20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 Nîsan 1937 CUMHURIYET Bükreşte cereyan eden son hâdiseler Prens Nikola lehine, muhalefet partileri ayaklan İtalyaya giden General Goering'in; Almanyada vukubulacak Hitler Mussolini mülâkatları dırılmağa çalışılmîş esasını tesbit edeceği anlaşılıyor Vazan: Kandamir Roma 22 (Hususî) Avusturya Başvekili Schuschnig'i karşılamak üzere Mussolini bu sabah tayyare ile Venedığe hareket etmiştir. Avusturya Başvekili öğleyin Venediğe muvasalat ederek, mera simle karşılanmıştır. İki Başvekil Mussolini'nin yatında ilk mülâkatlannı yapmışlardır. Viyana 22 (A.A.) Schuchnigg'le Guido Schmidt ve miralay Adam, dün Venedığe hareket etmişlerdir. olan telâki hilâfına olarak, bu defa iki memleketin dostluğunu tezahür ettirecek bir şenlik mahiyetini alacağı söylenmektedir. Bu sene Mussolini'ye Ciano, Alfieri ve birçok İtalyan ricali refakat edecek tir. Görüşmeler, bılhassa tezyin edilmiş olan Prefektörlük sarayında yapılacaktır. Bu akşam yemekten sonra Mussolini ile Schuchnigg, sarayın balkonunda büyük kanalda yapılacak olan deniz şenliklerini seyredeceklerdir. Cuma günü, SaintMarc meydanında büyük bir nümayiş yapılacaktır. Burada Mussolini'nin bir nutuk söyliyeceği zannolunmaktadır. Maamafih, siyaseten heyecan uyandıracak neticelere intizar edılmemektedir. İtalyanlarm, Avusturyanın Çekoslo vakya hakkmdaki tasavvurlanna dair i zahat elde etmeğe çahşacaklan ve Schuchnigg'i Avusturyanın menfaatinin Almanya ve îtalya ile olan dostluğa sadık kalmakta bulunduğuna iknaa gayret edecekleri zannolunmaktadır. Hareket noktası olarak geçenlerde Belgradda akdedilmiş olan itilâf ele aIınmak üzere Roma protokolları esaslannın tevsi edilmesinin derpiş edileceği de tahmin edilmektedir. Scuschnig ve Mussolini mülâkatı başladı Son kumanda: Ateş!.. Bir zelzele, şimşek, gökgürültüsü.. Ve siz haz, neş'e ve gururla mest bir fâni Komutan sormakta devam ediyor* ve Mehmedcik cevab veriyor: ((Eririm de gene yerimde kalırım Komutanım!)) O anda Mehmedciğin yüzünün çizgilerini, kaşlarınm çatılışını, dişlerinin, dudaklannın birbirine geçişini nasıl tarif edebilirim? Selimiye topçuları Şuşning'in beyanatı M. Maniut bir tonlantıda nutuk söylerken Romanyada, Prens Nicolas'nın saltanat haklarından iskat edilmesile neticelenen ve esası bir kadın meselesi olduğu halde, etrafında türlü türlü siyasî dedı kodular dönen hâdisenin, Avrupa mat buatındaki akisleri devam ediyor. Bılhassa, Daıly Telegraph gibi muhafazakâr bir gazetenin bu meseleye dair verdıği tafsılât, Kral hanedanına aid ailevî bir işten ibaret zannedılen bu vak'anın mevcudiyeti iddia edılen siyasî cephesini ha kikate uygun farzettirecek mahiyettedir. Hâdisenin nasıl başladığı malumdur. Prens Nicolas, morganatık zevcesi Ma dam Saveanu ile resmen izdivac etmek istemesi üzerine, saltanat haklarından feragate icbar edilmişti. Halbuki, bu rivayetin aslı olmadığı, Prensin, bütün unvan lannı taşımağa ve Kraliyet armalı otomobille dolaşmağa devam etmesile anlaşıl mıştır. Viyana 22 (A.A.) Schuchnigg, Venedığe hareketinden evvel Correspondance Politique gazetesi vasıtasile beya natta bulunmuştur. Avusturya Başvekili, Mussolini'nin Avusturyaya birçok defalar yardım etmiş olduğunu hatırlatmıştır. Schuchnigg; sözüne devamla demiştir ki: « Avusturyanın istiklâli, bütün Avrupanm menfaaHi namına beynelmilel siyasî bir akide olmuştur.» Schuchnigg, herkesin iştirak edebileceği Roma protokollannın esas itıbarile sulhucuyane olan ruhuna işaret etmiş ve demiştir ki: « Bu protokollar, Avusturya aley hine herhangi bir rekabet celbetmeksizin ona emniyetli dostluklar kazandırmıştır. Şu halde Venedikte yeni siyasî gayeler çizmek ve yeni yollar araştırmak için hiçbir sebeb yoktur.» Avusturya Başvekili, îtalya ile Yu goslavya arasında geçenlerde akdedilmiş olan itilâf dolayısile memnuniyetini izhar etmiş ve şöyle demiştir: « Benim Duçe ile yapacağım mü lâkat, üç senedenberi Roma, Viyana ve Budapeşte tarafından takib edilmekte olan ve hertürlü iphamdan âri bulunan tamamile vazıh siyasî hattı hareketi teyide medar olacaktır.» Goering'in Roma seyohati sebebleri Belgrad 22 (Hususî) General Goering pazar günü Romada Mussolini ile görüşecektir. Bazı mehafilde bu mülâkatın Avusturya Başvekilile Mussolini arasında bugün cereyan eden müzakerelerle alâkadar olduğu ve Almanya ile îtalyanın Küçük İtilâfı bozmağa çalıştıklan kanaati vardır. Diğer taraftan Lehistan Hariciye Nazırınm da ayni maksadla bugün Bükreşi ziyaret ettiğini ve Nazırın Kral Karol'la Romanya Başvekili Tataresco nezdinde bazı teşebbüslerde bulunacağı söyleniyor. General Goering'in Romada, bir müddet sonra Almanyada vuku bulacak Mussolini Hitler mülâkatının esaslarını tesbit edeceği de haber verilmektedir. Bolüüüük maaarrrrş!.. Toprağı ezen iri tekerlekler kıpırdıyor ve kadanalar bir zafer arabası çeker gıbi, başları yukarıda, mağrur ılerliyorlar. Bolüüüük süratliiiiı!.. Ağırtop bu yolsuz arazide tümsekleri, çukurları çiğneyıp aşarak alabildiğine gidıyor. Bolüüüük dört naaaal maaarrrş!.. Şimdi üç çıft kadana, yeleleri kabar nuş, burun delikleri şışmiş, bir bora, bir kasırga heybetile ve kuvvet denilen şeyi gözlerde canlandırarak arkalanndaki topu uçuruyorlar. Dingil sandalyeleri üzerinde topun sarsmtısına uyarak sapır sapır sallanarak giden numara neferleri... Atmın üstünde, dörtnala giden, Türk zabitinin o adı bulunamamış, tarif te edilemez asaletini şu anda nefsinde toplamış takım komutanı... Ve bu demirin, çeliğin, tahtanın, barutun, et ve kemiğin bir kükriyen sel gibi akışı Hatıra namına harşeyi silinen kafama, gözlerimden gelen heybetin doluşunu seziyorum. Bolüüüük ateş içiiin duuuuuuurrr! Bir anda bir fırtına dıniyor sanki. Kişniyen atlann terli sırtlan buğulu. İleriiııi! zeltiyor. Bir yandan da mılı tesviye edi yor. Çıkan toprağı kalkanın altına yığıyor. Cepanesini çukura yerleştiriyor. Mermilerini hazırlıyor. Erler, bir makinenin muntelif parçalan gibi, öyle muntazam, o kadar ahenkli ve seri, bir lâhza durmadan işliyorlar ve birbiri ardısıra kumandalar yağıyor: Tane hassas tapalı!.. Bılâhare, Prens Nicolas, Snozor şatosuna kapatıldı. Sebebi, Romanya rejimini Hitler rejimine, Romanyayı Alman yaya yaklaştırmak istıyen demır muha fızlann, Prens lehinde bir protesto hareketine teşebbüs etmeleriydi. Geçen perşembe günü, demir muhafızlann şefi General Kantaküzen parti er kânıharbiyesini davet ederek «yaşasın Kraliçe Helene ve Prens Nicolas», parolasını tebliğ ettıkten sonra Başvekil M. Tataresco'ya şiddetle hücum etmiş ve mılmâîleyhî, Prens hakkında tatbik edi len cezaî tedbirlerı Krala zorla kabul ettirmiş oîmakla itham etmiştir. Bundan sonra, General, Prensin, Kralın ültimatomuna cevaben gönderdiği iki mektubdan bahsetmiştir. Prens, bu mektublar kendilerine hitab ettiği zaman dimdik du da, verdiği sözü tutarak namus ve şeref icabatına hürmet edeceğini ve kendi duyruyorlar. Bir numara sen söyle, ilerliyen av gularına mugayır iş göremiyeceğini bıl cıları püskürttük. Bu avcılar bizim ateşi dırmektedır. mize rağmen topumuzun içine kadar gir Prens Nicolas meselesinin siyaset çeşselerdi ne yapardın? nisi aldığı safha, iddia edildiğine göre, Bu sualin manasmı iyice kavramak ister General Kautaküzen'in, Harbiye Nazır gıbi bir an düşünüyor: muavini General Marinesco'ya gidip, Son atımı attıktan sonra sılâhıma tevkıfi hakkında verilen emri haddi varsa infaz etmesini söyledıği keyfiyctidir. ve süngüme sarılınm komutanım! Venedik mülâkatı nasıl olacak? Venedik 22 (A.A.) Mussolini ile Schuchnigg arasındaki mülâkatın, geçen sene bu iki devlet adamı arasında Duçenin, Rocca Delle Caminate'deki şahsi malikânesinde nümayişsizce vukua gelmiş Bayrağımıza iltica eden asilzadeler Kömür sergisi bügün açıhyor Mültecilerin yekunu 700 e Yapılan hazırlıklar alâbaliğ oldu kalıları memnun etti İspanyada, sefarethanemize iltica eden Franco taraftan İspanyollarla, faşist, kapitalist zümrelere ve asıl sınıflara mensub ecnebi tebalarından ve Türk tebaasmdan mürekkeb 700 kişiyi memleketimize ge tirmek üzere Valansiyaya giden Karadeniz vapuru 20 gün sonra şehrimize döne cektir. Karadeniz vapuru Hüsnü kapta nın idaresinde bulunmaktadır. Gemi, buradan giderken gerireceği kalabahğı na zan itibara alarak esaslı bir surette hazırlanmıştır. Geminin muhtelif yerlerine muvakkat aptesaneler yapılmış, 700 kişiyi İstanbula kadar getirmeğe kifayet edecek miktarda erzak alınmıştır. Gemide sıhhî teşkilât ta vücude getirilmiş, Valansi yaya birkaç doktor da gönderilmiştir. Ankara 22 (Telefonla) Beynel milcl kömür sergisi, bugün saat on beşte, )üyük merasimle açılacaktır. Merasime, şehrimizdeki sefirler ve kordiplomatığe mensub şahsiyetler de davetli bulunuyor. Türkiyede devlet elile kurulmuş iik beynelmilel resmî serginin, bütün alâkaılar üzerinde çok müsaid intıbalar bıraktığı şimdiden anlaşılmaktadır. Sergi ha zırlıklan, hemen tamamen bitmiş olma sına rağmen, her yer yeniden gözden geçirilmiştir. Sergievi yakınma kurulan danışma yeri, posta şubesi, bina dahilindeki büvet, aynca yapılan lokanta, sergi dahilindeki radyo ve sinema tesisatı da yann hep birden faaliyete geçecektir. Da nışma yerinde, muhtelif firmaların ha zırladığı tafsilâtlı broşürler olduğu gibi, her ziyaretçi herhangi birşey hakkında istediği malumatı da danışma yerinden alabilecektir. Sergi postanesinden verilecek kart ve mektubların pullan üzerine, ile ride kıymetli bir hatıra teşkil edecek o lan sergi damgası vurulacaktır. Erler yerlerinden fırhyarak yere atlıyorlar. Top indiiiiiiir! Her numara neferi cıva gibi, ele avuca sığmaz bir başka insan... Topun başındaki kaynaşma gözleri Birıncı yainuııınz! yoruyor. Doğruuuuu! Toparlağı çeken kadanalar süratle kıv İlerliyen avcılara!. rılarak geri gidiyorlar. İki bin beş yüüüüz! Biraz sonra ateş püskürecek korkunc Top çavuşu elini kaldırarak bağınyor: ağzını ufka çevirmiş top, artık ateş mev Birinci hazıııır!. ziındedir. Son kumanda: Şimdi Mehmedciğin çelik pazuları, ze Ateeeeşşş!.. kâ ve iradesinin elinde bir oyuncak. Bir zelzele, şimşek, gökgürültüsü.... ve Karşısmdaki sırta, sağındaki solunda siz; haz, neşe, gururla mest bir fani... ki çıkmtılara çarpmadan mermisini aşıra Ateş fasılası!. cağı en yakm mesafeyi ölçüyor. Adı istirahat olan bu fasılada erler, Mahmuzlar için çığır kazıyor. gene faaliyettedırler. Ancak komutan yanlanna yaklaşıp ta Tekerleklerin altmdaki iğri araziyi dü Bundan maada, demir muhafızlardan bir heyetin M. Maniu'ya müracaat ederek, Kral Karol aleyhinde bir mücadele tek lıfınde bulundukları da söyleniyor. M. Maniu, demir muhafızların muarızı olduğu için bu rivayet ilk nazarda asılsız gibi görünüyorsa da, mumaileyhin, uzun müddet muhalefet fırkası reisliğinde bu lunmuş bir şahsiyet oîduğu düşünülürse, bu haberin hakıkaten pek te uzak sayıla mıyacağı anlaşılır. Maamafih, bütün bunlara rağmen, Karadeniz vapuru Valansiyaya giderihtilâfm siyasî cephesini, Prens Nicolas ken İtalyanın Palermo limanına uğrıya bizzat tekzib etmekte ve hiçbir parti ile, caktır. Burada İspanya sahil ve hudud hiçbir suretle alâkadar bulunmadığını lannı kontrol edecek muhtelit heyetler söylemektedir. Onlar da olmasa? den biri vapura binerek Valansiyaya giArtık, bu yaman cenk sahnesi gözledecektir. Avrupa hattında tenzilât rinin önünde canlanmıştır. Ne düşüncesi, Vapur, dönüşte hiçbir yere uğramıyabugün başlıyor ne tereddüdü kalmıştır: cak, doğru İstanbul limanına gelecek Devlet Demiryolları Avrupa hattında Kazma, küreğime yapışınm komu ve bu hattm banliyösünden tatbik edil tir. Burada mutad karantine müddetin mek üzere hazırlanan yüzde 90 a kadar den sonra mülteciler şehre çıkanlacaktır. tanım ! tenzilâtlı tarıfenm tatbikma bu sabah Evvelce gelecek mülteciler 600 kişi idi. Ya onlar da yoksa? tan Itibaren başlanacaktır. Bunun için, Madrid sefaretimizin verdiği en son maSize şu anda, mehmedciğin yüzünün yeni tarife ile ihdas olunan 15 günlük, lumata göre bu miktar 700 kişiyi bulmuşçizgilerini, rengini, kaşlannm çatılışını, bir ve üç aylık tenzilâtlı karneler de tur. dişlerinin, dudaklannın birbirine geçişini dün sabahtan itibaren satışa çıkarılmışParlamento Birliği nasıl tarif edebilirim?... Ve bu gözlerde tır. Banliyö halkı, bu tenzilâttan dolayı Romada toplanan Beynelmilel Parlayanan alevi nasıl anlatabilirim ki?... şükranlarını ödemek için bugün istas mentolar Birliği konseyine Türkiye na Gırtlaklaşınm komutanım! yonlarda tezahürat yapacaklar ve bü mına iştirak eden Tokat saylavı Nazım Komutan ki, ayni mayanın, ayni ha yüklere telgraflar çeksceklerdir. Toray şehrimize gelmiştir. Aldığımız malumata nazaran konseymurun adamıdır, bu cevabda hiçbir fevTalebeler içm ıhdas edilen karneler, mayıs başından itibaren mer'i olacaktır. de eylulde toplanacak olan umumî konkalâdelık bulmuyor, durmadan soruyor: feransm ruznamesi hazırlanmış, birliğin Mevzii ne zaman terkedersin? bütçesi müzakere edilmiş ve gelecek Zonguldak hastanesi Emir almayınca mevziimden bir konferansta konuşulacak dünya iktısaBaşhekimliği adım geri atmam komutanım, ölürüm de dî işleri hakkında da bazı kararlar veÜç, dört senedenberi Sıvas Nümune rilmiştir. topumun başında kalırım. Konseye sabık Belçika Başvekili Kont Düşman ateşi çok şiddetli, göz aç hastanesi operatörlüğünü yapmakta olan doktor İbrahim Öktem bu aydan iti Carton de Viart başkanlık etmiştir. tırmıyor, ne yaparsın? baren Sıhhiye Vekâletince terfıan ZonPariste toplanması muhtemel olan u Eririm de gene yerimde kalırım guldak hastanesi Başhekimliğme ve o mumî konferansta konuşulacak meselekomutanım! peratörlüğüne tayin edilmiştir. Doktor lere ehemmiyet atfedilmektedir. Bu aOoh... Atasmdan bir defa aldığı pa İbrahim Öktem, İstanbul Tıbbiyesini rada milletler arasında iktısadî müna rolayı, içinde her an bin defa duyan bitirdıkten sonra Fransada ikmali tah sebetlerin artırılması için ne gibi tedsil etmiş güzide operatörlerimizdendir. birler almması lâzım geleceği, ziraî memehmedcik!.. seleler ve bilhassa para meselesi vardır. Kendisine muvaffakiyet dileriz. Kandemir Bir kömür gazetesi neşrediliyor Beynelmilel sergi komitesi, serginin açık kalacağı bir ay zarfmda, haftalık bir Kömür gazetesi neşredecektir. Memleketin tanınmış bütün kalemlerinin kömür mevzuu üzerindeki yazılannı ihtiva edecek olan bu gazetenin ilk nüshası da yann neşrolunacaktır. Serginin uzatılması muhtemel Serginin, 23 nisandan 23 mayısa kadar bir ay müddetle açık kalması mu karrerdir; fakat çok faydalı, çok öğretici bir mahiyette olması itibarile temdidine karar verilmesi de muhtemeldir; sergi münasebetile Ankaranın, kesif bir ziyaretçi kalabahğı tophyacağı da görülmektedir. [Kömür sergisi hakkında, bugün karilerimize parasız verilmekte olan ilâvemizde fazla tafsilât vardır. 1 Filistinde vaziyet düzeliyor Londra 22 (A.A.) Müstemlekât Nazırı Bygore, Avam Kamarasmda Fılis tin işlerinin gösterdiği inkişaftan dolayı memnun olduğunu söylemiş ve takviye edilen İngıliz ve Yahudi polisinin Arab polisile teşriki mesaide bulunduğunu bildirmiştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle