19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
26 Mayıs 1937 CUMHURtYET MtDE v* BARSAKLARI kolavlıkla hosalhr MlDfc ve B A K i A M ^ K l kolayükla boşalbr. İ N K l B A Z I i n i l l D * * U I v e 11 A Z O N E Y VA T UZ U B İ R MUSABAKANIN B İ Rİ N Cİ L E R İ HAKEM KÜRSÜSÜNDE ncJan °> 5tev M U M A S I L «Ui § agnlannı defeder. Son derece teksif edilmiş bir tuz olup MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOve d ba LAY ve DAHA KAT'Î tesir eder. Yemeklerden sonra almırsa HAZIMSIZLIĞI, MlDE EKŞÎLÎK ve YANMALARINI giderir. MÎDE SAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. BAR GOZEN K R pahalı AvE Terkibinde en rupa esansları vardır. \ \ NİŞANLANDIKLARINI S, İLÂN ETTİLER NEŞESiZLiK KARDOL Kullanarak Sıkınb ve bayılma hisleri Neşe, Ferahlık ve zindegiye avdet Dr. A. K. KUTiEL Karaköy, Topçular cad. 37 Dr. Suphi Şenses |idrar yolları tıastalıkları mutetıassısı Fransada tertib edilen güzel diş müsabakasında Bay Jilbert ile kadmlar arasında birinci gelen Bayan Margrit müsabaka günü hakem kürsüsünde sevişerek nişanlanmışlardır. Büyiik opera bina sında halka takdim edilen bu güzel çift •eyircileri teshir etmiştir. Alkışlar büyiik Opera binasını sarsıyordu. Herkes içten gelen bir arzunun tahakkukunu ister gibi çılgmca alkışlıyordu. Bu alkışlar arasında Jilbert ve Margrit biribirlerine sempati ile baktılar. Teati edilen bu bakışlar, uzun bir hayat mukavelesini hemen oracıkta akdedivermişti. Bu mukavelenin noterliğini de hakem yaptı. Mü sabıkların nişanlandıklarım ilân etti. Fransada 1901 senesinden beri güzellik müsabakalarını diçlerinin sıhhatine itina edenler kazanmaktadır. Birleşik antiseptikler usulile yapılan Dentol diş macunu ve suyu sizi de bir gün mes'ud edebilir. Diş doktorunuz size bu diş patını emniyetle tavsiye eder, danışınız. L Beyoğlu Yüdız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cnmartesi fakirlere sarasız Tel: 43924 I Adana icra hâkimliğinden: Konkordato talebi üzerine verilen mühletin ilânı îcra ve iflâs kanununun 285 inci maddesıne tevfıkan konkordato projesı ve işbu projeye mufassal büânço ve defterlerinın vaziyetıni gösterır cetveli rap ten konkordato hükümlerinden istifade etmek istiyen borclu Armağan Pazan sa hibi Burhaneddm Başkan mezkur ka nunun 286 ncı maddesi mucibince tetkik merciınce dınlenerek projenin ala caklılan ızrar kasdinden ari ve borclunun mevcudıle mütenasıb ve mevcudu borclarmm yüzde otuzunu temıne kâfi go'rulmesine mebni talebinin kabulile kanunu mezkurun 287 nci maddesîne tevfikan borcluya iki aylık mühlet ve rilmesine ve Hayreddmin komiser ta I îdaremizin Paşabahçe Fabrikası için şartnamesi mucibince 1100 li yinine karar verılmiş olduğundan 288 in ra muhammen bedellı 2 aded Santnfuj tulumba ve motörü açık eksiltme usuci madde mucibince keyfiyet icra ve lile satın almacaktır. tapu dairesme ve sicilli tıcarete (Liman II Eksiltme 17/6/1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komısyonunda yapıla daıresine) teblığ edılmekle ilân olunur. (32912) caktır. III Muvakkat teminat 82,50 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. V Istekhlerın eksiltme gününden en az bir hafta evvel fiatsız teklif ve kataloklarını înhısarlar Müskirat Şubesi Müdurlüğüne vermeleri ve tekDr. İHSAN SAMi lıflermın kabulünü mutazammin vesıka almaları lâzımdır. Tifo ve paratifo hastalıklarına tn> VI îsteklilerm kanunen kendilerinden aranılan vesika ile V inci madtulmamak için agızdan ahnan tifo dede vazılı vesika ve °c 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edihablarıdır Hîç rahatsızlık vermez len gun ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (2452) ı Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. ı tlKADIK «URUTULUI» İnhisarlar Umum Müdürlüçünden :ı eıcni* NKETUNİR İNHİSAR SOFRA TUZU TiFOBiL MUTFAKTA.. İnhi ısar Darüşşafaka Direktörlüğünden: Mekteb için 938 senesi mayıs nihayetine kadar iktiza eden et ve ekmek kapalı zarf usulile" eksiltmiye konulmuştur. 27 mayıs 1937 perşembe günü saat 15 te et ve ayni günde saat 16 da ekmek eksiltmesi yapılacaktır. Talıblerin yevmi mezkurda müracaatleri ve şartnameyi hergün' Nuru osmanıyede Türk Okutma Kurumunda görmeleri. (2838) Zayi îstanbul 21 inci ilkmektebden 929 senesınde aldığım şehadetnameyi zayı ettim. Yenisini alacağımdan hük mu yoktur. Nimet Serce KUMBARA TARLADIR UTFAK TUZUNDAN ŞAŞ AYINIZ! Komple bir kimya Lâboratuarı ile bir mikroskop ve hassas bir balans satılıktır. Taliplerin her gün saal 20 ye kadar Maçbada Ralli apartımamnda Bayan Ralliye müracaat eylemeleri SATIL1K LABORATUAR Sovyet ORAK Z E N İ T ZUhrevî ve cild hastalıklan • Miitehassısı Dr. Hayri Ömer Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami karşısmda No. 133, Telefon: 43586 makineleri Konya Niğde, Afyonkarahisar Vılâyetleri umumî acentahğı ve Z E Nİ T SEPARA TÖRLERİ Türkiye genel satış deposu ve her nevi alâtı ziraıve depoziteri: TÜRK ZİRAAT Kol. Şti. Tünel Cad. 83, Galata, Tel: Özinan Telefon: 41986, şubeleri: îstanbul. Tel: 21850, Çumra: Telgraf: Kumrulu Asrî süt makineleri hiç bir makineyı kendine rakıb görmiven müstesna bir" SEPARATÖRdür. lyi istihsal ve bol randıman, ancak 20 sene garantili kırılmaz cam müş'ireli Z E N İ T'le kabildir. Çünkü Tekniğin bir şaheseri olan ZENİT daima ZENİT'tir. 7 İ Artık ecnebi malı kullanmıya hacet kalmadıî .. A\ Çatal, kaşık ve bıçak takımları, çay kaşıkları vesaire kat'iyyen paslanmaz ve daima ayni güzelliği ve ayni parlaklığı muhafaza eden halis alpakadan yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve Avrupa malını verirlerse almayınız. B A Ş K U RT Tamamen Türk işçilerinin çalıştığı fabrikamızda; Avrupa malından daha iyi ve daha ucuz Mekteb İdarelerinin ISazarı Dikkatine: Çatal, kaşık ve bıcak takımlarımızın tarzı imalini görmek istiyen mekteb talebesinin grup haliı?de fabrikamızı ziyaret etmeleri rica olunur. Umumî deposu: Tahtakale, 51 No.lı Poker tıras bıcakları deposudur. Fabrikası: Beşikiaş vapur iskelesi ittisalinde No. 28 30
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle