12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 CUMHURİYET 6 Şubat 1937 GUNUN BULMACASI 1 1 2 3 4 5 6 2 S 4 S R 7 8 9 10 8 9 10 Soldan sağa: 1 Universitede yeni açılan enstitünün adı. 2 Musaade, dağ kenarı. 3 Gök, Yunanistanda yaşamış esM Türklerin şef leri. 4 Doktorun hastaya verdiği, arabca «kırmızı». 5 Ince ve nazik degil. 6 Istırab çeken bir adamm tekrar ettiğl kelime, İstanbulda bir semt. 7 Arabca <bir>. 8 Mükemmel, Kastamonu ile İnebolu arasında havası güzel bir yer. 9 Tehlikeden kurtuluş, bir işaret edatı. 10 Ne sıcak ne soğuk, bir tamim edatu Yukandan aşağıya: 1 Seve seve yiyeceginiz bir şey. 2 Ötedenberi mevcud olan, zarar. 3 İnsan beyni, yerlere yayılır. 4 Yaşlı, bağlama edatı, bir renk. 5 Ayak. 6 Eski baş ye menilerinin süsü, İran dılinde <su>, hava sahası. 7 Fransızlann çok kullandıklan bir i^im, operalardaki rakıslar. 8 Bir fabrikanın çıkardığı i§ler. 9 Garibe. 10 Küşad, bir emir. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • • • ••• • • • • • • • • • • • 1 •1 Güzel, sağlam ve iştahlı! Anonim Şirketinden : TURK KROM Hali tasfıyede istanbul Telefon TUrk Anonim Şirketi RADYOLİN kullanıyor. Çocuklannızı kuçukten Rad yolin kullanmaga, Radyolinle günde iki defa dişlerini fırçalamağa alıştırınız. Gürbüz yetişmelerini temin etmiş. olursunuz. Çünkü Ticaret kanununun 361 inci madde Hali tasfiyede bulunan İstanbul Telesine ve şirket esas mukavelesinin hü fon Türk Anonim şirketi hıssedarları akümlerine göre Türk Krom Anonim şirşağıda yazılı ruznameyi müzakere et ketinin yıllık heyeti umumiye toplan mek iteere 9 mart 1937 salı günü saat tısı adi olarak 5 mart 1937 cuma günü 10 da Galatada Assikürazioni Cenerali saat 14 te şirketin idare merkezinin bu hanmda 31 numarada şirket merkezinlunduğu Galatada Voyvoda caddesinde de alelâde inilcad edecek olan heyeti Asikurazionu Cenerali hanının 4 üncü umumiyeye davet olunurlar: katmda 73/75 sayılı dairesinde akdedi1 17 haziran 1936 ile 31 birincikâ leceği hissedarana malum olmak üzere nun 1936 arasındaki devreye müteallik ve esas mukavelenin 57 n d maddesine tasfiye memurlan raporile murakıblagöre bir hafta evvel şirket merkezine rın raporu. başvurarak hisse senedlerini tevdi edip 2 31 bincikânun 1936 da kapatüan duhuliye varakalan almalan lüzumu hesabların tasdiki. ilân olunur. 3 Tasfiye memurlannın tebriyei Müzakere ruznamesi şunlardır: zimmeti. 1 İdare meclisi raporunun okun ması, 4 Murakıblann ve ücretlerinin ta2 Murakıb raporunun okunması, yini. 3 31 birincikânun 1936 tarihinde hiHeyeti umumiyeye dahil olmak için tam bulan seneye aid büânço, kâr ve nizamnamei dahilinin 25 inci maddesile zarar hesablarmın tetkik ve idare mec ticaret kanununun 371 inci maddesi mu lisi azalannm ibrası. cibince hissedarlann hisse senedlerini 4 Esas mukavelenin 25 inci madde veya bunlara mutasarnf olunduğunu sine göre idare meclisine aza seçilmesi. müsbit vesikaları aşağıda gösterilen ma 5 Murakıb tayini ve ücretinin teshallere tevdi etmeleri ve keyfiyeti içbiti. 6 Ticaret kanununun 323 üncü tima günlemecinden en aşağı 7 gün evmaddesine tevfikan idare meclisi aza •vel şirkete ispat etmeleri lâzımdır. larına salâhiyet verilmesi. îstanbulda: Şirket idarei merkezi İdare Meclisi yesine. Asrî parşömen abajurlu elektrikli divan ZARAFET DEGİŞİKLİK LÂMBALARI Kordonu, fişi ve 60 vvatlık lâmbasile S ATi Tel. 44963 Peşin 2 9 5 krş. Şllbelerİ! Beyoğlu, Tünel meydanı İstanbul Beyazıt, Elektrik Evi Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. Üsküdar iskele geçidi Büyükada iskele meydanı Nafıa Vekâletinden: MlflL •ÂİNİÖİS I ZİAİMİB Ç İ A BİUİK G • İNİAİK • İD • YİB AİR • İR A KİAİM • S N F Z i B • •I F A • K A F tİLİE • E K Y A I . İ E İ L •Ic E İ Z A 10 İA T • KİE • A L ş 1İKİ1 AİM •İMİUİS AİB E İ L E Ş İ E İ R İ B CİE M OKSURENLERE: KANZUK ÖKSÜRÜK SURUBU Göğüs nezlelerile had ve miizmin kasabat iltihablarında, zatürrie, zatülcenb ve boğmaca öksürükle rinde çok faydalı bir ilâcdır. Gö ğüsleri zayıf olanlara ayrıca tav siye olunur. Bir çok profesörlerin takdirine mazhar olmuştur. Kanzuk öksürük şurubu maruf eczane lerde bulunur. Umumî deposu: İNGİL1Z KANZUK ECZANESİ Beyoğlu Istanbul ım Vazan: Diş Hekimi B. M a l h a s DİİZ Maruf Operatör G e n . Cemil'in önsözü ile Her kütübhane, salon ve evlerde okunacak bu halk kitabını heryerde arayınız. Sağlık ağızdan başlar Yılın kitabı çıktı ™"^ 1 19 şubat 1937 cuma günü saat 14 te Ankarada Vekâlet Malzeme Eksiltme Komisyonunda altı grup 12 parça atelya tezgâhının grup grup açık Londrada: Throgmorton Street 26, E. C. 2, Osmanlı Bankasına, 204 Dash eksiltmesi yapüacaktır. 2 Eksiltmiye konan tezgâhların cins, muhammen bedel ve muvak wood House, 69 Old Broad Street E.C.2. kat teminat miktarları: Pariste: Boulevard Haussmann, 173, Muhammen Muvakkat Thomson Houston Fransız şirketine. bedel teminat Grup Aded Cinsi Elli hisse senedinden az hisseye ma L. Kr L. Kr. lik olan hissedarlar aralarında içtima eI 2.100 157 :50 1 375 Şeping plânya derek mezkur adedi teşkil ettikten son1 550 Şeping plânya ra içlerinden birini veya heyeti umu 1.900 142 : 50 II 1 32 sutunlu matkap miye azasından bir zatı mümessil tayin 2 16 sutunlu matkap edebilirler. : 1 1.700 • 127 :50 III kollu destere : 400 850 : 63 :75 IV : 1 125/160 A Eletkrikli kaynak cihazı 1" V 5 Kollu makas Afyon Karahisarında : 1 900 : 67 :50 : 4000 otojen kaynak cihazı : 1 750 Kg. montaj vinci KADINANA SUYU 16:50 220 2 VI 4 M3 Seyyar motopomp TUrk Anonim Şirketinden : HASANİ Kuvvet Şurubu Zaafı umumî, kansızlık ve kemik hastalıklarına şifaî te sirleri çoktur. Çocuklar gencler, genc kızlar ve ihtiyarlar her yaşta is timal edebilirler. Ticaret kanununun 361 inci madde sile esas nizamnamenin 23 üncü maddesi mucibince hissedaran heyeti umumiyesi 1 mart 937 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te sureti adiyede içtimaa davet olunur. Esas nizamnamenin 24 üncü maddesi mucibince asaleten ve vekâleten on hisseye malik olan hissedaran heyeti umumiyeye iştirak edebilir. Muayyen miktarda münferiden hisseye malik olmı yan hissedarlar biliçtima bir mümessil tayin edebilirler. Vekil ve mümessilin hisse sahibi olması lâzımdır. Ruznamei muzakerat : 1 Meclisi idare ve murakıb rapor lannın kıraati. 2 1936 senei hesabiyesine aid bi lânçonun tetkik ve müzakeresi ve meclisi idarenin tebriesi, 3 Meclisi idare teklifatı, 4 Hissedaran teklifaü, 5 Murakıb intihab ve ücretile meclisi idare huzur hakkının tayini. 6 Münhal meclisi idare azalıklarına yeniden intihabat icrası. 3 Her grupa aid eksiltme. şartname ve teferrüatı parasız olarak An karada Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 4 İsteklilerin her grup için a y n ayrı pey sürmek üzere 19 şubat 1937 cuma günü saat 14 te Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğünde bulunma ları lâzımdır. «241» (610) .~~ Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı SATIŞ İLÂNI Kadınhan Belediyesinden: 1 Üç menfeze kaptaj: 2 İki isale güzergâhı hafriyatı: 3 îsale güzergâhlanndan boru vaziyetleri: 4 İki tazyik kırma maslakları: 5 İsale güzergâhma muktazi font boru ve aksamı hususiyeleri. Kadınham kasabasına isale edilecek olan «27,097» lira «17» kuruş bedeli keşifli su tesisatı 29 ikincikânun 1937 den başlıyarak 18 şubat 1937 gününe tesadüf eden perşembe günü saat onda ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltmiye girebilmek için bedeli keşfe göre % 7,5 teminatı muvakkate akçesi veya o nisbette banka mektubile Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikalarını ihaleden evvel Şarbaylığa ibraz etmeleri lâzımdır. Bu husustaki evrakı keşfiyeleri görmek ve şeraiti münakasayı anlamak istiyenler Kadınhanı Şarbaylığma müracaat etmeleri ilân olunur. (618) Istanbul Dördüncü Icra Memurluğundan: 24505 ikraz numarasile Mehmed Ali tarafmdan borc alınan (875) lira mukabilinde Vakıf Paralar idaresine birmci derecede potekli olup tamamma yeminli üç ehli vukuf tarafmdan (1980) lira kıymet takdir edilmiş olan Kartalda Üsküdar caddesinde eski 1080/49 ve 1259/1, 1259/3 ve 85/1, 85/2 yeni numaralı sağı mukadema Ümmügülsüm elyevm 31 harita numaralı mahal, solu Mardik dükkânı arkası Piyasa caddesi, önü Bağdad caddesile mahdud dükkânı müştemil hanenin tamamı açık arttırmıya konmuştur. Evsafı umumiyesi: Evin zemin katı: Kapı caddede olmayıp deniz tarafındandır. Bu katta çimento antre ,tulumbalı kuyu ve merdiven altı vardır. Birinci kat: Karosimen merdiven başı, bir ocak, iki oda, bir halâ, odanm birinde balkon vardır. İkinci kat: Bir oda ve bir balkondan ibarettir. Zemin katı dükkân: Hem cadde ve hem de deniz cihetine kapısı olup çimento döşeli ve arkasmda bir aralık ve altında ayrı kapısı olan bodrumu vardır. Bina kârgir, merdiven ahşaptır. Dükkân kepengi istordur. Elektrik tesisatı vardır. Sahası: Umumu 45 metre murabbaı guldür. olup bunun tamamı bina ile meş Ziraat Vekâletinden: 1 Kapalı zarf usulile «1000» ton Kalsiyum Arseniyat = Arseniyat dö chaux preparatı ile 20 aded toz ilâc serpen arabalı körük satın alınacaktır. 2 Kalsiyum arsenikoyat preparatının beher tonunun bedeli 160 lira arabalı körüklerin beherinin muhammen bedeli 350 lira, temi natı muvakkate Kalsiyum arsinat preparatı için 8800 lira, arabalı körükler için 525 liradır. 3 Arseniyat preparatının ihalesi 16/3/937 de saat 15 te, toz serpen körüklerin ihalesi 17/3/937 de saat 15 te Ziraat Vekâleti bi • nasında Arttırma, Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 4 Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin iha leleri de ayrı ayrı yapılacağından taliblerin teklif mektublarını ona göre Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 5 Şartnamelerden kalsiyum arseniyat preparatına aid olanı 8 lira mukabilinde, arabalı körüklere aid olanı parasız olarak Ankarada Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan, tstanbulda Ziraat Müdürlüğünden, tzmirde Mücadele Müfettişliğinden verilir. 6 İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte muayyen günlerde 2490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddesinde zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Ko misyon Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. «204» (569) 1936.1937 başmahsulü Kartal sulh hâkimliğinden: Mehmedin kendi namma asaleten kız Yukanya evsaf ve hududu yazılmış olan dükkânı müştemil mezkur evin kardeşi Fevziye namına bilvekâle Bostamamı açık arttırmıya konmuş olup şartnamesinin 1/3/937 tarihinden itibatancıda Tepe mahallesinde binbaşı CeHalis Morina balığınm ci ren dairemizde herkes tarafmdan görülebileceği gibi 29/3/937 tarihine musamal aleyhine ikame etmiş olduğu Ru ğerlerinden çıkarılmıştır. İç dif pazartesi günü saat 14 (on dört) ten 16 (on altı) ya kadar dairemizde açık melikavağında 118 No. lı kayıkhanenin mesi kolay ve nefistir, mideyi arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş nısıf hissesine konulmuş olan haczin bozmaz. Gayet temiz ve mubeşini bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere 13/ fekki davasımn muhakemesinde tapu 4/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak akkam ve yeni Hasan markalı kaydi celb ve tetkik lalmmış ve müd olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gene muhammen kıymetinin yüzde şişelerde satıhr. Taklidlerin deaaleyhin ikametgâhı meçhul olması yetmiş beşini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ve bulmadığı den sakınınız. hasebile gıyabmda icra kılınan muha takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan satışı geri bırakılacaktır. VA litre 40, Vı litrelik 60, kemede müddeaaleyh binbaşı Cemal Taliblerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini namma ilânen muameleli gıyab karan 1 litrelik 100 kuruştur. veya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil bulunmalan lâzımdır. Mütebliğine karar verilmis ve muhakemeHasan deposu terakim vergilerle vakıf icaresi ve Belediyeye aid tenvirat ve tanzifat rüsunin devamı 2/3/937 tarihine musadif mile dellâliye satış bedelinden tenzil olunacaktır. Taviz bedeli müşteriye Ankara, Eskişehir, Beşiktaş, salı günü saat 14 e bırakılmış olduğun aiddir. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü Beyoğlu ve tstanbul Merkezi.. dan mumaileyhin işbu muameleli gı fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılarla diğer alâ yab kararına itiraz ederek yevmi mez ve Osmanlı bankasına memur kadaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarmı (20)hususile faiz ve ma kurda mahkemede hazır bulunmadığı sarife dair olan iddialarmı, ilân tarihinden itibaren yirmi gün içnde evtakdirde iddiayı vaku kabul etmiş ad almak için müsabaka rakı müsbitelerile büdirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadile karar ittihaz kılınacağı malumu oldıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalacaklrı cihetle alâkadaranın işİL A N I mak üzere ilân olunur. Osmanlı Bankasmca bu kere yeniden bu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat hizmete alınacak Türk memurlarm in almak istiyenlerin 934/3803 dosya numarasile müracaatleri ilân olunur. (668) tüıabı için yakında bir müsabaka açı lacaktır. Yaşı otuzdan aşağı olup bu müsaba Amelî usulü defteri 1 4 cild 75 Kr kaya girmek istiyenler namzedliklerini kaydettirmek ve kabul şartlarını öğrenKurban Bayramında toplanacak deri ve barsaklar 1/2/1937 tarihinden iti Amelî hesab tüccarî (Hazır hesab) 75 > mek üzere şubat ayı zarfmda her hafta baren on beş gün müddetle açık arttırmıya konmuştur. 15/2/1937 paazrtesi Amerika usulü: Yevmiye defteri 50 > salı ve cuma günleri saat 9 la 10 ara günü saat on dörtte takarrür edecek fiat haddi lâyık görülürse ihalesi yapıla Nazarî ilmî hesab 30 > sında Osmanlı Bankasmın Galatadaki 30 > caktır İsteklilerin şubeye müracaatleri. (699) Amelî ilmi hesab merkezinde Kişi îşleri Servisine müraİlmi cebir (F. İ. C.) den tercüme 30 > caat edebilirler. kalemde zarp) Talibler hüviyetlerini müsbit evrakla tstanbul Vakıflar Direktörlügü İlânları | Çaprast kaidesi (1(hesabı zihnî) 20 « Serî amalî erbaa 30 » beraber tahsil tasdikname, yahut şa50 > hadetnamelerini ve şayet bir vazifede Lâleli imaretinde mevcud bulunan tahminen 1500 kilo kadar halı, kırpmtı Mesahai hendesiye istihdam edilmişseler, hizmet şahadet ve paraçları pazarlıkla satılacaktır. Pazarlığı 11/2/937 perşembe günü Komis Mesahai arazi, topoğrafya 30 » namelerini birlikte getinnelidirler. yonda yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım Kaleminde görülebüir. (696) îstanbul Gayret Kitabevinde satüır. Norveç Morîna Balık yağı Türk Hava Kurumu Uşak Şubesinden: Prof. ^mürcianın Kitablan: L Emlâk ve Evtam Bankası İlânları ı: ESAS UO. SI Mevkii ve Nev'i DEPOZİTO 10/3 Beyoğlunda Bedreddin mahallesinde Ortaşimal sokağmda 5/7 numaralı Abuaf apartımanının 3 numaralı dairesi. 40 Lira 10/4 Ayni apartımanm 4 No.lı dairesi. 45 » 10/6 Ayni apartımanm 6 No.lı dairesi. 50 » 258 Büyükadada Nizamda Kamino volisi. 50 » Mevkileri yukarıda yazılı yerler bir ve yahud üç sene müddetle kiralanmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. İsteklilerin ihaleye musadif 12 şu bat 1937 cuma günü saat 10 da şubemize gelmeleri. (589). KIRALIK EMLAK :ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle