12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 Şubat 1937 CUMHURİYET 7064 10185 13015 16942 20214 23288 26547 29876 33713 37013 33 3427 7083 10216 13055 16962 20289 23336 26589 29971 33777 37077 41 3444 7116 10319 13109 16986 20290 23351 26597 30015 33814 37107 42 3453 7164 10402 13146 16999 20326 23444 26645 30088 33817 37114 58 3466 7187 10417 13199 17031 20340 23521 26715 30119 33828 37130 64 3484 Türk Anonim 7193 10422 13249 17088 20373 23534 26725 30143 33830 37188 68 3526 7201 10441 13251 17132 20389 23544 26742 30217 33863 37238 70 3536 Şirketindens 7204 10458 13315 17165 20449 23545 26769 30225 33925 37255 161 3559 Müzakerat ruznamesi 7214 10465 13317 17203 20517 23573 26850 30288 33944 37264 3619 225 1 Meclisi idare ve murakıb rapor7271 10560 13352 17208 20522 23574 26924 30290 33982 37283 3658 292 larmm okunması ve meclisi idare ve 7296 10583 13507 17330 20548 23604 26942 30334 34053 37284 3677 310 murakıblann ibraa, 7298 10595 13539 17351 20576 23661 26944 30363 34062 37305 3695 350 2 Kârın tevzii hakkında karar it 7309 10739 13590 17409 20630 23662 27019 30396 34138 37348 376 3760 tihazı, 7328 10743 13600 17420 20646 23749 27081 30476 34148 37379 3836 378 3 Meclisi idare azalığmdan çıkan azanın yerine yeniden aza intihabı, 7397 10744 13640 17437 20655 23839 27123 30497 34204 37413 3860 397 4 1937 senesi için yeniden murakıb 7413 10759 13676 17507 20686 23872 27126 30536 34250 37475 3903 440 seçilmesi ve senelik ücretlerinin tayini, 7458 10811 13686 17508 20791 23895 27153 30550 34251 37666 3911 448 5 Nizamnamei dahilî mucibince 7460 10852 13695 17610 20812 23900 27168 30596 34274 37679 3951 489 hâmil oldukları hisselerin bedeli şirket 7485 10860 13722 17635 20841 23936 27239 30625 34336 37974 3990 558 sermayesinin en az dörtte birine varan 7503 10862 13739 17647 20854 24080 27244 30666 34408 38001 562 4020 hissedarlar tarafından içtima gününden 7546 10884 13804 17720 20855 24186 27254 30693 34445 38070 621 4059 en az on gün evvel vuku bulacak tek 7548 10919 13860 17756 20990 24227 27293 30769 34455 38071 668 4161 lifler. 7586 10924 13869 17766 21033 24254 27344 30797 34461 38079 708 4179 Şirketimiz senelik adi içtimaını 11 mart 1937 perşembe günü saat 14 te 7682 11025 13892 17887 21095 24260 27361 30863 34484 38123 727 4195 şirketin idare merkezi olan Sirkecide 7725 11110 13963 17899 21124 24275 27378 30866 34507 38192 740 4221 Koprülü Handa 36 numaralı odada ya7804 11205 14003 17902 21136 24280 27408 30900 34557 38207 749 4233 pacaktır. Dahilî nizamnamenin 26 ncı 7818 11337 14034 17904 21152 24310 27493 30916 34582 38229 811 4265 maddesi mucibince içtimadan en az on 7916 11379 14073 17928 21178 24517 27566 30922 34637 38301 840 4291 gün evveline kadar hisse senedleri ha7941 11400 14112 17985 21229 24644 27622 30933 34702 38317 4302 852 millerinin senedlerini ya şirket veznesi4314 7996 11444 14136 18001 21236 24651 27630 31057 34720 38339 909 ne, yahut herhangi bir bankaya teslim 4327 8082 11459 14150 18045 21239 24677 27665 31131 34757 38368 913 ettıklerine dair ibraz edecekleri mak • 8134 11499 14158 18095 21240 24683 27693 31143 34813 38458 935 4363 buz mukabilinde duhuliye varakası al* maları lâzımdır. 978 8137 11524 14215 18123 21241 24780 27739 31178 34823 38461 4420 1097 8140 11542 14276 18176 21247 24781 27774 31184 34874 38472 4442 OPERATOR 1131 4519 8197 11568 14374 18217 21307 24809 27779 31185 34908 38479 1159 4520 8224 11572 14429 18257 21323 24826 27789 31194 34915 38491 Cemil Şerif Baydor 1172 4590 8236 11591 14464 18260 21354 24840 27798 31203 34920 38493 Sinir Cerrahhisi mütehas&ısi 1185 4626 8237 11619 14476 18271 21375 24869 27827 31204 34925 38508 Adres : Cağaloğlu Ankara eaddesi 1227 8244 11668 14545 18357 21387 24877 27873 31362 34931 38562 4653 Zorlu apartımanı No. 21 1235 8278 11720 14682 18417 21429 24964 27916 31381 35063 38661 4674 Telefon No: 23289 1264 4698 8304 11722 14694 18435 21464 25011 27926 31423 35133 38674 4737 8342 11731 14701 18448 21518 25024 27990 31479 35159 38725 1311 4743 1325 8392 11748 14712 18497 21568 25051 28071 31536 35182 38768 4748 1375 8496 11761 14774 18505 21648 25059 28174 31694 35197 38782 En güzel diş macunudur. 4794 8502 11812 14802 18513 21669 25071 28199 31714 35202 38793 1408 4800 Tekirdağ icra memurluğundan: 8514 11859 14899 18556 21686 25090 28220 31739 35236 38796 1410 Açık arttırma ile paraya çevrilecek 4844 1416 8545 11865 14900 18557 21687 25128 28239 31767 35239 38832 gayrimenkulun ne olduğu: 4846 1458 8566 11868 14942 18574 21705 25177 28262 31778 35252 38877 Tekirdağında Çukurçeşme mevkiinde 4851 1474 8597 11871 14993 18614 21713 25180 28272 31805 35311 38895 Kurnalı caddesinde sağı yol, solu Mi 4862 1550 8603 11880 15007 18675 21785 25231 28291 31836 35319 38928 miko dükkânı, arkası ve önü yolla mah4868 1552 dud ıki bab kârgir dükkân maaarsanııl 8612 11899 15009 18736 21792 25274 28295 31886 35321 38929 10 hıssede 122 hıssesi. 4961 1568 8620 11977 15050 18766 21877 25335 25340 31927 35468 38978 Takdır olunan kıymet: 5069 1600 8662 12033 15191 18904 21924 25359 28403 31935 35479 39025 Mezkur arsanın tamamına 15,500 lira 1656 5134 8734 12035 15195 18912 21927 25366 28525 32167 35491 39155 kıymet konmuştur. 1669 5150 8804 12058 15279 18990 22006 25445 28542 32182 35548 39179 Arttırmanın yapılacağı yer, gün, Baat. 1701 5151 8814 12068 15293 19036 22032 25471 28559 32204 35605 39192 10/3/937 çarşamba günü saat 14 16 Tekirdağ icra dairesinde. 1780 5154 8832 12097 15367 19043 22078 25477 28686 32294 35627 39232 1 Yukarıda yazılı ıki dükkân maa1799 5155 8869 12109 15407 19076 22133 25520 28710 32315 35645 39275 Ei ele vermek anlaşmak ve ittihad etmek demektir. arsanın satılan hisselerine aid şartname 1849 5323 8883 12125 15466 19104 22135 25544 28715 32354 35676 39300 Bütün Türk Milleti de ittihad eder ve el ele vererek ağrılar için 20/2/937 tarihinden itibaren Tekirdağ 1888 5339 8945 12142 15508 19116 22139 25559 28716 32372 35722 39315 icra dairesinde herkesin görebilmesi i1955 5392 8999 12147 15515 19138 22251 25581 28748 32463 35818 39379 çin açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler işbu şart2020 5491 9081 12164 15524 19178 22259 25596 28786 32503 35820 39405 kullamrsa memlekette millî bir fabrika yükselir. nameye ve memuriyetimize müracaat Bu şeref te hiç şUphesiz Türk milletinin olur. 2027 5524 9138 12174 15560 19259 22270 25631 28820 32717 35875 39451 etmelidir. 2155 5562 9201 12247 15670 19297 22272 25669 28827 32734 35932 39463 2 Arttırmıya iştirak için muham 2204 5583 9210 12284 15718 19309 22307 25687 28836 32799 35944 39505 men kıymetin yüzde yedi buçuğu nis 2272 5628 9300 12335 15803 19333 22324 25730 28883 32824 36096 39541 betinde pey akçesi veya millî bir ban. 1 mart 937 pazartesi günü saat 15 te Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğü kamn mektubu tevdi edilecektir. 2337 5772 9348 12349 15832 19422 22379 25737 28954 32848 36109 39609 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer odasında Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda «31328» lira «44» kuruş be2417 5802 9362 12428 15842 19495 22476 25771 29041 32870 36163 39687 alâkadarlann ve irtifak hakkı sahible deli keşifli Erzurum Vilâyeti dahilinde ve transit yolu üzerinde muhtelif 2467 5820 9384 12443 15873 19559 22519 25838 29055 32895 36186 39691 açıklıklarla 8 aded smaî imalâtm kısmen tebdili ve kısmen de tecdidinin ve rinin gayrimenkul üzerindeki haklan 2478 5857 9399 12446 15896 19594 22531 25873 29098 32927 36210 39692 m, hususile faiz ve masrafa dair olan üzerlerinin şose inşaatmm kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 2499 5894 9419 12461 15921 19615 22550 25920 29108 33024 36218 39726 iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri bütün ev yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 2517 5985 9564 12491 15924 19622 22638 25924 29118 33031 36229 39743 rak Transit Yolu İnşaat Şefliğinde görülebilir. birliMe memuri3'etimize bildirmeleri 2542 6044 9604 12544 15980 19688 22653 25970 29136 33075 36231 39773 Muvakkat teminat «2350» liradır. icab eder. Aksi halde hakları tapu si 2545 6059 9626 12608 16087 19724 22714 26050 29172 33179 36233 39835 İstekliler Resmî Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayüı nüshasmda çıkan cillile sabit olmadıkça satış bedelinin 2562 6087 9648 12656 16141 19751 22742 26098 29179 33193 36340 39925 talimatnameye göre Nafıa Vekâletinden alınmış vesikaları ihtiva etmek şar paylaşmasından hariç kalirlar. 2647 6101 9692 12661 16304 19793 22792 26128 29207 33241 36385 39948 4 Gösterilen günde arttırmıya iştitile 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki 2669 6114 9695 12673 16488 19819 22907 26155 2 9 210 33294 36449 rak edenler arttırma şartnamesini okusarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını 1 mart 937 pazartesi muş ve lüzumlu malumatı almış ve 2747 6170 9708 12720 16508 19891 22976 26212 29236 33311 36488 günü saat 14 e kadar Transit Yolu înşaat Komisyonuna vermeleri lâzımdır. bunları tamamen kabul etmi$ ad Ve iti2907 6203 9709 12761 16513 19897 22986 26258 29396 33329 36608 (575) bar olunurlar. 2924 6260 9725 12783 16547 19914 22992 26273 29400 33360 36642 5 Tayin edilen zamanda gayrimen9739 12784 16568 19943 23004 26338 29402 33400 36662 2991 6467 kul üç defa bağırıldıktan sonra en çok İnhisarlar Umum Müdürlügünden 9876 12859 16607 19985 23031 26356 29448 33406 36663 3003 6468 arttırana ihale edilir. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş be9941 12862 16621 20009 23068 26384 29462 33462 36835 3020 6503 1 ldaremizin Gönen Müdürlük binası ve ambarı etrafına şartşini bulmaz veya satış istiyenin alaca 3049 6591 9974 12865 16622 20016 23089 26394 29464 33532 36847 name ve projesi mucibince yapılacak «6770» lira «91» kuruş keşif ğına rüçhanı olan diğer alcaklılar bu 3137 6687 9975 12891 16639 20061 23134 26398 29475 33561 36888 bedelli ihata duvarı, trotuvar ve bekçi kulübesinin inşaatı açık ek lunup ta bedel bunların O gayrimen 3139 6696 10032 12917 16759 20096 23144 26400 29480 33609 36910 siltmiye konulmuştur. kulle temin edilmif alacaklarınin mec3205 6838 10092 12926 16821 20103 23201 26488 29532 33642 36911 muundan fazlaya çıkmazsa arttıranm 2 Eksiltme 15/11/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 3384 6909 10115 12974 16824 20104 23247 26504 29609 33646 36944 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyo • taahhüdü baki kalmak üzere arttîrma on beş gün daha temdid olunur. On be3392 7026 10124 12998 16869 20194 23251 26540 29656 33666 36973 nunda yapılacaktır. şinci günü ayni saatte yapılacak arttır3416 7049 10157 13006 16871 20205 23269' 26545 29685 33685 36974 mada gene bu fıkrada yazılı miktarları 3 Muvakkat teminat «507» lira «81» kuruştur. Şirketi Hayriye nizamnamei dahilisinin 38 inci maddesi mucibince 1 şubat 937 tarihine müsadif bulmak şartile en çok arttırana ihale e4 İhale evrakı «34» kuruş mukabilinde İnhisarlar Levazım ve pazartesi günü Şirketi Hayriye İdaresindemlkumet komiserinin ve meclisi idare heyetile murakıblann dılir. Böyle bir bedel elde edilmezse iMubayaat Şubesinden ve Gönen Müdürlüğünden alınabilir. hale yapılrnaz ve 2280 numaralı kanun huzurile icra kılınan 27 nci keşidede yukarıda numaralan yazılı 1066 aded hisseye imha kur'ası isa5 Eksiltmiye mimar, mühendis ve yahud bir mimar veya tnu hükümleri tatbik olunur. bet eylemiştir. 6 Gayrimenkul kendisine ihale ohendisle kâtibi âdillikten musaddak ortaklık yesikası bulunanlar lunan kimse derhal veya verilen müh girebilir. let içinde parayı vermezse ihale karan Madenf kutularda kaşe 6 İsteklilerin ehliyeti fenniyelerinin ve Nafıadan aldıkları fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olvesaikin tetkiki için ihaleden en az iki gün evvel tnhisarlar İnşaat duğu bedelle almağa razı olursa ona, Şubesine müracaat ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 7 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile yu beş gün müddetle arttırmıya çıkarılıp karıda yazılı vesikalar ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı en çok arttırana ihale edilir. İki ihale a' geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (510) rasındaki fark ve geçen günler için %5 Grip, nftvralji, romatizma, baş ve diş ağrılarına emsatsiz ilâçtır. Eczan*lerden arayınız TnaCik KASABLAR Isfanbul Şirketi Hayriyeden: Bizi yükseltecek birliktir. KOZMS H NEVROZİN KOZMİN Erzurum Vilâyetinden: ı I ldaremizîn Samsun fabrikası için muhtelif eb'adda 900 M3 kereste pazarlıkla satın ahnacaktır. II Pazarhk 11/11/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân ofunur. (553) ten hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksmn memunyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Mezkur gayrimenkul hissesi yukan da gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde 10/3/937 tarihinde ve arttırmanın beşinci fıkrada yazılı sebeble geri bı rakılması takdirinde on beşinci güne musadif 25/3/937 tarihinde Tekirdağ icra memurluğü odasındâ satılacağı ilân olunur. Zayi Üsküdar 14 üncü okul 5 inci sınıfmdan 12 ilkteşrin 930 tarihinde aldığım nakil tasdiknamesini kaybettim. OkulumUz eski okurlarmdan tasfiyeye tâbi olup ta evvelee ilân edilmiş Yeni3ini alacağımdan eskisinin hükmü olan muayyen vakit zarfmda müracaat edenler için 15 şubat 1937 den 21 şubat yoktur. Üsküdar Bağlarbaşında No. 2 hanede 1937 tarihine katiar devam etmek üzere son bir imtihan devresi açılmış oldugundan 15 şubat 1937 tarihine kadar mektebe müracaatleri. (660) Handan Mazhar Yüksek tktısad ve Ticaret Mektebi Direktörlüğünden:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle