13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Mayıs 1937 CUMHURİYET 1 ADEMi iKTiDARA CumhuriyetŞp GUNÜN BULMACASI 1 HaDk i u t y n u • ! 1 1 i 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 Beyoğlu Belediyesinin nazarı dikkatine ı S 4 Bundan iki ay mukaddem mahalle B mizin bir kısım sokaklarında kanalizasyon inşaatma başlandı, kısa bir zaman6 da bitecek gibi görünen inşaat, şirketin 1 hernedense pek az amele kullanması 6 yüzünden iki ay kadar sürdü. Mahallemizin bir kısım sokaklarında inşaata 1 henüz başlanmadığı için yapılan kısımU Esas No. Yeri No.sı Nev'i Depozitosu lar da ana mecraya bağlanmadan ka T.L. patıldı. Şimdi ise şirket inşaatı büsbüSoldan sağa: C. 22 Erenköy Sahrayıcedid, III/I, Üzüm bağını havi 3 6 . tün durdu ve yaptığı kısımların fazla 1 Eski devletlerden birinin merkezi, Kayışdağı caddesi. III/I bahçeli köşk kalan topraklarını boş arsalara ve so düzlük arazi. 2 Sinirlilik. 3 Askeri bir Taj 118 kıt'a, burnun duyduğu şey. 4 Uzak, bir kak ortasına yığıp bıraktı. Mahallemizrenk. 5 Iran dilinde «gün», bir rnillet. Tafsilâtı yukarıda yazılı köşk 1 3 sene müddetle ve pazarlıkla kiraya d^ muntazam kaldırımlı sokaklar ol 6 Hayvan sürüsünün hâkimi. 7 Al verilecektir. madığından kuvvetli bir yağmur yağ fabede bir harfin okunuşu, bir çeşid matİhale 2/6/937 çarşamba günü saat ondadır. İsteklilerin şubemize gelme dığı takdirde bir çok evler su altmda baa yazısı. 8 Bir emir, taşıma. 9 Iran kalacaktır. Muhterem gazetenizle Bey dilinde «hudud», bir edatın kısaltılmıs ve leri. c484» (2833) oğlu Belediyesinin nazarı dikkatini cel kalmlaştırılmışı. 10 Gelir için yapılnıış bina, oyunda para yerine geçen şey. betmenizi rica ederim. Yukarıdan aşağıya: Beyoğlu Firuzağa mahallesi Kadir1 Hamam müstahdemlerinden biri, ler yokuşu No. 22 Mehmed Emin müsabakalarda mükâfat olarak verilen eşHem ucuzunu, hem güze.ini almak için Istanbulda Rızapaşa yokuşunda yadan biri. 2 Bir peygamber, boyu buNüfus müdürlüğünün yümek. 3 Elin dip tarafındaki damar, 66 No. ASRÎ MOBiLYA mağazasını ziyaret edİD;z. nazarı dikkatine hayret edatı. 4 Çok yemek yiyen, bir «Ben Gebze kazasının Denizli köyünde milletin parası. 5 Donemeç, sayı. 6 338 yılmda vazife başmda ölen muallim Hem gokte hem senenin içinde, firarî. 7 Mestanın kamıyun. Soy adlan alınmağa Sonradan ilâve olunan parça, zabıta me başlandığı zaman bağlı bulunduğumuz Sa muru. 8 Bir nakliye vasıtası. 9 Büyuk matya nahiye müdürlüğüne müracaat et ev, nota. 10 Eski bir devlet, bir sırrı tim. Kocam hâlâ sağ görünüyormuş. Gebze meydana koymak. Muhammen bedeli (4960) lira olan 335 ton yüksek kalite sönmemiş kiye yazalım, kaydi düşelim, muameleni ya Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli rec 7/6/1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare parız dediler. Aradan bu kadar zaman geçbinasında satm alınacaktır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tiği halde bu iş olamadı. Soy adım olma Bu işe girmek istiyenlerin (351,75) liralık muvakkat teminat ile kanunun dıkça iş bulamıyorum. Mektebdeki çocuktayln ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 No.h nüsha larım da bu yüzden sıkıştırılıp duruyorlar. smda intişar etmiş olan talimatname dairesinde almmış vesika ve teklifleriBeni bu halden kurtarmak için muamelemin bir an evvel yaptırılması için alâka ni ayni gün saat 14^30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 3 darların dikkat nazarlannı çekmenizi diŞartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa ler im. 4 şada Tesellüm ve Sevk Sefliğinden dağıtılmaktadır. (2865) Cerrahpaşa Hobyar mahallesi Vezirb odalar çıkmazı 1 numarada Emsal* I • 1 • • HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTİN Ameliyatsız basur memelerini mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser, bütün dünyada şöhret bulmuş, yüzlerce profesörün takdirnamelerini kazanmıştır. Hiddet, merak ve korkudan bayılanlar, siniri, hafakanı, çarpıntısı tutanlar 20 damla «Nevrol Cemal» almca hemen açılırlar. Evinizde bulundurunuz, onsuz yolculuğa çıkmayınız. Bu meşhur cNevrol Cemal» i alırken «Cemal» ismine dikkat ediniz. Pek müessir bir ilâcdır. Bel gevşekliğini geçirir. Vakitsiz ihtiyarlıyanları gencleştirir. Suiistimal edilmiş yorgun vücudları dincleştirir. Yalnız ismine dikkat ediniz. BASURA ÇARE SiNiR, ÇARPINTI ve BAYGINLIGA • • • • • • 1 • • • • • • • I Emlâk ve Eytam Bankası İlânları I A n k a r a Y ü k s e k Z i r a a t Enstitüsü Rektörlüğünden: Sandalya v Mobilyanın e AHMED FEYZi Tel. 23407 1 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesile 140 müstahdeminin haziran 937 iptidasmdan mayıs 938 sonuna kadar bir senelik sabah, öğle ve akşam vemekleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 5 haziran 937 tarihüıe raslıyan cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılacaktır. 3 Talebenin beheri için 50 ve müstahdeminin beheri için 30 kuruş günlük iaşe bedeli tahmin edilmişth. 4 Muvakkat teminat tutarı olan 6666 liralık banka mektubu veya vezne makbuzlarile tekliflerini muhte\i zarflarmın ihaleden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hazır bulunmaları. 5 Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerin Yüksek Enstitü Daire Müdürlüğüne müfacaatleri ilân olunur. €İ280» (2896) I Devlet Demiryolları İşlelme Umcm Müdürlağfinden | KANZUK SAÇ EKSİRİ KOMOJEN ÎNGILÎZ KANZUK ECZANESÎ Millî günlerde vapurlanmız Tophanede Kireçkapı Devlet Denizyol ları işçıleri kahvesinde Mehmed Ali Barkan imzasüe aldığımız mektubda deniliyor Tıraş bıçağı yerine başka bir kl: bıçak verirlerse aldanmayınız. «Hava kahramanlarma ihtifal yapıldığı BEYOĞLU İSTANBUL gün Anafarta vapurunda çalışıyordum. Tam saat ikide limandaki bütün gemiler sancaklannı yarıya indirip düdük çalmağa başladıkları halde İzmir limanma mensub bir vapur bu hürmet rasimesine iştirak etPARALAR medi. Kaptan veya lostromolar belki karaya çıkmamışlardır ve haberleri yoktur. LiAlış Satış tıraş bıçaklannı isteyiniz. tnan müdlriyeti bu gibi halleri gemilere Sterlfn 620 627. Muhammen tamim etse fena olmaz.» Dolar 124. 126. C İNS İ Miktarı bedeli İlk teminat îhale gunu Maarif Vekâletinin Frank 110. 114. Kilo Kuruş Lira Kr. Liret 120. 125. Beyaz karaman eti 26500 38 ) 772 12,5 11/6/937 cuma nazarı dikkatine Kuzu eti 80. 84. 500 45 ) Belcika Fr. Tersanemizde birikmiş 100 ton kadar hurda demir haziranın yedinci saat 15 te Birkaç imza ile aldığımız bir mektubda 18. 22. Drahmi göyle deniyor: pazartesi günü saat 10 da açık arttırma ile satılacaktır. Gureba hastanesine 937 senesi için lüzumu olan yujcarıda cins ve miktarı 570. 575. «Kimimizin şanssızlığı, kimimlzin aksi İsvicre Fr. İsteklilerin muvakkat teminat akçesi olan 50 lirayı peşinen idare vezneyazılı etler kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. İhalesi yukarıda yazılı bir tesadüf, kimimizin de tembelliğl yü Leva 21. 2 3 . sine yatırmaları lâzımdır. gün ve saatte İstanbul Vakıflar Başmüdüriyeti binasında toplanan Komis zünden olacak kl, resmî liselerde ayni bir Florin 63. 6 6 . Levazım servisinden izahat alınabilir. (2899) yonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım kaleminde görülebilir. İs sınıfta iki sene üstüste kaldık. Kron Cek 70. 75. tekliler teklif mektublarını «2490» sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır Kültür Bakanlığı bizim gibilerl sokak Silin Avusturya 21. 2 3 . lıyarak ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Riyasetine makbuz mukabiOsmanlı Bankası hayatından, sokak terbiyesinden kurtar Mark 25. 2 8 . linde vermeleri lâzımdır. Posta ile gönderilecek mektubların da usulü veçhile mak için bir üçüncü sene hususî mektebİ L  N Zloti 20. 2 3 . hazırlanarak ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş bulunmaları . lerde okuma hakkını vermiş. İstanbul Belediyesi %5 faizli, 1913 sePengo 21. 24. meşruttur. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2957) Buna bütün mecvudiyetimîzle teşekkÜT nesi istikrazı tahvilleri 45 mımaralı kuLey 12. 14. ederlz. ponunun İstanbul Osmanlı Bankası gi48. 52. Bizler de tahsile olan hevesimiz, 61 Dinar şelerinde beher kupon için Fr. 15, hesaKron İsvec mek bilmiyen arzularımız, azmlmiz yüzün30. 32. bile tediyesine 1 haziran 1937 tarihin AHm den bir sene gene okumağa karar vererek 1038. 1040. Anadolunun, muhtelif yerlerinden gelerek Banknot den itibaren başlanacaktır. 254. 255. son senemizi hususî liselerde okuyoruz. Fransada mukim hâmiller kuponla CEKLER Resmiyeti kabul edilmiş, şimdiye kadar rını Pariste Meyerbeer sokağında 7 nuAçılış KaDanış birçok mezun vermiş olan bu liselerde smıf marada kâin Osmanlı Bankası gişele geçmek için gene yabancı mümeyyizler ö Lonrda 625. 625.50 rine ibraz edecekler ve mezkur banka nünde imtihan vermeğe mecbur tutuluyo NewYork 0.7908 0.7902 ruz. Ne de olsa yabancı mümeyyizîer ve bunları tahsıl edilmek üzere kabul eParis 17.645 17.63 bizlerin sene içindeki ders vaziyetlerimizi decektir. MİIâno 15.0288 15.0138 HUSUSÎ ŞARTLAPIMIZ bilmiyen kimseler önünde imtihan vermek Brüksel 4.69 4.6866 45 numarah kupon, ibraz edilen tahkolay mıdır? Bunun için son imtihanlarıCIŞELERİMİZDCN MALÛMAT A L I N I Z 87.44 87.37 vilin muayenesile 43 ve 44 numarah kumızm kendi bulunduğumuz mekteblerde Atina 3.4580 3.4550 ponların tediye edilmiş olduğunu mübizi okutan hocalarımızın huzurunda ol Cenevre 64. 63.9488 masmı Kultür Bakanlığından rica ediyo Sofva beyyin damganm tahvil üzerinde mevruz.» Amsterd. 1.4384 1.4372 cud olduğu anlaşıldıktan sonra tesviye Prae 22.685 22.6666 Bakırköyünde bir bataklık edilecektir. 4.2192 4.2158 Adliye mensublarından Ziya imzasile al Vivana dığımız bir mektubda şoyle denümektedir: Madrid 13.60 13.5890 «Bakırköyde Yenimahallede istasyon ya Berlin 1.9710 1.9694 R nmda Mısırtarlası denilen yer aylardan Varsova 4.1696 4.1662 beridir su birikmiş bir halde bulunmakta Budapeste 3.9920 3.9888 Idrar yolları, Belsoğukluğu ve dır. Burası şimdi sazlık bir çamur deryası Bükres 107.68 107.5940 ^ n c r v ^ r v k . i r v mütenassısı haline gelrtliş olduğundan sivrisinek dolaBelerad 34.40 34.3725 Muayenehane: Bahçekapı Anadolu Han yısile o civar halkının sıhhatini tehdid etkarşı sıcatında Arpacılar Han No. 16 2.7320 2.73 mektedir. Mahallece Belediye ve Kayma Yokohama Moskova 23.9825 24.0025 kamlığa müracaat ettik, daha birsey çık madı. Sayın gazetenizle alâkadarların na Stokholm 3.1032 3.10 İstanbul 7 nci icra memurluğundan: zan dikkatini celbetmenizi dilerim.> E SHAM Dairemizin 934/7242 sayıh dosyasile Gaib aranıyor Bu renkleri anacak VENÜS Açıhs Kapanış mahcuz olup paraya çevrilmesine karar Harbi Umumide asker olarak giden ve o Aslan Cimcnto 13.70 13.70 verilen bir Saya dikiş makinesi, bir kon ruju temin eder. Yeni icad ve Avakittenberi kendisinden haber alınamıyan İ STİK RAZLA R sol ve bir karyola 29/5/937 cumartesı merikan formülü VENÜS RUJkardeşim Konya Vilâyeti Karaağac kazası Açılış Kapanıs günü saat 8.30 dan saat 9,30 a kadar Sarıidris köyünden Yağcıoğullarmdan MusLARI harikulâde cazip ve çok saTürk borcu I Pesin tafa oğlu 1311 doğumlu Mehmedin hayat Beyoğlu Osmanbeyde Rumeli caddesin» » IVadeli 18.85 18.85 ve mematından haberdar olanların adre de 64/2 No. h dükkân önünde hazır bu bittir. Sıhhî VENÜS RUJLARI » » II Pesin (Kuponsuz) sime bildirmelerini insaniyet namma rica yakmaz ve yayılmaz. lunacak memur tarafmdan açık arttırma dudakları » » ÜVadeli 18.50 18.50 ederim. İSTANE.ÜL suretile paraya çevrileceği ilân olunur. Kullananları hayrete düşürür. » » mVadeli 18.25 18.40 PALAS AtALEMCf HAN Nazillinin Dumlupınar mahallesinden Bağcı Mustafa oğlu Kadir Ergani 95.25 95.25 SıvasErzurnra I 96.50 96.50 Bir muamele bu kadar » » H 95.75 95.75 uzatılır mı? % 5 Hazine Bafranın Gazibeyli köyünde ikinci mın% 2 » 71. 71. taka kâtibi Ismail Durgun imzasile aldı TAHVİLÂT ğımız mektubda deniliyor ki: Açılış Kapanış «Geçen yılın temmuz ayı başında Bafra Tütün İnhisarı takib memurlarile karakol Anadolu » IVadeli 40. 40. kumandanının kaçalc sigara kâğıdı ve tü tün araştırmaları vesilesile taarruzlarma » DVadeli 40. 40. uğradım. Kahvede ve birçok kimselerin »Mümessil Peşin 44.05 44.05 I L I C A D A N P A L A M U D A önünde cereyan eden bu hali şikâyet ede rek dava ettim. Altı ay süren tahkikattan 82 68 80 62 66 58 60 64 T r e n n u m a r a l a r ı B. 1 56 10 B.3 52 54 BURSA • ÇEKİRGEI sonra Bafra idare heyeti suçlularm lüzumu 17.21 18,45 muhakemesine karar verdi. Bunlar itiraz 11.36 12,12 14,51 ILICA 8.06 10 Hareket 21,30 9 5 , 7 10,45 ettiklerinden muameleli evrak 10/1'937 ta18,15 19,30 20.30 AKÇAY 8,30 10,09 15.06 16 11.51 12,21 rihinde 106,14 numara ile Vilâyete gönde18,27 19,43 20,43 21,43 8,44 ZEYTİİ^Lİ 15.18 16,12 12.01 rildi ve ses sada kesildi. Bu hususta karar 22 10,30 11.18 18.48 20 21 9, 3 7 10,15 12.18 EDREMIT 15,39 16,36 verecek idare âmirleri benim isimi beş ay On senedenberi Çekirgede otel 11 11,51 19,09 9,24 HAVRAN 10,36 12.42 7,24 16 16,57 dır göremiyecek kadar meşgul müdürler? cilikle iştigal etmekte ve bu kere 11,21 12,12 PALAMUD Muvasalat 7,48 13 Köyde bana yapılan muamele aklıma gel | de gene Çekirgede Hamam caddedikçe hırsımdan ve mağduriyetimden ağlıP A L A M U D D A N I L I C A Y A sinde 29 numarah SAGLIK otelini yorum. Dahiliye Vekâletile Mülkiye Müfetmüceddeden küşad ettiğimi sayın 85 tişliğinden ve Samsun ValLsinden rica ede83 81 63 11 59 61 Tren n u m a r a l a r ı : 51 57 B.2 53 55 müşterilerime arzederim. rim. Yukarıdaki muameleli evrakımm bu 12,18 11 10,09 PALAMUD Hareket 13,15 8 kadar gecikmesine sebeb olanları araştır Otelim muntazam temiz ve fiat12,51 19,18 1 11,42 17,09 10,39 smlar ve buldurarak haklarında ayrıca ka16,09 HAVRAN 10,54 13,39 8,30 9,30 lar ehvendir. Saffet Çelenk 13,18 nunî takibatta bulunsunlar.» 19,42 12,21 17,36 11,15 16,36 EDREMİT 11,18 9,06 14 9,51 7,15 19,58 17,55 16.55 ZEYTİNLİ 11.37 14,15 7,34 9,25 Darıça mezbahası riayet edilmediğinden ve yıkanmadığmdan 13,48 12,51 20.12 11,33 17.09 18,06 AKÇAY 11,57 7,51 9,42 11.15 14,30 Darıcada Yenimahallede 24 numarad1* dehşetli kokmaktadır. Birkaç defa müra 17,18 18.30 Ali Tuna imzasile aldığımız mektubda de caat ederek kazıkların başka yerde çakı ILICA Muvasalat 8 12,06 11.24 9,51 14,39 niliyor ki: «Mahallemizde dört direk ça larak tenekelerin oralarda kaplanmasmı 1 80, 81, 82, 83. 85 numarah trenler ihtivarî yük trenleri olup bu trenlere yolcu kabul edilmez. kılarak etrafile üstüne teneke kaplannuş mahallelinin sıhhatini korumak noktasınve böylelikle bir salhane vücude getiril dan rica ettikse de dinletemedik. Şımdiki 2 63 numarah trenin Edremit Akcav kısmı ve 66, 68 numarah trenler pazar günlerine mahsus ihtiyarî yolcu yerin on dakika ötesinde yer gösterdiğımiz miştir. trenleri olup bu trenlerin yapıldığı gün 64 numarah tren olmıyacaktır. (2923) Burada sıhhat kaidelerinden hiçbirine, halde bize bin dereden su getiriyorlar.» MİÜ ŞİAİVlt R •İMİA ÜİŞ ÜİMİEİKİBİÇİAİL NİEİMİAİBİEİKİEİLİE A N UİDİAİN E • İİT S E L E F • P AİYB 6 E NIB • İ K A M E T 1 B • İHİUİYİBİZ A T I S E D AİBİE L E fz" • M » T A R E T • • O DİA 10 •İM A L • P I N AİR POKER POKER Play ISRARLA Saçların köklerîni kuvvetlendirir. Dölcülmesini keser. Kepekleri ta mamen giderir ve büyüme kabili yetini arürarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullanışı kolay bir saç eksiridir. İst. Borsası 25/5/937 I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları I Izmir Liman İşletme Müdürlüğünden: İŞTE BİR GÜL İŞTE BİR GELİNCİK İŞTE BİR LÂLE PA&ANIZ TAİZ \ > D OSMAN ÖNER UOLANTİE: ÜNİS ILICAPALAMUTLUKDEMİRYOLU tatbik 1 haziran 1937 tarihinden 15 eylul 1937 tarihine kadar edilecek olan yazlık seyir ve hareket tarifesi Muhterem Halkımızın Malumu Olmak Üzere İlân Olunur. J Sağhk oteli ve çelik banyosu DİKKAT:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle