09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHLRİYET 23 Nisan 1937 ( Serbest fikirler ) CumhuriyetB t Abdülhak Hâmidle ilk ve son nasıl görüştük? İst Borsası 22/4/937 P A R AL A R Sahs Ahs Gaib aranıyor 618. 624. Seferberlikte Niğde kağnı kolu arabala Sterlin rmda Durmuş çavuşu arıyorum. Hayat ve Dolar 123. 126. • Tıpkı bir masal gibi!.. mematından haberi olan varsa insaniyet Frank 107. 113. Bir varmış, bir yokmuş. Aç bir adam namına adresime bildirmelerini dilerim. 120. 125. Liret Cağaloğlu Hocarüstem, Mekteb sokalk düz yolda giderken bir torba altm bul80. 84. Beicika Fr. 11 numarada Radiye Çellk muş! Hayır öyle değil, beş genc kız, bü22, 18 Drahmi Toros yurdunda okuyan yüklüğe, güzelliğe tapan beş kardeş kö565. 575. İsvicre Fr. yün yolunda ilerlerken birden büyük talebenin şikâyeti 20. 23. Leva Toros Talebe Yurdunda yatan talebe Florin bir şair bulmuş! 65. 66. 70. 75. Kararan bir akşamdı, ılık bir sonba lerden bir şikâyet mektubu aldık. Bunda Kron Cek 21. 23. Silin Avushın har akşamı. Yol ıssız, gök yıldızsızdı. deniliyor ki: «Yemek yediğimiz kablar bakır olduğun25. 28. İlerliyen beş genc kız gölgesinden, bir dan ve kablar da muntazaman kalaylan Mark 20. 22.50 Zloti kaç hafü adım sesinden başka hayat madığmdan şimdiye kadar üç zehirlenme 24. 21. hâdisesi oldu. Terkos parası verilmediğin Pengo eseri yok. 14. 12. Girmek üzere bulunduğumuz yalının den iki defa Yurdun suyu kesildi, taleba Lev 52. gunlerce kirli kaldı. Her talebe buraya ay Dinar 48. demir kapısı önünde bir otomobil! Bir da 21 lira verdiği halde yemekler de mun Kron tsver 30. 32. den genc kız kafilesinin üstünden dal tazam ve temiz değildir. Yurdda daimî bir Alhn 1050. 1051. galanarak geçen bir tereddüd, hoşnud doktor da bulunmadığından hasta talebe Banknot 252. 253., suzluk rüzgârı esiyor. Acaba kim var? ile yakından alâkadar olan kimse yoktur. Ç EKLE R Talebenin şikâyetleri ise «beğenSonbahar kokuları, kurbağa sesleri, ak miyorsanız hertürlü hitabile karşılanmaktaACT'IS Ksmanıs gidiniz* şam sırları esen bu saatte bir takım ya dır. Bu hususta alâkadarlarm nazarı dik Lonrda 622.50 623. bancı simalarla karşılaşmak. Oh! katini celbetmenizi rica ederiz.> 0.7908 0.7915 NewYork Hele şükür, misafirler gidiyorlar. Bü 17.815 17.80 Paris Caib aranıyor 1 yük demir kapıdan beliren iki şekil. 15.0360 15.0240 Kayserinin Eskibostan mahallesinde tü Milâno 4.6862 4.69 Akşamın gittikçe siyahlaşan peçesi tüncü Ali oğullarından Nuh Mehmed kızı, Brüksel 87.9518 87.8812 arkasından görülen yaşlı, çok yaşlı, he İzmirde Çayırlıbahçede Selânik sokağında Atina 3.4614İ 3.4642 men hemen iki kat denecek bir erkek bir numaralı evde arabacı İdris eşi Advi Cenevre ye imzasile aldığımız mektubda deniliyor Sofva 64.2570 64.2050 silueti. Bir elile bastonuna, diğerile ya ki: «Kardeşim Hacı Şükrüyü on üç sene 1.4445 1.4456 Amsterd. nındaki şoföre dayanarak arabasile ken denberi kaybettim. Kendisi o vakte kadar 22.R825 22.70 Prae dini ayıran küçük yokuşu güçlükle çı Balıkesir taraflarında Hacı Nuri adile ta 4.2230 4.2265 Vivana kıyor. Aramızdan bir ses yükseldi: Ab nınıyordu. Hayat ve mematı hakkında ma Madrid 13.8955 13.8844 lumatı olanların yukarıki adresime bildirdülhak Hâmid. 1.9670 1.9686 Berlin Kafile gene dalgalandı. Hürmetle ge melerini insaniyet namına yalvarırım.» 4.16 4.1375, Varsova riliyen, yol açan ve büyük şaire doğru 3.9885 3.9920 Budapeste Kalabalık bir aile atılan adımlar; heyecanından çar 107.5440 107.63 *^ükres pan kalbler. Bir fısıltı, şimşekli bir mü34.4575 34.43 1 Belerad yardım istiyor 2.7575 2.76 Yokohama zakere, sonra beşi birden önüne geçil 23.915 23.935 Moskova mez bir atılışla, bir fırtma gibi büyük 3.1175 3.115 Stokholm adamı sarıveriyorlar. E S HA M < Efendim, müsaadenizle elinizi öpeAcılıs Kananıs bilir miyiz? Cür'etimizi affetmek lut 14.25 14.25 Aslan Cimento funda...» 93.50 .Merkez Bankası 93.50 Sonra daha birçok, birbiri arkasına tSTİKRAZLAR heyecanla söylenen sözler. Şair, şair; Acılıs Kapanıs hududsuz bir nezaket ve incelikle onTürk borcu I Pesin ları kabul ediyor. Akşam serinliğine rağ20,225 20.225 » » 1 Vadeli men etrafını zincirliyen hayallerler 95. 95. t Ergani uzun müddet, şapkası elinde, konuTAHVİ t L AT şuyor. Kendilerinden her itibarla aşılAcıhs Kaoanıs maz mesafelerle büyük olan dâhi, o kaAnadolu dar sade, mültefit ve zarif ki!.. 39.90 39.90 I Vadeli 39.90 39.90 n Vadeli Kim olduklarını, ayrı ayn isimlerini, soruyor; hatta içlerinden bir tanesinin babasile uzun senelerce evvel Mançester'deki dostluğundan bahsediyor. O baba ki çocuğu tarafından hiç tanmma Gönderdiğim fotoğrafta görüldüğü giLa Bibliographie Balkanique mıştı... Havadaki elektrikiye daha derinbi yedi çocukla karım ve ben iaşeleri «La Bibliographie Balkanique 1936» adlı leşiyor. Fakat bizi bilhassa oraya mıhlıyan mizi temin etmekten âciz bir vaziyet bibliografya Pariste, M. Leon Savadjian idaresinde çıkmıştır. Bu mühim neşriyatm kuvvet, üstadm bu tesadüften memnun teyiz. Şimdiye kadar çok düşündük, fa 6 ncı cildi çıkmış bulunuyor, ve her sene görünmesi, bize geniş bir cesaret veri kat bir çaresini bulup derdimizi kim Arnavudluk, Bulgaristan, Yunanistan, Roselere anlatamadık; dinliyenler de fazla şiydi. manya, Türkiye ve Yugoslavya haklcında Bu müstesna akşamı hiç unutmıya kulak asmadılar, ehemmiyet vermedi yazılmış bütün yazıları bir araya topluyor. ler. Dileğimiz bizlere münasib bir ikra Antant ve Tuna meselelerine aid eserler cağım, beni mes'ud ettiniz... Akşam karanlığında çırpman genc miye veya iaşemizi temin edebilecek bir den bahsedilmesi için Orta Avrupaya iş verilmesidir. Bu hususta alâkadar muntazaman bir fasıl ayrılmıştır. kızlar atılıyorlar: makamların dikkat nazarlarını çekme «Bibliographie Balkanlque» in yenl cil Biz de efendim, asıl biz! nizi yalvarırız. dinde 1936 senesinde basılmış 500 den fazOnu daha fazla yormamak için ısrarTrabzonda Çömlekçide Kabayanoğlu la eser işaret edilmiştir. Bunlar muhtelif la otomobüine kadar götürüyoruz. Kimisokck 115 No. da Karnalcı Seyfullah lisanlardadır: İngillzce, fransızca, italyanca, miz bastonunu, kimimiz bir türlü giyalmanca, ve 300 den fazla da dünyanın en ve ailesi diremediğimiz şapkasını alıyor, kimimiz mühim mecmualarında çıkmış makale bilkollarma girerek kalbimizden kopan sonsuz bir itina ile onu yerleştiriyoruz. GÜNÜN BULMACAS1 dirilmektedir. Kitabın nlhayetindeki fih ristte 650 isim mevcuddur. Teşekkür ederek ellerimizi tutuyor, da1 2 3 4 5 8 7 8 9 0 Bu kitabda Türkiye mühim bir yer işgal ha gitmememizi söylüyor. etmektedir. Türkiyeyi alâkadar eden me1j • Fakat yolun yokuşundan sesler geldi, 1 selelere dair 50 eser isaret edilmekte, bir o £ karartılar göründü. Bu akşamm hulya• kadar da Türkiyenin içinde bulunduğu ki1 1 vî tesadüfündeki sırlı ve sihirli zevkini tablardan bahsedilmektedir. Alâkadar ma3 bozmamak, yeni şahıslarla karşılaş kaleler de ayrıca isaret edilmiştir. i • •• mamak için, sulara, karanlığa kanş«Bibliographie Balkanique» Tuna ve 5 mak lâzım. Müsaade alıyoruz, elle • Balkan meselelerine alâkadar olan her •• • kimse için ehemmiyetli bir çalışma vasıta; • rini tekrar derin bir hürmet ve vecdle • sı teşkil eder. öptükten sonra, tehlikeyi görünce ışığı7 • 1936 senesine aid cilt 60 Fransız franğı m söndüren ateş böcekleri gibi ağaçlamukabilinde S. G. I. E, 71, Rue de Rennes* • • • rın, yaprakların gölgesine gömülüyoruz. de satılmaktadır. Önümüzden ve ahenkli bir yürüyüşle, • ince, uzun, çok zarif bir kadın gölgesi •• süzülüyor. Tatlı, pürüzsüz bir türkçe ile Soldan sağa: konuşan bir kadm sesi etrafa bir musiki 1 Yarmın büyük adamı, yüksek. 2 nağmesi serpiyor. Sonuna bir cubur ilâve ederseniz o zaman Karanlıkta, çalıların arasından onu münasebetslz yiyeceklerin ismi olur, muratakib eden beş çift göz parlıyor, nefesini dına nail olmamış olan 3 Kulübe, idrartutan beş kalb şiddetle atıyor: Şairin da bulunan bir madde. 4 Uzuvlarmızdan ikisi, bir emir. 5 Bir edat, pasaportlar eşi geçti! için lüzumlu birşey. 6 Amudî, arabca * ** «baba». 7 Kan mecrası, yuva. 8 Bir Vekilimizin soy adı. 9 Bir kelimeyi parTıpkı bir masal gibi! O gece Boğazın bir köşesinde, beyaz çalıyarak okumak. 10 Bir hayvan, irad için yapılmış bina. bir tarafta mermer parmaklıklara dayaYıikarıdan aşağıya: narak denize dalan gözleri hümmalı, ya1 Acele, bir edat. 2 Kulübe. alâmet. nakları alevli beş genc kız çok büyük 3 Karadenizlilerin bir musiki aleti, gabir şairi ilk ve son nasıl gördüklerini ye. 4 Belediye, çorba kabı. 5 Hem bir emir hem de İtalyanm eski bir diplomatı, düşünüyorlardı. nota. 6 Taşıma, bir edat. 7 Hayret eÇünkü bu sihirli tesadüfün ilk olduğu datı, üzerine basılmca ses veren şey, arabgibi son olacağını da biliyorlardı. ca «su>. 8 Bir emir, fransızca «acı». 9 S. M. C. Akan, genislik, bir hece. 10 İngiliz Hariciye Vekili, doljunmuş şey. Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli / Radyonuzun vazifesi havayı kaplayan sayısız musiki dalgalarım sadıkane bir tarzda alip neşr etmesidir. 1 937 AGA BALTIC RADYOSU bu vazifeyi pek kolay ve gayetmükemmel surett© ifa eder. ^ o !f al*Muk İ! 9 £*>. AGA BALTIC 193* SATIŞ YERLERi ACENTALARI Osmanlı Bankası 1 LÂ N %5 faizli, 1918 tarihli İstikrazı Dahilî Tahvilâtı hâmillerine 1 mayıs 1937 vadeli ve 39 No. lı kupon bedelinin, 1 mayıs 1937 tarihinden başlıyarak, Osmanlı Bankasının Galata ve Ankara idarelerile vilâyet merkezlerindeki bütün şubeleri gişelerinde tediye edileceği ilân olunur. Beherî 20 Türk lira itibarî kıymetindeki birlik tahvil kuponuna karşı kâğıd para olarak 50 kuruş verilecektir. Zayi İstanbul İthalât Gümrüğünün 11822 numarah ve 11/11/935 tarihli beyanname eşyası için ödediğim 880,22 liralık 345165 numaralı nakid makbuzu zayi olmuştur. Yenisi almacağından eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. H. Fehmi c YENİ ESERLER ve ÜNİTE PLÂNLARI İlk okulların birinci, ikinci. üçiincü, dördüncü ve beşinci sv nıflarına aid beş kitabdan ibaret olan bu yıllık plânlar, yıl, ay ve hafta taksimath ünite formülüne dayanarak birbirinden farklı muhitlerde, il, ilçe, kamun ve köylerde tatbika elverişli esaslı bir kılavuzdur. öğretmenlerimizin işini daha verimli bir hale koymak arzusile meydana gelen bu eser, Kültür Bakanlığınca da orijinal mahiyette görülerek müellifinin bir sene kıdem zammma vesile olmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü kitablann beheri 25, dördüncü ve beşinci kitabların beheri 50 kuruştur. Her beş kitab bir arada mücelled olarak 150 kuruştur. YILLIK Galata Bankalar caddesinde RADYOFON Pendik, Elektrik mağazası. ŞEVKET KAMBER. Bursa, NUREDDİN NEŞET. Uzunçarşı No. 128. İzmir, A. FELDMANN, Peştemalcılar Çukur han. Zonguldak, Mobilyaeyi. ALİ RIZA. Adana, YUSUF SÂMİ. Tarsuskapısı. Edremid, Foto FEHMİ MİNE. Ve İstanbul Sultanhamam Hamdibey geçidi. No. 54. Yazan : M. BAHA ARIKAN KANÂAT Kitabevi Sıvas Baymdırlık Direktörlüğünden: 16/4/1937 gününde kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer bulunan 68840 lira 38 kuruş keşif bedelli Sıvasta yapılacak 10 sınıflı ilkmektem inşaatına talib çıkmadığından 18/4/1937 gününden itibaren bir av zarfmda pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminat 5163 liradır. Eksiltme şartları ve buna müteferri evrak her zaman Vilâyet Daimî Encümeninde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikası ibraz ve bir taahhüdte en az elli bin liralık bina ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarını isbat etmeleri meşruttur. İsteklilerin 17/5/1937 gününe kadar Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri. (2266) Vatandaş!.. Van gölüne iki vapur gönderildi Beynelmilel Kömür Sergisi 23 nisan cuma günü Ankarada açıldı Sergiyi görmek hem senin hem yurdun için faidelidir. 2263 Feriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: Kazanc vergisini rızasile ödemiyen Fiat garajı sahibi Delpiyanunun mahçuz eşyalarınm 1718/4/937 tarihinde satılacağı Cumhuriyet, Tan ve Akşam gazetelerile ilân edilmişti. Taksimde Takızafer caddesinde Senihinin Millî garajmda bulunan muh telif eçyaların ikinci satışının 26/4/937. 27/4/937, 28/4/937 tarihine musadif pazartesi. salı. çarşamba gününde olacağı ilân olunurJ (2288) 1 1 o 2 3 4 5 7 8 9 10 Van gölü için Kasımpaşadaki Deniz fabrikalarında hazırlanmış olan iki küçük vapur, parçalar halinde ambalâj lanarak dün Vana sevkedilmiştir. Va purlar Van gölündeki atölyede kurula.caktır. Bu işlere nezaret etmek üzere Deniz Fabrikaları müdürü Cemil, ayın 29 unda Vana gidecektir. Ç Ç|i rTEİKll FİtİN O 0 c AİKİB KİAİTİIİL 3 17 A MİİİS E fl E Ş ! B 4 A D EİNİBİKİAİL • F K •!• • İCİE'B EİCİİ fi • İSİA K İ İ İ L İ B M ÜİZ 7 jÇ ÖİYİBNİEİŞ E •li 8 9 Yeni Tertip Biletlerimiz Gelmiştir. Biletlerinizi almak için son günlere kalmayınız. Kartal Malmüdürlüğünden: Müştemilâtı Zemin kat: Bodrum sarnıç 1 kat antre 2 oda 2 halâ 1 mutfak 2 kat 1 sofa 4 oda 1 halâ 3 kat tavanarası ayrıca hizmetçi 2 oda 1 halâ. Yukarıda yazılı köşkün ve müştemilâtını sekiz sene ve sekiz müsavî taksitte satılmak üzere satışa çıkarılan bu gayrimenkulün peşin para ile satışı gene 28 nisan 937 çarşamba günü saat 14 te Kartal Malmüdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonu tarafından vapılacaktır. Taksitle satılacağı hakkmdaki ilânatımızda zuhul olunmuştur. Keyfiyet tashihi ilân olunur. (2282) MERKEZ VE ADALARA KARŞI SAHİLDE KÂİN Mevkii Sokağı No. Cinsi Muhammen kıymeti Lira Kartal Hükumet 55/241 1150 metro M. 2 2500 2 caddesi kapıh bahçeyi havi yarım kârgir köşk yeri KÖŞK VE BAHÇE Şimdiden K A D E R gişelerine gidiniz ve talili tayyare piyango biletinizi alınız. Çünkü : İSLERİ Kısa hizmetlier çağırıhyor V Beşiktaş Askerlik şubesinden: 1 332 doğumlu ve bu doğumlularla muameleye tâbi ehliyetnamesi olmıyan kısa hizmetlilerin ehliyetnamesi olmıyan kışa hlzmetlilerin derhal şubeye müracaatle muamelelerinin tesbit ettlrllmesi. 2 936 senesi tecil muamelesl yaptırarak bilâhare tahslle devam edemlyen ve lise mezunu olanların muamelel askeriyeleri tesbit ve sevkleri yapıünak üzere derhal sevkleri. 10 P EİR Ü Y İ E • I"İE • E NİB NİİİK ÂİH L I NİİBİHAİMİAİKİHİK yüzlerce kişiyi zengin etmiş Bir çok aileleri mes'ud etmiştir. KADER GiŞESi Siz de taliinizi deneyiniz. zengin olursunuz. Gaib baston Cağaloğlu ile Beyoğlu arasında kabzasında altından yılan sarılı yılan ağacından bir baston kaybolmustur. Bıılan ve gören Cumhuriyet matbaasında M. M. adresine haber verdiği takdirde memnun edilecektir. KADER GİŞESİ ismini unutmayımz ve adrese dikkat ediniz. fstanbul, Eminönü Valde hanı yanında No. 4 5 Telefon : 23970 Beyoçlu, Istiklâl caddesi No. 109 Telefon; 43696
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle