09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURIYET 18 Birinciteşrîn 1937 YÜKSEK •• H A S A N TIRNAK CİLÂS Türkiyenln en mükemmel cilâsıdor. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 1, 2, 3, 4, 5 renkte ve mandarin nevi fırçasile şişesi küçük | Q kuruş, büyük 2 0 kuruştur. Her yerde H A S A N ismini ve markasını isteyiniz. Ankara Valiliğinden: Bâ]â Koçhisar yolunun 0+00029+000 kilometrosy arasında yapüacak 43825 lira 21 kuruş keşif bedelli kSprü ve menfez inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25/10/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü Vüâyet Daimî Encümeni odasmda yapılacaktır. îsteklilerin teklif mektublarını 3287 liralık muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ve 937 yılına aid Nafıa Vekâletinden aldıklan müteahhidlik vesikası ve Ticaret Odası ve . sikasile birlikte saat 14 e kadar Daimî Enciimen Riyasetine vermiş olmalan. Istekliler keşif ve şartnameyi hergün Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. ^ <3733> (6822) Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa dişleri niçin temizlemek lâzımdır Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin difteri, bademcik, kızamık, enflo enza, ve hatta zatürrieye yol açtık ları, iltüıab yapan diş etlerile kök lerinde mide humması, apandisit, nevrasteni, sıtma ve romatizma yaptığı fennen anlaşılmıştır. Temiz ağız ve sağlam dişler umumî vücud sağhğının en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh dişlerinizi her gün kabil olduğu kadar fazla lâakal 3 defa • (Radyolin) diş macunile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suretle mikrobları imha ederek dişlerinizi korumuş olurBunuz. Sabah, öğle ve akşam RCA 5T4 modeli En yfiksek kıymelte fakat en aşağı fiyatta bir radyodur. Tekmil dalgaları alır. 5 lambalıdır. RCA 810T4 modeli Mükenınıeliyetin son merbalesioi tfşkij eder. Son derecede süslü 10 adel çelik lambalı. En kısa tarifile pivasadaki radyoların en güzeli ve en kudretltöidir. RCA 8614 modeli Radyo hususunda 6 larabalı ve bu d e r e c e ucuz olmasma rağmen «>îf"V»ril:li "«•»!•» TTjîi^^hh»»^ o l m a s ı ilk defa görülmüş bir şeydir. Çünkü unutmayınız ki: Şu harlkalar arasında behemehal radyonuz'ü rrft'l h a b bouıla B S T A ^ biraderlcr B 4J Uj0> vc Biitün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizi fırçalayımz. RADYOLİN Ha v a y o l l a r ı Muharrem Hilmi Remo îzzet Şükrü Ahmed Şevkl Zaman ve Şsı. Hüseyin Şahlan Saib Zorlu Nureddin Öğünç Orhan Server Eğe Zeki Saatman A. Ulvi Erandaç Yıldız Sineması Süleyman Kigili Hakkâkoğlu A. Rahmi ADANA ADAPAZARI ANTALYA BALIKESIR BOLU BURSA KASTAMONU KAYSERİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MERSİN Mehmed Kızoğlu Celâl Erel Mispah Münib Uras Hikmet Ozgür ve Hasan Tozman İsmail Uzunkaya Furtun Ömer B. Albala ve oğlu Yusuf Ziya Unsalal Bension Albala ve oğlu Cemal Kovalı Harunlar Müessesatı Işık Şirketi Ali Rıza İnce Alemdaroğlu ÇANAKKALE ÇORUM DÎYARBEKİR ESKİŞEHİR GİRESUN. ORDU SAMSUN SIVAS TOKAD TRABZON YOZGAD ZONGULDAK Devlet Işletme İdaresinden: Kapalı zarfla münakasaya konulan iş: Ankara Tayare meydanındaki hangann demir kapılannın yeniden yap tırılması. Keşif bedeli: 22,800 liradır. Şartname, plân ve mukavele projeleri Ankarada P. T. T. Umum Müdürlüğii binasmda Hava Yollan acentasmdan: İstanbulda: Karaköy postanesindeki Hava Yollan acentasmdan ve lzmirde: Nafıa Müdürlüğünden bedelsiz alınabilir. Eksiltme 26/10/937 salı günü saat 14,30 da Ankara Tayyare Meydamnda İdare Merkezinde yapılacaktır. Taliblerin teklif mektublannı «1710» liralık muvakkat banka teminat mektubu ve müteahhidlik vesikası vesair kanunî belgelerile birlikte eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Idareye'vermeleri. «3798» (6913) BİR ELBiSEM DAHA HARAB OLMUŞ Bu teseyyübümün, ihmalimin netîcesi Havalara güvenmeyiniz! Anî hararet değişiklikleri sizi nezle ve grip tehlikesine maruz bırakabilir. Fakat SUDORONO PERTEV kullanmış olsaydım büyük fedakârlıklarla yapbrdığım bu en güzel elbisem bir terleyişte harab olmıyacaktı. I S U D O R O N O PERTEV Terin tab.ribkâr tesirini yok eder. lstimali kolay, tesiri devamlıdır. Harb Akademisi Komutanlığından: SONBAHAR GELDİ Harb Akademisi ihtiyacı için 400 siyah boru, 200 galvanizli soba borusu, 60 deveboynu dirsek, 60 galvanizli dirsek, 60 soba ağızlı dirsek, 50 galvanizli şapka pazarlık suretile almacaktır. Beşiktaş Malmüdürlüğü veznesine yatırılmış 27 lira pey akcesi makbuzu ile istekli olanlarm 20 birinciteşrin 1937 çarşamba günü saat 11 de Yıldazda Harb Akademisi Satmalma Komisyonuna müracaatleri. (7102) Vücudünüzü bir kale gibi müdafaa eder. Grîpin sade soğuk algınlığından mütevellid rahat sızlıkları değil, baş, diş, sinir ve adale ağrılarını da geçirir. icabında günde 3 kaşe alınabilir. Isim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EVVEL YERLİ MALLAR P A Z A R L A R I N A GELEN HEREKE ve FESHANENİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ GÖRÜNÜZ BUtDn dünyada şöhret bulmuş bir il&cdır. Ameliyatsız bac ur memelerini mahveder. iltihabı, kanı derhal keser.ı BASURA HEDENSA ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle