19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 26 Mayıs 1937 BİOCEL... Cild hüceyratı merkezinden istihsal edilmiş cild için yenî ve kıymetlî bir cevher 28 gün zarfında yaşlı kadınları daha genc gösterir. Cildinizin genc, terü taze ve pembe kalması için onu besleyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı. İstanbul Gayrimiibadiller D. No. 1770 1966 2415 2708 4333 4334 4915 Semti ve mahallesi Üsküdar Selâmiali Edirnekapı Kariyeiatikalipaşa Edirnekapı Hacımuhiddin Büyükada Karanfil Üsküdar Selâmiali Üsküdar Muradreis Eminönü Ahiçelebi Sokağı Babacan E: Çıkmaz Ermeniodalan Y: Kırkodalar E: Kürkçü Y: Abacı E: Fişekhane Y : Çarkıfelek Komisyonundan: Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre muhammen K 200 Açık arttırma 350 110 1120 E: ve Y: 2 90,64 metro arsa E: ve Y: 9 Ahşab henenin 1/2 his. » » Kapah zarf E : 8 Y:10 54 metro arsa 7Mii. 4456 metro arsa E: 159 161 42,82 metro arsaY: 145 nın 8/16 his. E: 138 Y: 128 Ustünde odası olan dükkânın 6/32 his. Yenimahalle E : Yenimahalle cad. Y : Allâme cad. 100 Açık arthrma 100 1630 » Kapah zarf Yemiş iskelesi E : 9 Y: 7 Üstünde odalan olan dükkânın 1047/1920 his. 137 Mü. 6201 metro arsa E : 6 4 Ahşab henenin Y : 4 1/4 his. 6666 6974 6998 7952 8185 Pangalh Tarabya Yeniköy Burgazada Fatih Kirmasti ' Baruthane cad. ve Ferah ve Kokino E: Kastoroğlu Y: Mestanoğlu 3110 » 100 Açık arttırma E: 15 Y : 36Ahşab henenin E: Birincisalkımküp Y:Kamber Mahellen: 28 30 1,5/5 his E: Manastır E: Küçükkaraman ve Emirler Y : Fatih cad. ve Feraizci 120 260 330 » » » Y: 1 1 258,50 metro müfrez arsa Y: 16 254 metro arsanın 1/2 his. E : 4 Y : 8 Kârgir hanenin No.taj: 8/1 1/2 his. 25 yaşınızdan sonra; cildiniz, kıymetli B i o c e l i n i kaybetmeğe baş Biocel, bu yeni Iar. Eğer hemen c i l d unsurunda beslenip ihya edilmezse buruşup socildinizinlrinin ayp İ f\ C F I lar ve ibityarlar. nidir. Adeta beşeD 1 V \* d 1* renizin lâzımı gay, • • • • , j« • 50 yaşlannda milç yonlarca kadınlann n müfarikidir. cii tesırıııı gosterdı dürmeyiniz. karakterleri genc odinizi açlıkdanOnu T e c r ü b e e debiliriz. ölBiocel ile besleyiIabilir. Fakat, ihti Biocel'i zengin bir cilde niz ve yaşlandığı malik olan 50 yaslarında yarlamış gibi fprünnız zamanlarda bi bir kadın 30 ve 30 yasladükleri cihetk er le cildinizin daima rında bir kadın 24 yaşında keklerin yyzünde taze ve cazib gö görünebilir. Genc kızlar da hiçbir itibarlan yokrünmesini temin hiçbir vakit göremiyecekrur. Son jamanlarleri şayani hayret bir tene etiiniz. da büyük bir âlim, malik olurlar. Viyana Tıb Fakültesinîn profesörü rengindeki (yağsız) Tokalon kre • tarafm&m keşfedilen bu yeni cild mini sabahlan kullanmız. Terki " unsumnda kemali itina ile intihab binde «Beyaz Oksijen» bulundu « edilmiş genc hayvanlarda gizlenmiş ğundan birkaç gün zarfında birbi* cild hüceyratı merkezinden istihsal rinden daha beyaz üç levin üzere edilmiş saf Biocel vardır. Bu cev cildinizi şayani hayret bir surette ker; pembe rengindeki Tokalon beyazlatır. Siz de hemen bu kreminde cildinizi beslemek ve gencleştinnek için matlub nisbet iki kremi kullanmağa başlayınîz. dairesinde mevcuddur. Geceleri Memnuniyetbahş, neticesinden son yatmazdan evvel kullanmız. Beyaz derece memnun kalacaksmız. 8460 Balat Hamamimuhiddin E: Kilise Y: Papak ve Söğüdlübakkal 430 » Yukanda evsafı yazılı gayrimenkull er on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. îhaleleri 7/6/937 tarihine düşen pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiledir. RIZA kadın hastalıkları UNVER Ooğum ve mOtehassısı Operatör Balıkesir Belediye Reisliğinden: BİOCEL'li TOKALON KREMİNİ KULLANINIZ VE HER ŞABAH DAHA GENC GÖRÜNÜNÜZ. Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub yazanlarm müşahedeleri kendiliğinden gelen en laymetli delillerdir. (Tokalon kreminizden bihakkm htifade ettim. çirkin kabarcıklar zaîl olda ) Z. B. H. O. Yüzümdeki Fatsa Cağaloğlu, Nuruosmaniye No. 22, Mavi yapı (2956) Telefon 22683 Geyve aslıye hukuk mahkemesinden: Doğançay nahiyesinden Hüseyin kızı Behiye tarafmdan o yerden Mehmed yanında Cemal oğlu İfral aleyhine aç mış olduğu evlenme tesçili davasının ıcra kılınan muhakemesinde: Müddeaa leyhm ıkametgâhı meçhul olduğu mübaşir meşruhatından ve yapılan tahki Bunu bir kere kullananlar arbk ayrılamazlar. kattan anlaşılmasına binaen mahkemekullanmamış olanlar bir denesinler. ce ilânen tebligat icrasma karar verilmiş ve muhakeme günü olarak da 4/6/ Izmir satış şubesi : Bay Ahmed Buldanloğlu 937 tarihine musadif cuma günü saat 10 a talik edilmiş olduğundan mezkur gün ve saatte mahkemede hazır bulun Erzurum Abidesi Müsabakası İki Ay Uzatıldı ması veya kanunî vekil göndermesi, akGüzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: si takdirde gıyaben karar verileceği tebErzurumda yapılacak olan abideye aid müsabaka müddeti iki ay uzatıllığ yerine geçmek üzere üân olunur. mıştır. Alâkadarlara üân olunur. (2954) (32913) Belediyemizin Fen memurluğu münhaldir. 84 lira tahsisatla bir fen memuru alınacaktır. Nafıa Fen mektebinden mezun veya Nafıa Vekâletinin fen memuru ehliyetini ve kanunî memurluk evsafmı haiz olan isteklilerin Belediyemize muracaat etmeleri ve ehliyet vesaikinin gönderilmesi üân olunur. KOHİNOR Diş Macunudur. Diş macunlarının incisi KUABARAK (Tokalon kreminin benim cildimin nescîne çok uygun geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim. Cildim esmer oldağtt halde Tokalon sürdükten so'nra beyazlanmakta ve ufak kabarcıklar İamamile zail olmaktadtr.) B. Şehir !. B. M. E s i . . Tü. Konya Mektublarîn asıllarî dosyalarimizda saklıdır. EVLER, HASTANELER, MEKTEBLER ve Apartımanların Nazarı Dikkatine: ALANYA EKONOMt OCAKLAR1 SATIŞA ÇIKARILDI Evler için : A. 1 modeli. Altmış parahk antrasit kömürile bütün bir ailenin yemek pişirme ihtiyacım temin eder. Apartımanlar, Hastaneler ve Mektebler için : A. 2 modeli. Büyüklüğü namütenahi ve 2 fırmlıdır. Ocak yandığı müddetçe yemek pişirdiği gibi çamaşırhane ve banyo mahalline daima sıcak su verir, ocağın hususî ütüleri daima sıcaktır. Atölyemizde hergün yanmakta olan ocaklarımızı görebilirsiniz. Toptan ve perakende satış yeri : Beyandda İş Bankası Şubesi karşısmda No. 114. Anadolu için acentalar aranmaktadır. ALANYA DEMİRİŞ Türk Hava Kunımu "Biçki dersleri™ Evinde hocasız kendi kendine biçki, dikiş öğrenmek istiyenlerle Yurd talebeleri için Şükrü Canal tarafmdan yazılmıştır. Kadın elbiselerine aid olan bi rinci cildi 2, ikinci cüdi 2,5 liraya Beşiktaş DiMş Yurdunda satıhr. Her evde bulunması lâzımdır. Taşraya posta parası alınmaz. Tatbikat ve provalara aid üçüncü cildi de basılmaktadır. Adres Beşiktaş Dikiş Yurdu Akaretler No. 87. Telefon 43687 I Daktilografıye ve muhasebeye vâI kıf bir Bayan aranıyor. Galatada I Türkiye Millî hanında beşinci kaI ta muracaat. # TÜRKÇE ve FRANSIZGA BÜYÜK PİYANGOSU 2 nci keşide 11 Haziran 937 dedir Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20 000 ve 10.000) lirahk iki aded mükâfat vardır... Ayrıca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar büyük ve küçuk bırçok ücramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plândan istiıade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz... Büyük ikramiye: 4 0 . 0 0 0 Kradır... Esnaf yamndaki muayene cüzdanlarının bu yıl en geç haziran sununa kadar değiştirilmesi gerektiğinden bütün kasab, sakatçı ve tavukçu esnafımızın şimdiden Cetniyete başvurarak yenilerini al^ ^ H maları önemle bildirilir. ^ ^ B Sahiö ve BaşmuKamrt: Yunua Nadı Omumi neşnyatı tdare eden Yaa Işlen Müdürü: Hikmet Münit CumhtiTtuet matbaası Kasablar Cemiyetinden: istanbul A
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle