13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHUKlYEı 2.1 Nisan HAVAGAII BANYO ALETİNİN SARFİYATI NEDİR 19° 1 7° 1 2 5 litre 37° 6 1 250 m3 Yüksek Muhen^ Mektebinde 15/H/3G tarihinde R B 9 aleti ile yapılan muhtelif tecrubelerin neticeleri şunlardır: BANYO Banyo odasının harareti Banyo odasının.harareti 18°, 5 17° Soğuk Suyun derecesi Su miktarı Sıcak suyun derecesi Gaz sarfiyatı Soğuk Suyun^derecesi Sıcak suyun derecesi Gaz sarfiyatı DUŞ JT 'V 37 °6 KURU5 LİTRE 5U \ KURUŞ RIZA kadın hastalıkları UNVER Ooğum ve Telefon : 22683 Bu sarfiyatı RB9 36 ve R25 37 modelindeki aletler içinde tekeffül ederiz.Satış Yeri 101, İstiklâl Cad E M L AK Henüz taleb edilmemiş his. senedleri B. T. Derdesti tahsil A. hissesi K A S A : Banknot Gümüş Ufak paralar Dahili Muhabir Bankalar Hazine bonoları Senedad cüzdanı İskonto senedleri İs. Ed. Müt. ve Eyt. maaşları Esham ve tahvilât cüzdanı Borsada kote olanlar Cr 5 Vz faizli hazine bono. Diğer esham ve tahvilât * Borsada kote olmıyanlar AVANSLAR: Esham mukabili avans Altın ve gümüş üzerine avans Senedat mukabili avans Teminatı mütenevvia M. avans BORÇLU CARİ HESABLAR : Kefalet mukabili krediler Hazine kefaleti mukabili H. Cariler İpotek mukabili avanslar Tah. edilecek satış taksitleri İpotekli ikrazat îpotekli ticarî H. carilor İnşaat üzerine avans MENKULLER : GAYRİMENKULLER : Hissei iştirak mukabili G. M. (X) Banka hizmetine tahsis edilenler Diğer gayrimenkuller MUHTELİF BORCLULAR : Kabullerimizden dolayı borclular Nâzım hesablar E Y T A M BAN K A SI 31 Birincikânun 936 VAZİYETİ 8.902.450,00 2.881.601,66 SERMAYE İHTÎYATLAR Nizami ihtiyat akçesi Tahsis edilmiş karşılıklar Muhabir bankalar MEVDUAT: İbrazmda cari hesablar Preavili hesablar Vadeli hesablar TASARRUF MEVDUATI : Vadesiz 1. aydan 1. seneye kadar vadeli 1. sene ve daha fazla vadeli EYTAM MEDUATI : Muhtelif alaeaklılar ı.>.•*., »o .., Taleb olunmamış temettü ve kuponlar Kabullerimizden dolayı alacak Nâzım hesablar Kâr (X) (X) 144.601,44 28.433,89 Lirası statü mucibi ihtiyat 28.433.89 lirası Bankalar kanunu mucibince ihtiyat 511.809,94 lirası matlubatı meşkuke için provizyon olarak tahsis edilmiştir. 20.000.000,00 170.580,94 225.507,02 79.066,82 1.156.386,34 1.067.549,29 600.071,74 1.854.520,13 19.700,00 665.915,47 V E Operatör mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı 98.671,00 510,00 13.234,11 112.415,11 908.599,90 1.021.015.01 1.500.000,00 454.054,34 718.894.77 1.172.949,11 2.824.007,37 2.540.135,60 3.003.872,46 2.235.697,79 , ^ , 7 5 7 1 12.996.250,00 36.224.796,28 568.677,72 949.500. 1.603.160,10 2.552.660,10 150.002,00 96.026,34 30,54 34.743,26 13.801,30 6.615,08 572.954,16 1.275.623,76 6.936.885,78 121.940,52 261.600,74 2.702.662,10 ROMANYA SEYRİSEFAÎN İDARESÎ Hareket edecek vapurlar: DACİA vapuru 24 nisan cumartesl saat 13 te (Köstence) ye. DACİA vapuru 27 nisan salı saat 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve İskenderiye) ye. Berlin, Breslau, Dresden, Londra, Brüksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa için tenzilâth fiatlarla müttehid bilet • ler verilir. Bütün Romanya, Polonya ve Tuna lrmanlan için ve Türkiye Romanya hükümetleri arasındaki itilâl mucibince merkezî ve şarkî Avrupa için tenzilâth fiatlarla eşyayi ticariye sevk ve nakledüir. Fazla tafsilât için Galata Yolcu salonu karşısmda Ta • hirbey hanında îstanbul umumî acen« talığına müracaat. Telefon: 4944949450 579.569,24 Dr. Mehmed Osman Saka GogiU ve dahilî hastalıklar miitehassısı Cenevre Üniversitesinden mezun, Cenevre Ttb Fakultesi ve halk sanatoryomv sabtk aststam Belediye karçısmda SLnanağa daireleri. öğleden sonra ikklen itibaren hastalarmı kabul eder. Telefon: 23565 8.596.050,80 49.342,45 1.347.935,44 392.053.74 733.621,79 2.473.610,97 1.625.768.65 12.996.250,00 36.224.796.28 80.870.667,71 80.870.667,71 (X) (249.000, liraya sigortalıdır) Emin Fidan Beşiktaş Erip apartıman Tel. kabine 44395 ev 40621 Fennî siinnetçi 31/12/1936 TARİHİNDEKİ KÂR Z İ M M E T M A S R A F L A R Maaş ve ücretler İdare masrafları Vergi ve harçlar Verilen faizler Muhtelif zararlar Amortismanlar Kâr VE ZARAR HESABI M A T L Û B Y e k u n T. L. 289.761,53 106.387.84 45.177,03 Y ek u n 441.326,40 599.254,43 25.591,32 20.257,33 < • 568.677,72 1.655.107,20 Alınan faiz ve kumusyonlar Muhtelif kârlar İştiraklerimizden kâr 1.054.143,67 487.597,29 113.366,24 Bilhassa bu sene pek çoğalmıştır. GÜVELERE P R E M KÜRKLERİNİZİ oaların tahribatından muhafaza ediniz. 1.655.107,20 HALISI OLAN OKUSUN * Seccade büyüklüğünde îran HORASAN tipi en iyi cins birkaç parça halı satın alacağım. Tüccar ve tellâl istemiyorum. «T» rümuzile İstanbul 176 posta kutusu adresine mektubla müracaat. Küçük Harika! Eczacı [E, Aranıyor Büyük kolayhk! • [s bilir bir kalfanın Bahçekapıda | a j S B Salih Necatiye gelmesi halefi : ZARE HORASAN CiYAN Kürk iicarethanesi, Kürklerinizi musaid şartlarla hüsnü muhafaza eder. Yaz mevsiminden istifade ederek kürklerinizi tamir ve şekillerini tacfil ettiriniz. Birinci Sınıf Tornacı Aranıyor Eskisehir Tayyare Fabrikası Dîr ektörlü ^ünden: Satılık ve kiralık • Suadiye caddesinde geniş bağ. bahçe içinde çok güzel bir köşk satılık ve kısmen veva tamamen kiraliktır. Dört tarafa nezaret, elektrik, havagazi, kumnanva suyu, telefon. homam. Suadivede kunr'isyoncu Mehmede veya berber İsmfiracaat. Satıtb ve Basmutıarrtrt: Yuna* 'Varfı Omumi nesnvati tdare eden Yaz> Müdürti: Hikmet MSnif CumtıuTtyet matbaast Çamura Çukura Kazaya karşı sigorta ?!! INTOURIST IS rANBULPiREHAiFA Arasında muntazam seri posta Yelek cebine ve el çantasına sığar, kolaylıkla taşmır 1937 modeli J U N I O R cep (enerleri Satış deposu: Galata, Haraççı (Eski Dotnuz) sokak No. 5 Telefon : 43861 Izmir satış yeri: Saatçı ve grözlükcü HASAN Yol Bedesteni No. 67 "IAN RUDZUTAK,, Aşağıdaki şartları haiz müsabaka imtihanile birinci sınıf 8 tornacı ustası almacaktır 1 Yası otuz beşi geçmivecek. 2 Ecnebi kadınla evli bulunmıyacak. 3 İmtihan 17 mayıs 1937 pazartesi günü Eskisehir Tayyare fabrika sınds vapılacaktır. 4 İmtihan neticesine göre 3 4 lira yevmiye verilecek. 5 Askerliğini bitirmiş bulunacak. 6 Bilumum masraf herkesin şahsına aid olacaktır. 7 Sanayi siektebi mezunları tercihen alınır. Kot: Askerî fabrikalardan istifa suretile ayrılmamasj şarttır. (2194) ismail ömer işçen Belgrad Ormanı İşletme Direktörlüğünden: Belgrad ormanında mevcud tahminen 30860 kental karışık odunun pazarlıkla satılması için Cumhuriyet gazetesinin 31 mart ve 5, 9, 14 nisan nüshalarında bildirilen ihale şartları dahilinde 3/5/1937 pazartesi saat 14 te tekrar pazarlıkla satışa konulduğu ilân olunur. (2285) 6,000 tonluk lüks vapuru 27 nisan cumartesi günü saat 12 de Galata rıhtımından hareketle 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf yolcuları alarak doğru (Pire ve Hayfa) ya gidecektir. Bütün yolcuların kama rası, yatağı ve yemeği vardır. Tafsilât için İntourist müessesesinin Galatada Hovagimyan hanındaki Şarkı Karib mümessilliğine 42653
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle