16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 6 Şuö'at 1937 Ekonomide Kamâlist rejimi IBaşmakaleden devam] «herhangi Bakanlık ve oruna (makam) «ilişkin olan biitün devlet işlerinin, ulusa «ekonomi bakımından, saltık (mutlak «kazanch ve faydalı olması düsturun «genel olarak esas tutanz. «Eskiden kaima kanunlarm ve usul «lerin zemanla diizeltilmesine önem veri «yoruz. «Partimiz çalışmada ekonomi işlerim «bu önemi vermekle beraber, ekonomiyi, «her biri ayn önemde bulunan devlet iş«lerinin bir kolu tanır.» Tatbikatın, muhtelif bakanlıklara ilişkin cihederi, Cumhuriyet Halk Partisinin, Dördüncü Büyük Kıırultayında, onaylanmış (kabul cdilmiş) ve Parti programı olarak neşredilmiştir. Bu mesai, her birine ve heyeti umumi yesine aid plânlar dahilinde, birbirile a lâkadar olarak ilerilemekte, Türk bütçesinin daima mütevazin olarak muhafazası Türkiye ticaret ve tediyat müvazenesinde aktivite Devlet taahhüd ve tediyatında kayıdsiz, şartsız sadakat Türk parasına itimadı sarsacak hareket ve vaziyetlerden samimiyetle içlinab Türkiyede iş alma ve görme havasını, biitün elemanlarile, sermaye için ve iş adamlan için en iyi en emniyetli hava olarak daima muhafaza Her işte radikal plân ve devlet teşkilâtını, süs değil çalışanlara yardım eder veya kendisi umumî gereğe ve menfaate hizmet eder iş teşkilâtı haline getirmek, Müştrek düstur halinde gözönünde tutulan esaslan teşkil etmektedir. Vaziyetin tek cümle ile ifadesi şudur. Kendi öz politikası esaslan dahilinde, en teknik bir ekonomik kurum vücude getirmek humması içinde bulunan Türkiyede, iş, sermaye, ve teşriki mesai için en büyük emniyet ve en müşkülpesend iş adamlarını bile tatmin edebilecek en müstesna teknik şerait, etraflı şekilde ve tam olarak temin edilmiş bulunmaktadır. b Türk ithalât rejimi, şu iki esaa ihtiüa eder: i Uzlaşmalara bağlı listelerle, miktar tayin edilerek veya serbestçe ithal* müsaade edilmiş maddeler. Yukanda işaret edıldiği üzere, ithalâl rejiminde en ziyade müsaadeye mazhaı rnillet muamelesi esasım kabul etaıiyoruz. Her memlekete Specifique, mallanna, bizden bilmukabele ferme şekilde almay taahhüd ettiği Specih'que, mallanmı miktarma, bize yaptığı tenzilâbna, millî istihsal ve istihlâk vaziyetimize nazaran hesablanmış, ithal hakkı veriyoruz. 11 Umumî ithalât rejimimizin ta yin ettiği ithalât imkânı, Bu rejim «genel ithal rejimi kararo adı altında neşrolunan kararname ile tayin ve ilân olunur. 1 kânunusani 1937 senesinde meriyete girecek olan yeni karar daha liberal bir karakter arzetmektedir. Bu karar aşağıdaki listelerden müte şekkildir: 1 (S) listesi: Herhangi memleket ten ithali kabil mallan ihtiva eder. 2 (KI) listesi: Sadece kliring benzeri anlaşması mevcud memleketler den sokulabilecek mallar listesidir. 3 (V) listesi: Vekâletlerin müsaadei mütekaddimesine bağlı maddeleri gösterir. Bu müsaade ancak muayyen ticaret muvazene vaziyetinde memleketlerle kliringli memleketlere verilir. Devlet belediyeler, imtiyazh şirketler, umum menfaate hâdim müesseseler, hususî ka ramamc alınmadıkça, kliring anlaşmas olmıyan memleketten mubayaat yapa Ekonomi Bakanlığına düşen işler Ekonomi Bakanlığına düşen işlerin, dış ticaret bakımından önemlileri §u gruplarda toplanabilir: 1) Ulusal ve arsıulusal duruma uyan bir dış ticaret politikası 2) Plânlı endüstrileşme 3) Radikal bir maden politikası 4) Rasyonel genel çalışma imkân ve havasını sağlayacak teşkilât ve mevzuat 1 Dış ticaret politikası: Cumhuriyet Halk Partisi progratmnın, 12 nci maddesi şu direktifi ihtiva etmektedir: «12 Odeme dengesinî (müvazene«sini) düzeltmek ve bu yönden Türkiye«nin dış tecimini denk tutmak lürumludur. «Dış tecim uzlaşmalannda prensipimiz: «Malımızı alanm mahnı almaktır.» Bu direktif, dünya işlerinin gidişi ve kendi öz politikamız mihrakmdan geçerek bizi şu esaslara sevketmiştir: a Tecimel uzlaşma politikamtzm üç ana esası şudur: I) Karşılıkh kolaylık esaslı iki taraflı uzlaşma II) «En ziyade müsaadeye mazhar millet» kaydinin 1 Gümrük tarifesi ve ithalâta mevzu diğer resim ve teklifler itibarile kayidsız olması 2 olması. Ithal rejimi itibarile: Kayidli III) Türkiye malî taahhüdleri tedi yelerini ve serbest döviz ihtiyaclarını karşılamak ve Türkîye ihracatmm halen umumiyetle iptidaî, gıdaî maddelerden, ithalâtmın mamul maddelerden ibaret bulunmasından mütevellid, nakliyat navlunu ve bu gruplar üzerinde buhranın ayrı ayn olan tesirlerini denkleştirmek için. her uzlaşmanın, Türkiyenin o memleketten ithal edeceği mallar kıymetinden daha fazla nisbette mal satacağı ve tesbit edilecek bu fazla satış nisbeti bedelini serbest döviz olarak alabilecegi kaydini ihtiva etmesi. Bu prensipler bu günün dünya şeraiti içinde, Türkiyeyi Clearing anlaşması sistemine sevketmiştir. Halen Türkiye, ithalât ve ihracatmm, yuvarlak rakam % 90 nmı, kliringli memleketlerden yapmaktadır. Bu anlaşmalar son şekillerile cirosu kabil hususî takas imkânmı tevsi bakımından, tüccar için son derecede pratik ve serbest ticarete en yakm, en elestiki bir şekle girmişlerdir. Şayed Clearing haricinde ayni maksadı temin edecek bir şekil bulursak veya bugünkü dünya konjonktürü değişir, yeni bir şekle imkân verirse o şekle geçmekte tereddüd elmeyiz. Tabiri diğerle bugünkü şekil, ana prensiplerimizden bir cüz değil, bu prensipleri muhafaza için bugün zarurî gibi gördüğümüz bir yoldur. Uzun va deli büyük işler için, Türk İngiliz son anlaşmasının protokol kısmında görüle ceği üzere, finans cephesi de nazara a lmmış hususî mukaveleler yapılmakta dır. mühim amil olacaktır. 2) Tarih gösteriyor ki, sonradan saIBatfaraf* 1 inct sahifede] vasfı haiz olmıyan devletlerin bilhassa nayileşmiş memleketlerle, eski sanayici adenizi rica edeceğim. Türk devletinin istikbalinden dahi şüpmemleketler arasındaki mübadelât, o ta Türk olmasaydı tarih te, medeni he edilebilir. Atatürkün, kurduğu prenrihlerde de ileri sürülmüş bu çeşid end yet te olmazdı sipin asliyeti bundadır. Eğer biz Ata şelere rağmen bilâkis artmışhr. Almanya Cumhuriyet Halk Partisinin prensip türkün Türkleri, kurtanlmış olmak itibanın tarihi ve misali gözönündedir. leri, programmda vazıh bir surette tesbi rile Türklere yüksek medenî vasıflannı Türkiye imalâtı için, Türkiyede refa Millî güreş takımımız 13 şubat curoar tekrar iade etmiş olmak itibarile Atatür artıp (sous consommation) ihtiyacj tesi günü saat 16 da Romanya vapurîlı edilmiştir. Bu, cihanca malumdur. Tat bikatı için de bugünkü Türklere ve Tür ke karşı şükran hissediyorsak, bunun i6arağmen alınıp sarfedilememek elemanla ve Köstence yolile Filândiyaya hareke kiyeye bakmak kâfidir. İcra faaliyetinin desini kurduğu prensipleri sadakatle, fen ortadan kalktıkça artacak, Türkıy< edecektir. ateşleri arasında ve siyasî hayatm seri ragatle ve samimiyetle takibde aramak daoilî fazla sarfiyatı başlı başuia bi Gidecek heyet 7 musabık, J antrenö sellerinin cereyanlan arasında belki ha icab eder. mahrecdir. Ayni refah elemanı haricde ve 1 idareciden mürekkeb olmak üzer kikat objektif olarak görünmiyebilir. Fa Devletçilik ve teşkilâtı esasiye ithal edılmek istenecek mallan da çeşi< 9 kifiden terekküb edecektir. Takım aşa Arzettiğim prensiplerin başlıcalannm; ve hacim itibarile mütemadiyen artıraca ğı yukan tesbit edilmiş gibidir. Ağır sik kat önümüzde şaşmız ve yanılmaz, acı d ğmda şüphe yoktur. Umumî buhranın se lette Çoban Mehmed, yarı ağırda büyül olsa, tath da olsa herkese ve her zaman Teşkilâtı Esasiyemize geçmesi, Atatürkün hakikati söyliyen bir tarih vardır. Onun prensiplerine olan bağhhğımızm ve samibebleri başka sahalarda aranmak lâzım Mustafa, 79 kiloda Adnan, 72 kilo mukayesesinde herkes serbesttir. Biz ta mî bilgimizin hukukî ifadesidir. Biz istidır. Dünyanın ihtiyac fevkinde istihsa, Saim, 61 kiloda Yaşar güreşecektir. Sa içinde boğulabileceğini binnazariye dah dece 56 ile 66 kilolarda kimlerin iştirak rihi önümüze çekinmeden açabiliriz ve yoruz ki siyaset ve icraat sahalarmda yaptığımız işler irfan ve vicdanı huku tasavvura imkân yoktur. Ulusal cemiye edeceği belli değildir. Bunun için bir seç bakabiliriz. Zaten insanlık tarihi Türk lerle başlamıştır. Türk olmasaydı belk kilerde yer bulsun ve hukukî hayatm hayatında oldugu gibi arsıulusal cemiye! me müsabakası yapılacaktır. tarih de olmazdı ve muhakkak ki mede meb'dei, menşi ve istinadgâhı olsun. O hayatında da yeoiden kanşacak her re niyet te başlamazdı (bravo sesleri alkış ilibarladır ki devletçilik vasfını Teşkilâtı fahlı aileden memnun kalmak ve her re Iar). Esasiyeye koyacağız. fah için mücadeleyi kolaylaştırmak ye İnsanlık tarihinin başlangıcından son Atatürkün bahsettiği prensîpler Türkrindedir, ekonomiktir. Egoisme'in en feIstanbuî lik şampiyonası B takımlan günlere kadar beşeriyetin faaliyet dal tür. Yani asliyeti ve menşei itibarile tana tezahürleri akla getirilmeden, böyle maçlarma bugün Taksim ve Şeref saha galan arasında bu kadar derin ve geni mamile mılletin kendi seciyesinden almbir azimle, ehliyetle ortaya atılan bir mil lannda devam edilecektir. hamlelerle müessir olan Türkler, son a mış ve onun bütün ihtiyac ve zaruretlerine lerin takdir haricinde herhangi bir mu Muhtelif zamanlarda birinci takımlar sırlarda ve son devirlerde büyük tehli uygun olarak seçilmiştir. Bu prensipler hakeme ile karşılanması mümkün görüle da oynamif oyımculardan teşkil edilecek keler geçirdi. Türkler coğrafyadan kal ayni zamanda türkçüdürler. Türkçü ol mez. olan Galatasaray, Fenerbahçe arasın dırılmak ve istilcbali tarihten silinmek is mak itibarile millicilik vasfı kendisinden Türkiye bir plân dahilinde endüstri daki müsabaka günün en heyecanlı maç tendi. Biz tarihe kaza ve kaderin bir ne çıkacak bir vasıf olur. (Bravo sesleri). leşme kararuu, 1934 yılında vermiş ve olacakbr. ticesi nazarile bakmadığımız için tarihin Bu memleketin son asırlarda gerek eilk 5 senelık plânına şu sanayü koymuş böyle kaza ve kaderinden ve zarurî âkı konomik hayatta gerek sosyal hayatta Beşiktaş, Güneş arasındaki müsabaka tur: betlerinden gelen hükumetlerine dahi bo cektiği elemleri burada tekrar etmek isteda meraklı oyunlardan biridir. 1) Mensucat sanayü (pamuklu, yün yun eğmeği bilmiyen bir milletiz (Brabo mem. O son safhalarm hazin sahnelerini Süleymaniye, Eyüb. Anadolu, Top Iü, kendir) kapı maçlan da Şeref stadında yapıla sesleri alkışlar). Atatürkün nutuklannda açık olarak gör2) Maden sanayii (demir, sömikok caktır. mek mümkündür. Eğer tekrar bu acı haMületler, tarihlerini kendileri kömür, bakır, kükürt) tıralara dönmek ve o elim hayatı yaşa yaparlar 3 Sellüloz sanayii (kâğıd, karton mak ve beşeriyete de böyle bir felâBizim kanaatimizce her millet kend sun'î ipek) maz. ket hazırlamak istemiyorsak Türk milletarihini kendi yapar, fena neticeler her 4) Seramik sanayü (şişe, cam, porse4 (A) Kliring veya benzeri an tinin behemehal Türkçü ve millici olması milletin kendi kusurunun eseri ve amelilaşmalarla Türkiye mallanna hususî pri len) lâzımdır. (Brabo çok yaşa sesleri, alkış5) Kimya sanayii. IBattarafı l tncl sahlfede) nin cezasıdır. Eğer bugün iyi neticeler vilege veya imtiyazlar verecek memleketlar). Bu plânm üçte ikisi Taktinden once yız. Kurtancı Önder Kamâl Atatürkün görüyorsak onu da milletin yapüğı ve lerden ithaline müsaade edilecektir. Türk milletini beşeriyet içerisinde me5 ( M ) Genel ithal rejimimizde it relise edilmiş bulunmaktadır. İkinci 5 se adım daima hayranlıkla, iftiharla ana başardığı iyi işlere atfetmek zarurî olur nz. Cenabı Hak şark milletlerinin bu Tarihin neticesinin zarurî ve mukadder deniyete yarar, sulha hâdim mümtaz bir hali tamamen memnu olan mallan muh nelik plân neşjedilmek üzeredir. Bu pâlnda bilhassa petrol sentetik, rafineri, kö yüksek Önderine uzun ömürler versin. oîmadığı gene bir Türk tarafından Türk camia yapmak için evvelemirde Türk tevidir. Bu eşsiz Önder bütün şarkın kurtarıcı lerin elile ve Türklerin kanile isbat edil milletini tarihte ve beşeriyette lâyık ol mür, linyit sanayii, elektrifc sanayii, muhC. ticarî tediyat rejîmi: sıdır. Biz size daima bağlıyız, emrinize miştir. Tarihin seyrini değiştirdik ve duğu medeniyet seviyesine çıkarmak lâ 1) Kliring yeya benzeri anlaşma mer telif sanayii gıdaiye, bu meyanda amadeyiz. Bize inanmız ve arabca neş Türke atfedilen menhus talih bir defa da zımdır. Bu itibarla millici olmak bizim. cud memleketlerle bu anlaşmalar hüküm balık, meyva, sebze konserveciliği, kimya riyata devam ediniz.> zarurî şianmızdır. Fakat bizim millici »iha yenildi. (Alkışlar) sanayii vardır. leri dahilinde yaptlır. Şehrimizdeki Suriye heyeti CenevBu plân tatbikari esnasmda kantite Atatürk, millette mevcud oîan bütün arımız da kendisine münhasır milliciîüc II) Türkiye ile ticaret muvazenesi dereye hareket etti yüksek seciyeleri ve alicenab hasletler değildir. Bizim milliyetçiliğimiz sırf beş;vamlı surette pa$sif olan ve aradaki fark itibarile değilse bile kalite itibarile kâfi Cenevreye gitmek üzere evvelki gün riyetin tealisine ve bütün dünyayı mes'udi devamh surette nazara alınabilecek mik Türk elemanlar kullandık. Lüzum gör Halebden şehrimize gelen Suriye he nefsinde toplıyarak milletin azim ve irave müreffeh yataşmağa matuf bir millı tar ve hacimde bulunan, Türkiye ithalâ düğümüz anda lüzum gördüğümüz nis yeti dün İstanbul tarafından bir gezinti desini kendi azmü iradesile birleştirerek yetçiliktir. hnı hiçbir nevi tahdide tâbi tutmryan ve betlerde ecnebi mütehassts ta davetinden yapmıştır. Suriyeli Nazırlar, öğle yeme Türk milletini mahvolmaktan kurtardı Niçin hcdkçtyız? Şimdiye kadarki Türk tarihi isbat eder k bedellerim serbest döviz olarak ödiyen çekinmedik. Plân tatbikatına müvazi ola ğini Fransız sefaret konağında y rak bir taraftan Avrupa ve Amerikaya lerdir. Türk için aciz olmak mahvolmak demekDiğer bir vasfımız da halkçı olmakhr. memleketlere serbest dövir verilir. her sene daha fazla artan talebe ve stajBundan sonra Vilâyete giderek Vali tir. Atatürk Türk istiklâlini kurtarmakk Halkçı olmak âlüenblığımızın nazarî bir III) Türkiye ile kliring veya benzeri anlaşması olmıyan, ticaret muvazenesi a yer gönderiyonız, matî tediye plânını muavinini ziyaret etmişler, akşam üze beşeriyete büyük hizmetler etti ve tarih eseri değildir. Zaten biz prensiplerimizi ri de Vali muavini Hüdai bu ziyareti ia Atatürkten ve onun yüksek vasıflanndan koyarken, geçmiş zamanlara aid ve yaleyhimize veya kararsız bulunan veya karşılamak için maden ve ziraat sahasınde etmiştir. da kat'î adımlarla yürüyonız. bahsederken hiç şüphe etmem ki en bü hud insanların yüksek hislerinden mül fark substentiel olmıyan memleketler itHeyet, dün akşam Semplon ekspre yük vasfını beşeriyete yaptığı bu hizmet Endüstrileşmeden mütevellid bütün hem beşeriyet mefhumlanna kapılarak halâtınm bedelleri Curahuriyet Merkez sile Avrupaya hareket etmiştir. te görecektir. Türksüz bir tarih nekadar koymadık. Biz doğrudan doğruya suîk tediyelerimizi, şimdiye kadar, diğer bü Bankasında bloke kalır ve ancak o malı Heyete dahil bulunan Suriye Hariciye ihrac etmiş tüccann veya ciro edeceği kinr tün taahhüdatımız gibi harfiyen karşıla Nazırı Sadullah Cabiri dün Perapalas muzlim olur. Hele Türksüz kalacak be ve medeniyet amili olacak bir Türk istiksenin Türkiyeden mubayaa ve ayni mem dık ve karşılamıya devam edebilecek otelinde kendisini ziyaret eden bir mu şeriyet nekadar feci bir manzara irae e lâlini ebedî olarak kurmak için bunun ne der. Hepiniz tahmin ve tahayyül edebi gibi şartlar dairesinde yapılması icab e«l*harririmize şu sözleri söylemiştir: lekete ihrac edeceği mallann tesviyesinde vaziyetteyiz. Tabiri diğerle malî plânı daima icraî « Biz bu sefer muhterem Başvekili irsiniz. Türkün oîmadığı bir tarihte an yorsa o şartlan tesbit ederek aldığımıı kırllanılır. plâna takdim ediyorum, bu suretle filân niz tsmet İnönünün ittihaz ettiği yolu cak zulüm aktif bir şekil alır. Zaten T ü r halkçılık vasfı, bir merhamet eseri degil2) Plânlı endüstrileşme: kün âkıbetine bu kasdı yapanlar derhal dir. Halkçılığımız doğrudan doğruya hv* Türkiyenin endüstrileşmesi, hayat ve endüstriyi de kuracağız dediğimiz anda tutalım. Şimdilifi; bir şey söylemiyelim. r Bu akşam Parise gidiyoruz. Oradan Ce kendilerinin beslediği fena niyetin fena memleketin kurtanlması ve müstakil olaistiklâlile alâkalı gördüğü en büyük millî vesaitini daha ew elden tedarik etmiş nevreye geçeceğiz. 20 25 gün sonra dö tecrübelerini de kendileri görmüşlerdir. rak yaşamasına hâdim olabilmek için biw devasıdır. Bunu böylece ifade ettikten haldeyiz. neceğimizi zannediyoruz. O zaman bol Türk kendi tarihini kendi yaptığı vakit Endüstrileşme plânı tatbikatı için, ta şartı evveldir. Bizim halkçıhğırmz halkaj sonra, yukanda izah edilen dış ticaret bol kanuşuruz.» ve kendi yaparken hiçbir kimsenin, hiçbir mamen ticarî müessese tekniğile çalışmak politikasının sadece umumî buhrandan Heyeti Sirkecide Fransız sefareti tarafın ne tesirine kapıldı ve ne yardımını doğru, halk için değildir. Halk tarafın *'. dan halkla beraber sistemidir. (Alkiş • > doğmamış oldugu da kendiliğinden anla üzere Sümer Bank teşkil edilmiştir. mensubları teşyi etmiştir. gördü, ne bulduysa kendisinde buldu ve 3 Maden politikası: Iar). şılmış olur. Sancakta neticesiz tahrikât kendi elile yaptı ve yaptığı şey; tarihten Tetkika ve vesaite dayanarak vardıgr 18 inci asnn büyük endüstri hareketi, Antakya 5 (Hususî) Beklediği ne aldığı, müsbet ve muayyen tecrübelerden Sınıf imtiyazı diye bir şey yoktur karşısında, kapitülâsyonlar ve şuursuz bir mız kanaat, Türkiyenin, yalnız, bu gü ticeye kavuştuktan sonra normal haya edindiği kanaatler üzerine müessesti. Bu sistem memleketin doğrudan doğ •>saltanat idaresi altında sızhyan Osmanlı nün en mühim sanayiini değil, dünya ham ta dönen Sancak, sevinc, emniyet ve sü Maddî vesaiti, kendi idrakine istinad et ruya halk tarafından idaresini istihdaf eImparatorluğunu bulmuştu. Yalnız bü maden üıtiyacatından mühimce bir kıs kunet içerisinde bulunmaktadır. Yerli tirdi ve bu sayede istiklâlini kurtardı. A der. Sınıf imtiyazı ilga edilmiştir. Bütüa yük endüstri mamulâtı, rekabet imkânsız, mmı da verebilecek toprakaltı servetine hükumetin teşvik ve tahrikine uyan tatürk, Türk istiklâlini kurtardıktan son vatandaşlar üzerinde kanunlarımız tamamaliyetile hiçbir gümrük müdafaası tesisi malik olduğudur.'Madenin, Türkiye ik bazı Arablar, bir takım manasız tezvi ra Türkü bir daha böyle badirelere, teh mile müsavi olarak mer'i ve caridir. Ittıratta bulunmaktadırlar. Sancağın yeni kabil olmıyan birçok asırlık Türk sanayi ısadî kalkmmasında, Türkiyenin en başlaımıza vâsıl olmıyacak ve cezasını görı tediye vasıtası (monnaie d'echange'ı) rejiminden menfaatlerinin haleldar ola likelere düşürmiyecek bir devlet sisfemi ni silip süpürmekle kalmadı. Endüstricağını gören kötü ruhlu diğer bazı kim kurdu. Bu devlet sisteminde tatbik edile miyecek hiçbir kanunsuz hareket yoktuı. olabileceğini gördük. Ieşen ziraat te, ayni sebebden Türkiye cek olan prensipleri vazıh, açık ve müsbet Halkçılığımızın tatbikatta ve teşriî haTürkiyeyi plân dahilinde, sarıa saha, seler de istiklâl aleyhinde propaganda hududları içinde Türk çiftçisini boğdu. olarak program halinde tesbit etti. Bu yatta cihana nümune olacak kadar ileriyapmaktadırlar. etkik ve maden işlerinde erkânıharbiye Müzeler, o tarihlerde Avrupanın herMaamafih bu gibi hileler hiçbir fay programı ve bunun tatbikım kendi kur ye varmış hukukî eserleri vardır. Parti « azifesi görmek üzere bir Maden Arama da temin edememektedir. hangi köşesinden daha geri olmadığımıduğu Cumhuriyet Halk Partisinin eline mizin her sene toplanan ocak kongreleri, e Tetkik Enstitüsü tesis edilmiştir. Süzı ve belki de ileri olduğumuzu gösteren ve mes'uliyetine verdi. Cumhuriyet Halk ki senede bir toplanan vilâyet kongreleri» mer Banka müvazi olarak, maden işlet Irak Başkontolomnnn bir ziyenreti eserlerle doludur. Türk endüstrileşme Irak Başkonsolosu Geylâni dün Pera Partisinin prensipleri evvelemirde mo dört senede bir toplanan büyük kongresi me ve ihraç etme işlerinde keza ticarî bir hareketi, bu bakımdan, Lausanne'ın zeypalas otelinde Suriye heyetini ziyaret dern bir devlet programrdır. Türkün ta Avrupa hukukunda indayatif, rezültatif müessese tekniğile çalışmak üzere Eti tmiştir. rihine, seciyesine, alicenablığına ve gu ve refarandüm denilen esasların amcfi lidir. Kapitülâsyonlann en son meş'um Bank adile ayn bir banka kurulmuştur. ruru millisine muvafrk olan bir devlet tatbikından başka birşey değildir. Bi« zinin, topraklanmıza dalmış kökünün Maden mevzuu etrafında bunlara Karaya oturan bir vapur programıdır. Bu devletin vasıflannm yaptığımız kanunlan, Büyük Miliat ;ökülüp atılmasıdır. müvazi olarak yapılan diğer inkılâp, eşhepsini tarihten almmış, hakikatten alın Meclisinden çıkan her kanunu her sene kurtarıldı Atatürk Türkiyesi, bu kat'î tasftyeyi has elindeki madenlerin işletme tarzı, Karadeniz Boğazı methalinde Hisar nuş, kraattan almmış prensiplerle ayrı ay bu kongrelerde gözden geçiriyoruz ve ode yaparak, Türkiyeye lâyık oldugu re ruhsatname ve imtiyaz alma şekilleri üahı ve emniyeti, Türk çiftçisine mahsu erinedir. Maden imtiyazlannm Türki kayada yan batmış bir vaziyette 12 gün n tayin etti. Bunlann başinda devletçilik radan alınan neticeleri huzuru âlinize arlünü dahilde kıymetlendirmek, Türk yede bir spekülâsyon mevzuu olması bu evvel karaya düşen ve mürettebatı ta jelir. Türk milleti devletcidir. Asırlann zetmekteyiz. Büyük Meclisin kanunlaafmdan terkedilen Romanya bandırah ;österdiği larihin seyri isbat etmiştir ki, rındaki isabetinin en büyük amili de halmüstehlikine mümkün olanı dahilde bul uretle bitmişrir. Karmen Silva vapuru Türk Gemi Kur modern tekniğin ve ekonominin maliye ın her sene nabzını tutmak, fikirlerini mak imkânını en büyük süratle temin eBu değişikliğin, maden îşîeten ve işle arma şirketinin Alemdar ve Saros kurdecektir. Biz autarchiste değiliz, fakat ecek olan şahıslara da hizmet ve onla arma gemileri tarafından dün yüz nin modern icablanna, gündelik hayat almak ve mütalealarına lâyık oldugu e laniH ferdî olarak ve cemiyet halinde uy hemmiyeti vererek kanunlann hazırlanTürkiyede ekonomikman yapmak kabil nn muvaffakiyetlerini teshile yaradığım dürülmüştür. durmıyanlar daima geri kalmağa mah masmda bunlan müessir kıîmaktır. lan herşeyi yapmak ve yaptırmak az derhal ilâve etmeliyim. kumdurlar. Hayat mübarezesinde bahumindeyiz. Sanayi şubelerinin iş Binaenaleyh bu kadar büyük bk 4 Teşkilât ve mevzuat sahasmda sus devletler arasındaki hayat mübarezeKamâlist rejim, endüstrileşmeyi, bun yapılmış ve semere vermiye de başlamış Prensipin Teşkilâtı Esasiyeye girerek * cetvelleri sinde geri kalmak çiğnenmek demektir. dan dolayıdır ki millî inkılâbrmızın en değişiklikleri sadece saymak bile bu yaTeşviki sanayi kanunundan istifade Çiğnenmemek için Türkün hergün daha âmmenin vicdanında bir hukuk esası olar büyük vazife ve zaferlerinden biri telâk mm hacmini çok taşınr. Millî tasarrufu eden sanayi erbabı iş cetvellerini şim fazla ileri adım atması lâzım ve şarttır. rak telâkki edilmesi elbette çok iyi fcir ji etmektedir. Türkiyenin endüstrileşme eşvik ve tenmiye, kredi ve finansal em [iye kadar malî seneye göre veriyorlarBiz mazinin bıraktığı boşluklan doldur şeydir. si, Türkiye ithalât ve ihracat yekunlan iyeti, ticarî hedefli kooperatif birlikleri ı. Dün, İktısad Vekâletinden İstanbul makla mükellef olduğumuz gibi atiye de Gayrimes'uller ve gayrimer*i şahüzerinde zararlı olacak mı? Buna iki ce ve sureri umumiyede rationalisation ve ianayi Müfettişliğine gelen tebligata siyetlerin yaptığı kanunlar çocuklanmıza da fena miras bırakmamak abımız vardır: tandardizasyon işleri, Türk tüccann iti nazaran mevzuubahs sanayicilerin va mecburiyetinde bulunan bir milletiz. MaArkadaşlar, 1) Türkiye ziraî, endüstriyel, gıdaî ip annı sıyanet edecek mevzuat bu arada zifelerini marta kadar bitirmeleri mec zide, zamanda ve mekânda yapılan haBu memleket kayıblann ve gayrîmestidaî madde ihtiyacı için, Avrupamn, ge Jır. Kamâlist rejimin, ihracatçı telâkki urî tutulmuştur. alan az vakitte telâfi ederek istikbali o 1lerin vicdanlara âmir olmasından, d e v iş miktarlarda müracaat edebileceği, iini bilhassa kaydetmekte ihrimal fayda la göre hazırlamak lâzımdır. Yalnız ma et ve millet işlerini görmesinden çok zaAvrupamn içinde bir memleket olmak ardır: Kamâlist rejim ihracatçıyı, ha elâkki etmektedir. :inin kusurlannı itiraf etmek veyahud •ar görmüştür. Eğer Türkün yolu başka abiliyetindedir. Türkiyenin sanayileş riçte Türkiyenin şeref ve itibanm ve Bunun sureti umumiyede dış ticarete irtmek kâfi gelmez. îstikbalin de icabla yerlerden geçse idi ve orta asırlardaki zamesi, bu kabîl istihsalât ve ihracatmı da moralini temsil eden ve bu sıfatla eline erdiğimiz ehemmiyeti de ifadeye kâfi ını ona göre hazırlamak iktiza eder. Bu manlarda kendi bildiği, kendi yaptığı, alite ve kanrite bakımından artıran en Türk emeği emniyet edilmiş olan adam :eldiğine kaniim. CELÂL BAYAR [Devamı 7 nci saht/ede] Finlandiyaya cek güreş takımımız Haftaya Romanya tarikile hareket ediyor Anayasa tadilâtı ve topgide rak Kanununun ruhu B takımlan arasında yapılacak müsabakalar Suriyeden yükselen sesler!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle