12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİyKT 14 Nisan 1937 GUNUN BULMACASI 2 1 2 3 4 5 f» 7 8 9 10 3 4 5 Yeni Bir Cild Yaratınızî 1 • • • • !• • • • 8 9 10 • • ROMATiZMA PiMANOL • • ile derhal geçer. Uşümekten, bel, diz ve arkaya giren ağrılan hemen keser 1 •• •a • Türk kadınının ilk ev ve elişleri Gazetesi • ilk sayısı 15 Nisan Perşembe günü a • I k Soldan sağa: 1 Kaybettiğimiz büyük şair, harikulâde adartı. 2 Haklıyı haksızı ayıran kuvvet, İran dilinde «iyl>. 3 Tarik, büyük beygir. 4 Bir ırk, herşey onun içine kofeur. 5 Hallk. 6 İlk insan, bir emir. 7 Istirahat zamanı, üye. 8 Cesed, bir renk. 9 Nehir sandalı, «amelî» nin afcsi. 10 İnsam idare eden kuvvet. Yukarıdan aşağıya: . 1 Asıl ve esası olmıyan şeyler, nota r Fransada bir nehir, çiftlik hayvana ından bir kısmı. 3 Bir malın esas sermayesi, nota. 4 Vilâyet, sebeb. 5 Hile yuva, 6 Karşüaştınp denkleştirme, sporculann «yaşa!» sı. 7 Çocuğa bakan hizmetçi, bir emir. 8 Ebeveyn, gecenin ışıklı süsü. 9 Kurnaz, bakış. 10 Uyandırmak, birbirile yarışa çıkanîar. Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Başka kremler içinde cildi yanmya malak tamir edenler bulunabilir, K R E M V E N Ü S ise cildi tamir etmekle kalmaz, uzun müddet kullanıldığı takdirde cüd bizzat yarabr.... Bu yepyeni cild, yep yeni bir kadın demektir. K R E M V E NÜS'ün karikulâde terkib ve tesiri ka bili inkar degildir. V E N Ü S M Ü S T A H Z A R A T I kullananlar ve münev verlerimiz bunu pek iyi bilir. Muhterem halkımızın masa başmda frenkçeden basmakahp alınan göz boyayıcı uydurma reklâmlara inanmamalannı ve K R E M VENÜS'ten şaşmamalannı ciddiyetle tavsiye ederiz. ^^^m 40 sayfa 1 büyük elişleri Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: Ziraat Bankası Burdurörnekleri paftası Şubesinden: Koyulhisarda yapılacak olan tam devreli ve beş smıflı ve 14284 lira 42 kuruş keşif bedelli ilk mekteb inşaatı 15/4/1937 perşembe günü saat 14 te Sıvas Daimî Encümeninde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 24/3/1937 gününden itibaren eksiltmiye konulmuştur. Muvakkat teminat 1071 lira 33 kuruştur. Proje, keşif ve şartnamesi her zaman Sıvas Nafıa dairesinde görülebilir. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikası ibraz veya bir teahhüdde en az 10,000 liralık bina ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yapmış olduklarmı isbat etmeleri şarttır. Talibler teklif mektublarını 15/ 4/1937 perşembe günü saat on üçe kadar Daimî Encümene vermeleri lâ zımdır. (1748) H ^^fl| ^fl^tf Tür k kadın ve yetişkin kızlanmn büyük ihtiyaclarını karşılayacak ve işlerine pek çok yarıyacak olan bu gazetenin bir kere ^J^^^ görülmesİDİ bararetle tavsiye ederiz. M^f «Evliya Zade Nureddin mlles sesesi istanbul » Keşan As. hukuk mahkemesinden: Keşanın Kelçavuş köyünden Arif oğlu Recebin müddeaaleyha ayni köy den Ali kızı Emine aleyhinde ıkame eylediği boşanma davasının icra kılınan muhakemesinde tarafeynin boşanmalanna ve müddeaaleyha Eminenin bir sene müddetle evlenememesine dair müddei Receb tarafından istihsal olunan 4/11/935 tarih ve 162 numaralı karar müddeaaleyha Eminenin hayat ve mematı meçhul bulunduğu mübaşirin ve karyesi heyeti ihtiyariyesinin meşru hatmdan anlaşılmasına binaen tebli ğatı kanuniye ifa kılmamamış ve hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 144 üncü maddeleri ahkâmma tevfikan ilânen tebligat icrası karargir olup ve kararı mezkur aleyhine ilânın ferdası gününden itibaren bir ay zarfmda mahkumunaleyhin hakkı kanunisini isti mal eylemesi, aksi takdirde kesbi katiyet edeceğinden olveçhile tebliğ ma kamına kaim olmak üzere hükmü mezkur divanhaneye talik edilmiş olmakla keyfiyet ilân olunur. (31808) Miktarı Parçası Cinsi İli Köyü Borclunun ismi Dekar/M/M 15 Tarla Burdur Çendik Üçdibek M. Alay Bay J 142/584 oğlu Bay Ethem Burdurun Üçdibek mahallesinden Alay Bay oğlu Bay Ethemin Ziraat Bankasma olan borclarının ödenmemesinden dolayı miktar ve cinsi yukarıda yazılı Bankaya birinci sıra ve birinci derecede ipotekli gayrimenkulleri açık arttırma suretile Ziraat Bankası kanununa tevfikan müzayedeye çıkarılmıştır. 21/5/1937 cuma günü saat 15 te birinci ihalesi yapılacaktır. İhalenin borçlulara tebliğinden 15 gün sonra kafî ihalesi yapılacaktır. Mezad kaimesi ve şartnamesi Burdur Ziraat Bankasındadır. Talib olanların (ON BEŞ) lira depozito akçesile Burdur Ziraat Bankasma müracaatleri ilân olunur. (2075) l 100 den fazla klişe ile yalnız 15 kuruş. Baba Nakkaş Vakıf Kaymakamlığmdan: C İN Sİ Dönümü îhale günü Saati Nakkaş köyünde hark altı ve 600 29 nisan 937 14 hark üstü ve köy altı çayırlaperşembe rının 937 senesi otu Nakkaş vakıf çayırlarmm 937 senesi otları 29 nisan 937 perşembe günü ihale edileceğinden istiyenlerin o gün Çatalca Vakıflar Memurluğuna müracaatleri ilân olunur. (1990) İnhisarlar Umıım Miidürlüâünden S t P AİR İ ŞIBİKİTI 2 İ c A DİBİK A'BİAİB 3 PİA LİAİMİAİR B B İ 4 |AİB AİBİAİMİAİZ İ S b |H E S H S E B İ L B 6 İİT •Islu • B|Y •İY 7 • 9 HİAİR I KİA • İE 8 A KİA RİA T • R A M S C A L İ • İ S E D E 10 I L I K •İL AİTİ1İN 1 I. Yaprak Tütün Bakımevi pencerelerine takılmak üzere 2 numarah örneği mucibince 697 m2 tel kafes pazarlıkla satm alınacaktır. II. Pazarlık, 15/IV/1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 16 da Kabalaşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. IV. isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Kornisyona gelmeleri ilân olunur. (2001) I İdaremizin Çamaltı Tuzlasından veya Foça ambarmdan şartnamesi mucibince Karadeniz, Akdeniz, Adalar ve Marmara denizi sahillerinde ve İstanbulda kâin tuz ambarlarına «43,000» ton tuzun nakli pazar lık usulile eksiltmiye konulmuştur. II Pazarlık 29/IV/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı • lacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (2076) j Belgrad Ormanı İşletme Dîrektörlüğünden: 1 Belgrad ormanınm muhtelif yerlerinde istif edilmiş olarak mevcud bulunan «30,860» kental karışık «Meşe, kayın, gürgen, kestane» odun pazarlıkla satılığa çıkarılmıştır. Muhammen fiatı beher kentalı «25» kuruştur. Bu hesab üzerine teminatı «578» liradır. 2 îhale, 15/4/1937 perşembe günü saat 14 te tstanbul Orman Direktörlüğü dairesindeki Komisyonda yapılacak, verilecek bedel muvafık gö rüldüğü takdirde talibine kat'î ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek is tiyenlerin hergün İstanbul Orman Direktörlüğüne, odunları görmek istiyenlerin de Bahçeköyündeki İşletme Direktörlüğüne müracaat eylemeleri lâzımdır. 3 Arttırmıva girmek istiyenler muvakkat teminatı yatırdıklannı nakten veya resmî makbuzla ve «2490» sayılı kanunda tayin olunan evsafı da haiz olduklarmı isbat edeceklerdir. (1778) tst. Borsası 13/4/937 P A B A L A B Satıs Alıs 622. Sterlin 622. Dolar 126. 123. 113. Frank 109. 125. Liret 120. 84. Belcika Fr. 80. 18. 22. Drahmi 565. İsvicre Fr. 575. 20. 23. Leva 63. Florin 66. 70. 75. Kron Cek 21. Silin Avusturya 23. 25. Mark 28. 20. 22.50 Zloti 21. 24. Pengo 12. 14. Ley 48. 52. Dinar 30. 32. Kron tsvec 1041. 1042. Altın 250. 252. Banknot Ç E K , E R Acılıs Kapams 620. Lonrda 620.75 NewİTork 0.7912 0.7905 Paris 17.725 17.71 Milâno 15.035 15.0140 Brüksel 4.6940 4.6882 Atina 88.1450 88.0386 Cenevre 3.4735 3.4694 Sofya 64.1935 64.1160 1.4450 Amsterd. 1.4436 22.6612 Prajr 22.6340 . 4.2225 Viyana 4.2175 11.4275 11.4136 Madrid 1.9675 Berlin 1.9660 4.1630 Varşova 4.1575 3.9920 Budapeste 3.9875 107.58 Bükres 107.45 34.5967 34.5550 Beterad 2.7650 Yokohama 2.7618 24.02 Moskova 24.05 Stokholm 3.1250 3.1286 E S HA M Kapams Acıhs Anadolu Sm. % 60 pesin 23.70 23.75 İSTİKRAZLAR Acıhs Kapams Türk borcn I Pesin 1 Vadeli 20.45 20.55 ?H Peşin 20.075 20.075 II Vadeli 19.975 20.075 m Pesin 20. 20. 95. Sıvas Erzurum I 95. T A H V İ L Â T Kapams Acıhs Anadolu I Vadeli 40. 40. n Vadeli 40. 40. Mümessil Vadeli 44.85 44.85 I Beyoğlu Vakıflar Direktörliigü İlânları | Satıhk Mahluller Muhammen değer Lira Kr. 1260 00 Büyükderede Hacet sokağmda 13 No.lı 3 oda ve mutfak ve bahçeyi müştemil evin tamamı. 354 20 Firuzağa mahallesimn Taktaki yokuşunda 11, 13 No.lı 131 metre 20 santim arsanm tamamı. 87 60 Bdyükderede Çivici sokağmda 5/11No.lı ahşab iki odalı hanenin tamamı. 56 50 Hüsevinağa mahallesinde Ziba sokağında 61/47 No.lı 25 metre elli santim arsanm tamamı. 216 09 Yeniköy Ayanikola mahallesinin Köybaşı caddesinde 145/190, 127/192 No.lı arsaların yedide üç payı. Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetlerine satışı peşin para ile 30 mart 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. İhalesi 14 nisan 937 çarşamba günü saat 15 te Komisyonda yapılacaktır. Yüzde yedi buçuk pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Mahlulât Kalemine gelmeleri. (1759) Otübüs ve trenden iner inmez ısrarla EMEK otelini arayınız. Her türlü konfor, temizlik ve mutedil fiat. Aileler için ayrı yerler Akşehir sulh hukuk hâkimliğinden: Akşehırm Hacıkuşçu mahallesinde oturan Hindioğlu İbrahim mahdumu Mehmed Ağa karısı Refiamn 1/3/937 tarihinde ölmüş olup terekesine mah kememizce vaziyed edilip resmen idare edilmektedir. Mirasçıları meçhul balunduğundan mirasçıların veya musüehlerin işbu lân tarihinden itibaren üç ay zarfında sıfatlannı bildirmeleri kanunu mede ninin 534 üncü maddesi mucibince usulen ilân olunur. (31807) Emek Oteli Kırklarelinde Betonarme köprü inşaatı Nafıa Vekâletinden: 19/4/937 tarihli pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında 34,000 lira keşif bedelli Sinob Vilâyetinde Sinob Ayancık yolunda betonarme Karasu köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 170 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. Muvakkat teminat 2550 liradır. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yol ve köprü inşaatı. yaptıklarına dair müteahhidlik vesikasmı ibraz etmeleri meşruttur. Teklif mektublarının 19/4/937 pazartesi günü saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lâzımdır. «767» (1792) Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hâkimliğinden: Krymet ve Cemilin müştereken mutasarrıf oldukları Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinin Eczacıbaşı sokağmda eski 9/19 yeni 25, 25/1 27 No. lı iki dükkânı müştemil ve 6900 lira muhammen kıymetli apartımanm tamamı şüyuun izalesi için açık arttırmıya konulduğundan 17/5/937 pazartesi günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mahkemesi başyazğanlığınca müzayede ile açık arttırmıya konulmuştur. Arttırma bedeli oranlanan bedelin yüzde yetmiş beşini bulursa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde on beşinci günü gelen 1/6/937 salı günü saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en çok arttırana ihale edilecektir. SVECiA demek isveç'in en iyi SuT MAKiNESi demektir. . İSTANBUL. Telarof GALATA. ZIRA T *#/. PERSEMBE PAZAHl 61 İstanbul • Telefoo • 41106 1 Gayrimenkulün evsafı mahkeme başkâtibi nezdindeki 937/16 No. lı dosyada yazılı olduğundan anlamak isti yenler orada okuyabilirler. 2 İhaleye kadar birikmiş maliye, belediye vergileri, vakıf icaresi, tellâliye ve 20 senelik evkaf taviz bedeli müşeriye aiddir. 3 Arttırmıya girmek istiyenler muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi veya ulusal bir bankanm teminat mektubunu getirme OPERATÖR leri şarttır. 4 Arttırma bedeli ihaleden itibaren ,redi gün içinde mahkeme kasasına yaCerrahî hastalıklar ve sinir ırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozu cerrahisi mütehassısı larak farkı fiat, zarar ve ziyan, faiz büâCağaloğlu C. H. Partisi Merkezi karşısında Zorlu apartıman No. 16 hüküm kendisinden alınacaktır. İSPARTADA Pazardan maada hergün saat 2 den 5 2004 No. lı icra ve iflâs kanunu Sebat Kütübhanesi Yunus 6 ya kadar hasta kabul eder. nun 126 ncı maddesine tevfikan gayrioğlu Lutfi Telefon 23289 menkul üzerindeki ipotek sahibi ala .Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün caklılarla diğer alâkadarlar gayrimenZayi Evkaftan almakta olduğum kul üzerindeki haklarını, hususile faiz mekteb kitabları, kırtasiye, gazete maaş tatbik mührümü zayi ettim. Hük ve masrafa dair olan iddialarmı ispat ve mecmualarm tevzi yeridir. mü yoktur. çin ilân gününden itibaren yirmi gün Zayi Beşiktaş Askerlik şubesinden Merhum Mehmed zevcesi Ayşe çinde evrakı müsbitelerile birlikte saaldığım terhis tezkeremi zayi ettim. :ış meımıruna müracaat etmelidir. Aksi Hükmü yoktur. takdirde hakları tapu kütüğile sabit ol322 tevellüdlü Saim oğlu Ismail Kara mıyanlar satış parasmın paylaşmasın Dermatolog, Venerolog dan haric kalırlar. Beyojrlu, Ingıliz Sefareti 6 Şartname mahkeme divanhane karsısı 26 sihde herkesin görebileceği yere asıl mıştır. Fazla malumat almak istiyenleSahto ve Başmuharrtri: Yuntu Nadi rin 937/16 sayısile baş>'azğanlığa müra:aatleri ilân olunur. Omumi neşrtt/at} idare eden Yaz\ 7 Kıymet hissesi 1200 liraya birinci Müdüru: Hikmet Münif derecede Emniyet Sandığma ve 6500 Eczanelerden arazınız. liraya Hatice Handana ipoteklidir. CumKunvet matbaan Aydm sulh hukuk mahkemesinden: Aydında kahveci Mehmed tarafından göz doktoru Arif ve refikası aleyhlerine ikame olunan, taksim olmıyan arsanın satılmak suretile şüyuun izalesine îl/1/937 tarihinde karar verilmiş ve hissedarlardan Talât karısı Feride üe Şevketin ikametgâhları meçhul bulunduğundan tebligat makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (31803) Dr. Cemil Şerif Baydur İHTİYARLIK Peşinizden Geliyor* ONA KARŞI Hazırlıklı Davranınizt Dr. HAZIM PEKiN KARDOL Sinir zaffiyetine fevkalâde bir ilâc 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle