20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 lif Blrinciteşrin 1937 GUNUN BULMACAS1 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 1 2 8 4 6 6 1 1 • •• 1 • • •1 1 • • • • • • • • Lutfen aşağıdaki fiatlara bir lâhza göz gezdiriniz. PALTOLAR PARDESÜLER MUŞAMBALAR TRENÇKOTLAR MANTOLAR Kadmlara Genc kızlara MANTOLAR Kadınlara MUŞAMBALAR Çocuklara MUŞAMBALAR Kadm ÇORAPLARI Erkek ÇORAPLARI Erkeklere YÜN FANELÂLAR FANELÂ PİJAMALAR KAŞKORSELER İPEKLİ ÇORAPLAR Erkeklere 8 liradan itibaren (Âlâ Gabardin) 22 10,50 » 15 9,75 » 4,25 » 12,50 » 7 100 kuruştan Gazetecilik ve matbaacılık Türk Anonim Şirketi 6 • • Tasffiye Memurluğundan: Gazetecilik ve Matbaacılık Türk Anonim şirketinin 21 nisan 937 tarihinde inikad eden fevkalâde heyeti umumiye içtimamda, tasfiyesine ve tasfive me muru olarak Hamdi Emin Çapla ukat Fethi Basaranın tayinine karar verilmiş ve mezkur heyeti umumiye kararı ticaret kanunu ahkâmına tevfıkan te«cil edılerek Sicilli Ticaret gazetesinin 13 mayıs 1937 tarihli nüshasile ilân edilmiştir îşbu şirkette alacak ve sair hukuku mevcud olanlarm ilân tarihinden itibaren bir sene zarfmda tatil günlerinden maada her gün saat 10 dan 12 ye kadar Istanbul îş Hanında 2 numaralı daireye müracaat ederek alacaklarını kayıd ve evrakı müsbitelerini tevdi etmeleri lüzumu ilân olunur. Tasfiye memuru Hamdi Emin Çap ve Fethi Başaran • (Safi yün) Soldart sağa: 1 Mektebde okuyanların birçoğu. 2 Üstun olanlara yakışır bir surette, akıl. 3 Bolluk, nota. 4 Yunan mılletinin başka bir ismi, ekmek. 5 Alfabeden üç harf yanyana, Almanyadaki hâkim fırka. 6 Canı acıyanlar ve hayret edenler bdyle bağırır, gözün komşusu 7 Bedava olarak fazladan. 8 Kokulu bir ot, insanın için de yaşadığı yer ve kalabalık. 9 Oyun, sıtat edatı. 10 Soru edatı, ince ve zarif. Yukarıdan aşağıya: 1 Levha yapan. 2 Operatörlerin marlfeti. 3 İtalyan parası, bir emir. 4 Evliya, çok zengin. 5 Bir emir, lezzet, su. 6 Küpile meshur bir kasabamız, tokat. 7Avrupanın şimalinde bir millet, bir erkek İsmi. 8 Musabaka. 9 Bir şeyi anlatmak için kullanılan bazı işaretler, insan hep onun belâsmı çeker. 10 Âsab, her yemeğe çeşni veren. (Safi yün) (OrozdiBak) marka Bebeîere mahsus levazımatm zengin çeşitleri inanılmıyacak fiatta OROZDİBAK MüESSESESiN D E Istanbul Nafıa Müdürlüğünden : 10/11/937 çarşamba günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğür.de (32074.06) lira keşıf bedelli Kandilli Rasatnahesi Mıknatıs, Ayar ve Yazıcı daıreleri mşaatı ıle diğer muhtelif yerlerdeki inşaat ve tamirat işleri kapalı zarf usulıle eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasıle buna müteferri diğer evrak (161) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. Muvakkat teminat (2406) liradır. İsteklılerin teklif mektublarını ve en az (20,000) liralık bu işe benzer iş yaptığına daır Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhidlik ve Tıcaret Odası vesıkalarını havi kapalı zarfı 10/11/937 çarşamba günü saat 14 e kadar Istanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (6890) Bütün bunları : Istanbul Bahçekapı Cvvelki bnlmacanın halledilmiş çekli 1 2 8 4 5 S T 8 9 10 R t TİOİN tıfHi t İ B A1L1 • c EİVJ VİA NİBİBİA C Al A R• S A B A N Y EİRİB R E İ H • • E •Itls •İTİÜ M A T 1 L İ I İ K • L Al 8 •İT • T o R o S • T KA D I • A c E L E 10 'A KİA R •İT A L t | M p A T A ,T E •I S E N A Y İ DİKKAT! Yavrularınm sağlığinı düşünen annelerin na zarı dikkatine: Çocuklar için en iyi gıda ana su tüdür, fakat her han^i bir sebeble bu sutten mahrum kalan çocuklara verilecek en iyi ve mükemmel ?ıda Amerikada mfitehassıs dok torlar nezdinde hazır lanan ve memleketi mızin doktorlarınca takdir ediien ) NEZLE BAŞ VE DİŞ tROO GRIP AĞRILARIHI KESER ^ ^ ^ ^ ^ • ™ Bütün ıstırabların çaresi •••^•••^•••^ SEFALİN Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: Dr. Mehmed Ali IDRAR YOLLARI Hastalıkları mütehassjsı Koprüba I Eminönü han Tel.: 21915 | Zayi Darüşşafaka lisesi 9 uncu smıfından aldığım tasdıknamemi zayi et tim. Yenısini alacağımdan hükmü yoktur. 250 Hamid oğlu Arif îşcel D O Y Ç l BANK Operatör Urolog Aklınızda tutacağınız ve cebinizde taşımanız lâzımgelen yegâne ilâc SEFALİN'dir S. M. A. markalı BadognsınâSn çoİr ağnlan, üşümekten husule gelen ' ıztırap çekiyoFdum.f *Sefaiin. aldıktan\ rahvhm l Baş, diş Adale, Romatizma ViTAMiNLi SüTîüR. Fazla tafsilât istiyenlere: Meccanen literatür gönderilir. Galata posta kutusu 1255. Her eczanede satılır. Istanbul Yorgancı, Döşemeci, Mobil yacı ve Hallaç esnafı cemiyetinden: Nizamnamesi tasdik ve tesçil edilerek hükumetten ilmühaberini cemiyetimizin idare ahnış olan heyetini intihab 1 Karacabey Harasmda müteşekkil Merinos Yetiştirme Çiftliği için bir koyun ağılı inşaatı açık eksiltme usulile eksiltmive konmuştur. 2 Inşaatın keşif bedeli «9787» lira «54» kuruştur. 3 Eksiltme 21 teşrinievvel 937 tarıhine musadif perşembe günü saat on beşte Merinos Yetiştirme Çiftliği İnşaat Komisyonunca yapüacaktır. 4 Muvakkat teminat miktan «739» vedi yüz otuz dokuz liradır. 5 Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: A Malî şartname B Fennî şartname C Proje D Bayındırlık işleri genel şartnamesi E Bayındırlık işleri fennî şartnamesi 6 îsteklilerin şeraiti kanuniveyi haiz bulunmaları ve 2490 sayılı ka nun tanfatı dahilinde eksiltmiye iştirak eylemeleri ilân olunur. (6698) Kırıklık, nezleyi, gripi. Sararmış keffekili dişlerinize çarçabuk tabiî beyazlığını iade ediniz. Ata Ataoek .OBOSOIİAKJ A W I \jy yS i * f y.rll Malla/ Pazarlnn 1 '" " 1 f oç' o r! r / S 1 lik ve 12 lik ambalâjlannı her eczaneden arayınız Devlet Demiryolları Işletme Umam Müdürlüğünden Muhammen bedeli 9236 lira olan muhtelif cins saplar 10/11/1937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (692,70) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da&ıtıbnaktadır. (6889) Eskişehir, îzmir cer atölyelrile muhtelif depolar için birinci sınıf kazancı ve tesviyeci alınacaktır. Taliblerin Ankarada Cer Reisliğine, Eskişehirde Cer Atolyesi Müdürlüğüne, Haydarpaşada Birinci ve Sirkecide Dokuzuncu î^letme Müdürlük lerine istida ile müracaat etmeleri. c3766» (6857) Muhammen bedeli 9600 lira olan bir aded, otomobil silindiri torna ve Honing tezgâhı 1/12/1937 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 720 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (7038) derhal geçirir. rh1 ^ için esnafımızın 25/10/937 pazartesi günü saat 10 dan 16 ya kadar Kapalıçarşıda Yorgancılarda Mekteb sokağmda (4) numaralı merkezimize gelerek reylerini kullanmaları rica olunur. TIC1RI SIN1> K»U I0ARI ÇgTlfi vt<T*ftnA5IK D fJTİİN K l F D İ I I İ 7 İ BUTUN O Ü N Y A a A. KOLYNOS \ diş maaunila djşlerinizi fırçalayımz. Sa rarmış ve siyahlanmış olan dişlerinizin şaşılacak bir sür'atle nasıl hali tabiiyi alacağını göreceksiniz. Kendinizi herkese sevdirmek isterseniz KOLYNOS diş macununu tecrübe ediniz. Dişlere olan tesirini aynanız size gösterecektir. Bu savede gülüşünüzü görenler size meftun olacaklarına emin olabilirsiniz. AMERİKAN KOLYNOS DİŞ MACUNITnu daima kullanmakla ömrünüzün sonuna kadar dişlerinizin zindeliğini muhafaza etmiş olursunuz. EN ŞİK ve EN UCUZ KIŞLIK KUMAŞLARINIZI İ Galata • Bankalar Şe/ııuı ar Cad 4T.1 ?/ < •MST1ŞABEKONSULTASYON tV'âvı Tıı W 5 ; ıP£W UCPETAUHHAl flASRAnAS »PfUff,.^ f AVAH/S VEfllLIR ,,rf.ltr,f,., ^y YEİNİ I M E V S İ M MAĞAZASINDA Acele satılık hane Fatihte Çarşamba Tevkiicafer ma hallesinde Mesnevıhane sokağmda 11 numaralı ev ehven satılıktır. Ayni so kakta 3 numaralı eve müracaat. BÜLABİLİRSİNİ2 Y Ü N LÜ l P EKL İ PAMUKLU Zayi Beşiktaş Malmüdürlüğünden aldığım 183 numaralı maaş • cüzdanımı kaybettim. Yenisıni çıkaracağımdan hükmü yoktur. Mehmed Şefkati Alpen Karyola ve Çelik Möble M EŞ HERi Son aistem karyolalar muhtelif cins e çelik somyeler ve çe'ik madenî moblelerimiz teşhir edi miştir. SalUımsftoüd Demirkapı caddesi 7 Tel. 21632 Kalil Sezer karyola ve madenî eşya fabrikası Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA UNVER Telefon 22683 Operatör Istanbul Defterdarlığmdan: No. 25 27 29 Mutasamfın ismi Bulunduğu ver Nerses Nersesvan Rızapaşayokuşu varisleri. Şark hanı. Jti. Rooaaal KofMtarl (O«to«) Mrterl v»cud» «Aroatttzıl» ««•MttblT ttml» adar. Savlmllgln* tıatet galmak Blzln vdcattı yıınMfatır va lnealtl». Ftyatlar : Kamariar 6 llrada»»» rular (Oalııa) ntyanla btrabaf s rTURK ANTRASİTİ, Her kötr.ürden istiradeli, meşe kömüründen yarı yarıya ucuzdur. ^•Cildiye ve Zühreviye"'! Dr.Hazım Pelcinl Gaib aranıyor o Me rutiyet caddesi No 26 | TÜRK ANTRASİTİ ısıtıcılıkta eşsizdir. Kıymeti Hissesi 360.00 Nısıf » > 360.00 > > 90 00 Yukarıda cinsi ve evsafı yazılı emlâklerin nısıf hissesi mutasarrıflarmm vergı borçlarından dolayı satılığa çıkarılmış ve 12/10/937 salı günü saat 14 te Eminönü kazası îdare Heyetinde yapılan müzayedesinde talib zuhur etme diğinden müzayede müddetinin on gün uzatılmasma karar verilmiş ve 22/10/ 937 cumartesi günü saat 14 te kat'î ihalesinin icrası mukarrer bulunmuş ol duğundan isteklilerin satış gününde Eminönü Kazası İdare Heyetine müracaatleri ilân olunur. (7116) Cinsi Dükkân 2 5 Uradan Hlbaraa. S«tı« y«ri ymlnıı ^ Magaıamııı zlyarat adlnlt ny», ,» Nd lu tırl(«mİ2İ Irtaylnlz. > Flyatlanmnda bOyOh Unriltt. T O M I maydını 12 Ne. IU. İSTANBUL, Kokusuzdur, dumansndır, temizdır, eli, yeri kirletmez. Sahş raerkezi: GiLKRiST VOKER v e KUMPANYASI LTD. Galata, YoJcu salonu karşısında, Tahir Han 5 inci kat „ , . • . . Telefon : 44915 . B . . . . . . . . . . ^ . . TURK ANTRASİTİ Boğazlıyan kazasının Menteşe köyünden Hasan oğlu İhsan altı aydanberi kayıbdır. Nerede olduğunu bilenlerin Kocamustafapaşada Marmara caddesi 26 numaralı hanede Harituna bildiril mesini insaniyet namma rica ederim. ISTANBUL TELEFON TÜRK ANONİM SİRKETİNDEN: Aktifin tahviller, borc sertifikalan ve hisse senedleri arasmda tevziine mütedair projenin 26 mayıs 1936 tarihinde fevkalâde surette topla nan hissedarlar umumî heyetince tasvib edildiği şekild^ tatbikını temin için hâmillerin yedlerindeki hisse senedlerini damgalanmak üzere ve tahviller ile borc sertifikalarmı hem damgalamak hem yeni kupon varakaları verilmek üzere OSMANLI BANKASI nın Istanbul Galata merkezine tevdi etmeleri rica olunur. Istanbul Galata Osmanlı Bankasında icab eden bordrolar hâmillerin emrine âmade tutulmaktadır. Ecnebi memleketlerde bulunan hisse senedleri, tahvilleri ve borc sertifıkaları için muameleler LONDRA'da, 123 Old Broad Street de, OS MANLI BANKASI marifetile yapüacaktır. Tasfiye memurlarmdan A. BİLİOTTÎ (HALİ TASFiYEDE) Van Nafıa Müdürlüğünden: 1 Özalp kazasınm merkezi olan Karkalile yapılacak Hükumet Konağınm bodrum katına aıd 14999 lira 98 kuruş keşif bedeli üzerinden munakasaya konulmuştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Bayındırlık genel şartnamesi D İnşaata aid fennî ve hususî şartname E Metraj klif hususî silsilei fiat cetveli İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ücretsiz Nafıa Müdürlüğünde göre bilirler. 3 Eksiltme 12/10/937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 27/10/ 937 çarşamba günü saat 15 te Van Nafıa Müdürlüğü odasında yapüacaktır. 4 Münakasa kapalı zarf usulile olacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvakkat teminat vermesi bundan başka 15000 liralık inşaat yaptıklarına dair Nafıa Vekâletinden alınmış fennî ehliyet vesikası ibraz şarttır. 6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Malsandığma yatırılan 1125 liralık muvakkat teminat makbuzunun Van Nafıa Müdürlüğü makamına Eksiltme Komisyon Riyasetine ve receklerdir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarflann mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul edilmez. (7018) Dr. Suphi Şenses idraryolları hastalıkları mütehassısı Beyoçlu Yıldız sineması karşısı f Leklerf o Apt. IVuayene 4 ten sonra cumartesl fak'rlere »aras'Z t l fk'l Tel. 43924 İLÂN Dr. İHSAN SAMi BAKTERIYOLOJI Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazanndan Vasserman ve Kahn teamülleri, kan küreyvatı sayılması, Tifo ve ısıtma hastahklan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâü, ültra mikroskopi. hususî aşılar Istihzan. Kanda üre, şeker, Klorür, Kollesterin miktarlannın tayini, Divanyolu No. 113 Tel: 20981 Sahtb ve Başmuharnri'. Yunu» Nadı Umumi neşrtyatt idaro eden îazı Müdüru: Hikmet Münif Çumhunyet maîbaast L A B O R A T U A R I Saoder bırbınnt taîcfp edıyor ve hâlâ sabchleyİn taze bır kuvvetle kolkcbılmelc için bıze lâzım olan sâkın bır uyİcuyc b<r turlu kavujamryoruz. İşte burodo V A L I D O L îmdodtmıza yeti$îrl Onu bır kere tecrübe edınız. Zorcrsız ve sınırlen leskın edıcı olan bu ılâç uykusuzluğa korşı umulmaz bır devâdır VALIDOL: damîa, tabfet v^hap hclınde her eczonede bulunur. Maliye Vekâletinden: Birincikânun 937 başmdan mayıs 938 gayesine kadar depoda mahfuz şartnamesi mucibince Kabataşla Beşiktaş arasındaki her hangi bir iskeleden Dolmabahçedeki Kırtasiye deposuna ve mütekabilen depodan iskeleye kadar eşya nakliyatı açık eksiltmiye konulmuştur. İsteklilerin 125 lira muvakkat teminatile birlikte ihale günü olan 8/11/937 pazartesi saat 14 te Dolmabahçe Kırtasiye deposuna müracaat eylemeleri. (7074)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle