12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Nisan 1937 CUMHURİYET SON HAB.ERLER. TELEFON TELGRAF TELSİ2LE HâdiseSer arasında Çocuk iyorlar ki: Çocuk yannın büyüğüdür.» Bu doğru sözün yanlış manalan var: Çocuğun yarından evvel elgradda, Zagrebde, Splittı bugün cemiyet içinde sahib olduğu Dubrovnikte, Mostarda, Saraybüyük rolü unutturuyor ve ona yalbosnada, Valyevoda gördüğüm nız istikbalde vazife veriyor. Bu düinsanlar, umumiyetle, uzunboylu, sağlam şünceye göre çocuk bugün bizim yapılı, vücudleri gibi yüzleri de güzel mahluklardı. Sırbların çoğu esmer oldukKomite yann sabah ve öğleden sonra kendisine verdiğimizi yarın iade edeCenevre 22 (A.A.) Anadolu ATahran 22 (A.A.) Pars ajansı ka, iki taraf, aralanndaki teşriki mesaiyi ları halde Bosnada sarışmlar daha fazla'r cek, bugün doldurulup yann boşaltıtoplanarak ana yasa hakkında müzake jansmın hususî muhabiri bildiriyor: genişletmek için müşterek menfaatlere idi. Bosna Hersek ahalisi daha uzunlacak bir kumbaradır ve bize kabul bildiriyor: Bu sabah eksperler komitesindeki relere başlıyacaktır. Türk îran müzakerelerinin sona er müteallik bazı meseleler hakkında da an boylu, daha güçlü kuvvetli görünüyorlarTürk delegesi Nu^nan Menemencioğlu Cenevre 22 (A.A.) İskenderun ettirdiği büyük sabra ve zahmete dı. Bosnanın bereketli vadilerinde ve ile Milletler Cemiyeti nezdindeki daimî Sancağının statülerini tanzıme memur karşılık, ancak verdiği ümidle sevgi mesi münasebetile neşredilen bir tebliğde laşmışlardır. mize lâyık bir piyango cazibesi taşır. hulâsa olarak şöyle denilmektedir: Müzakereler esnasında, samimilik ve çam ormanlarile dolu dağlarında yetişen delegemiz Sadık, Milletler Cemiyeti kâ eksperler komitesi, dört haftalık bir tati Bir müddettenberi hükumetle Türkiye açık teşriki mesai havası hâkim bulun neslin gürbüz ve güzel olmamasına imkâai Çocuğun bugün cemiyet içinde hiç tibiumumisi Avenol'ü ziyaret ederek ko devresinden sonra bugün öğleden sonra heyeti arasında yapılan müzakereler mu muştur. iki taraf ve iki hükumet mümes mı var? Dalmaçya kıyılarında, ırk bira; bir rolü yok mudur? mitenin mesai şekli hakkında müdavelei çalışmalanna yeniden başlamıştır. Meslek çerçeveleri içinde ararsak vaffakıyetle bıtmiş ve aşağıdaki muka silleri arasındaki noktai nazar teatisi da daha fazla kanşmıştır. Avrupanın ve Akefkârda bulunmuşlardır. Dahilî idareye aid meseleler, İngiliz ima, İran ve Türk milletlerini bağlıyan denizin her tarafmdan muhtelif sebeblerKomite öğleden sonra bu devrenin ilk delekesinin riyaseti altma konan bir tâli bu rolü iyice göremeyiz; fakat ana veleler imza edilmistir: kardeşlik bağlannı takviye lüzumu kana le oralara gelip yerleşen veya oralardan Ikamet mukavelesi, hudud bölgesi emkucağına iğilip te onun içi tertemiz içtimaını akdetmiştir. Mesainin süraı'e komitede, para, gümrükler, posta, İsken bir hayretle dolu gözlerini kırpıştıra niyetine ve bu bölgede vuku bulan hâdi atine dayanmıştır ve iki kardeş milletin geçip giden çeşid çeşid milletlerin ve ırkilerlemesi ve bir neticeye varması için anayasa hakkında umumî şekilde fikir te derun limanı gibi teknik meseleler ise rak ıslak dudaklarını uzatırken bir selerin ve ihtilâflann halline dair muka iki büyük şefinin basiretli fikirlerinden ların izleri görünüyor. Sarışın şimal tipleatisinden sonra bazı esaslı meselelerin tet Holanda delegsinin riyaseti altma konan evin içine getirdiği aydınlığa bakar vele, sivil ve ticarî sahada adlî müzahe ve kudretli arzulanndan doğmuş olan rile esmer cenub insanları tam bir ırk halitası teşkil ediyorlar. Buralan İstanbul kiki için Türk ve Fransız miitehassısları diğer bir tâli komitede tetkik edilecektir. sak, birdenbire, yepyeni bir meşale ret mukavelesi, mücrimlerin iadesi ve ce dostluk münasebetleri, bu mukavelelerin za sahasında adlî müzaberet hakkında akdi sayesinde sarsılmaz temeller üzerine gibi, sonsuz bir tip bolluğu arzediyor. nın iştirakile iki tâli komite teşkiline ka Belçika delegesi profesör Bouquin ise karşısında gözlerimiz kamaşır. Bu istinad edecek ve îran Türk teşriki me Memleket halkı, esas itibarile, Sırblar, rar verilmiştir. faaliyetin heyeti umumiyesine riyaset ey harikulâde sevimli, acayib mahluk, mukavele, hudud gümrüklerinin çalışmayeryüzünde ilk çığlığı bastığı andan lannı tanzim eden anlaşma, telgraf ve te saisinin bütün sahalannda inkişaf ede Slovenler, Hırvatlar gibi başlıca üç grupa Komitelerden birisi İngiliz murahha lemektedir. ayrılmıştır. Hatta Boşnaklara da ayn bir itibaren, cemiyet içinde, yumuşacık lefon hatları hakkında anlaşma, hava cektir. sının riyaseti altında ana yasanın tanzirk demek hata olmaz. M. Delbos dün sefirimizle görüştü ve ufacık cüssesinden umulmıyacak seyrüseferi mukavelesi, Trabzon Teb Tahran 22 (A.A.) Pars ajansı mi ve diğeri de Holanda murahhasının riz Tahran yolu üzerinden karşılıklı bildiriyor: Paris 22 (A.A.) Hariciye Nazırı büyük bir rol almıştır: Hemen etraBu dört grupun ve diğer ırklann tesariyaseti altında iktısadi ve malî meseleDelbos, Türkiye büyük elçisi Suad Da fına hasbilik, tesanüd ve fedakârlık transit ve nakliyatı kolaylaştırmağa malerin teknik kısımları hakkında rapor haPek yakında Ankaraya gidecek olan übü, güzel ve gürbüz insanlar yaratmıshisleri, yani cemiyetin ruhunu dokıı tuf anlaşma, baytarlık işleri hakkında Türk heyeti murahhasası reisi Cemal tır. Bosnasarayda karşılaştığmı gördü vazı kabul etmiştir. zırlıyacaklardır. yan en büyük beşerî temayülleri tel mukavele, ticaret ve seyrisefain mukave Hüsnü şerefine Dış Bakanı tarafmdan ğüm iki futbol takımınm ekseri oyuncu kine başlar. Kendimizden vazgeçme lesi. . cuma günü bir akşam ziyafeti verilecek an hakikaten aslan gibi delıkanlılardı. nin hazlarını bize öğreten aşkı çocuk Çamurlu bir sahada bir buçuk saat ayni Yukarıda sayılan mukavelelerden baş hV. tamamlamasaydı hepimiz kendi arsürat ve çeviklikle ayni enerji ile koşup sızhklanmızm, kaba ve geçici iştahdurdular. Eski bir seyahatimde, trenimiz lanmızın peşinde birbirini boğmak şimdi neresi olduğunu unuttuğum bir isIBaştarafı l inci sahifede] istiyen birer canavar kesilirdik. tasyonda dururken, demiryolunun yanıngün 11,30 da Ankaraya gelmişlerdir. daki şoseden bir dağ bataryası geçmişti. Çocuğun her yaşta bizi kendi kenTahran 2 2 ( A . A . ) Dün 6 1 0 ki Başta Kamutay Başkanı Abdülhalik îngılız hassa Grenadıer alayının seçme dimizden ayrılmanın, şefkatin ve felometro uzunluğundaki Trabzon Tah Renda olduğu halde Başvekâlet Vekili devlerini andıran askerlerin yanmda koragatin büyük hazlanna doğru götüEdirne 22 (Telefonla) Bugün Ankara 22 (Telefonla) Millî Müran Herat yolunun küşad resmi yapıl Sağlık ve Sosyal yardım Bakanı Refik ca katırlar, adeta kedi gibi kalıyordu. Bu ren cabibesine bakılırsa rahatça kabul dafaa Vekâleti 1976 numaralı kanunu şehrimizde Türkkuşu şubesinin açılması mıştır. Saydam, İç İşleri Bakanı ve Parti Ge defa ayni iri yarı delikanlıları Yugoslavedilebilir ki insanm en büyük mürebdeğiştiren bir kanun projesi hazırlamış merasimi 23 nisan bayramile birlikte kutBu yol, Herat'tan ayrılan bir kol ile nel Sekreteri Şükrü Kaya, diğer Vekil yanın her tarafında gördüm. Bızzat Başbisi odur; ve o, boyuna göre yannın, lulanacaktır. Türkkuşu için hususî bir tır; bildiriyorum: fakat manasına göre de bugünün bü Türkistan ve Hindistan yolu ile Çine ler, meb'uslar, Riyaseticumhur Başyave vekil doktor Stoyadinoviç, geniş omuz«Askerî lise mezunlarından yabancı saha hazırlanmıştır. Edirne gencleri şu doğru gidecektir. ri ve Hususî Kalem Direktörü, Balkan ları, kuvvetli vücudü, atlet endamı ile lür. PEYAM1 SAFA memleketlerde askerî mühendis ve askerî benin açılmasını dörtgözle beklemektedir. Küçük zabit talimatnamesi Antantı ve Küçük Antant elçileri ve kor güzel ve gürbüz Yugoslav milletinin tam fen memuru yetiştirilmek üzere seçilenier Türkkuşunun açılma merasimine iştirak nin bir maddesi değiştirildi diplomatiğin diğer bir kısım azaları,, bir timsalidir. altı ay müddetle hazırlık kıt'asmda hiz için tayyareci Vecihi bugün tayyaresile Başvekâlet Müsteşan, Vekâletler siyasî Dost memlekette yalnız vücudlar de Ankara 22 (Telefonla) Küçük zamet ettikten ve smıflarile alâkalı askerî şehrimize gelmiştir. Vecihile beraber Emüsteşarlan, sivil ve askerî erkân, Anka ğil; yüzler ve gözler de güzeldir. Bilhasbit ve onbaşı talimatnamesinin beşinci fabrikalarda veya sair müesseselerde altı min Âli, maruf paraşütçü Yıldız, Türk maddesi Vekiller Heyetince değiştiril ra Valisi ve Belediye Reisi, Vekâletler sa kadmlarının temiz çizgili çehreleri ile ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti kuşu muallimlerinden biri ve ayrıca bir ileri gelenleri, Ankara Mevki ve Merkez kara, mavi, yeşil ve elâ gözleri, memlemiştir. tasdik edilenler tahsil görecekleri yaban paraşütçü daha şehrimize gelmişlerdir. Piyade kıt'alarında altı ay fazla hiz Kumandanlarile Emniyet Müdürü ve ketimizin güzel yüzleri ve güzel gözleri cı memleketlere askerî talebe sıfatile gön Vecihi bugün tayyaresile şehir üzerinde met etmek üzere erbaşlığa ayrılarak on kalabalık bir halk kütlesi Başbakanımzla ile muvaffakiyetle müsabaka edebilecek [Başmakaleden devam] bir iki tur yapmış ve halk tarafmdan alâderilirler. millet, ayni meclisle memleketin kurtulu başı olanlarla askerlik hizmeti iki sene Dış işleri Bakanımızı selâmlamak .çin haldedir. Yalnız, bizim gözlerimizde, daTahsillerini muvaffakiyetle takib ede ka ile takib edilmistir. Yarınki bayram şunu da kendi üzerine alarak ayni za olan sınıflarda onbaşı nasbedilenlerden istasyonda bulunuyorlardı. ha başka bir hulyalı bakış, bakışlarımıziçin geniş bir program hazırlanmışt;r. bir ay kıt'ada ve müesseselerde onbaşırek seprüfunk ve muadili imtihanını ve Millî renklerle süslenmiş olan istas da daha esrarlı bir tathlık var. Fakat onmanda bütün haricî düşmanlara karsı da renler yedek subay nasbolunurlar ve mü Tayyareler halka beyannameler atacak harb açıyordu. Neye güvenerek biliyor hk yaptıktan sonra liyakat gösterenler yonda Başbakan îsmet İnönü ile refaka lar, boy bos ve endam güzelliği itibarile kolordularca açık nisbetinde erbaş ta tinde bulunanları getirmekte olan hususî bizden üstündürler. tardır.'Bayrama bütün Edirne halkile beteakıb tahsillerine devam ederler. musunuz? Meşru haklarına ve kutsî azim Talebe sıfatile Avrupada tahsilde iken raber civar köylerden ve kazalardan ge ve iradesine güvenerek. Mütareke ile mil imgâhına sevk ve orada dört ay talim trenin duracağı istasyon rıhtımı üzerinde Hulâsa, Yugoslavya güzel, gürbüz v« ve terbiye göreceklerdir. lenler de iştirak edeceklerdir. Belediye muvaffak olamıyanlar memlekete sevko evend insanlar diyarıdır ve Yugoslavya let hemen hemen bütün silâhlarmdan tecTalimgâhta ehliyetlerini ispat etmiş başka mızıka olduğu halde Muhafız alalunarak askerî memur nasbedilmek üzere bayrama mahsus olmak üzere civar ve rid olunmuştu. Millet bunda hiçbir beis yına mensub bir ihtiram kıt'asile bir polis halkı çok sağlam ve kuvvetli bir nesildir. olanlar çavuş olacaklardır. Terfi, bir bumeslek tahsiline ve yedek subay mektebi uzak yerler için gidip gelme araba ve oto görmedi ve maksadmda behemehal mu çuk senelik sınıflarda mayıs ayı başın müfrezesi mevki almıştı. tahsiline tâbi tutulurlar. Bunlardan mes mobil servisleri ihdas etmiştir. Tren durur durmaz hazır bulunanla vaffak olacağı azmile bütün dünyaya da, diğer sınıflarda ikinciteşrin ayı balek veya yedek subay mekteblerinde de 10 tayyaremiz Edirneye geldi rın alkışları arasında vagonlanndan inen karşı harekete geçmekte tereddüd etme şında yapüacaktır. Edirne 22 (Telefonl») Türkkuşu muvaffak olamıyarak sıhhî hallerinden di. Büyük Kılavuz Mustafa Kemal büGümrüklerdeki kıymetsiz Başbakan kepdisini karşılamağa gelenleiçin Almanyaya sipariş edilmiş olan 10 gayri sebeblerle çıkarılanlar kıt'alara verin ayn ayn ellerini sıkmış ve rasimei ihyük bir meşale halinde gidilecek yerleri eşya nlirler ve muvazzaflık hizmetlerinden tayyareden mürekkeb bir filomuz bugün mütemadiyen aydınlatmakta ve gözleri tiramı ifa eden askeri teftiş eylemiştir. Ankara 22 (Telefonla) Gümrükler başka askerî mekteblerde meccanen oku şehrimize gelmiştir. Filo inmeden evvel nurlandırdığı kadar kalbleri de çelikleBaşbakan Ismet İnönü ve refikası is Uumum müdürlüğü sahibleri tarafmdan duklan müddetin yarısı kadar fazla hiz şehir üzerinde bir tur yapmış ve sokakla mekte idi. tasyondan doğruca köşklerine gitmişler işe yaramadığmdan dolayı gümrüklere ra dökülen Edirne halkı tarafmdan alkışmet ederler. Olanı biteni biliyorsunuz: Büyük erkedilen kıymetsiz eşyanın gümrük dir. lanmıştır. Tayyarelerimiz İstanbul üze Rehber ve Büyük Kumandanın idaresin idarelerince kabul edilmemesini kararYabancı memleket tahsilinde iken yeBulgar gazetelerinin rinden uçarak Ankaraya gideceklerdir. de millet kendisine çizdiği programı ta laştırmıştır. Kabul olunanlar bu gibi eşdek yarsubay nasbolunduktan sonra tahdostane neşriyatı hakkuk ettirdi. Millet kurtuldu, saray yı yanın imha ve diğer suretlerle gümrüksilde muvaffak olamıyanlar da memlekeSofya 21 (Hususî) Bulgar hüku kıldı ve düşmanlar Türkün kudretile mü lerden çıkarılması için yapılan bütün meti tarafmdan vaki olan davet üzerine te celbolunarak muayyen bir meslek kadDün Yeşilköyde bir tayyare kazası olmasrafları kabul eden memura tazmin yyed hakkını teslim etti. Bugün ortada rosuna tâbi tutularak askerî memur nas Başvekilimizle Hariciye Vekilimizin muştur. Delhinin en zengin tüccarlarm•ttirilecektir. bütün dünyanın hürmet ettiği yepyeni bir bolunurlar. Sofyayı ve Bulgar Kralı S. M. Boris'i dan Mac Robert hususî tayyaresile Hindevlet yükselmektedir: Türkiye Cumhu Mersin Gümrük Başmüdür ziyareti münasebetile Bulgar gazete distandan, Adana yolile dün sabah îs Askerî liselerden mezunen ayrıldıktan lerinde dikkate değer neşriyat devam riyeti devleti. Bu devlet 23 nisan 1920 lüğu lâgvedildi sonra memleketimizdeki fabrika ve müanbula gelmiştir. İngiliz Kralınm tac kararından doğmuştur. Ankara 22 (Telefonla) Gümrükler etmektedir. essese stajlarında askerî mühendis ve fen giyme merasiminde bulunmak üzere LonBu cümleden olarak Türk Bulgar Biz bilâhare bu millî bayram gününü Umum müdürlüğü Mersin Başmüdürlümemurlarından tahsilini takibe kifayeti Dostluk cemiyetinin reisi profesör Sto draya gitmekte olan zengin tüccar öğle Türk çocuklarının da bayramı yaptık. ğünü lâğvetmiştir. Başmüdür Ali Ke görülmiyenler talebe sıfatile Harbiye den sonra Belgrada gitmek üzere hareket Berlin 22 (A.A.) Bazı Alman Cumhuriyetin istikbaline hâkim olacak mal açıkta kalmıştır. Mersin İthalât yanof 20 nisan tarihli *Utro> gazete mektebıne sevkedılirler.» ederken yanlış bir manevra yapmış, bu gazeteleri Fransadaki vaziyeti tetkik ey Türk nesillerinin mütemadi kaynağı bu gümrüğü müdürü Reşad Tetkik müdür sinde (Balkanlar kendi talihlerinin hâkimidirler) başlığı altında, Balkanlar yüzden tayyaresi kapaklanarak parçalanmuavinliğine, Mersin gümrük müdür lemektedir. çocuklar ordusudur da onun için. lüğüne İstanbul Başmüdürlüğü müdür ve Türk Bulgar münasebatı hakkında mıştır. Volkischer Beobahter gazetesi, eğer YVNUS NAD1 muavinlerinden Adil tayin olunmuştur. dostane bir başmakale neşretmiştir. Tayyare karargâhmdaki askerler derhal Fransa Başvekilliğine Bulum'un yerine Ankara 22 (A.A.) Türkofisten bil Daladier geçecek olursa umumî grev ilân koşarak tayyarenin altında kalan yolcuyu Evlenecekler hakkında bir Temyiz mahkemesinin bir Japonyada felâketlere sebeb diriliyor: kurtarmışlardır. Başmdan, yüzünden ve edileceğine dair Litvinofun beyanatını ikkarar kararı olan kasırga İzmirden başlıyarak memleketin muh vücudünün muhtelif yerlerinden yaralatibas ederek «Almanya ile anlaşmak taAnkara 22 (Telefonla) Medenî kaAnkara 22 (Telefonla) Endüstri erTokio 22 (A.A.) Sahalin adasının nan yolcu müfreze doktoru tarafmdan ilk telif yerlerinde tesisine karar verilen soğuk hava depoları hakkında alâka raftarı olmakla maznun 14 adamın nuna göre, evlenecelkerin reşid olup ol babına verilecek primlerden doğan da cenubu garbisinde balık tutmakta olan tedavisi yapıldıktan sonra Perapalas otedarların teklif yapmaları için 30 nisan Fransız hükumeti başına getirilme madıklarını tesbit sureti hakkında Da vaların hallinin mahkemelere değil, ida bir balıkçı gemileri filosu, müthiş bir line nakledilmiştir. 1937 tarihine kadar İktısad Vekâleti ta mesine umumî grev, müsellâh isyan ile hiliye Vekâleti yeni bir karar vermiştir. e mercilerine aid olacağı Temyiz mah kasırgaya yakalanmıştır. Şimdiye kadar Buna göre evlenecelkerin reşid olup ol kemesi umumî heyetince kararlaştırıl 47 balıkçmm boğulmuş ve 57 balıkçının Mac Robert'in yaraları hafif olduğunrafından verilmiş olan mühlet 15 ma mukabele edilmek hazırlıkları yapıldığı madıkları şöyle tesbit olunacaktır: mıştır. kaydedilebilir.» demektedir. da kaybolmuş olduğu bildirilmektedir. dan birkaç gün sonra trenle Londraya giyısa kadar temdid edilmistir. 1341, 1926 tahrirlerinde tahrir kayıdHamidiye 3 haziranda Belgradda tevkif edilen Dicle ve Fırat nehirleri taştı decek, tayyaresi de ambalâj yapılarak arında ay ve gün yazılı ise ona göre. gidiyor Tahran 22 (A.A.) Dicle ve Fırat ne İngiltereye gönderilecektir. yazılı değilse doğdukları seneyi hesaba komünistler Montreux 22 (A.A.) Makram katmıyarak yaşları hesab olunarak. doğAnkara 22 (Telefonla) Haber aldı hirleri sularmm yükselmesi, vahim feBelgrad 22 (A.A.) Geçen gün Paşa, kapitülâsyonlar konferansının ni dukları senenin her hangi muayyen bir jımıza göre Hamidiye mekteb gemisi yezanlara ve mezruatın mühîm surette Ispanyaya gitmekte olan Fransız Corse zamname komisyonu huzurunda beyanat ayında doğduklarmı iddia edenler de bu Yunanistan ve Yugoslavyanın muhtelif hasara uğramasına sebebiyet vermiştir. vapurunda Dalmaçya sularında yakala ta bulunarak gazetelerde yer bulan bazı iddialarını mahkeme kararile tevsik et imanlarını ziyaret etmek üzere 3 hazi Dicle üzerinde 300 metroluk bir bend nan Yugoslav komünist lideri Muck ile çökmüşse de hemen temir edilmistir. •anda İstanbuldan hareket edecektir. mek suretile tesbit olunacaktır. havadisleri yalanlamıştır. diğer bir çok komünistler daha tevkif cGerek Maliye Nazın, gerek Mısır delunmuştur. Bunlann arasında Belgra legesi sıfatlarile söz söyliyen Makram dın en tanınmış avukatlarmdan gazeteciParis 22 (A.A.) Dün Paris borsa paşa, hükumetin hiçbir suretle yabancı ler birliği reisi Krstanoviç'le muharrir sında frangın yeniden düşmesi, beynelsermayelerin Mısırdan çıkmasını mene milel eshamın mahsüs derecede tereffüProdanovviç te vardır. Bu hâdise burada der yollu bir tedbir almak niyetinde buüne sebebiyet vermiştir. J hayretle karşılanmıştır. lunmadığını bildirmiş ve Kahirede bazı Fransız eshamı, düşmüş ve bu düşme Pariste 1 mayısta gazete akislere sebebiyet veren şayiaları tekzib bazan pek mühim olmuştur. ı çıkmıyacak eylemiştir. Makram Paşa, Mısır hüku İngiliz lirası, 111 de kapanmıştır. Ev velki gün 110,45 ti. Paris 22 (A.A.) Matbuat sendi metinin yabancılarla teşriki mesai halinde Bu sabah frank gene düşük olarak kalar komitesi bir mayısta hiçbir gazete bir siyaset gütmek arzusunda bulunduğu111,18 üzerinden açılmıştır. nin çıkmasına müsaade etmemeğe karar nu teyid ederek sözlerine nihayet vermişYeni Gün Türk harflerile vermiştir. Pariste vesaiti nakliye ancak tir. saat 20 ye kadar seyrüsefer edecektir. çıkıyor Italyada ücretler artıyor Fransa Yemen anlaşması Antakya (Hususî) Manda hüku • Roma 22 (A.A.) Popolo dltalia'da, meti, kapatılmış olan Yeni Gün gazeteParis 22 (Hususî) Fransa ile Yemen intişar etmiş olan resmî bir nota, hayat sinin yeniden intişarına müsaade etmiş arasmda bir muahede akdedilmiştir. pahalıhğı dolayısile bütün İtalyada yave gazete Türk harflerile çıkmağa başlaMuahedenin metni bugünlerde neşredi kmda ücretlerin arttırılacağını ima etmıştır. lecektir. mektedir. Hatay yasasının tesbiti Tahrandaki müzakereler muvaffakiyetle bitti İki kardeş memleket arasındaki muallâk meselelerin hepsi de halledilerek 11 mukavelename imza edildi İHEM NALINA MIH1NA Güzel insanlar diyarı Dün taplanan eksperler komitesi, üç tâli komisyon ayırdı. Mesaisine, bu sabah ta devam edecek Askerî fen memuru Edirnede Türkkuşu ve mühendisler bugün açılıyor 1976 numaralı kanunda Almanyadan aldığımız tayyareler Edirneye geldi tadilât yapılacak Trabzon Tahran yolunun küşad resmi Başvekilin seyahati Yeni Türkiyenin tarihe doğduğu gün: 23 nisan Yeşilköyde dün bir hava kazası oldu Bir İngiliz sivil tayyaresi parçalandı ve pilotu hafifçe yaralandı Alman dostluğunu bertaraf için Fransada grevve müsellâh isyan hazırlanıyormuş Muhtelif yerlerde soğuk hava denoları vapılacak Montreux konferansında Frangın sukutu Eshamda da ehemmiyetli düşmelere sebeb oldu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle