19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURÎYET 6 Şubat 1937 Pirinç Yulaf Mercimek Buğday irmik PatatesMısır Arpa Bezelye Çavdar Türlü Badem RADVO/UDVR* I R C A 8 T 2 8 lambalı veresıye Satış 210 Lıra R C A 10T 10 lambalı veresıye Satış 320 Lıra R C A 8U Radyogramofon veresıye Salış 340 Lıra R C A 9 U Radyogramofon veresıye Satıs 560 Lıra Yavrular seve seve yiyor. V e bu leziz gıdalara bayılıyorlar. Tabiatin saf hububatın özlerinden istihsal edildiği için çocuklar çabuk neşvü nüma buluyorlar. Çabuk büyüyorlar. H A S A N Hastalıksız ve çok ismine ve markauzun ömiirlü oluyorlar. Mutlaka Ü ::.vt. |: sına dikkat ediniz Eczanelerde ve bakkaliyelerde bulunur. HASAN D E P O S U : İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Besiktas, Eskisehir. DİNLEYİNİZ, AVRUPA, AMERIKA GÜZELLİK PROFESÖRLERİNİ BİR RADYO ALMADAN EVVEL BİLMELISINIZ Kl R C A 35 senelık bır lecrubenın mah su'ud ur R C A Insan dımagı gıbı ışlıyen ve neş rıyal n kudrefını k o n i r o l eden eleklrık bır dımaga malıklır R C A Istasyonların yennı tayın eden elektrık bır gozle ısler R C A mn bulun lambalan çelıklendır R C A dan USTUN RADYO MEVCUT DEĞİLDİR. Ç U N K İ R C A DUNYANIN en BUYCIK RADYO TE5KILÂTINA SAHIPTIR ti bou Doğu Işık Tecim Evi Aziz Işbilen Hikmet Özgiir ve Hasan Tozman îsmail Uzunkaya Orhan Server Zeki Saatman A. Ulvi Erandaç T> R C A 5 T 4 5 lambalı veresıye Salıs 160 Lıra VOG kremi ve pudrası 138 milyon Avrupa ve Amerikalı ba>anlarm meftun olduğu krem \e pudradır. Amerikalı milyarder Hugh Bradford tarafından insaniyete hizmet maksadile yarım milyon lira sarfile VOG müessesesini vücnde getirmiş ve bu müesseseye 18 milletin guzellik profesörlerini bir araya toplıyarak genc hayvanatın vitamin hassasını haiz ce\heri aslilerini kat'î usullerle almışlar VOG krem ve pudra formülüne ithal etmişlerdir. VOG kremi ve pudrası guzellik ve beyazlık yaratıcı hassasını haizdir. Dün>a kibar bayafilan yalnız VOG müessesesi mOstâhzarâtlnı kullanmaktadırlar. Mem leketimizin her tarafında VOG kremve pudrası arayınız. Yağlı VOG kremi gece icin, yağsız gündüz için VOG krem köpiiğü ile yapılmış pudrasmı isteyiniz. Her mağazadan arayınız. İSTANBUL* ANKAF5A•i MİDENİZE dikkat ve IYI HAZIM edmız. Çabuk, ıyi çığnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve bıberli yıyenler, bılhassa ıçkı ıçenîer mıdelerını tahrış ederler. Ve EKŞILIK, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve baş donmeleri hıssederler. Bu modellerin hepsi mağazalarımızda mevcuttur. Şimdiye kadar R. C. A. çeşidlerini bir arada göremiyenler gelip mukayese edebilirler. O. T. T. A. Ş. ADANA: Muharrem Hilmi Remo ADAPAZARI: Izzet Şükrü ANTALYA: Ahmed §evki ve Şsı. BALIKESİR: Hüseyın Şahlan BURSA: Tayyare sıneması ÇANAKKALE: Mehmed Kızoğlu Cclâl Erel ÇORUM: DİYARBEKÎR: EDİRNE: ESKİSEHİR: GİRESUN: KASTAMONL KAYSERİ: KONYA: Beyoğlu istiklâl caddesi Yıldız sineması MERSÎN: Hakkâkoğlu A . Rahmî ORDU: Furtun Ömer SAMSUN: B. Albala ve oğlu SIVAS: Ali Rıza Öraek TOKAT: B. Albala ve oğlu • Cemal Koval: TRABZON: Harunlar Z O N G U L D A K : Mahir Aysen KÜTAHYA: ^HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK ve 1 YANMALARINI GiDERiR. M A Z O N isim, H O R O S markasına dikkat. MAZON MEYVA TUZU INKIBAZI defeder. Bugunden bir şışe MAZON alınız. Hıçbır mümasıl mustahzarla kıyas kabul etmez. İktısad Vekâletinden: Teşviki Sanayi Kanunundan Istifade eden Sınaî Müessese Sahiblerine Teşviki Sanayi kanunundan istıfade etmekte olan Smaî Müesseselerin kanunun 30 uncu maddesi mucibince vermekle mukellef bulunduukları 935 takvım yılı ış cetvellerıni bir ıstıdaya rapten azamî 937 mart nıhayetme kadar mahallınde en büyük mülkiye âmirine vermeleri, aksı takdırde ışbu üân şahsî tebbğ makamma kaim olacağmdan, bu müddet zarfmda iş cetvellerini vermiyen müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri sözü geçen kanunun (36) ncı maddesi mucibince istırdat edıleceğı ılân olunur. (715) Vatandoş pacaru K TVoş Bıçağı kuüanmaklaoiur Kc* yecde aca UvfoikaM.. 34am6u£gatzfa. (Radum " E=MiR tam Ooğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmanıye caddes No 22, Mavi yapı RIZA UNVER Telefon 22683 'Operatör' ACELE SAT1LIK H A N E Nuruosmaniyede İkbal kıraathanesi altmdakı Alıbaba sokağında 15 mrma ralı iıç katlı buyücek dort odayı ve ıki sofa ve her katta apteshane ve taşlık DliTUM TRAŞ ve mutfak ve kuyuyu havi elektrıkle mucehhez bır bab kârgır hane ve ya BIÇAKLARININ nmda bir evlık mıktarı bahçe ile be İÇİNDE BIRİNCİOI raber satılık olduğundan talıblerın arka taraftaki Vezırham caddesi 45 nu marah kunduracı dukkânında Bay Turana muracaatleri. 'erakende 10 tanesi 15 Uuruştur A E G Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi Alelâde heyetı umumiye içtımaı 11 mart 1937 tarihıne tesadüf eden perşembe günü öğleden evvel saat on buçukta Galatada Şırketm merkezmde vuku bulacağından asaleten veya vekâleten asgarî yırmı hısseye malık hıssedarların içtıma gununden en az on gun evvel hisse senedlerını Şırket veznesine tevda ederek mukabılmde duhulıye varakası almaları luzumu üân olunur. Ruznamei müzakerat: 1 1936 yılı muamelâtma aid idare heyeti ve murakıp raporlarının okunarak tasvıbı. 2 1936 yılına aid bilânço ve kâru zarar hesablarmın okunarak kabulıle Idare Meclisinin teklıflerL 3 îdare heyetı azalarının 1936 yılı muamelâtından dolayı ıbrası. 4 İdare heyeti intıhabi, 5 1937 yıb için murakıp tayinile ücretinin tesbiti. İdare Meclisi Uykusuzluğa, baş dönmelerine, isteri, çarpmtıya, asabî öksürüklere, baygmlık ve sıkmtıya karşı ferahlık verir. NERVİN •^ r» BAKTERıYOLOJl L A B O R A T U A R I Dr. iHSAN SAMi • • • Umum kan tahlilâtı, frengı aoktai aazarından 'Vasserman ve Kahn teamülleri kan küreyvatı sayılması. Tifo ve ısıtma hastalıkan teşhisi, ıdrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mik roskopi, hususı aşııar istihzarı. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlannın tayini. Divanvolu No. 311 Tel: 20981 M EYPOZ5 M Grip hastalığının yegâne ilâcıdır. Safııb ve Başmuhamrt: Yanu* Nadt Umumi neşnyati idare eden Yaa Müdüru: Hikmet Münif Cumhurtyet matbaaa Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSİL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle