18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Nisan 1937 CUMHURtYET 11 En çok begenilen Muharrirlerin En güzel romanları: Bürhan I Emlâk ve Eytam Bankası tlânları I Esas No. Y ER î 222 Küçükçekmecede içinde muhtelif binaları havi 36 tapu senedile mutasarrıf olduğumuz Alibey çiftlıği (tapu senedlerinde yazılı hududlar mucibi) Depozitosu No.sı Nev'i T.L. 1, 2, 3, 16, Çiftlik 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 12, 4140. 13, 13, 14 Çiftlik 2700, 7, 8, 9 İSTANBUL Cahid : Adam Sarrafı 50, Ihtiyat Zabiti 50, Cephe Gerisi 60, Gur263 Küçükçekmecede Ispartakule civannda bet Yolcusu 75, Kır Çiçeği 31 aded tapu senedile mutasarrıf olduğumuz Tahtakale çiftliği (tapu senedlerinde yazılı hududlar mucibi) 75, Dünkülerin Romanı 75, Tafsilâtı yukarıda yazılı çiftlikler peşin para ile veya ilki peşin ve geri kalan yedi taksiti yedi senevî ve müsavi taksitte ödenmek üzere faizsiz sekiz Patron 100 kuruş. taksitle ve pazarlıİcla satılacaktır. İsteklüerin 26 nisan 937 pazartesi günü saat onda şubemize müracaatleri. Peyami Safa : Cumbadan Rumbaya 125 Kr. «477» (2189) Mahmud Yesari: Bağrıyanık Ömer 50, Aşk I Devlet Demiryolları İştetme Umnm Müdürliiğünden I Yarışı 50, Kanlı Sır 100 Kr. Muhammen bedeli «50,000» lira olan 2,500 ton sun'î portland çimentosu Reşad Nuri Anadolu Notları 50 Kr. 3/5/1937 pazartesi günü saat 15,45 te kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasında satın almacaktır. Abidin' Daver Bir Mülâzimin Romanı 100 Kr.| Bu işe girmek istiyenlerin «3750» liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesika.ları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde almmış vesika ve teklifleValâ Nureddin Öldüren Kim 70 Kr. rini ayni gün saat 14.45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şertnameler 250 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak Halid Fahri LAMARTİN'den tercüme tadır. (2151) Rafael 100, Graziella 75 Kr. ARABACILARA MUJDE Rusen Eşref DOSTOYEVSKFden tercüÇoktanberi beklediginiz dOnyanın en meşhur me: Beyaz Geceler 75 Kr. Servet ANATOL FRANS'tan tercüYasarioğlu : me? Beyaz Taş Üzerinde 50 Kr.| Lüks ve arabacı F. Osman ve KLOD ANE'den tercüme: F. Varal : Genc Rus Kızı Arian 50 Kr. Farıık Nafiz Yıldız Yağmuru 100 Kr. Çamhbel Sadri Ethem : Imparatoriçe ve Saray 30, Bir Umumî satış yeri: Istaubul TahtaArabacılara LlUS mahıus kale caddesi 51 numaralı LÂMBASI Vagon Penceresinden 50, BaLÂVİBA cayı İndir Bacayı Kaldır. 50 POKER TIRAŞ BIÇAKLARI deposudur. Silindir Şapka Giyen Köylü wmmı^mmmm^^mmmm Beyoğlu Tabsîlât Müdürliiğünden: 50 Kr. Kasımpaşada Çatmamescid mahallesinin Cezriatik sokağında eski 2 ilâ K A N A A T K i T A B E V i 9,9 ve yeni 3 ılâ 5 ve 7 ilâ 13 numara ile murakkam sağ tarafı tarik ve sol ta BOGAZiÇi Ziya merham ve Ziya merhumun eseri ihtifalci Hayatmı, tarihî eserleHmizi, abidelerimizi ve bunlarm banilerini tetkike hasreden İhtifalci Ziya merhumun en son eseri basılmaktadır. İstanbjılu tarihile, kurulduğu giinden bugiine kadar mimarî eserleri ve abidelerile, başından geçen sergüzeştlerle tanımak istiyenler... İhtifalci Ziya merhumun çeyrek asır sürea tetkik ve tetebbülerinin mahsulü olan bu eseri muflaka ve rautlaka takib etmelidirler. Her hfata cumartesi günleri büyük kıt'ada ve son derece nefis renkli resimlerle süslü olarak bir forma çıkacak, muazzam bir cild teşkil edecektir. Forması 10 knruş. HASAG Lâmbaları gelmiştir Idaresi : Yenipostane arkasında Basiret hanında 31 No. Abone bedeli : 250 kuruştur. (Satıhk Duba) Akay Işletmesi Müdürlüğünden: Halicde bağlı bulunan su kesiminden yukarısma kadar bakır kaplı (6) aded ağac dubaya verilen fiat haddi lâyik görülmediğinden arttırma müddeti 28 nisan 1937 çarşamba günü saat 15,00 e temdid edilmiştir. c tsteklilerin fc 7,5 guvenme paralarile mezkur saatte Akay Şefler Encü menine gelmeleri. (2283) Diplomalı fen memuru aranıyor Mudanya Belediye Reisliğinden: Beledivemize 100 lira ücretle diplomalı bir fen memuru almacaktır. îstekli olanların vesaik ve evrakı müsbite asıl veya örneklerile bizzat ve vahud yazı ile Belediyeye başvurmaları ilân olunur. (2287) Belediye Sular İdaresinden: Kâğ'dhanede yapılacak bazı ameliyat dolayısile 23/4/1937 cuma günü aksam r.ıat 21 den ertesi günü sabah saat dorde kadar İstanbul yakasının yüksek semtlerinde Terkos sularını kesmek zarureti hâsıl olacağı muhterem halka bildirilir. (2289) rafı Ali Mahır hane ve bahçesi, arkası Hürmüz ve Adıl ve sairenin haneleri. Cephesi tarikiâmla mahdud maadekâkin, han ve hamamm tamamile, deru nunda carî Valde Sultan vakfmın nısıf ve Hasanpaşa vakfmdan bir ki cem'an bir buçuk masura mailezizin 11/12 hissesinin tekrar 32 hissede üçer hisselerinin ipotek fazlası; ^1360 lira borca mukabil birinci derecede ipoteklidir.» Ve Kasımpaşada Bedreddin mahaüesinde eski Kabristan yeni Meşrutiyet sokağında eski28yeni £0 savılı ve Darüşşafaka ve Evkafa mülhak îsmail Ağa vakıflarından bir tarafj Zel;k apartıma^ıı ve bir tarafı Sabutun hanesi ve kö mürcü dükkânı ve bir tarafı Ortasokak ve tarafırabii Kabristan sokağile mahdud Darüşşafaka vakfından 540,2 ve îsmail Ağa vakfından 157,30 arşm1J maabahçe bir bab hanenin 3/32 hissesi. Avukat Orhan Mithatın Galata Maliye Şubesine olan vergi borcundan dolayı yukarıda hisse ve evsafı yazılı emlâkin tahsili emval kanunu hüküm lerine istinaden alenî müzayede suretile satılacaktır. îstekhlerin 17/5/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 ten sonra Bevoğlu kazasmda toplanan İdare Heyetine % 7,5 pey akçelerile müracaat leri. (2286) ÇİYERLERİNİZİ NİKOTİNİN TAHRİBATIMDAN KUPTAPINIZ SIGARAYI KESMEDEN VEONUN ZEVKİNDEN MAHPUM OLMAYAPAK ŞİGAPA İÇENLERÜ YALINIZ SAYESİNDE BU NETİCEYE VARABİLİRSİNİZ. TUTÜNÜN T A D I N A DOKUNMADAN NİKOTJNİ ÇEKEN YE.GANE AG IZ.LI KTIfö'. TAKLİTLEm ALMAYINİZ HER YERDE SATILIR. öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM MAGAR ZİRAAT MAKİNELERİ FABRİKASI I Hotherr Schrantz Clayton Shuttlevvorth Anonim şirketi T ü R K i Y E M E R K E Z Ş U B E S i istanbul, Sirkeci Ankara caddesi No. 154 Telefon : 23577 Telgraf adresi : Hetherton Şube : ADANA 1937 tll 25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde tekerlekli veya tank sisteminde ELLERi HSCS ÇELİK Traktörleri Emsalsiz derecede raükemmel, sağlam ve sadedirler lşlemeJeri en ucuz ve en emindir. Çelik pnlluklar, Orak ve Harman raakineleri , Ot ve Sanan Balya tnakineleri, Motör ve Lokomobil, Değirmen'er, Yetn kırma ve ezme makinelerı, Ekremözier ve yayıklar, Santritüj tulumbalar, her türlü ziraat makiceleri. Müracaat : Dırıng traktörleri çok ucuz fiatla satılır. MAZUT Artık ecnebi malı kullanmaya hacet kalmadı! Çatal, kaşık ve bıçak takımları, çay kaşıkları ve saire kat'iyyen paslanmaz ve daijna a>"ni güzelliği ve ayni parlaklığı ınuhafaza eden halis alpakadan yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve Avrupa ınalmı verirlerse almayınız. B AŞ K U R T Mekteb idarelerinin nazarı dikkatine: Tamamen Türk işçilerinin çalıştığı fabrikamızda; Avrupa mahndan daha ijd ve daha ucuz Çatal, kaşık ve bıçak takımlarımızın tarzı imalini görmek istiyen mekteb talebesinin grup halinde fabrikamızı ziyaret etmeleri rica olunur Umumî deposu: Tahtakale, 51 numaralı Poker tıraş bıcaklan deposudur. Fabrikası: Beşiktas vapur iskelesi ittisalinde No. 28 30
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle