradığmız her hassa rica ederiz. raayı sabırsızlıkla beldiyorlannış Idarehane: istanbul Cağcloğlu yokuşu Msrmara Basımevi dar olmalarını bildirmlftir. siklopedinin onuncu fasikülü de mevzuu, havadisleri, fiatlan; eksiltme Abone: Seneliği 6, altı aylığı 3 liradır. Sofya 1 (a.a.) Yugoslav millî bayçıktı. Yüksek Ticaretlilerin toplantısı (~KÜÇUK HABERLER ve arttırma ilânlannı, vapurlan, gümramı münasebetile bir nutuk söyliyen Binlerce resim, renkli tablo ve M.T.T.B. YUkMk Ticaret Derneginln kon rük haberlerini muhakkak öğrenirsiniz. Başbakan muavini Kostov, BulgarYu gresi dün taat 16 da okul konferanı salo haritalarla süslü olan bu eser, * KASIMPAŞA halkı Belediyeye müracaYılhk 30, altı aylık 17; üç aylık 9 liragoslav münaaebetlerinden ve bu müna nunda yapılmıştır. Toplantıda talebe m n e atle semtlerinde bir pazar yeri açılmasım Millî Eğitim Bakanlı§ınca da dır. istanbul posta kutusu 29. Tel: 20720 eeb«tlerin gel«cekt« gelişmesinden ba leleri ve demek faaliyetl üzerinde konujnıa istemişlerdir. Bu taleb tetkik edilmektedır. mekteblere tavsiye edilmiştir. lar yapılmı?tır. Herhangi bir meslekî dileğiniz varsa • BELEDİYE İktisad Müdürlüğüne tayin hisle etcümle funları söylemiştir: Vücud bulması kültür hayatıedilen Ticaret Bakanlığı dış ticaret müşaviri lutfen bize telefon ediniz. Mı^harririmızın mühim bir hâdisesi olan « Milletl«rimiz yeni sahifeler çevirNaimin bugiinlerde şehrimize gelmesi bfkİkinci Parti miz derhal gelip sizi bulur. bu eser, kâğıd darlığından az bamejt için gabırsızlanmaktadır. Çevrilen Ienilmektedir. En güzel sinema mecmuası sılmaktedır; tedariki için acele + DENİZYOLLARI İdaresine gelen malu bu yeni sahifeler, tarihi raruretier icabı nıata göre, İskendenından krom yükliyer*k etmek lâzımdır. olarak çok uzak olmıyan bir gelecekte Amerikaya hareket eden Edirne şilepi Flagüney Slavlarınj tam bir birliğe ve güdelfiyaya varmıştır. Şilepin Amerikan yarNüsbası 10 kuruştuı. ney Slavları için mufterek bir vatan ku dım malzemesi yükliyerek memleketirmze BUGÜN ÇIKAN ^ " Butt rulmasına müncer olacaktır.> Bazı taşra bayilerinin beş ay dönmesi ihtimali mevcuddur. Abone Şeraiti Tü ^ k n ye G E L M İ Ş T İ R . • SAĞLIK ve Sosyal Yardım Müdürü Dr, Bizim vicdanımu müsterih MC K f . dır heaab gönderrr.emeleri üzerine Biı aylık 300 Ki. Faik Yargıcı dün yanında sağlık ekipleri olP değilmiş!.. lSOt % 0ç aylık 800 • saüşını yalnıı ABONELERIÎ^E duğu halde Azapkapıdaki çöp lskelesine git Altı aybk 1500 • 2900 . Sofya 1 (a.a.) Yugoslavya İle mümiş ve ekipler tarafından burası tlâclanrmştahsis etmek kararını almıştır. 5400 • Frş'stîere ük tokat Senellk 2800 • tır. tekabil yardım «nlaşmasının imzalanıBahçekapı 28 Üc sayı için P. K. 49 Şi^liye D İ K K A 1 • YARrN saat 14 te batı Akdeniz seferiıfinda Bulgar murahhas heyetine dahil ve çeşidli şiir ve yazılar. den dönecek olan İstanbul vapuru İle Ame Ga7etemlze gönderilen evrak ve yazılu 1 liralık pul göndermek kâfidir. buhtnan buın direktörü Topençarov Mutlaka okuyunuz. rika ve Avrupada tetkik seyahatine çıkan nejredilsin edilmesln lade olunmaz 5 inci sayı Yılbşında çıkacakf'r Otetehcstmcn Front gazetesinde, çunlar: Tckei Genel Müdürü Küsnü Kortelin başka; İlaniardaD me^uliyet kabul edilrrjea. lığındaki Teisel heyeti de gelecektir. aksaklıklar haberleri Dış ticaretimiz ve altııt Limandaki stokumuz zor durumda r Prof. Dr. Refii Şükrü Suvla İKTİSADÎ BAHISLER JİİHEM NALINA M1HINA Kalyon sür'atile yürüyen işlerden Mahud Cenub Sîâvları Federasyonu kuruluyor! RUS CARI DELİ PETRO SOYYET • CENMETİNİN •••• IÇ YUZU MüSİKİSİ YENÎ LÛGAT ANSİKLOPEDİ 1 TÜRK DfiRGİSİ'iiin EKONONİ PRENSES AVRUPA PALTOLUK KÜMASIARIMİZ KUMAŞİTH« AT T.A.Ş. CÜMHURİYET YİRMİNGİ ASIR'tta I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle