16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 Nisan 1937 CUMHURİYET A Z O N EYVA TUZU , Erzunımda Yapılacak Atatürk Anıtı Müsabaka Şartları MIDE ve BARSAKLARI kolayhkla 1^ şaltır. •M I f I R A 7 I 1I *I V ID M 4 . 1 v e o n d a n M Ü M A S l L mütevellid baş ağrılannı defeder. Son derece teksif edilmiş. bir tuz olup MÜSTAHZARLARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KO LAY ve DAHA KAT'Î tesir eder. Yemeklerden sonra almırsa HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞÎLÎK ve YANMALARINI giderir. MİDE ve BAR SAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızlığı defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. Küçük şişe çıkmışhr, fakat büyük şişesi ekonomiktir. Deposu: Mazon ve Boton ecza deposu. İstanbul Yenipostane arkasmda. No. 47 Vakıflar Umum Müdürlüğünden: Kars Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından: Kars şehrinde yapılacak 49323.62 lira bedeli keşifli Halkevi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 İhale 22/4/937 tarihine musadif perşernbe günü saat 15 te Kars Cumhuriyet Halk Partisi binasmda toplanacak îlyönkurul huzurunda ya pılacaktır. 2 Muvakkat teminatı 3699.27 liradır. 3 Bu işe aid proje, keşif evrakı, münakasa şartnamesi ve fennî sartname Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından bedelsiz olarak verilecektir. 4 İstekli olanlar teklif mektublarmı 2490 numarah kanuna uygun şekilde hazırhyarak teminat mektubları ve ehliyet vesikalannı havi bir zarf içinde olarak muayyen saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Parti Başkanlığma vermeleri ilân olnnur. (1856) Uçüncü Umumî Müfettişlikten: 1 Erzunımda bir Atatürk »nıtı yaptınlacaktır. 2 Anıt projesi ikincikânun 1937 tarihinden mayıt 1937 sonuna kadar müsabakaya konmuştur. 3 Talibler bu hutusta mufassal malumat ve vesikalan Kül tur Bakanhğı Yiiksek öğretim Genel Direktorlüğü ile lstanbul Güzel San'atlar Akademisinden alaSilirler. 1 Ankarada Vakıf Şengül hamammın teslim gününden îtibaren üç senelik icarı kapalı zarfla 1 nisan 1937 den itibaren yirmi gün müddetle rcüzayedeye konulmuştur. 2 İhale 21 nisan 1937 çarşamba günü saat on beşte İkinci Vakıf apartnnanında Varidat ve Tahsilât Müdürlüğünde olacaktır. 3 Teklif mektubları ikinci maddede yazılı saate kadar Varidat ve Tahsilât Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olacak ve bu saatten sonra yapılacak teklifler kabul edilmiyecektir. 4 Üç senelik muhammen kıymeti 21,000 lira olup teminatı muvak katesi 525 liradır. 5 Şeraiti görmek ve daha fazla izahat almak istiyenler Ankarada Vakıflar Varidat Müdürlüğünden ve tstanbulda Vakıflar Başmüdürlüğünden öğrenebihrler. «737» (1739) I Devfet Pemiryollan tşletme Dmqm MJHcrlüğünden Ankara Istasyonu için Resim Müsabakası ı Ş A R T N A M E 1 Erzunımda yaptırılacak Atatürk anıtı Erzurumun millî savaştaki durumunu ifade eder mah'vette olmalıdır. 2 Bu itibarla yapılacak a n t yalnız bir portre heykeli değil, bîr abide olacaktır. 3 Bu anıt için 100,000 yÜ7 bin lira sarfedilecektir. 4 Müsabakaya iştirak için en az fstanbul Güzel San'atlar Akademisini bitirmiş olmak lâzımdır. 5 31 mayıs pazartesi çün;i akşamına kadar maket ve projeler Kültür Bakanlıpı Yüksek öğretim Genel Direktörlüğüne teslim edilmiş buiunmalıdır. 6 Maketler en az 1/50 bü^iiklü&ünde olacaktır. 7 Projeler anıtın nihaî şekli hakkmda tam bir fikir verecek vuzuhta olmalıdır. 8 Anıtın Erzunımda çıkan granit nevi taslardan yapılması esas itibarile »ayanı arzu ise de bu cihet heykeltraşlann yüksek takdirine bırakılmıştır. 9 Proje ve maketler Güze' San'atlar Akademisinde Türk ve yabancı san'atkârlardan teşkil ol'inacak jüri heyetince tetkik edi Ierek birinciye 1000 bin, ikinciye 500 beş yüz lira verilecektir. 10 Anıtın dikileceği mah^llin niverman haritasile o mahalde yapılacak binalann fotojjraflaı ve Erzurum tasının cinsleri Kültür Bakanhğı Yüksek öğretim G^nel Direktörlüğünde görülebilir. «2007» (197) C/M'IT HAKl'KAT;1 1 Ankarada yeni rnşa edilen istasyon binası yolcu holünün karçılıklı iki yan duvarlarında yapılacak yağlıboya resimler için bir müsabaka açılmıştır. 2 Müsabakaya girecek resimler; ttrval üzerine yağlıboya, eskis ha lindc 1/10 mikvasmda olacaktır. 3 Müsabakava girecek resimler Nafıa Vekâletinin tayin edeceği bir jüri hevetince tetkik edilecektir. 4 Müsabakava girecek resimlerin nihayet 20/7/1937 tarihine kadar Ankarada Devlet Demiryolları Umumî Müdürlüğüne makbuz mukabili teslim edilmis olması şarttır. Bu tarihten sonra gelecek resimler müsabakaya kabul edilmez. 5 Her resim altına san'atkâr tarafından bir rumuz konacak ve aynca mühürlü bir zarfla rumuz sabibinin adresi ve ismi yazılarak gönderilecektir. 6 Idarece verilen plân üzerinde her takım eserin mahalline vaz'ı sı rası gösterildiği gibi ayni numaralar takımı teşkil eden resimler üzerine de konacaktır. 7 Müsabakavı kazanacak üç takım eserden sırasile: Birinciye 1000 lira İkinciye 750 » Üçjmcüye 500 » mükâfat verilecektir. 8 İstekliler müsabakaya gönderîlecek resimlerin evsafı, mevzuu sairesi hakkmdaki sartname ile bu resimlerm yolcu binasında konulacak mahalline aid plânlan Haydarpaşa Birinci. Sirkeci Dokuzuncu, İzmir Sekizinci îşletme Müdürlüklerinden ve Ankarada D. D. Yolları Yol dairesinden parasız olarak alabilirler. 9 Fazla tafsilât almak ve yapılacak eserlerin konulacak mahallerini yerinde görmek istiyenlerin Ankarada D. Demiryolları U. Müdürlüğüne müracaatleri. «785» (1842) Muhammen bedeli 1686 lira olan muhtelif kalınlıkta 1250 X 2050 eb'adm ' da 650 aded kontraplâk 29/4/937 perşembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafırıdan açık eksiltme ile satın alına caktır. Bu ise girmek istiyenlerin 126 lira 45 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameîer Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2073) Ankara Vilâyetînden: Muhammen Muvakkat C İN St bedeli teminat Pantograf, Dingraf, Tecessümat Burgusu, Kompas, Planimetre 3953 , 296.48 H 326 Mingale, Perger takımı Tripil. Desimetre, Cetvel Gönye, Mikyası hendesi, Çelik Şerıd, 2645,25 193.39 Resim Tahtave Masası, Gude 267 Barometre. İgrumetre, Lup, Prizma, Parağma Makinesi, Çengel, Grif, Numrotaj Çekici 1873 140.48 1 Orman işletme işlerinde kullanılacak olan cinsi, miktarı, muham men bedel. muvakkat teminatı yukarıda yazılı bulunan alât ve edevat kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltme 27 nisan 937 salı günü saat 15 te Ankarada Hal arkasmda Tenekeciler sokağında Bolupalas binasında Orman Amenajman Üçüncü Grup Başmühendisliği dairesinde yapılacaktır. 3 Eksiltme her bir parti için ayrı ayrı olmakla beraber bir kısım eşya için kalem üzerinden yapılabilecektir. Fazla tafsilât şartnamelerde vardır. İstekliler sartname, miktar ve fennî listeleri ayni binada Orman Amenajman Beşinci Grup Basmühendisliğinden parasız alabilirler. 4 Teklif mektubları 2490 numarah kanunda ve şartnamelerde yazılı evrak ile eksiltme günü olan 27 nisan 937 salı günü saat 14 e kadar sıra numarah makbuz mukabilinde Üçüncü Grup Mühendisliğine verilecek veya gdnderilecektir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «879» (2005) Aded I 79 İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: ın Akhisar .Beledîyeşîncferi: 1 Akhisar kazası için Bandırma Kapıdağı parkesi evsafmdan 60,000 aded parke taşı kapalı zarf usulıle eksiltmiye konulmuştur. 2 Fennî sartname Bandırma, İzmir ve Akhisar Belediyelerinde görülebilir. 3 İhale 19/4/1937 pazartesi günü saat 16 da icra edilecektir. 4 İsteklilerin keşif bedelmin % 7,5 olan 450 lirayı teminat olarak yatıracaklardır. (1903) Posta nakil vasıtaları için ahnacak 3100 kilo benzin açık eksiltmiye k < nulmuştur. Eksiltme 20/4/1937 salı günü saat 15 te îstanbul Yenipostane binası birinci katta İst. P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alun Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 930 lira, muvakat teminat 69 lira 75 kuruştur. Tali lerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlannı yatırmak üzere ek siltme gün ve saatinden evvel mezkur Müdürlük idarî kalemine müracaat leri. (1912) 4 Sıvas Bayındnrlık Direktörlüğünden: Üsküdar Mıntakası Tahsilât Müdürlüğünden: Göztepe Göztepe mahallesinin eski Çukurçeşme yeni Kadirağa sokağmda kâin eski 10 11 veni 11 11 savılı ev mutasamfı binbaşı Tahsinin 608 lira 47 kuruş borcundan dolayı mahalli mezkur müzayedeye vazedümiştir. îhalei evveliyesi 30/4/1937 cuma günü saat 14 te icra kılmacağından talib olanlann % 7,5 pey akçelerile birlıkte Kadıköy kazası idare heyetine müracaatleri. (1953) Zayi İstanbul Deniz Ticaret mü dürlüğü fen şubesinden aldığım 167 numarah dördüncü smıf motörcü hüviyet cüzdamm zayi olmuştur. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. Üsküdar: Sabahaddin Su Sıvasta yapılacak olan 28493 lira 53 kuruş keşif bedelli Vali evi 15/4/, 1937 perşembe günü saat 14 te Vilâyet Daimî Encümeninde ihale edilmek \ üzere 24/3/1937 den itibaren kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. • Muvakkat teminat 2137 liradır. Proje, keşif ve şartnamesi her zaman Savas Nafıa dairesinde görülebilir. Eksiltmive girebilmek icin isteklilerin müteah. hidlik vesikasını ibraz ve bir taahhüdde en az 15,000 liralık bina ve buna : mümasil inşaatın iyi bir surette yapmıs olduklannı isbat etmeleri şarttır.] Talibler teklif melrtublarım 15/4/1937 perşembe günü saat 13 e kadar] Daimî Encümene vermeleri lâzımdtr. (1747) Hariciye Vekâletinden: Hariciye Vekâletinde münhal fransızca daktiloluk için bilimtihan iki bayan ahnacaktır. Muvaffak olanlara imtihan neticesinde gösterecekleri liyakate göre dolgun ücret verilecektir. İstenografi bilenler tercih edilecektir. Talib olanlann, imtihanları vapılmak üzere İstanbul Anadolu Ajansma müracaatleri «864» (1982) İstanbul Gayrimübadi ller Ko misyonundan: D. Nc 4993 5136 49 Semti ve mahallesi Tarabya Kuruçeşme Beyazıd Tavşantaşı Sokağı Bostan E. Mahalle Y. Kuruçeşme Mahallen Alaybeyi Kalaycı Emlak No. Cinsi ve hissesi KUMBARA TARLADR E: 23 Y. 3 Ahşab hane ve bahE. 30 Y . çenin 1/2 hissesi Bahçeli ahşab ha Hisseye göre muhammen K. 420 Açık arturma 1000 Kapalı zarf 40 39 nenin 1/2 hissesi Sırmakeş hanı al500 Açık arttırma tında kârgir dükkânm 1/2 hissesi Odanm 25/192 hissesi Üstünde odası olan dükkân Kârgir dükkân ve 150 » 8599 220 6274 Galata Yenicami Kumkapı Muhsinehatun Beyoğlu Asmalımescid Kurşunlu hanm üst katında Kömürcü E. Caddeikebir Y. Istiklâl cad. 12 E. 21 Y. 23 E. 246246 Mü. Y. 198198/1 1300 Kapalı zarf 3000 » bodrum mahallinin 180/3360 veüstündeki apartımanm 72/3360 hissesi 79 metro arsa Ahşab baraka 2071 5287 8601 7250 5072 5071 8371 Eyüb Nişancımustafapaşa Kocamustafapaşa Bostancı Çatalçeşmc Bebek Alipaşa mahallesi Heybeliada Heybeliada Burgazada Değirmen Alifakih cad. Çatalçeşme E. Yenimahalle Y. Bebekbagı Meydan Meydan E. Kızıltoprak Y. Mehtab E. 2 E. 471 Y. 419 No.taj: 421 E. 15 Mü. 50 Açık arttırma 50 40 70 50 50 130 » » » » » » 115 metro arsanın 1/3 hissesi Harita: 60 E. 1921 919 metro iki arsanın 1 /3 hissesi 14 42,50 metro arsanın 1/2 hissesi Y. 8 Ada: 60 36 metro arsanın Parsel: 2 3/2 hissesi E. 11113 803,50 metro arsanın 1 /2 hissesi Yukanda evsafı yazılı gayrîmentull er on gün müddetle satışa çıkanlmışhr. Ihaleleri 28/4/937 tarihine düşen çarşamba günü saat 14 tedir. Sahş münhasıran gayrimübadil bonosiledir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle