19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Birincitesrin 1937 Banka, Şirket, Tîca rethane, Yazıhane ve bütün müesseselere lâzım olan 1938 ECE EON CUMHURIYET AJANDASI ŞW A Müdürlüğünden: Bulunduğu yer Ahırkapı çıkm ştır. Bilumutn kırtasiyecilerden arayınız. Deposu : Istanbul, Ankara caddesi Afitab mağazası No. 111 Telefon: 21444 inkıbazı, hazımsızlığı ekşilik ve yanmalarını Konya C. Müddeiumumiliğinden: 1 Konya Cezaevinin ekmek ihtiyacı 11/10/1937 gününden itibaren 26/ 10/1937 salı günü akşamına kadar 15 gün müddetle kapah zarf usulile münakasava konulmustur. 2 İhale 26/10/1937 salı günü saat 14 te Konya Q Müddeiumumilik dairesinde icra olunacaktır. 3 Talibler teklifnamelerini o güne kadar Komisyon Riyasetine venniş bulunac&klardır. 4 Ekmek yerli unundan, has nev'inden olacak ve talibler bedeli mu hammenin yüzde yedi buçuğu olan 1997 lira 28 kuruş teminatı muvakkate lerinı teklifnamelerile birlikte Komisyona vereceklerdir. 5 Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin Konya Cezaevi Direktörlüöüne müracaatleri ilân olunur. (7106) i DE Meyva Tuzu giderir. M1DE ve barsakları alıştırmaz. icilmesi iâtif, tesiri kolay, ve mülâyimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: M A Z O N ve 6 O T O N ecza deposu. Istanbul yeni Postahane arkasında No. 47. MAZON VERESiYE Elbise dikdirmek istiyenlere müjde Memleketin sayılı terzilerinden Veresiye muameleve başlamıştır. Adrese dikkat. Karaköv Börekçi fırıcı karşısında Manukyan han No. 3 I Inhisarlar Umum Miktan 4193 Kilo 1703 5054 1440 111 407 40 9 Aded ı ^ " " " " ^ ™ " " Mutlaka okuyunuz! Kuştüyü Fabrikasından: İstanbulda Cakmakçılarda ömer Bali oğlu Kuştüyü fabrikasmda kış mevsiminin yaklaşması dolayısile müşterilerinin sıcak, yumuşak ve her zaman rahat kuştüvü yatak, vastıkta yatmalan için fiatlarında mühim ten zilât yapmıştır. Mükemmel bir kuştüyü yastık yüzile beraber (1) liraya fazla miktarda alanlara tenzilât yapüır. Uzun ve soğuk kış gecelerinde şilte ve yorganlar ve yastıklarımız güzel ve rahat uyku temin eder. Tel: 23027. Malın cinsi Kaneviçe ıskarta Çul » Ip » Kmnap > Tönbeki bezi » derisi Kınntı bez Soba Vaz'ı hamilden sonra kuvvetlerinin azaldığını hisseden anneler, sağlam ve kuvvetli yavrular büyütemezler. Zayıf düşmüş uzviyetlerini kuvvetlendirmek lâzımdır. Tabü vazifelerini ifa edebilmeleri için yeniden iktisabı kuvvet etmelidirler. Bunun da en mükemmel ve en müessir çaresi QUİNA LAROCHE Cibali Tütün Fabrikası kuvvet ve sıhhat şarabmı içmektir. Bütün dok*orlar tarafmdan tavsiye edilen en birinci mukavvidir. Bütün eczanelerde satılır. Kapah Zarf Usulile Eksiltme İlânı Fener, Bomonti, Balat, Bahariye, Ahırkapı Bakımevlerinde. Yukarıda cins ve miktan yazılı eşya 25/X/937 tarihine raslıyan pazartesi günü aat 10 da pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin malları hizalarında yazılı yerlerde hergün görebilecekleri ve pazarlık için de % 15 teminat para larile birlikte muayyen gün ve saatte Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. «B.» (6888) Ekonomi Bakanlığmdan: 1 Vekâlet kaloriferleri için almacak olan «275» ton Şömikok «Türk Antrasit» kömürü kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 2 Muhammen bedeli «7975» liradır. 3 İstekliler bu işe aid şartnameyi Vekâlet Levazım Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltme 20/10/937 tarihine rashyan çarşamba günü saat «10» da Ankarada îktisad Vekâleti binasmda toplanacak olan Komisyonda yapi lacaktır. 5 Muvakkat teminat bedeli «598,25» beş yüz doksan sekiz lira yirmi beş kurustur. 6 Eksiltme «2490» numaralı kanuna tevfikan yapılacaktır. 7 İstekliler teklif mektublarını ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komis yona gelmiş bulunması lâzımdır. îhale saatinden sonra gelecek teklif zarflan kabul edilmiyeceği gibi pos tada vaki olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 8 Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Vekâlet Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri. «3722» (6771) Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Büyük Kanştıran dvanndaki cHorhor menba» suyunun Küyükkarıştıran köyüne ve îstanbul Edime yoluna akı tılması insaatıdır. Keşif bedeli 14961 lira 30 kuruştur. 2 Eksiltme 25/10/937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünde Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile ya pılaeaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Nafıa Müdürlüğünde görülür. 4 Eksiltmive girebilmek için taliblerin 1123 lira muvakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3645 sayılı nüshalannda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazıh saatten blr saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verm<jleri muktaz ; dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6923) I Resmindeki ızgarayı kaldıracak kabiliyette ve şartnamesi evsafmda 24 aded alttan sürme araba pazarlıkla satın almacaktır. II Eksiltme l/XI/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Muhammen bedeli 2880 lira ve muvakkat teminat 216 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda ada geçen şubeden alınabilir. V Fiatsız teklif mektublan eksiltme gününden en az bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine. verilerek münakasaya iştirak vesikası alm malıdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar eksiltmiye iştirak ettirilmez. VI îsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte münakasaya iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. cM.» (6809) I Şartnamesi mucibince bir aded çift devirli otomatik tabı maldnesi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmustur. II Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. III Eksiltme 25/X/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta înhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameler parasız olarak Jhıkarıda atk# ~en Komisyondan alınabilir. V E k s i l t m i y e Iştirak etraek i s t r & n l e ^ f % f e ^ l e M i f meictublannı ve katsloglarını eksiltme gününden en az bir hafta evveline kadar înhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. VI Mühürlü teklif mektubu. kanunî vesaik ve yüzde yedi buçuk teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukanda adı geçen Komisyon Başkanhğma makbuz mukabilinde verılmiş olmalıdır. (5911) I Şartnamesi mucibince 14 aded elektrik motörü açık eksiltme suretile satm alınacaktır. II Muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat teminat 147 liradır. III Eksiltme 2/XII/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ÎV Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden alınabilir. V Fiatsız teklif ve kataloklar eksiltme gününden bir hafta evveline kadar Tütün Fabrikalar Şubesine verilmelidir. VI îsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7109) I Sartname, keşifname ve plânlarına tevfikan Muğla Müstakil Müdürlüğünde yaptırılacak kara barut deposu inşaatı eksiltmiye konmustur. II Muhammen bedeli 2943.39 lira ve muvakkat teminat 220,80 liradır. III Eksiltme 2/XI/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda vapılacaktır. IV Şartnameler 15 kuruş mukabilinde hergün înhisarlar Umum Müdürlüşü İnsaat Şubesile Muğla Müstakil MüdürlüŞünden alınabilir. V Eksiltmive iştirak edeceklerin, bu gibi i^eri vapmış olduklanna aid olan vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek eksiltmiye iştirak vesikası al malan İâzımdır. VI îsteklilerin eksiltme için tavin olunan gün ve saatte münakasava iştirak vesikası ve °c 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7061) Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz KAHZUK IKI VîROZA PATI Kan çıbanları, el ve ayak parmaklarının arasındaki kaşıntılar, dolama, meme iltibabı ve çatlaklar, fiegmonlar, yanıklar, tuaş yaraları, ergenlikler, koltuk altı çıbanları. KOMOJEN Saçlarm köklerinl fcuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri tamamen giderir ve büyüme kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu İâtif, knllanışı kolay bir saç eksiridir. Antivirüsle tedavi Şark fspençiyari Lâboratuvarı, iSTANBUL Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. İNGİLİZ KANZUK ECZANESi BEYOGLU ISTANBUL Konya Ili Kültür Direktörlüğünden: Kapah zarf usulile eksiltmeye konuîarak 1/10/1937 tarihinde ihalesi ya pılacağı evvelce ilân edilen Konyada îplikçi camiinin tamirine istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanun hükümleri mucibince pazarlığa konulmasma ka rar verilmiştir. 1 Keşif bedeli «10029» lira «28» kuruştur. ''. 2 2490 sayılı kanun hükümlerine göre verilecek muvakkat teminat «752» liradır. 3 1/10/1937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlık 2/11/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Konya Hükumet dairesinde Kültür Direktörlüğü makamında Komisyonu huzurunda neticelendirilecektir. 4 İsteklilerin adı geçen kanunun 2, 3 üncü maddelerile bu işin münakasa ve mukavele şartnamelerinde yazılı şartlan ve Nafıa Vekâletinden 937 senesi için alınmış ehliyeti fenniye vesikasmı haiz bulunmaları. 5 îsteklilerin bu işe aid mukavelename, fennî ve münakasa şartnamelerile keşif cetveli ve projesini Konya Âsari Atika Müzesi Direktörlüğünde hergün görebileceği, dışarıda bulunanların sarih adreslrüe posta parasmı gönderdiklerinde adreslerine yollanacağı ilân olunur. (6820) Izmir Ili Daimî Encümeninden: KaDalı eksiltmive konulan iş: Ödemiş Çatal yolunun 1 '+ 540 14 + 350, 25 4 500 26 + 100 kilometreleri arasındaki köprü, menfez ve şosenin esaslı o>*ırılması. Bu işin kesif bedeli: «,74947» lira «92» kuruştur. Bu işe aid keşif vesair evrak aşağıda gösterilmiştir. A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi, E Bayındırhk işleri genel şartnamesi, D Hususî, umumî, fennî şartname, C Keşifname ve grafik. İstekliler: Bu sartname ve evrakı Izmir Ankara Istanbul Nafıa Mü dürlüklerinde görüp inceliyebilirler. Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 25 birinciteşrin 937 pazartesi günü sat 11 de îzmir Vilâveti Daimî Encümeninde. Eksiltmive girebilmek için gereken belgeler: Ba^'indırlık Bakanlığın dan alınmış müteahhidlik ve Ticaret Odası belgeleri. Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacağmdan istekliler 5 nci maddede yazılı saatten bir saat evveli teklifnamelerini îzmir îli Daimî Encümeni Reisliğine vererek makbuz almalan. Muvakkat teminat: 5622 lira. ' (6917) I Emlâk ve Eytam Bankası İlânları I Müsabaka ile Sitajiyer Memur Alınacak Emlâk ve Eytam Bankası U. Müdürlüğünden: 1. Bankamıza müsabaka ile altı stajiyer memur alınmak üzere müsabaka imtihanı açılmıştır. 2. Bu müsabakaya girebilmek için Yüksek mekteb veya Lise mezunu olmak ve yaşı otuzdan yukarı olmamak ve askerliğini yapmış bulunmak şarttır. 3 Müsabakada kazananlardan Lise ve Ticaret Lisesi mezunlanna altı ay devam edecek olan staj müddeti zarfmda (80) ve Yüksek mekteb me zunlanna (100) lirava kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecelerile mütenasib ücret verilecektir. îyi derecede yabancı dillerden birini bilenler emsallerinden on lira fazla ücret alacaklardır. 4. Staj devresini takiben vapılacak imtihanda muvaffak olanlar 20 liradan aşağı olmamak üzere yüzde yirmi nisbetinde zam ile bankanın sigortaya tâbi daimî kadrosuna ithal edileceklerdir. 5. Kazananlar staj müddetlerini Ankara veya îstanbulda geçireceklerdir. 6. Müsabaka imtihanı Ankarada Umum Müdürlükte ve îstanbul Şube mizde birinciteşrinin 25 inci pazartesi günü saat 14,30 da yapılacaktır. 7. Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden imtihan yapılacağı Istanbul Şubemiz Müdürlüğü ile Ankarada Umum Müdürlük Zat îşlerinden elde edilebilecek beyannamelerde görülebilir. 8. İsteklilerin Ankarada Umum Müdürlük Zat Işlerine ve îstanbulda Şube Müdürlüğüne 23/10/937 cumartesine kadar müracaat etmeleri lâzımdır. " (6894) Bankanın hesab No. YEEt Nev'i îcra Dosya No. îkraz B. 9 Feriköy İkinci kısım mahallesi Hane 1678/34 Şişli Büyükdere Kır sokak 143 mükerrer yeni 38 No. Bankamıza ipotekli olup îstanbul Altmcı İcra Dairesince yukanda numarası yazılı dosya ile 2/11/937 tarihine musadif salı günü açık arttırma ile satılacak olan gayrimenkulü satın alanlar arzu ederlerse Banka bu gayrimenkule mevzuatı dahüinde kendilerine para ikraz edebilir, (6600) ÇOK DİKKAT ! (FEMİL ÂDET BEZLERİ ) kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmızı iki cins hususî pamuktan yapıldığı için tahriş etmez, rahat sızlık vermez, kat'iyyen kanı harice sızdırmaz. En ince elbiseleriniz altmda çıkıntı yapmaz. Kadınlık âlemini ihya eden çok mühim bir icaddır. Bayanlanmızm candan alâkadar olması menfaatleri icabıdır. Bir defa kullanan Bayan ebediyen Türk Kadınları Besikias Bîçki, Dikis Yurdu Türkiyenin en eski ve en vüksek tahsilli biçki, dikiş mektebi olup mem lekete şimdiye kadar bir çok san'atkâr vetiştirmiştir. Mezunlanna verilen diplomalar Kültür BakanhŞmdan tasdikli oldugu için her yerde muteberdir. Yeni sene için talebe kavdi devam etmektedir. Dikiş bilenler için aynca kısa devreli üçer ayhk kurslar açılmıştır. Talimat ve program gönderilir. Adres: Besiktaş Akaretler, No. 87 den aynlamıyacaktır. Büyük eczanelerde, parfümöri ve tuhafiye mağazalarında, kadın berberlerinde kutusu 65 kuruştur. Samsun Sarbaylığmdan: Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 1 İhalesi tehir edilmiş olan 60 ton tüvenan yerli maden kömürünün açık eksiltmesi Müdiriyetimizde 5/11/937 cuma günü saat 14 te yapılacaktır. 2 Bu işe aid sartname hergün saat 15 ten sonra Muhasebeden verilir. 3 Taliblerin yukarıda yazılı gün ve saatte 54 lira teminatı muvakkate ile birlikte müracaatleri ilân olunur. (7101) ••^•••^•^•™«^" En iyi hediye • ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ GÜZEL BİR HALI'dır Zarif Sağlam teminatlı halı ve seccadeieri 4 öncü Vakı* Han Istanbul Halıcılık Türk Limited şirketinde bulacaksınız. Belediyemiz Çocuk ve ''Doğum Evine alınacak 105 kalem muhtelif alâb tıbbiye ve cerrahiye kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Umumunun muhammen bedeli 1587 liradır. 2 Muvakkat teminat akçesi 119 liradır. 3 îhale 18/10/937 T. ne raslıyan pazartesi günü saat 15 te Daimî Encümen huzurunda yapılacaktır. 4 Bu işe aid evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Evsaf şartnamesi. C Bu evrakı istekliler Samsun Beldiye Baştababetile Istanbul Bele diyesi Sıhhat îşleri Müdürlüğünde görebilirler. 5 Istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı evsafı haiz olmalan şarttır. 6 Talibler teklif mektublannı ihale günü saat 14 e kadar Samsun Belediyesi Encümen Riyasetine tevdi etmeleri lâzımdır. Bu müddetten sonra verilecek teklif mektublan kabul edilmez. 7 îhale 2490 numaralı kanun hükümlerine tevfikan yapılacaktır. (69421
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle