16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHTJRIYET OKUYUCULARIMIZ Beşiktaşta oturan karilerimizden kumusyoncu Bekır Âbad imzasile aldığımız mektubda denıliyor ki: «Gumrük muamelâtı nın ıslahını ve ışlerin daha sürat ve sü huletle yurumesıni temin igm gumrük daireleri Galatada Çinıli Rıhtım hanma taşındı ve i§lerin bir merkezden idaresine başlandı. İstanbul limanmm tabiî vaziyetine göre eskidenberi dahili ve harici işlerimiz için dort gümrük kurulmuş, tüccarlar, acentalar ve nakliye ambarları da bu taksimata Şehrimizdeki müteaddid kuliiblere bir mesele halini almıştır. Galatasaraylılar başta İzmirli Musta uygun bir surette yerleşmişlerdi. Şimdiye mensub amatör güreşçileri çalıştırmak ve kadar işgal edilen gümrük binaları evsaf bunlann hakikî kıymet ve kabiliyetlerinı fa olmak üzere Ahmed Adem, Nuri ve şeraiti haiz plânlar dahilinde vücude Bosud veya Adnanı teklif etmekte, bu getirildikleri halde hiçbir suretle ihtiyaca meydana çıkarmak maksadile tertib ettina mukabil Fenerbahçeliler de Kemal kâfi resmi bir daire şeklini almasma im ğimiz büyük güreş müsabakası, sporcular Halimle Mister Alleni ileri sürmekte kân olmıyan daracık bir binada altı mü İşte şurada otururdu. arasında büyük bir memnuniyet uyandır dirler. dürle yüzlerce memurun istif haline ge Maçka sırtlarım yalıyarak Marmaramıştır. Kemal Halimin son Türkiye birinci tirilmesini ıslahat şeklinde görmek ve gös ya bakan pencerenin yanında, tavandan termek caiz midir? Güreş Organizasyon komitesi güreş liklerinde Fenerbahçe Izmirspor maGümrüklere hergün müracaat eden mal dökülen pembe kadife perdenin dibinde Ierin matlub olan intizam dairesinde ya çını idare ederken ayağına kramp gelip sahiblerinin merkeze aid işleri beyanname ki geniş ve artık boş koltuk. pılması için hazırlıklara başlamıştır. Mü oyunu yarıda terkettiği ve o vakitten havale ettinnekten ibaret olmasına ve Onun bu koltuk gibi boş kalacak ededığer mühim Işlerin ambarlarda, antreposabakalara önümüzdeki pazar günü me beri nadiren hakemlik yaptığı düşünü larda, acenta, banka, Liman idaresi ve sa biyatımızdaki yerini düşüne düşiine loş rasimle başlanacaktır. Müsabakaların ye lecek olursa böyle mühim bir maçın i ire gibi muhtelif müesseselerde cereyan et ve ılık koridoru geçiyor, aralanan bir kadaresini kendisine tevdi etmenin doğru mesine göre, bu gibi muamelelere tâbi gümrini ve saatini bilâhare ilân edeceğız. olamıyacağı şüphesizdir. rük işlerinin yalnız Galata merkezmden i pıdan gölge gibi içeri giriyoruz. Millî güreş takımımıza yeni uzuvlar daresi halinde gerek zaman, gerek mesafe Bir ahiret sükunu içindeyiz. kazandıracak olan bu müsabakalar, ta Karlton, Fransız millî takı ve masraf itibarile elde edüecek kolayiık Bembeyaz ölüm döşeğinde, saçıle, save f aydaların hududlarmı çizmek acaba kamamen Güreş Federasyonunun muraka rnını 5 2 yendi kalile, çizgileri, gölgelerile, bütün maddî bil midir? besi altmda cereyan edecek ve memlekeİtalyanların son dakikada FransızlarMuamelelerlnin yansından fazîası ha ve manevî manasile bembeyaz bir yüz. tin en sahibi salâhiyet hakemleri tarafın la beynelmilel maçlarını yapmaktan vaz ricdeki ellerden geçen gümrük işlerinin bir Karşıda selâm vaziyetinde genc su dan idare olunacaktır. geçmeleri üzerine Fransız idarecileri, noktada toplanıp idaresi müspet bir iş baylar, başlan eğik, sessiz, hareketsiz el mal sahiblerine Millî güreş takımı antrenörü Pellinen İngiliz birinci profesyonel likinin Karl farzedilse de bunun hesabtna nekadarve ne bağlamış yaşlılar. ticede müstehlikler masbu müsabakaları muntazaman takib ve ton takımını Parise davet etmişler ve raflı olacağını düşünmek lâzım değil miOnlar çıkarken odaya başkalan giri millî takıma girebilecek istidadlan tesbit Fransız millî oyuncularından mürekkeb dir? yorlar, ve hep ayni vecd içinde, ayni bir takımla karşılaştırmışlardır. Söylediklerime karşı, Avrupada tek gümedecektir. 1935 senesinde üçüncü kümede, müte rük usulü caridir, bizde de böyle yapılmış huşu içinde ayni derin saygı: Son selâm! Gazetemiz bu müsabakalarda derece Görmüş ve inanmış olduğumuz haki akib senede ikinci kümede birinci çı tır diye kestirme bir cevab verilebilir. Faalan müsabıklara kıymetli bir hatıra kan ve hâlen başta giden Arsenalden iki kat bu işte İstanbul ve Galata gümrük bi katin acısile dolu, ağır ağır salona dönüvereceği gıbi takım itibarile birinci geîen puvan fakla birinci kümenin üçüncüsü nalarından herhangi birini biraz tadille yoruzu umiımi bir merkez haline koymak daha elkulübe de büyük bir kupa hediye edecek vaziyetinde bulunan Karlton takımı, verişliken milyonlara mal olan bu binalaBüyük Hâmid; torunu Bayan Mehlika Ve torzmanun kızile bir arada Kızı, torunlan, yakınlan hep buradarın terkile istifadesiz bir hale getirilmesitir. Pariste 50 bin kişi önünde yaptığı bu lar. Evvelce yazmış olup, ancak yakmla ondraya kadar gitmek. Hatta Başvekil Organizasyon komitesinin dün neşretti maçı 5 2 gibi büyük bir farkla kazan nin hikmeti nedir?» Son zamanlarda pek zayıftı, di rından birkaç kişiye gösterdiği ve nedense Ismet İnönünün son seyahatini duyunca, ğimiz tebliğini, okuyamıyanlar bulunması mağa muvaffak olmuştur. yorlar, adeta gayrimaddî bir hale gel bastırmak istemediği bazı fransızca eser uzun uzun düşünmüş, sonra (ne olurdu ihu'maline mebni bugün tekrar neşrediyo Macaristan: 5 tsviçre: 1 mişti. Hani kınlıverecek diye el siirmek lerini okuyanlar onun bu yazılarını Ra ben de onunla gidebilseydim...) demişti. ruz. Merkezî Avrupa kupası için karşıla Ölümü aklına getirir miydi? cine ayarında buluyorlar. Türkiye şehirlerinin imarında gösterilen ten çekinilen biblolar vardır, işte öyle. Organizasyon komitesinin tebliği şan Macaristan İsviçre takımlarının Umumiyetle halinden çok şikâyet Yiiriirken filân çok müşkülât çekiyor Son eseri? faaliyet maçını 5 1 Macarlar kazanmışlardır. ye kadarşüphesiz ki hiçbir Türkün şimdigormediği derecede büyuktür. du. Fakat buna rağmen yirmi yaşmdaki Cumhuriyet gazetesi Güreş Organizas ediyor, iyi olmadığını söylüyordu. Üç perdelik manzum bir piyesle 25 bin seyirci önünde oynanan bu ma Belediyeler buyuk kulfetlere katlanarak yon komitesinden: gibi genc ve dinc kalmış iradesi ve zekâ meşguldü. Buna evvelâ (Kanuninin vicHâmidin tek vasiyeti çm birinci devresi 2 0 îsviçrelilerin a Avnıpanm dörtbir yanından getirttiği müCumhuriyet gazetesinin tertib ettiği leyhine neticelenmiş,, ikinci devrede tehassıslara plânlar yaptırıyor ve inşaata sı işliyordu. Sanki taze kalan ruhu, tabi dan azabı) ismini vermişti. Fakat bu ismin Son arzusu, vasiyeti? amatör gürej müsabakalanna 18/4/937 Macarlarm yaptıkları üç gole bir golle bu plânlar dairesinde izin veriyor. Fakat, atle mücadele etmek ister gibi yapama uzun olduğu söylenince kısaltmağı ka Vasiyetname bıraktığını zannetmipazar günü başlanacaktır. Müsabaka ye mukabele edebilmişlerdir. Maçın son esefle soylüyorum, bazı yerlerde ferdin ha dığı, yapamıyacağı şeyleri yapmak ister rarlaştırmıştı. yoruz. Yalnız muhtelif vesilelerle fanilisıs duşüncesi bu güzel icraatı çürütecek ri ve tarü saati ikinci bir tebliğle ilân e dakikasında İsviçreliler lehine verilen hilelerin vücud bulmasına cebebiyet ver di. Hemen hemen hergün sokağa çıkarBir ismi celâî olsa gerek namı tabiat bir penaltı cezasını Macar kaleci kur mektedir. dilecektir. ÂyaU ilâhiyedir ilhamı tabiat Meselâ usul hilâfına yapılan projeleri Müsabakalar beynelmilel nizamna tarmağa muvaffak olmuştur. Belediyeden geçirebilmek için penceresiz Tatltdtr ruzuşebî dünyamn meye uygun olarak yapılacaktır. Müsa Fransız ve Çek amatörleri veya küçuflc pencereli odalara kâğıd üzeTatmıyorsan o senin noksanm bakalann idaresini Güreş Federasyonu rinde depo, sandık odası, kiler gibi lsim2 2 berabere kaldılar ler veriliyor, apartıman merdivemerinı dar Bunlar o eserden bazı parçalardır. deruhde etmiştir. Fransanm Tur şehrinde yapılan Fran yapabilmek içm yapıya ev diyorlar, hava Yazık ki bitiremedi. Müsabakalara iştirak edeceklerin ev sız ve Çekoslovak amatör futbolcula tehlikesine karşı sığınak yapmak mecburi Neler okuturdu, hangi eserlerden safı: rından mürekkeb millî takımlann maçı yetıni yerıne getiren bazı kimseler buralarını bilâhare bölmelere ayırıp zemin kat hoşlanırdı? 1 Amatör olmalan ve bu amatör 2 2 beraberlikle neticelenmiştir. apartıman dairesi diye kiraya veriyorlar. Diplomatların ve kumandanların lükleri ispat etmek üzere Güreş Fede Slâvya: 2 Sparta: 0 İstanbulda çok tesadüf edilen bu gibi hlhahratı ve Kanunî Süleymana aid franrasyonunca tesçil edilmiş bulunmalan, lelere karşı elde bir müeyyide olmadığı Çekoslovak futbolünün en kıymetli sızca eserler... 2 Bugüne kadar lisans muamelesi futbolcularmdan mürekkeb olan Slâv soylenmektedir. Buna karşı Ankara Belediyesi Imar müdurlüğünün yaptığı gibi Son zamanlarda nelere düşkündü? yapmamış olanların lisanslannı müsabaka ya ile Sparta takımlarının Pragda yap plânlarda her semte gore yapılacak bina îştihası yerinde idi. Sofrasında çegününe kadar ikmal ettirmeleri. tıkları maç 2 0 Slâvyalılann lehine nın enini, boyunu, yüksekliğini, ziya boşluklarını kendisi tayin etmelidir. şid çeşid yemeklerin bulunmasını isterdi. neticelenmiştir. 3 Müsabaka gününe kadar lisans Soylediklerimin sıhhati, tasdik edilen Fakat bütün sevdigi çeşidler önüne konmuamelesini yaptırmıyanlara ilk ve son Milâno:4Frankfurt: 2 plânlarla yapılan binalann hemen bir gözduğu zaman bile bir noksan bulur, mevolmak üzere Güreş Federasyonu müsa Almanyanm Frankfurt takımı ttal den geçirilmelerile meydana çıkabilir. Devcud olmıyan bir şeyi isterdi. Meselâ geadesile lisans fişlerile müsabaka mahalli yanm Milâno muhtelitile bir maç yap let otoritesine karşı bir nevi tecavüz olan bn gibi hareketlere kanuna çenlerde pek sevdiği istakoz da dahil olne gelerek hüviyetlerini ispat etmek fırsa mıştır. Birinci devrede rüzgârla bera müeyyideler vaz'ında karşı eldeki gecikil daha fazla mak üzere istiyebilecegi bütün yemekler tı verilecektir. Yalmz ileride nizamname ber oynıyan Almanlar 2 1 galibken i memesi Iâzımdır. dururken birden (makarna yok mu?) deTaksim: İbrahim Hümi Onur ye uygun olmıyan kulüb değiştirme, mın kinci de\Tede çok sıkışmışlar ve neticedi ve alelâcele hazırlanan makarna da taka değiştirme gibi vaziyetler tahaddüs de 4 2 mağlub olmuşlardır. Hâmid, aziz refikası Lüsyenle başbaşa önüne getirilince dudak bükerek (hayır ettiği takdirde bu usulsüzlüğü yapanlann Servet gene ve her yerde Hâmid evinde dı. Bazan günde üç defa çıktığı bile o istemiyorum) dedi. îçkiyi, hele viskiyi hakkı sakıt olacak ve müsabakalardan mağlub pek severdi. Doktorlar içmemesini söy lurdu. inanmadığını, ruhun cisimden ayn ve ihrac edileceklerdir. Bundan bir müddet evvel şehrimize Her akşam Serkldoryana gider, ak ledıkleri için artık sofrada mini mini rakı yalnız başına lâyemut kalmasına bir tür4 Bu müsabakalara millî takım gelen ve karşılaştığı her takımımıza büBursa (Hususî) Ziraat Vekâletinin kadehlerile şarab içiyordu.» lü akıl erdiremediğini söyler ve (Lüs kadrosuna dahil bulunan güreşçiler gire yük sayı farklarile mağlub olan İsviçre yerli koyunlarımızı Merinoslaştırmak şam yemeğini orada yedikten sonra gece Ve birden hatırlarına geleni anlatı yen'i yanma gömsünler, eğer cennet 10 da aparnmana dönerdL miyeceklerdir. nin Servet takımı, Cenevede Torino ve bu suretle biitün memleketin yün yorlar: Yalnız kalmaktan çekinirdi. yoksa ve orada buluşmak kabil olamıyaMüsabaka şekli: takımile yaptığı maçı da 5 2 kaybet ipliği ihtiyacını karşılamak için vücude Asker geçerken kendini tırtamazdı. caksa hiç olmazsa maddelerimiz yanya Uyursam bir daha uyanamıyaca getirdiği teşkilâtın teknik çalışma merBeynelmilel nizamname mucibince miştir. Gözleri yaşanr, dalar, dalardı. na bulunsun) derdi. müsabakalar eliminasyon esasma göre Orta Avrupa Garbî Avrupa kezi olan sun'î tohumlama lâboratuan ğım gibi geliyor, derdi. açıldıktan sonra milyonlarca liralık bu Burada misafirlerile otururken uyuk Her münakaşaya tahammül eder, asyapılacaktır, yani beş fena puvan alan Ve ölümünden sonra gencliğin, eser • maçı muazzam devlet işi yeni bir safhaya gir layınca, onu rahat bırakmak için kalkıp kerliğe dokunan en basit bir meselede müsabaka harici kalacaktır. lerile alâkadar olmasmı, cenazesinin kalaAvusturya, Macaristan, îtalya ve Çe miş bulunuyor. gitmek istiyenleri ısrarla tekrar yerlerine tenkide, münakaşaya susamazdı. Müsabaka müddeti on beş dakikadır. balık olmasmı ve mezarınm refikası Teşkilât müfettişliğinden aldığım makoslovakyanm en iyi oyuncularından îsterdi ki hep askerlikten, hep kahra Lösyen'le münferid kalmasmı isterdi. Bunun altı dakikası ilk devre; lüzum teşkil edilecek olan orta Avrupa takımı lumata göre, geçen 936 senesinde 8 muh oturturdu. Fakat geç vakit odasma çekilince de manlıktan bahsedilsin ve bir asker olmagörüldüğü takdirde üçer dakikası altta nın Almanya, Holanda, Belçika ve Fran telif mmtakada açılan tohumlama is Son demleri hemen uyumak isterdi. Bu sebeble uyku dığına, her zaman hayıflanırdı. ve üstte tecrübe devresi ve son üç dakika sanm en iyi oyuncularından mürekkeb tasyonunda ve 14 koçla 18.900 yerli ko Son dakikalan... Nasıl söndü? Münakaşa bahsinde aklıma geldi: da ayakta devamı lâzım gelen son dev garbî Avrupa takımile karşılaşması yun aşılanmıştır. 937 senesinde istasyon ilâcı alırdı. Son zamanlarda, zarar ver Pazartesi günü öğleden sonra ya Kullanmış olduğu lisana bugün itiredir. Müsabakaya girecek kulüblerin kat'î karar altma almmışhr. Bu maç adedi otuza çıkarılacak, icabmda bu is mesi ihtimalini düşünerek kendisini bu vaş yavaş ağırlaşıyordu. Bu sırada çok raz edenlere kızar mıydı? azamî 17 nisan 937 cumartesi günü saat Amsterdamda 20 haziran tarDıinde ya tasyonlar, Hirap denilen kızgınlık vazi ilâcdan vazgeçirmiştik. yetine nazaran 40 50 istasyona iblâğ Nasıl vakit geçirirdi, okur yazar Sadece; (ben çince bile yazmış ol az konuşuyordu. Yanında bulunan hembire kadar Cağaloğlundaki Halk Partisi pılacaktır. mıydı? diyorum. saydnn, acaba içinde ne var diye merak şiresi Bayan Mihrünnisaya (Çamlıca binasmda Güreş Federasyonuna müra Yüzme hakemi yetiştirmek edilecektir. çok güzeldir... Değil mi?) demiştL Bu sene aşılanacak koyun sayısı 120 Ne okuyabiliyor, ne de yazabili etseler olmaz mı?) derdi. caatleri Iâzımdır. için kurs açılıyor bindir ki, geçen yıla nisbetle 100 bin yordu. «Elkrimle gözlerim ümmî oldu. O anda, çocukluğunu geçirdiği Çam Sıhhati müsaid olsaydı, neler yapHakemler: Su Sporları Federasyonundan: den fazla koyun aşılanacak demektir. lıcayı düşünüyordu demek. isterdi? Başhakem Güreş Federasyonu reisi Yüzme hakem kursuna ayrılan aşa Geçen sene Almanyadan getirüen 75 Onun için okuyup yazamıyorum» diyor mak Akşamüzeri doktorlar kan aîınca biraz En büyük emeli seyahatti. Şöyle Ahmed Fetgeri, kronometro; Rıza Süeri ğıda isimleri yazılı denizcilerimizin koçtan sonra bu sene 250 koç daha sa du. Yazılannı yazdırırdı. açılır g i i oldu. 17/4/937 cumartesi günü saat on dörtte tın alınmıştır. Şimdi bu 325 koçla işe ve Mazhar. Başmın ucundaki refikasmın; (bir ye. Cağaloğlunda C. H. P. İlyön Kurul mer daha geniş bir çerçeve içinde başlana Minder ve yan hakemleri: rin ağrıyor mu Hâmid?) diye soruşuna| İsmail Hakkı, Dr. Saib, Seyfi Cenab kezi binasmdaki bölge merkezine gel cak ve bu sene Merinoslaştırma mınta(hayır, ağnmıyor) cevabmı verdi. kasma Balıkesir, Manyas havalisi ve Çave Sadullah Çiftçioğlu, eski şanrpiyon meleri tebliğ olunur. Daha sonra, gece, doktor Bayan Sunakkale de ithal edilecektir. Merinos Fahri Beykoz; Nedim, Talât, Emin, Kemal, millî takım güreşçisi Saim, Faiklaştırma işi hakkmda baytarlarımıza Bekir Galatasaray; Melih Fenerbahçe; ade ancak işitilebilen bir sesle: tir. Hikmet Süleymaniye; Ali Rıza, Cemal konferanslar vermek üzere Ziraat Ve Teşekkür ederim.. Beni kurtardı • Mükafat: kâleti Almanyadan koyunculuk cemiyeBeşiktaş; Sıtkı Kocaeli bölgesi. mz... diyebilmiş ve bu, son sözleri ohnuşNeticede en iyi derece alan kulübe büti ittihadma mensub Liliyental isminde tu. yük bir kupa veya buna mümasil bir habir mütehassıs getirtmiştir. Bu müte Ancak bu sözleri o kadar hafif söyle • Mekteblere meccanen alına hassıs nisanın 13 ünden itibaren Karatıra verilecektir. mişti ki, doktor Suad, son kelimenin (kur« cabey harasmda konferanslar verecekcak talebeler Sıklet sınıflannda birinci, ikinci ve ütardmız) mi, yoksa (kurtarınız) mı oldu* Önümüzdeki ders senesinde Maarif tir. çüncülük derecelerini alanlara da aynca ğuou kat'iyetle tayin edemiyor. Vekâletine bağlı mekteblere meccanî o Merinos fabrikasının çalışmıya açılıbirer hatıra verilecektir. Profesör Besim ömer anlatıyor larak 5245 talebe alınacaktır. Bunun şmda 240,000 veya 300,000 kilo Merinos Bu hatıraların cins ve nevileri bilâhare 420 si Siyasal Bilgiler okuluna, 120 si yapağısının ilk ağızda işlenmiye hazır Merhum üstadın pek eski ve yakın ilân edilecektir. Yüksek Muallim mektebine, 250 si Gazi bulundurulacağı temin edibnektedir. dosru ve her rahatsızü duyuşunda daima. Galatasaray Fener maçînîn Terbiye Enstitüsüne, 2320 si muallim yanında bulunmasını istediği profesör BeMüthiş bir yangın mekteblerine, 135 i Müzik Öğretmen ohakemi kim olacak? sim Ömer de derin bir teessür ve BbraK Heilizenstad 13 (A.A.) Krenzeber Önümüzdeki pazar günü Kadıköy kuluna, 200 ü inşaat usta mekteblerine, içinde şöyle anlatb: stadyomunda yapılacak olan Galatasa 90 ı kız ve 20 si erkek sanayi okuluna, mevkiinde bir çiftlikte çıkan yangın « Saat altı buçuk raddelerinde Hâmünaray Fenerbahçe maçı için hakem bu 1680 i mıntaka san'at okullanna alına rüzgân yüzünden süratle komşu çiftlik Tarihî bir hatıra: Büyük Hâmid 926 da, yetmif beşind yıldönümü midin bos otomobili kapunda durunca bulunması, daha doğrusu iki tarafm ay caklardır. Lise ve orta okullara da bin lere sirayet etmiştir. Su yoktur. Şimdi sebetile Galataaarayda yapdan meratim, Sami Paşazade Sezai ve tamail (Arkası 7 nci sahi/edej| Müştakla beraber giderken 25 çiftlik alevler içindedir. ni şahıs üzerinde mutabık kalamaması talebe meccanî olarak alınacaktır. Gazetemizin tertib ettiği büyük güreş müsabakası Millî takımımıza yeni uzuvlar yetiştirecek olan bu müsabakalar sporcular arasmda büyük bir alâka uyandırdı Piyor ki Gümrük muamelâtınm ıslahı Hâmid son nefesinde doktoruna dönmüş «Teşekkür ederim, beni kurtardımz * demiştî Tiirk şiirinin dâhisi sönerken... 14 Nisan 1937 Büyük şairin kızı anlatıyordu: O, bir zamandır artık yatmaktan korkuyor ve ((Uyursam, diyordu, bana bir daha uyanamıyacağım gibi geliyor» Usulsuz yapılan apartımanlar Merinos tohumlama istasyonlarında faaliyet
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle