09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 14 Nisan 1937 Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder D ü n y a d a m e v c u d k r e m l e r i n e n nefisleri, e n s ı h h i l e r i d i r . N a z i k cildli k a d ı n l a n n h a y a t a r k a d a ş ı d ı r . İ h t i y a r l a r ı g e n c l e ş t i r i r v e g e n c l e r i g ü z e l l e s t i r i r . İ n s a n a e b e d î b i r t a r a v e t v e r e n H A S A N a c ı b a d e m y a ğ i l e yağsız g ü n d ü z v e y a r ı m y a ğ l ı g e c e k r e m l e r i n i u n u t m a y ı n ı z . K u t u s u 50, t ü p h a l i n d e 20. T ü r k i y e d e y a p ı l ı p t a A v r u p a e t i k e t i y a p ı ş t ı r ı l a n v e halkı aldatan kremlere vesair ı t n y a t a aldanmayınız. H A S A N ismine v e m a r k a s ı n a dikkat ediniz. H A S A N D E P O S U : İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ. HASAN Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız lcar ve yarım yağlı gece KREMLERİ SAYESİNDE |Ismaii Hami Danişmend, Reşad Nuri Güntekin, Dr. Ali Süha Delilbaşı. Nurullah Ataç| taraflarından tertib edilip üç senedenberi büyük itina ile basılmakta olan ve 2200 sahife, 2700 resim, 5 0 tablo, 720 Lâtin savını ihtiva etmekte olan Profesör K. Kömürcan'ın Amelî ve tatbikî kambiyo Kr. 35 Yeni muhasebe usulu 122,50 Ticarî malumat ve bankacılık 105 Iktısad ilmi 87,50 Iktısas muhasebelerl (şirket, sanayi, ziraat, banka) 175 Ticarî ve mali hesab 1 inci kısım 70 Zıhnî hesab kaideleri 20 Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 Yeni hesabı ticarî (mufassal eser) 200 Malî cebir (istikraz ve sigorta h e sablan) 100 Başlıca satış yeri: îkbal Kitabevi BU KOLAY ve YENİ TEDBİR KILAVUZU BUYUKDictionnaire lllustre Grand Français Turc adlı 3 cildlik büyük Fransızca Türkçe lugatin ismail Hami Danişmendin esaslı tetkiklerile meydana gelen Fransızca Türkçe Resimli 7, Y A Ş I N I Z D A GÖRÜNEBİLİRSİNİZ 30 yaşından sonra, 100 kadmda 99 u hemen yarı ölmüş beslenmemiş cildleri vardır. Buruşukluklar, solmuş tenler, zayıflamış yüz adaleleri, sarkık yanaklar... Bu halin bazı alâmetleridir. Ademi iktidar, gevşekliği, Dermansızlık, Vücut v Dimağın e yorgunluğunda pek müessir Ve emin bir ilâçtır. 3 üncü cildi çıkmıştır 1 Fransızcada kullanılan Lâtin vesair dillerdeki savları, 2 Türk Dili Araştırma Kurumumra kabul ettiği yeni türkçe kelimelerin fransızcadaki tam karsılıklarını, 3 Fransızca kıyasî ve gayrikıyasî fiillerin tasrif şekilleri ve tercümelerini, 4 Tarihî ve coğrafî Türk adlarının fransızca daki değişik şekillerini ihtiva e den bu üçüncü cild, birinci ve ikinci cildler kadar ehemmiyetli ve değerlidir. Birinci ve ikinci cildlerin her biri dörder, üçüncü cild 4,5 liradır. Her üç cild takım halinde 12,5 liradır. KANAAT KİTABEV1 Kutusu 2 0 0 kuruş BEŞİR KEMAL MAHMUT CEVAT Eczanesi Sirkeci Vıyana Üniversitesi profesörü Dr. Stejskal, kadınları gencleştirmek için yeni bir tedbir keşfediyor. 40 50 yaşlarmda binlerce kadm, bu sayede hemen bir genc kızmkine müşabih bir cild ve bir ten temin etmeğe muvaffak olmuştur. Bahçe meraklılarına Aradığımz her nevi ve nadide fidanlar kaplar içinde Ortaköyde Ankara bahçesinde bulabilirsiniz. Vasil Satılık Duba Akay Işletmesi Müdürlüğünden: Halıcde Pıripaşa ile CamiaLtında idaremizin malı bulunan ve su kesiminden 30 santim yukansına kadar bakır kaplı muhtelif eb'adda 8 ağac duba açık arttırma ile saiılıktır. Bu dubaların bir tanesine veya bir kaçuıa da pey sürülebilir. Arttırma 20 nisan 937 günü Akay Şefler Encümeninde saat 15 te başhyarak 16 da ihalesı yapılacağından talibflerrn şartnameyi görmek üzere İşletme Şefliğine ve °c 7,50 güvenme ve arttırma paralarile o gün Encümene gelmeleri. (1980) En çok begenilen Muharrirlerin En güzel romanları: Cahtd : Adam Sârfafî 50, İhtiyat Zabiti 50, Cephe Gerisi 60, Gurbet Yolcusu 75, Kır Çiçeği 75, Dünkülerin Romanı 75, Patron 100 kuruş. Peyami Safa : Cumbadan Rumbaya 125 Kr. Mahmud Yesari: Bağrıyanık Ömer 50, Aşk Yanşı 50, Kanlı Sır 100 Kr. Resad Nuri Anadolu Notları 50 Kr. Abidin Daver Bir Mülâzimin Romanı 100 Kr.| Valâ Nureddin Öldüren Kim 70 Kr. Halid Fahri LAMARTİN'den tercüme Rafael 100, Grazİella 75 Kr. Ruşen Esref DOSTOYEVSKİ'den tercüme: Beyaz Geceler 75 Kr. Servet ANATOL FRANS'tan tercüYasarioğlu : me: Beyaz Taş Üzerinde 50 Kr.| F. Osman ve KLOD ANE'den tercüme: F. Varal : Genc Rus Kızı Arian 50 Kr. Faruk Nafiz Yıldız Yağmuru 100 Kr. Çamlıbel Sadri Ethem : İmparatoriçe ve Saray 30, Bir Vagon Penceresinden 50, Bacayı Indir Bacayı Kaldır. 50 Silindir Şapka Giyen Köylü 50 Kr. KANAAT KiTABEVi Bürhan Cild için bu yeni unsurda, genc hayvanlardan istıhsal edihniş Biocel vardır. Cild hüceyratını Cfltılandıran bir cevherdir. Bu Biocel cevheri şimdi pembe rengindeki Tokalon kreminin terkıbine karıştırılmıştır. Yal nız bir geca aariında cildinizi canlandıracak ve gencleştirecektir. KANZUK SAÇ EKSİRİ Güzelim; bilâfasıla sizi kemali hayretle seyrediyorum. Teniniz şayanı hayrettir. Niçin dünkü sualime müsbet bir cevab vermiyorsunuz. Bir aya kadar evlenebiliriz. Terkibinde cildin yegâne nnsuru olan Biocel cevheri bulunan PEMBE RENGİNDEKİ Tokalon kremini gece yatmazdan evvel kullanınız ve B E Y A Z RENGİNDEKİ yağsız Tokalon kremini sabah kullanınız. Pembe rengindeki krem, cild için gayet besleyicidir. Fakat beyaz rengindeki yağsız krem, gündüz için en güzel kremdir. Cild icin mükemmel bir unsur olduktan başka pudrayı görünmez ve son derece yapışkan kılar. Hemen tecrübesine başlayınız, son derece memnun kalacaksınız. KOMOJEN Saçlann köklerini kuvvetlendirir. Dökühnesini keser. Kepekleri ta mamen giderir ve büyüme kabili yetini arürarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kııllanışı kolay bir saç eksiridir. îngiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu Istanbul Kars Valiliğinden: Kağızman kasabasma 4 kilometre mesafedeki pınardan font borularla isale ve tevzi edilecek içme suyu inşaatı «21685 97» lira bedeli keşifle kapalı zarf usulile «45» gün müddetle münakasaya konulmuştur. 1 İhale 12/5/937 tarihine musadıf çarşamba günü saat 15 te Kars Vilâyeti Encümenince yapılacaktır. 2 İnşaat bir kül halinde münakasaya konulduğu gibi inşaat yerinde boru ve malzeme teslımi ve boru keşif imalât icrası işleri de ayrıca mevkii münakasadadır. Her üç şıkka yapılacak teklif kabul edilecek yalnız bu şık ların intıhabı hususunda Encümen muhtar kalacaktır. 3 İnşaatın heyeti umumivesinin keşfi «21685 97» lira olup teminatı «1626.44» liradır. Boru ve malzeme teslimi işi keşfi «8913.96» lira olup teminatı «668 54» liradır. 4 Boru keşfi ve imalâtın icrası işinin keşfi «12772.01» lira olup temi natı 957.90 liradır. İnşaatın istinat ettiği keşif, tahlili fiat, plânlar, münakasa ve fennî şart name, Bayındırlık işleri genel şartnamesi «100» kuruş mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 5 İstekli olanlar teklif mektublarile teminat makbuzlarını ehliyet vesikalarmı ve Ticaret Odası kayid varakalarını mühürlü bir zarfa koyarak yukarıda yazüı saatten bir saat evveline kadar Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ve teklif mektublarmda bütün inşaat evrakını okuyup kabul ettiklerini yazmaları lâzımdır. (2043) Keşan Belediye Riyasetinden: Keşan kasabasmm mevcud plânma göre yaptırılacak elektrik tesisatı projesi 1 nisan 1937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapah eksiltmiye konmuştur. İsteklilerin Keşan Belediye Encümenine müracaatleri. (1901) PARANIZ TAİZ i\ SURETILE 6IZİM IÇIM MUSUSÎ ŞARTlAPlMfZ OiŞELERiMİZDtN MALÛMAT A L I N I Z NEDVİN 5uzluK,baş ve yarım başa§ Erzurum Valiliğinden: 1 3 mayıs 937 pazartesi günü saat on beşte Erzurum Vilâyeti Daimî Encümen odasmda elli yedi bin iki yüz otuz lira seksen dokuz kuruş keşif bedelli cild ve zühreviye hastanesi inşaatının kapah zarf usulile ihalesi yapılacaktır. 2 Bu işe aid keşif evrakile diğer teferrüatı Ankara, İstanbul, Erzurum Nafıa Müdürlüklerinde görülebilir. 3 Muvakkat teminat miktarı dört bin yüz on iki liradır. 4 Istekliler Nafıa Vekâletinden aldıkları ehliyet vesıkasile 937 senesine mahsus ticaret vesikasmı ihtiva etmek şartile iki bin dört yüz doksan sayılı arttırma ve eksiltme kanununun otuz sekizinci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını üç mayıs 937 pazartesi saat on dörde kadar Vılâyet Daimî Encümen Riyasetine vermeleri şarttır. Posta daki gecıkmesi kabul edilemez. (2044) 5iniraSrıları3asabF öksiiriiKler,a5abî zayıflıK,uyKu UOLANT^E BANk' ÜNİ2 iSTANfcUL PALAS A l A L E M C i H A N bütım rahatsılıKları ^LdBrir. rısı,baş dönmesiabsygmlıKj carpınîı, ve sinirdBn Lleri gelen
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle