14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 6 Subat 1937 Şatonun kızı Milâno mülâkatından sonra R A D YO (^ Ru aksarnki program j [Baştarafı l incl saftifede] aktedilecek olan içtimaı en iyi muvaffa dan M. Peri'nin de bu fikirde olduğu dem vuruyor, bir sürü yavelerle genc kı yade memnun oldugunu bildirmiştir. Mösyö Jules, bir müzayededen o sakiyetler vadetmektedir. bildirilmektedir. , İSTANBUL: Balkan devletlerile İtalya arasındaki bah aldığı oda takımını rnağazanın mü zı kendine bağlamağa çalışıyordu. Başvekiliniz hakkında derin hürmet Bazı gazetelerin bildirdiklerine göre. 12.30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaKız da, onu, büyük bir alâka ile din münasebetlere gelince, Vekil, İtalyan ve samimî dostluk hislerile muttasıfım. Bu Fransa, Türkiyeye bir umumî yardım dıs 13,00 Güneş koro heyeti tarafından nasib bir yerine yerleştirmekie meşguldü. konser 18,30 Guneş, kulubunden naklen Yugoslav mukarenetini barışm kurtanl içtima için mes'ud hâdiselerden biri İtalya Kardeşinin mızmız bir sesle yalvardığını lıyordu. paktı teklif eylemiştir. Necıb Fazıl tarafından bir konferans Bir gün, genc kız, parmaklığın önüne ması ve semereli bir teşriki mesai temini ile İngiltere arasında aktedilen ve Akdeişitince öfkeden kıpkırmızı kesilerek dönHumanite gazetesi ise, Parisle Anka 19,00 Şehir Tiyatrosu komedi kısmı taragelmedi. Hektor, o gün akşama kadar için esaslı bir unsur olarak telâkki etmek niz statükosunu tamamen zımân altına dü: fından bir temsil 20.00 Turk musiki hera arasında askerî bir anlaşma metnınin yeti 20,30 Bay Omer Rıza tarafından a Hayır, hayır, hayır. Iki aydır seni bekledi; fena halde öfkelendı; kendi tedir. Balkan memleketleri, İtalya ile oalan centlmen agrementtir. Bu anlaşma tesbit edılmiş oldugunu tasrrh eylemekte rabca havadis 20,45 Munır Nureddin ve besliyorum, evimde barındırıyorum. Uskendine söylendi, tepindi ve geri döndü. lah münasebetlerindeki bu salâhı görmek yalnız bu iki devlet tarafından imza edilarkadasları tarafından Türk musikisi ve dir. halk şarkıları. saat ayarı 21,15 orkestratelik bir de ceb harclığı veremem azizim! Ertesi gün, genc kız, randevuya ondan le bahtiyardırlar. Şimdi teessüs eden dost miş olmakla beraber, bütün diğer devletNeşredilen resmi tebliğ 22,10 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi guevvel gelmi|ti. Hektor gelince, ağlıya luk, muhtelif memleketler arasında elde ler tarafından hararetle karşılanmıştır. Çalış. Beni görmüyor musun? nun programı 22,30 plâkla sololar, opera edilen daha sıkı temasın mes'ud neticesi Zira, bir banş eseridir. ağlıya özür diledi: Belgrad 5 (A.A.) Anadolu A Hektar, ayni mızmız sesle cevab verve operet parçaları 23,00 son. jansının hususî muhabiri bildiriyor: Dün gelemedim amma kabahat olarak telâkki edilmektedir. VIY AN A: ai: Fransa ile dostluğumuz 17,30 gramofon 18,35 halk şarkılan 19 Stoyadinoviç Rüştü Aras konuşma bende değil. Çok üzüldüm, fakat akşa Rüştü Arasın Belgradda beyanatı Vücudüm yorgunluğa tahammül Kabul edilen vecibe ve taahhüdlerini Belgrad 5 (A.A.) Türkiye Harilan sonunda aşağıdaki tebliğ nevredilmış konuşmalar. haberler ve saire 20.20 grama kadar dışan çıkmama izin vermedi etrniyor, biliyorsun. Kabahat bende demofon 21,20 eğlenceli, musikili yayın daima gözönünde tutan Yugoslavyanın rir: ler. Ah bilseniz nekadar ağladım. Öksü ciye VekiliDr. Tevfik Rüştü Aras bu 22,55 filimlere dair, haberler ve saire23,25 ğil. Ben fikrî faaliyet sarfetmeğe alışmış sabah Semplon ekspresile Milâno'dan samimî siyaseti bütün milletlerin en bü « Bugün öğleden evvel, Türkiye ve gramofon 23,55 dans musikisi. bir adamım. Bu memlekette de bana göre züm diye bana çok eziyet ediyorlar. yük itimadına mazhardır. M. Köse îvaBERLİN: Halbuki himaye etmeleri lâzım. Hele Belgrada gelmiştir. Yugoslavya Hariciye Nazırları görüştü. saha yok. nof'un anlayış siyaseti de böyledir. Işte 17,05 eğlenceli yayın 19,05 atlı sporlar Vekil istasyonda Dış İşleri Nazır mumatmazelin elinden neler çekiyorum bil Seni buraya ben davet etmedim. en mühim unsurlar bunlardır ve bu oak" Aras ve Stoyadinoviç, Yugoslavya Hari ve saire 20.05 hıkâye 20,20 eski musiki seniz! Büyük annenin istibdadı yetmi avini Martinaz ve Bakanlık erkânı, TürPariste kalsaydın. Seneler senesi orada tın, Yunanistan olsun, Romanya olsun, ciye Nezaretinde birleşerek her zaman parçalan 20,50 günun akısleri, haberler, kiye orta elçisi Haydar ve Küçük Anlaşyormuş gibi... sesli filim nakli 23.05 haberler, spor ve oturdun da ne q]dun sanki? Fikrî faalidiğerlerine de bir misal teşkil etmesini a r olduğu gibi uzun ve samimî bir konuşma saire 23,25 atlı sporları 23.35 dans ha Hektor, genc kızın ellerini avuçları ma ile Balkan Anlaşması devletlerinin orda bulunmuşlardır. yetin, büyük projelerin malum. Projeden vaları ve eğlenceli musiki 1,05 dans muzu ediyorum. içine aldı; sesine hazin bir ahenk vere ta elçileri tarafından karşılanmıştır. başka birşey yaptığm yok zaten... Haydi Bu konuşma esnasında Rüştü Aras, sikisi. Sözlerimi, Fransa ile Türkiye araBelgradda 24 saat kalacak oîan BUDAPEŞTE: şimdi şuradan çekil git, işim var, beni rek, onu teselli etti, yavaş sesle kulağına Başvekil Stoyadinoviçi Cenevredeki fa 18,05 konferans 18.35 şan konseri 19,10 bir şeyler anlattı ve kızcağız, kızararak Aras öğleden evvel Başvekil Stoyadino sındaki münasebetlerin çok iyi oldugunu aliyetinden ve İtalyan Hariciye Nazırı meşgul etme. mektub kutusu 19,45 salon orkestrası viç'le görüşmüş ve şerefine Başvekil ta söyliyerek bitiriyorum: utanarak, nefes gibi bir sesle: Hektar, meyus ve mahçub çekildi. Kont Ciano ile Milânoda buluşması es 21,05 pıyes 21,50 haberler 22,15 cazband rafından saat 13 te bîr öğle yemeği veril Aramızda esasen bir dostluk pak Peki! Fakat yaratılışı, uzun müddet kederlen nasında yaptığı mükâlemelerden haber takımı 23,05 hava 23,10 opera orkestramiştir. tı vardır. İskenderun Sancağı hakkmdaki sı 24,30 Çmgene orkestrası 1,10 son haDedi. meğe, üzülmeğe müsaid değildi. O, yıldıdar etmiştir. Rüştü Aras ve Doktor Sto berler. son anlaşma Fransa*ile Türkiyenin San* İtalya ve Balkanlar Hektor, şehre dönerken, etekleri zil zınm parlıyacağına emin, yoksulluk ve yadinoviç Yugoslavya ile Türkiye araBUKREÖ: çalıyor, sevincinden adeta uçarcasma Aras Liubliana'dan geçerken, Bel cağm bütünlüğünü teminat altına almak mahrumiyet içinde geçen her gününü, yasındaki münasebetlerin samimiyetini ve 18,05 roportaj 18,20 askerî bando 19,05 için iki hususî mukavele imza edeceklerini yürüyordu. Kendi kendine «tamam, di gradda intişar eden Vereme gazetesinin kın bir atideki mes'ud günleri biraz daha ayni zamanda bugünün bütün siyasî me haberler, konuşma ve saire 19,15 eğlenceu bildirmektedir.» yordu, ta kendisı, tahmin ettığım gibi. muhabirine şu beyanatta bulunmuştur: yaklaşhran saatlerden ibaret sayıyor, seleleri üzerindeki fikir birliklerini, bu konser, istirahat esnasında suallere cevabMüstebid cadı bir büyük ana, ondan da« Milâno'da Kont Ciano ile, TürM. Stoyadinoviç'in İtalya ile anlaş münasebetle bir kere daha teyid eylemiş lar 21,20 küçük orkestra 22,35 haberler gönlünü üzüntüye sokmuyordu. ve saire 22,50 konser 23,50 fransızca vc ha müstebid bir mürebbiye... Bana an kiye Hariciye Vekili ve Balkan Antanmaya dair beyanatı almanca haberler 24 son haberler. Bir berbere gjrdi, tıra§ oldu. Aynada, lerdir. lattıklan vaziyerin ta kendisi... Eh, artık tınm bu devresi başkanı sıfatile en dosLONDRA: Belgrad 5 (A.A.) Havas bildiriyüzünü seyrederken esvablannm soluk Doktor Rüştü Aras ve Doktor Stoyaharekete geçmenin zamanı geldı...» tane bir ruh dairesinde görüştüm. 20,05 orkestra konseri 20,50 edebî yayor: rengi biraz canını sıktı; fakat berberin dinoviç, iki devletin Büyük Britanya iîe yın 21,05 haberler, spor ve saire 21,35 Hektor, o akşamdan tezi yok, kardeMilâno mülâkatının neticelerinden pek tısturasından henüz sıynlan çehresindeki Başbakan M. Stonodinoviç, meclis fi münasebetlerinin göstermiş olduğu çok musiki 22,05 konser 23,25 orkestra konşile ciddî surette müzakereye girişti. Kar memnunum ve bundan yalnız memleke laravet bakiyesi, gözlerinin parlaklığı nans komisyonunda demiştir ki: müsaid inkişafı büyük bir bahtiyarlıkla seri 24,05 haberler, spor, konuşma ve sadeşi, ciddî meselelerde takınmasını âdet timin değil, bütün Balkan Antantı devire 24,30 dans orkestrası, istirahat esnayüreğine su serpti. « îtalyanm bizimle iyi münasebet tesbit eylemişlerdir. Rüştü Aras ve Dr. sında haberler ve saire. edindiği tavırla ona bir hayli çıkıştı. Hek letlerinin istifade edeceğine kaniim. Kont O sabah, canı biraz gezmek, dolaşPARİS [P. T. T.]: tor'un, parmaklıkh kapıdan komışarak Ciano ile yaptığım bu görüşmeler esna idame etmekte menfaati vardır. Biz de Stoyadinoviç, İngiliz îtalyan anlaşma taak; yemekten evvel biraz hava almak 18,05 nasihatler, gramofon, kıraat 19,05 bir kızı kandırmasını, büyük anasınm is sında, İtalyanm, mühim siyasî münase bunu arzu ediyoruz. Ahiren İngiltere ile smı memnuniyetle selâmlamakta ve son istiyordu. Aheste adımlarla yürüyerek tibdladından ve tahakkümünden kurtar betlerde bulunduğu Yugoslavya ve Yu İtalya arasında Akdeniz statükosunun zamanlarda İtalyanm Türkiye ile, Yu konser 20,20 gramofon, havadLs, hava, konuşma 21,50 piyano musikisi, konuş kırlara doğru açılmağa başladı. mak bahanesile onu kaçırmağa kalkma nanistana ve sıkı ekonomik münasebetler muhafazası için bir anlaşma aktedilmiş * goslavya ile ve diğer Balkan devletlerile ma 22,35 operet yayını 24,35 haberler Hektor tabiati çok sever, kırlarda dosmı, ihtiyar kadının, torununun kaçırıl de bulunduğu Romanyaya karşı dostane tir. Yugoslav hükumeti, bu anlaşmanm olan mütekabil münasebetlerinde büyük ve saire 1,05 dans musikisi. îaştığı zaman, ruhunun çocuklaştığını dığını göriince nasıl olsa yelkenleri suya hattı hareketine kani olmak fırsatım bu! Yugoslavyanın hududlarına da taalluk bir mikyasta dostane bir yaklaşma hisse ROMA: hissederdi. Şehirden biraz uzaklaştıktan 20,20 yabancı dillerde haberler 21,20 indirip kızı kendisine vermeğe mecbur dum. Kont Ciano ile yaptığım bütün gö ettiğinden resmen haberdar edilmiştir. M. dilmesinden mahzuziyet duymaktadırlar. hava ve saire 21,45 karışık musiki yayısonra, yolunun üstüne yüksek bir bahçe Musolini Milâno'daki nutkunda bize uzolacağını hesab etmesini ahlâka mugayir M. Milân Stoyadinoviç, Dr. Rüştü nı, istirahat esnasında haberler 23,05 piiduvan tesadüf etti. Duvann pek eski za buluyor; bu çirkin hareketi şiddetle ten rüşmeler, Türkiyenin ve Balkan Antan laşma teklif etti. İcraata intizar ediyoruz Arasa İskenderun Sancağı hakkında yes, istirahat esnasında haberler 24,35 tının ideolojisi ruhu dairesinde yapılmışmandan kalma bir duvar olduğunu gö kid ediyordu. ve icraat ta sözleri teyid ettiği takdirde dans musikisi. Fransa ile Türkiye arasında bir anlaşmatır.» rünce, yüreğinde maceraperest hisler aiki memleket arasında bir iyi komşuluk Hektor kendisini bir hayli müdafaa nm vukua gelmiş olmasım haber almak Habeşistan ve boğazlar meselesi ve dostluk havasının teessüs etmemesi yaklanmağa başladı. Yaklaştı ve duvarMevlid etti; nihayet kardeşini kandırmağa mu tan mütevellid memnuniyetini bildirmişAras Montreux anlaşmasına ve Habe için sebeb yoktur.» ida açılmış, tahta parmaklıklı bahçe kapıIstanbul Ticaret Odası kâtibi umu vaffak oldu. M. Jules, işi iyi idare et tir. Bu suretle Türkiye hükumeti, Franşistan ilhakının tanınmasına dair soru sından içeriye baktı. Fakat, bahçeyi, misi merhum Bay Cemalin ölümünün Alman matbuatına göre Fransa ile sa hükumetile Yugoslavya ve dost Franmesi, kızı elden kaçırmaması ve şayed lan bir suale cevab vererek demiştir ki: senesi münasebetile şubatın yedinci pabahçenin içindeki binayı seyretmek için bu son proje dahi akamete uğrarsa bir askerî bir pakt yapıyormuşuz! sız cumhuriyeti arasındaki münasebet zar günü saat 13,30 da Teşvikiye cami« Bütün Balkan devletleri Habeşistecessüsle açılan gözleri orada büsbütün daha evine ayak basmaması şartile, ona, Berlin 5 (A.A.) Alman ajansına lerde daima hüküm sürmüş olan bir mü sinde ruhuna ithaf olunacak Mevlidde tanın ilhakını fîlen tanımışlardır. Binaenbaşka bir manzara ile karşılaşmıştı. bir müddet idare edecek kadar para bile nasebat ahengi vücude gelmiştir. kendisini sevenlerin bulunmaları ailesi adeyh yalnız hukukan tanmması mevzuu Paristen bildiriliyor: Bahçede bir genc kız vardı. On yedi verdi. Konuşmalannm sonunda, Balkan An tarafından rica edilmektedir. Paris matbuatının bir kısmı, Türkiyebahsolabilir. Bu mesele Milletler Cemibn sekiz yaşlarında kadar göriinen bu Hektor, alelâcele hazırlıklant» gordü yetinin gelecek toplantısında halledilecek nin, îtalya Türkiye görüşmesinden son tantı konseyinin önümüzdekl Atina içtikız, arkasındaki mantonun yakasını yuka ve beş gün sonra, yağmurlu bir gecede, Açık teşekkür n doğru kaldırmış, elinde bir demet çiçek şato duvannın dibine geldi. On dakika ve esasen fîlen halledilmiş olan mesele ra, bir komünizm aleyhtan cepheye dahil maını mevzuu bahseden Dr. Rüştü Aras Ailemizin sevgili ve kıymetli reisi tutuyordu. Hektor, bir saniye içinde, zih ileride bir araba bekliyordu. Hektor, bir hakkında karar verilecektir. İtalyanm olması mümkün olduğu kanaatini göster ve M. Stoyadinoviç, bu içtimam dört doktor Tevfik Hüseyni kaybetmemiz ninden şimşek gibi geçen bir teşbihle genc çeyrek saat bekledi; nihayet bir gıcırtı Montreux anlaşmasına iltihakı hakkında mektedir. Balkan devletinin kendilerini alâkadar eden doğan acıya iştirak eden ve cenazeOeuvre gazetesi Fransanın Türkiyeye, den bütün meseleler üzerindeki fikir mükızın yüzünü, elinde tuttuğu çiçeklerin işitti; kilidde dönen bir anahtar sesi ku da ayni şey söylenebilir. Boğazlar meselesinde bulunmak lutfunu gösteren dostrengine, çiçeklerin tazeliğini onun tarave lağına çarptı. Döndü; genc kız karşı si hakikî surette halledilmiştir. îtalya ha Akdenizde sahili olan bütün devletler a tabakatının tezahür etmesine yeni bir ve larımıza derin şükran ve minnetlerimiyırhah bir hattı hareket takib etmektedir. tine benbzetti ve onun karşısında, hayran, sındaydı. Kucaklaştılar. rasmda bir anlaşmanm tahakkukuna ma sile teşkil eyliyeceği neticesine varmışlar zin bildirümesine tavassutunu kıymetli İtalyanm Montreux'ye iltihakı muvafık bakakaldı. Genc kız, birdenbire karşısına Cumhuriyetten rica ederiz. Arabada, Hektor, korkudan ve heye zamana intizar meselesidir. tuf bir muahede teklif ettiğini yazıyor. dır.» çıkan bu yabancıdan ürkmüş gibi, kaç candan titriyen kızm ellerini kendi içinde Merhumun kajinvalidesi: Reşide, eşi: Echo de Paris gazetesi ise, Fransa ile Hariciye Vekili Belgraddan ayrddı Balkan Konseyi mağa hazır bir vaziyetteydi. Saadet, çocukları: Hadiye, Emıre, Vede bir nevi heyecan duyarak tutuyor, oBelgrad 5 (A.A.) Dr. Tevfik dad, Necdet, damadı: Reşad Nuri. Hektor, genc kızı bir müddet seyret na cesaret vermeğe çalışıyordu. Hiçbir Balkan antantı konseyinin 15 şubatta Ankara arasında askerî bir anlaşmanm b, sonra elile ona doğru bir puse gönder şey konuşmadılar. Fakat, vagonda yal Atinada Başvekiliniz ve Hariciye Nazı dahi inkişaf yolunda bulunduğunu bildir Rüştü Aras ve refakatindeki zevat bu di. Kız bu hareket karşısında büsbütün nız kaldıklan zaman, genc kız, başını rınız M. Stoyadinoviç'in başkanlığmda mektedir. Dış İşleri Komisyonu azasm akşam Belgr 1dan hareket etmişlerdir. ürktü ve hızlı hızlı, bahçenin içerisine onun omzuna dayayark: İLÂN Bir kadını yaraladılar doğru uzaklaştı. % 3 faizli, 1903 tarihli MISIR KREDt Beni seviyorsun değil mi? Söyle, Süleymaniyede Kör Mehmedin arsaHektor, kız gö'zden kayboluncıya ka hâlâ seviyor musun? FONSYE tahvillerinin 1 mart 1937 ta2 büyük ve zengin film birden : smda bir kulübede oturan Fatma, ge dar arkasmdan baktı, sonra dalgın dalgın rihinde yapılacak itfa çekiminde başa Diye sorduğu zaman, Hektor, sesinin celeyin kulübesine girmek üzere arsaMevsimin mavaffakiyeti, BETHOWEN'in güzel eseri olup 250 kişilik şehre döndü. İçinde garib hisler peyda ahengin« alabildiğine hararet ilâve eder baş tediyesi tehlikesine karşı Osmanlı da dururken a\Tii j erde oturan Hasanla Berlin Opera orkestrasının i.. rakile olmağa başlamıştı. Bankası Galata merkezi ile Yenicami rak: Hayri yolunu kesmişler ve eski bir meŞehre döner dönmez tahkikata giriş ve Beyoğlu şubeleri tarafından pek iyi seleden dolayı kadını dövmeğe ba§la Sevmek değil, sana taabbüd editarafından fevkalâde bir surette yaratılan S; aldığı netice fevkalâde hoşuna gitti. yorum sevgilim, dedi. Sensiz yaşıyamı mışlardır. şartlarla sigorta edileceği mezkur tahFatma bu hal karşısında bağırmağa Bahçe duvannın içindeki şatoda oturan yacaktım. Ben haysiyet ve izzeti nefis savilât hâmillerinin haberi olmak üzere başlayınca Hasanla Hayri bıçaklarile lân olunur. lar çok zengin insanlardı. hibi bir adamım; bunu, büyük annen de.. kadını iki yerinden yaralamışlardır. Hektor ertesi günü iple çekti ve ayni Genç kız, hayretle gözlerini açarak Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu saatte gene bahçe duvannın dibine gel onun sözünü yanda kesti: ve seyircileri candan güldüren eğlenceli bir koraedi operet lar yakalanmıştır. di. Genc kızm o gün tekrar bahçeye çıPilevne kahramanlarından suvari fe Hangi büyük annem? Benim büriki Yusuf İzzet (paşa) cuma akşamı kacağına emindi. Nitekim ümidinde al yük annem yok. Kimsem yok benim. Ben, saat 12 de Kurbağalıdaki evinde vefat danmadı. Hektor oraya geldikten beş şatodaki Matmazel Kler'in sütkardeşi etmiştir. Cenaze namazı saat 12 de Ka dakika sonra, kız bahçede göründü ve yim. Benim adım da Kler'dir. Şatoda Fransızca sözlü film. Bugün saat 1 de tenzilâth matine dıköy Osmanağa camisinde kılmdık onu tanır tanımaz kıpkırmızı kesildi. ki büyük anne, matmazelin büyük annetan sonra Çamlıcadaki aile kabristanına O gün ahbab oldular. Hektor, önce, si. Aman neler çektim onun elinden. Begömülecektir. Allah rahmet eylesin. Il İ • E K VC W^ E L E K sinemalannda zengin ve emsalsiz âşık bir mektebli gibi acemi, utangac ni, Kler'e arkadaşlık etsin diye oraya davrandı; sonra işi şairliğe döktü ve biri getirdilerdi. Fakat sonra, bulaşık yıkat program 10 senede sinemanın yegâne İCADI mevsimin en büyük sinema hâdisesi Gaib köpek parmaklığın dışmda, öteki içrnde, bir mağa başladılar. Hizmetçiden beter muBeyoğlunda Parmakkapıda 5 şufoat aşk ve ihtiras oyunu oynamağa başladı amele gÖrüyordum. Bedbaht, çok bedcuma günü kırmızı tüylü, sefer cins erbaht, çok bedbahtrm... Fakat bundan lar. kek bir av köpeği kaybolmuştur. Bulan Artık Hektor hergün kıra çıkıyor; şa sonra bahtiyar yaşıyacağımı hissediyo Büyük Parmakkapıda Hayat apartımata duvannın tahta parmaklıklı kapısma rum... nı kapıcısma haber verirse memnun e Bugün TÜRK sinemasmda W1LLY B1RGEL ve LIL DAGOVER Osmanlı Bankası 9NCU SENFONi MONA GOYA PiZELLA ve EABAROCHE tarafından temsil edilen Üsküdar Hâle sineması B E K A R EVLiLER VEFAT Koenigsmark geliyor, orada genc kıza mensur ve manGenc kız, dudaklarında mes'ud bir zum diller dökiiyor; elini kalbine götü tebessümle ellerini Hektor'a doğru uzattı. rerek, gözlermi devire devire aşktan, haHektor, başı vagon minderinin yas yat yolunda refiksiz kaldığından, yaralı dığına dayalı, baygınlık geçiriyordu. kalbinin büyük bir ümid ışığile tekrar haÇeviren: yata dosdugundan, semadan, bahardan HAMD1 VAROĞLU CANLI FİL m T Ü R K C E N Ü S H A S I F R A N S I Z C A N Ü S H A S I dilecektir. Şehzadebaşı TTJRAN tiyatrosunda HALK OPERETİ Zozo Dalmas ve San'atkâr Naşidle birlikte Cumartesi matine 14,30 da akşamı 20,30 da P t P t Ç A Matine talebeye tenzilâtlı pazar matine ESKİ HAMAM ESKİ TAS Pazar akşamı ENAYİLER I P E K SINEMASINDA A Y R I C A P R O G R A M D A : MELEK A Y R I C A SINEMASINDA P R O G R A M D A : ÖLMİYEN MELODİLER Nefis musiki, danslar MİLLÎ SİNEMADA Büyük muvaffakiyetlerle büyük filitn birden devam eden 2 Maria Paudler Leo Slezak aşk ve musiki filmi ve baletlerle süslenmiş KADIN İSTEYİNCE Neşe, zevk ve gözellik filmi. Baş rollerde: ÇAPKIN Baş rollerde : GENÇ Ayrıca programa ilâve olarak: 1 Paramount dünya havadisleri ve 2 Arilar t e h l i k e d e Renkli Miki Mavs Lil Dagover Adolf Vohlbruk DANIELLE DARR1EUX HENRY GARAT Gençlik, aşk, saadet, zevk, neşe ve hayat taşıran ve başından sonuna kadar hümmalı bir faaliyet içinde genç zengin bir operet. Ayrıca: KIZIL ÇAYIR. Bu filmde görülen şe,lerin hiçbirinin heyecanı noksan değildir. Bu hafta S Ü M E R sineması GHEVALİER MARİE BELLMADELEiNE RENAU ve MAURİCE ESCANDE tarafından fevkalâde bir surette yaratılan emsalsiz bir film. Bu filmde 30 genç ve güzel kız ile Ampir'in meşhur balet heyeti görülecektir. S Ö Z D E Yeni nesil ile genç kızların asrî terbiyesine dair yazılan ve münakaşayı mucib olan MARCEL PREVOSTun meşhur eaeri K I Z L A R T 1 Marinella N E 1 TiNO ROSSi § Venedik Şarkısı GüSTAV FROEHLiCH
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle