12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 CUMHURİYET 26 Mayıs 1937 HASAN Diş Ağrısı Istırablann En müthişidir. Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız lcar ve yarım yağlı gece Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder ihtiyarları gencleştirir, gencleri güzelleştirir. ESKiŞEHiR, BEYOĞLU, BEŞiKTAŞ. KREMLERİ HASAN ismine ve markasına dikkat. HASAN DEPOSU : ISTANBUL , ANKARA, GRİPİN En şiddetlı diş ağnlarını dindirir Reklâma lüzum yotiur Blr tecrüie Aâfİia/ir HOBBV De/7OSU: Sultan Hamoun Çünkü o sızin hem dîşlerinizi hastalıklardan, hem paranızı yabancılara gitmekten kurtarmıştır. EXTRA R^ADYOLİN Mustesna bir formülle ve azamî itina ile yapıldığı ve rekabet kabul etmez bir fiatla satıldığı için yurdda ecnebi mamulâtının hakimiyetini ortadan kaldırmıştır. Kazan • dığı bu rağbet sebebile elde hiç stok bulundurmadığından da tnütemadiyen taze ihzar olunarak piyasaya çıkarıhr. Radyolin kullanımz; sade diş Iernizi temizlemek, korumak ve vercebinizde güzelleştirmekle kalmazsınız, diğiniz para da kendi kalmış olur. GRİPİN Bütün ağrı, sızı ve sancıları keser. Baş ağnsına, nezle, grip ve romatizmaya karşı Dlkraayan Han İ5tantal TRAŞBIÇAĞI Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızlığından: Eskı Tatavla yenı Eskışehır mahallesınde eskı hazıne arkası ve Akarca ve >enı Akağası sokağında eskı 2 ve 92 94 numaralı mustesna Ayadımıtrı vakfından dukkânı olan evın mutevellısı tarafmdan defterı getırılmedığm den 7 temmuz 314 tarıhlı mustesna vakıf senedınm kaydı bulunmadığı kayıd kalemmın 30/4/937 tarıh ve 762/170 No lı derkenarmdan anlaşılmıştır. Bu kere mezkur gayrımenkulun 1515 No lı kanun hukumlerıne gore senede raptedıleceğmden bu gayrımenkul hakkında bır guna hakkı tasarruf ıddıa edenlerın bır ay zarfında tasarruflarını natık evrakı musbıtelerıle bırlıkte Beyoğlu Tapu Sıcıl Muhafızlığına veyahud tahkıkat gunü mahallınde hazır bulunacak memura muracaat etmelerı ılân olunur (2968) Bilhassa müessirdir ETIBANKTAN MÜHENDİS ARANIYOR Asgarî beş sene betonarme vesaır inşaat proje ve statık hesabatıle meş gul olmuş bır dıplom muhendısle asgarî beş sene muhtelıf ınşaatın tatbıkatmda şantıyelerde çalışmış dığer bır dıplom muhendıs almacaktır Gosterecek leri vesaüde tevaeık edeceklerı tecrubelerme göre 250 350 lıra ucret veri lecektır. Ecnebı lısanı bılenler tercıh olunur. Ankarada Eti Bank Genel Dırektorluğune muracaat edılmesı. «1318» (2959) SEFALIN Derhal bir kaşe Daima Radyolin Karadeniz Bazan ufak bir tecrüb insana mUhim şeyler kazandırır. Mezbaha Pazarlık Ilânı Ereğli Belediyesinden: m Başınız ağrıyorsa SiYAH SEK DEH;SEK 'Jja/ıce JvıkiM • ze\rk 5cJv^pM>uL Musaddak projesi mucıbmce (14899) lıra (44) kuruş bedeli keşiflı ve kapalı zarf usulıle eksıltmıye konulan ve şeraıtı Cumhurıyet ve Ulus gazetelerıle ılân edılm^ olan Karadeniz Ereğli Beledıyesı Mezbaha ınşaatma ek sıltme muddetı ıçmde talıb çıkmadığından 5/5/1937 tarıhinden ıtıbaren bir ay muddetle pazarlığa bırakılmıştır Pazarhkla ıhalesı 5 hazıran 1937 tarıhine raslıyan cumartesi gunü saat 12 de Ereğli Beledıye Encumenınde yapılacağı ılân olunur. (2699) \BAH(E 5ARABI fiompruti SEFALİN alınız. Nezle, grip, baş vedişağrılarına karşı Eczanelerdcn 1 lik ve 12 lik ambalajlarını arayınız. NEPYÎN sazluK,baş ve yarım başa^ bütun rahatsılıklan ^Iderir. rısı, baş dönme5i abaygmlıKj carpıntı, v e siTiirdeTi ÎİEri gelen 5iniraSrıları3asabî öksli riiKler,a5abî zayıflıK,uyKu OFLYO OFLYO FIKRİ 0 Y 0 1937 senesinin harikası Hem apartımanlara GÜZEL KOKU VERİR Hem sinek ve tekmil haşaratı Bir anda mahvederek sıhhatinizî korur En son Amerikan ihtiraı 0 F L Y 0 Sıhhatınızı muhafaza etmek ve Genç kalmak için her sabah Havagazı ŞofBen iie bir Duş alınız. Markaya kat'iyyen OFLYO dikkat yapmaz. OFLYO En nazik kumaşlarda bile leke UAVAÜAll SOİBENİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle