14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r~ BALMALT Aktüel hekimlifin pek kıvmetlsndirdiği teksif edilmu malt usaresi o!an «BALMALT» kudretsızlık, suıhazım ve vueud taî.vİ3'e=mde tabü olarak ihtıva ettiği butun «B» şrupu vitamınleri ve diyastazları sajesinde ideal bir gıda maddesıcır. 24 üncü yıi Sayı: 8357 umhuri Telgraf ve mektub adresl: Cumborryet, Istanbul Posta kuhısu: Istanbal No. 246 Telefoolar: ümumJ Santral Nuauraa: 2429a ?aa tfleri: 24299 Matbaa: 2429a BALTACI KATERİNA Bütun yurdda alâka ile okunan bu eserın ikinci baskjjı çıktı. Osmanîı . Rus Harbi, OsmEnhlar tarafından Çar Petro'nun orduEU ile muhasa ıber Katerina'nm altın tep zıkıymet mücevherat ve drazamın çadırında rol oynarria ı Mehrned Faşanın hatası, Lofça lesı, dünya müVerrihlerinin mütal 125 kuruş Sirkecide Ikbal Kitab voğlunda v e ' Köprü kifc 4a KURUCU5U: YUNU5 NADİ Salı 2 Aralık 1947 C. H. P., bir köylü partisi olmağa doğru gidiyor Milliyetçilik ve Devletçîlik • için dünkü tarlpalar Resmî dairelerdeki komünistlerin tasfiyesi içîn bir heyet kıirulması istendi Hamdullah Suphi, tarihî şahsiyetlere aid türbderin açılması fikrini ileri sürdö, Alâeddin Tiridoğlu devletçiliğimizin plânsızlık, sistemsizlik mânasına geldiğini söyledi Hamdullah Suphi Tanrıöver Program tasarısı üzerinde soz alan hatibler: Dr. Fahri Knrtuluş Muammer Alakant Hulki Karagülle Progr son ö çarpan yenîlikler göze Toprak ve Orman kanunlarının tadil olunmaları isteniyor Bundan başka devletin kâr maksadile ziraat yapmıyacağı da ajrrı bir hüküm halinde programa ilâve edilmiş bulunuyor Ankara 1 (Teiefonla) Yedıncı Biiyiık Kurultay, gündemindeki «n mühim maddeyi gorüşm^ğe başladı. Iktidar partisinin j'tni programı, | u bırkaç gün içinde son şeklin: almış olacaktır. Anaprensiplerde bir değişiklik yapılmamakla beraber, bırçok maddelerin, eski programdakinde'n farklı bulundusu muhak'taktır. Tasarının hemen her bolümü üzerind«, komisyonda da geniş ölçud3 munakaşalar, hatta çatışmaîar olmuşhır. Netıcede, bazı hukümier ekİ€nm;ş, bazı kjsımhr da daha belirli hîle konulmuştur. Koylü partisi olmağa doğru Yeni programın, bu bakımdan banz bir hujusiyeti, Halk Partisinin; bir koylü partisi olmağa doğru yönelmesidır. Bu yorumda bulunanlar, tasannın 38 inri maddesinı, bru yönelmenin ilk delili sayıyorlar. Madde, şöyledir: «Tarraı işlerini; fkonomik çalışmalarımızın başlıca kaynağı; köylü ve çıftçıyi; milletimizin tcw«l unsuru sayarız. Ekonomı alanmdairi çahşmalanmızda; tarım istihsahni verim; miktar ve keyfiyetçe yükseltip eteğerlendirmeye, köylü ve çiftçinin kslkınmasma ön«*n veririz.> Toprak ve orman kanunlarında değiştirme Program tasarısında dikkat: çeken iki nokta da, toprak ve orman kanunlannın revizyona tâbi tutulscaklarımn ifade edilmesjdir. Bunlardan 40 ncı madde şöyleair: tToprak kanununun anaprensjpkri rcahfuz kalmak Sa. 3. Sü. i d* Yeııi umhuriyet Halk Partisi Kurultayı cumartesi günü müzakereye başladığı yeni tüzük tasansını pek az değiştirmelerle pazar günü akşatm kabul ettL Böylelikle parti, içinde bulunduğumnz şartlann gerektirdiği bir canlıhğa, bir kendi kendine yürüyebihne kudretine kavuşacak mıdır? Şu dakikada eski Halk Partisi nizamnamesinden hir nüsha elimizde bulunmadığı için iki mekanizma arasında esaslı bir karşılaştırma yapamıyacağız. Gazetelerde okuduğumuza göre dikkati çeken başlıca değişiklikler üç nokta errafında toplanmaktadır: 1 Genel başkanhk divanı lâğvedilmiş, onun ycrine kırk kişilik parti divanı ihdas olunmuştur. 2 Genel başkan cumhur reisliğine seçilirse, yahud cumhur reisi parti genel başkanlığına getirilirsc bu sonuncu ödevi «fiilen» \apmiyacak. gene kongrenin seçeceği bir genel başkan vekili Cumhuriyet Hnlk Partisinin sorumlu temsilcisi olacaktır. Tâ ki asıl parti başkanı bir daha cumhur reisi seçilmeye veya vefat ede. 3 Milletvekili ada>Iannın tesbiti işi vaktile genel başkanhk divanı tarafından görülürdü. Bundan böyle aday göstermek yetkisi kırk kişilik parti divanına verilmekte. fakat bölgelere de yiizde otuz nisbctinde kendi temsilcilerini kendileri seçmek imkânı sağlamnaktadır. Şimdilik göze çarpan başlıca yeniükler bunlardan ibarettir. Yürürlükten kaldınlan ve yürürlüğe konan her iki tüzüğü karşılaştırabildiğimiz caman belki dikkate değer bazı noktalar daha bulacağızdır. l'ukanki değişikliklere bakarak Cumhuriyet Halk Partisinin daha detnokratik bir bünjeye kavuşmak uğruca bazı gayretler harcadığını söylemek mümkündür. Fakat bu gayretlerin oldukça teıeddüdlü ve çekingen olduğunu da kabul ermek lâtırcdır. Parti kademelerine aid ıstılahları yenilemek hususunda pek cömerd davranan kurultay, nedense nıhtan ziyade şekil üzerinde durtnayı tercih eder göriinmektedir. Genel başkanhk divanı lâğvolunmak ve cumhur başkanı olan parti başkanı fiilen parti işlerile nğraşmaz denmekle elde edilen nctice, öyle sanıyoruz ki, beklendiği kadar parlak olmıyscaktır. Kendi partisinin en jiiksek makamını işgal eden bir devlet reisi, sadece taşıdığı sıfatla yetsinerek parti içindeki cereyanlara karşı tamamile alâkasız dursun, o!acak şeymidir? Hiç değilse genel başkan vekilliğine kimin getirileceği noktasında ona bir hak tanımak gerekmez mi? Meselâ devlet reisi olan genel başkana vekil diye, onun hir hoşlanmadığı, fikirlerine kat'iyen iştirak etmediği, poîitikasını beğenmeİiği bir zat kurultay tarafından seçilirse ne yapılacaktır? Bu takdirdc genel başkan haksızlığa uğratılmış Ankara 1 (Telefonla) Kunıltay, bugün saat 15 te Şemseddin Günaltayın başkanlığmda topîandı. Önce hesab kon>isyonu raporunun müzakeresi tamf.mlandı. Soz alan bir Eskişehir dfl«pesi raporda gelirin tam manasüe gosteıılmediğini kaydederken, mahallî idarcler yardımUrmm da zikredılmesi yolunda ban mütalcalar ileri sürdüğünden, diğer bir de!eg« şöyle bir tavzıh yaptı: « Halk efkârında yanlış tesir yapabilir. Mahallî idarelerin yardımı, Haık Partisıne değıl, Halkevlerinedir.> ProgTam üzerindeki müzakcrcüer Hesab raporjı kabul edildikten sonra Arkas\ Sa. <., Sü. 1 d« Celâl Bayarın parti ocaklarında konuşmaları D. P. Genel Başkanı. partisinin lâiklik umdesi ve dinî tedrisat meselesi karşısındaki noktai nazarını izah etti Celâl Bayar C.H.P. Kurultayı hakkmda da: «Halk P. Kongresi devam ediyor. Eğer memleketin tam vc samimî bir demokratik idareyc kavuşmasını gecikfirecek bir yola girilirse karşınuza çıkacak bütün engelleri yıl acak ve Hürriyet Misakını mutlaka gerçekleştireceğiz» dedi Ankara 1 (Teîefonla) Demokrat da şu beyanatta bulunmuştur: Parti Genel Başkanı Celâl Bayar, bera« Bugün karşmızda söz söylemeğe berinde genel idare kurulundan Samed başlarken bahtiyar ve heyecanlı olduAğaoğlu ve Fuad Arna, Ankara il idare ğumu anlatmak isterim. Çünkü kurulkurulu üyeleri bulunduğu halde dün duğu gundenberi büyük milletimizin oğleden evvel saat 10 da Şükriye ocağı haklarını müdafaa volunda giriştiğimiz \e 12 de de Hasanoğlan ocak kongre mücadelede, sizlerin, benim şahsımda sınde bulunmuş, her iki ocakta da pa> Demoîcrat Paıtiye karşı gösterdiğiniz tililer ve koyluler tarafmdan harare*le candan alâka ve tezabürate şimdi bir karjılanmıştır. Celâl Bayar, gerek Şukkere daha şahid oluyorum. Ve görüyoriye. gerek Hasanoğlan ocağında' partinım kı memleket meseleleri, aranızda lılerle birer konuşma yapmıştır. Arkaat Sa. 8. Sü. 1 i* D P. Genel Başkanı, Şükriye ocağın Bütün Arab şehirîerinde dün lîaîebde ve Şamda Komünist Partinin bürcları, Yahudi muesseseleri yakıldı, Yahudi kailiamının zorla önüne geçildi, yalnız Halebde 10,000 kişi Filistin için gönülîü yazıldı Miiessif bir hâdise Ispartanm bir kö3dinde Demokratlarla Halkçılar birbirine girdiler Izmir 1 (Telefonla) Halkının yüzed 90 ı Demokrat olduğu bildirilen Şarkî Karağaç ilçesinin Gelendost bucağına bağlı Yenice köyünde Demokrat ve Halk Partıliler arsmda müessif bir hâdise ohnuştur. Geçen ayın 27 nci günü yağrnurlarla bozulan karşı sedlerin ta Arkoaı Sa. 3. Sü. 6 da Suriye Cumhur Başkanı dün İsmet Inönüye bir teşekkür telgrafı çekti mıştır. Bugün Haleb bastanbaşa hareket halindeydi. Erkek kadın bütün genclık erkenden sokaklara dökülmüş, bunîar her şeyden evvel komünist partinin bürolarına hücum ederek hepsini yakmışlardır. Daha sonra Yahudi müesseselerine karşı siddetli bir hücuro vtıku bulmuş ve arada bir kaç Yahudi mabedi de tutuşmuştur. Akşama doğru hiddet ^e asabiyet azamî şiddeti buhnuş, halk Yahudi mahallelerini de ortadan kald'Tmak istemiş, zabıta ve jandarma, ^«1V™ bu hamlesine zorla mukavemet edebilmiştir. Filistini müdafaa Jçin açüan Gönüllü Mücahidler Bürosuna bugün on bin Ha* lebli yazılmıştır. Bütün memleket ayaktadır. Şamdan gelen şu haber, Haleb haikını son derece sevindirmiştir. Suriye Cuaıhur Başkanı Şükrü ElKuvvetli Bey. bugün Türkiye Cumhur Başkanı Ismet Raporu Birleşmi» MiUetlerin kararmda Inönüne bir telgraf çekerek, îllistin meselesi karşısmda Türkiyenin aldığı duâmil olan heyet Filistinde iken, Arkatı Sa. 3. Sü. 2 de Haleb 1 (Hususî muhabirimiz ElCumhuriye sahibi Eşref elKâribden telefonla) Birleşmiş Milletler Kurulu Geneî Heyetinin Fîlistini taksim hakkrndaki kararı üzerine bütün Arab âlemtoin merkezleri birdenbire ayaklan Mr. Serge Fliegers Dünya çocuklanna yardım Birleşmiş Milletler feşkilâtı miimessili İslanbnlda 194S şubatmın 29 uncu günü. teşkilâta dahil memleketlerin her ferdi, bir günlük kazancını teşkilâta verecek Birleşmi; Mületler Kurulu tarahndan teşkil edilip, bütün mernleketlerdeki fakir çocuklann her türlü ihtiyaclarile alâkadar elmak üzere, bundan üç, dört Arkasi Sa. 3. Sü. S d* Ceıtub Slâvları kuruluyor Tito ile Dimitrov, Sofyada meseleyi ele aldılar Federasyonun merkezi Belgrad, reisi Tito olacak, General Markos da Yunan Makedonyasmı kurarsa federasyona iltihak edecek Istanbul polisi takviye ediliyor Emniyet kadrosuna 300 polis daha ilâve editdi Ankaradan gelen haberlere göre, Iştanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosuua 300 polis ilâve edilmiştir. Polisle jandarmanm birleştirilmesi kanunu kabul edildikten sonra ise bu kadroya 1300 polis daha ilâve edilecektir. Dün de birçok dilenci yakalanarak Fatihteki dilenci kampına sevkedilmiş Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Amerikalı yol mühendislerî dün uçakla geldiler Heyet reisi ayın 21 itıde dört kişilik Mr kafilenin daha gelecegini söylüyor Şehrimizin ryi haber alan mahfillerme »eîen malumata göre. <3ost olmalîtarı farla birbirine düşman olan iki Balkan devleti, yani Bulgaristanla Yugoslavya arasmda bir siyasî izdivac, bugün'erde v\\ku bulmak üzeredir. Bu haberi veren kaynaklara nazaran Mareşal Tito ile Dimitrov arasmda Sofyada yapılan konuşmaîar, cenub Sİ£' 7 ları federasjonu adı ile sık sık bah's mevzuu olan projeyi mııfassal bir r a rctte ele almıştır. Şayed General Markos, bir Yunan Makedonyası kurmağa muvaffak olursa, onun da bu federasyona ütihak edeceği anlaşılıyor. Alınan haberlere göre Mareşal Tito bu federasyonun şefi ve federasyonun bassehri Belgrad olacaktır. Bu takdirde Dimitrov, Bulgaristan Baçbakanlığından NADİR NADİ L'tifa edecek, son zamanlarda fcurubn Arkasi Sa. 3. Sü. 4 U Arkasi Sa 2, Su. T d t Amerika Âyanı yardım projesini kabul etti NewYork 1 (Radyo) Ayan meclisi altı muhalif reye karşı seksen reyAmerikalı mühendisler le Avrupaya müstacel yardım projesini kabul etmiş ve boylece proje MumesTürkiyede modcrn şoseler yapılmasına sıüer Mechsine geçmiştir. Mümessiller yardım edecek olan Amerikan «uihcnMeclisinin yardım miktannda baa ta dislermden sekiz kışilık bir heyet dün düîer yapması muhtemeldir. PanAmerıkan uçağı ile çehrimiae gelu{ak~lan indikten sonra mişlerdir. Heyete Amerikan Bayındırlıi Bakanlığı Yollar Şubesi Müdürü HJS. Hilts baçkanlık etmektedir. Mr. Hiîts, Arkan S«. 5, Sü. $ t» ftlareşal Tito ve Dimitrov bir geçid resminde yanyan»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle