16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
beni kurtannız.. Yarım saate kadar muISTANBUL: hakkak Pendıkte olmalıyım.. Kocam bi12,30 plâkla Turk musıkisı 12,50 havaraz evvel araba ile gitmiş.. O eve varmadıs 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 dan ben, orada bulunmalıyım. Aksi takSON 18 30 plâkla dans musıkısi 19,15 konferans. Emınonu Halkevı neşnyat kodirde mahvoldum. Lâkin emin olun, gülu namına Nusret Safa 19,30 çocuklara nahkâr bir kadın değilim.. Bir kapris, masal 20 00 Rıfat ve arkadasları tarafmeğlenceye düşkünlük zâfı beni geciktirdan Turk musıkısı ve halk şarkıları 20,30 Omer Rıza tarafmdan arabca soylev20 45 dı. Eğer bu lutfu benden esirgerseniz Belma ve arkadasları tarafmdan Turk muyuvam yıkıîacak.. Bu saatte boş taksi sıkısı ve halk şarkıları, (Saat ayarı) 21,15 bulmamın ımkânı olmadığını siz de bilirradyofonik opera, orkestra refakatüe (La Malum ya, şu dünyada hiç kimse kensiriz.. Başka merhamet sahibine rasgelDame aux Camelıas) 22,15 Ajans ve Borsa haberlerı ve ertesi günun programı < di halınden memnun değildir. Herhangi meklığim ihtımali de yok.. 22 30 plâkla sololar, opera ve operet par * bir meslekte çalışan insan olursa olsun Kadına acıdım. Bana hakikati söyleçaları 23,00 SON. mutlaka isinin güç taraflarını sayıp döküp mesme lüzum da yoktu. Bu vakit hanVIYANA: bol bol şıkâyette bulunur, hiç iyi taragi sebeble olursa olsun sokakta kalmış 18,35 ŞARKILAR 19,05 karışık yayın ^ r fından bahsetmez, kendisine temin edilen 20,30 ORKESTRA KONSERİ 21,25 OPEi bir Ha\ va kızım yerine ulaştırmak fasanî Saçlanna yeni kır düşmüş olan mat RET MUSIKISI 22,05 AVRUPA KONSE^ nimetleri nazan itibara almaz. Sinema ar tenli, zekı bakışlı bu adamı hemen hiç bir vazife sayılırdı. RI (Mılâno Romadan naklen), istirahaU tistleri de böyledir. Yok gözleri kuvvetli birimiz derinden tanımıyorduk.. Uzun Buyrun! lerde hava, haberler ve saire 24,20 haber«» lâmbaların tesırile bozuluyormuş, her an ler ve saire. Diye kapıyı açtım. Yanıma oturan zamandanberi dolaşmakta olduğu Avrumuhtelif şahsiyetlere temessül etmek mecBERLIN: kadıncağız, geçirdiğı büyük heyecan ve padan geleli birkaç ay olmuş, aramıza Madam Suzanne Delve buriyetinde kalmalan neticesi sinirleri ge18,05 KÜÇUK KONSER 18,35 röporta]. yeni kanşmıştı. Onun için hepimizin te azaba rağmen bana teşekkür \e minnet temsillerinin birinde 19,06 EĞLENCELİ MUSIKI 20,05 haber rilıyor, huylan kötüleşiyormuş ve daha cessüs ve merak hisleri kamçılanmış, şah tarlığmı gösterebılmek içm tebessüm et ler 20,15 EĞLENCELİ MUSIKI 21,C5 Yakında İstanbulun çoktanberi mah bilmem neler.. Fakat senede on bmlerce gunun akısleri 21,15 musikı 22,05 AV lanmıştı. Bereket versin sabırsızlığımızın meğe çalışıyordu. Sanşın, küçük, manalı rum kaldığı bir san'at hareketi başlıyadolan kazanıp lord gibi yaşamak meseleRUPA KONSERİ (Mılâno ve Romadan nak< farkma çabuk vardı. Tabakasının üstüne bir yüzü vardı. cak, kıymettar ecnebi artıstlerinden sine gehnce «Allah razı olsun, yoruluyolen) 23,05 hava, haberler, spor 23 35 tozunu sılkmek bahanesile vurmakta ol Bostancıdan sonra, biliyorsunuz yol, mürekkeb bir grup Beyoğlunda Fran ruz amma, rahat da ediyoruz!» sözü kagece muslkısı ve dans havaları. duğu sigarasını dudaklannm arasına sı tren hattının yukansına geçer.. Maltepe sız tivatrosunda temsıller vermek üze bıl değil ağızlarından çıkmıyor. Bir APEŞTE: kıştınp hemen yaktı. Macerasına nere ye gidılecek noktada, bılhassa çeşme re şehrimize gelecektir. Temsillere 7 merikah gazeteci merak etmiş, kendi ken18,35 PIYANO KONSERİ 19,05 kıraat * 19,35 ÇINGENE ORKESTRASI 19,55 kon den başlamak lâzım geldiğini düşünebil nin köşesinde müthiş, berbad çukurlar birincıkânunda başlanacak ve son za dme: ferans ve hıkâyeler, gramofon, haberler « jnek için kâfi vakit kazanmıştı. vardır. Zihnim, yanımdaki davetsiz mi manlarda Pariste çok rağbet kazanmış birçok eserler, hafıf komedıler ve ciddî Bakalım, demiş, şu, hallerinden Bir ferzihane sahibi olmayı tercih 22,05 AVRUPA KONSERİ (Milâno ve Ro Suadiyenin ilk şenlendiği zaman safirimin esrarlı macerasile fazla meşgul madan naklen; 24,25 haberler 24,30 piyesler oynanacaktır. Bu piyeslerde memnun olmıyan sinema yıldızları bu edeceğini söyliyen İrene Dunne CAZBAND TAKIMI 1,10 son haberler. Iarda idi, diye devam etti, plâja gitme olduğu için mi, yoksa «şu vaziyette ka başrolleri temsıl edecek olan Madam mesleğe girmeselerdi ne ile geçinip yaşaBÜKREŞ: den evvelki sokaklann birinde güzel bir nm beni görse ne der?» diye endişeye Suzanne Delve ile M. Paul İrwing sade biletçisi, yahud da itfaiyeci olmak niye mak isterlerdi? Bir anket yapayım. 18,20 gramofon, konferans 19,20 MU * köşk tutmuştuk. Karım, kızım, bir de düştüğüm için mi, bilmem, dalmışım!.. şehrimize gelecek grupun değil, ayni tınde.. SIKI 19,50 gramofon, konferans 21,05 Anket neticesi Wallace Beery tayyaKüt diye müthiş bir sadme, arkasından zamanda Paristeki tiyatro mehafilinin hizmetçimiz.. Çok mes'ud yaşıyorduk. Fakat bunlann çoğu bize Amerikalı PIYANO KONSERİ 21,40 halk gecesi de mümtaz şahsiyetlerindendir Şimdi recilık, Lionel Barrymore ressamlık, mu muharrirle alay etmişler gibi geliyor.. 22,05 AVRUPA KONSERİ (Mılâno ve Ro m Yalnız işlerim pek çok olduğu için ben devrıldık.. sikişinaslık, John Boles antikacılık yap bu sayfiye hayatından pek istifade edeGözlerimi hastanede açtım. Sabaha ye kadar oynadıkları piveslerde pek Kımseye fena dua etmek doğru değildıı madan naklen) 23,10 haberler ve saire mak istedıklerini söylemişlerdir. 23,25 GECE KONSERİ 23 50 haberler. miyordum.. Fakat, asıl maksad biraz karşı onun kocası, benim kanm zabıtanın çok alkışlanmışlar ve takdir kazanmışamma, onlara bu, pek arzuladıklan makİrene Dunne, «Nevyork'ta Beşinci so sadlarına inşallah varırlar, diye bir te BELGRAD: renksiz görünen küçük Süheylâyı kanlan yardımile izimizi bulmuşlar.. Öyle bir lardır. 18 10 KEMAN KONSERİ 18,40 KON • kakta bir terzihanem olmasmı tercıh eder mennide bulunmak içimizden geliyor. O dınp canlandırmaktı. Ufak bir de oto meşhud cürüm ki ne söylesen nafile.. ZaSER 19,20 gramofon, ulusal yayın, ha * dim» demiş. Robert Montgomery mu zaman hayatın müşkülâtını görürler, si ınobilim vardı. O vakitler henüz tram ten, kafa göz sanlı.. Kendimizi müdafaa berler, gramofon, konferans 22,05 AV • harrirlik hevesinde.. Fakat bu işte şimdi nema artistliğini fenerle ararlar amma, iş RUPA KONSERİ (Milâno Romadan nak« Beyoğlu Halkevınden: vaydan nasibedar olamıyan bu civarda etmek için takat gösterecek kadar kuvlen) 23 05 haberler. 19/10'1937 salı gunu saat 18,30 da Evi ye kadar bazı hareketler ve faaliyetler tren tarifesinin keyfine ve istibdadına vetimiz de yok.. Epey kan kaybetmişiz.. mızın Tepebasmdaki merkez binasında göstermedi de değil.. Birçok hikâyeleri işten geçmiş olur! LONDRAtâbi olmaktan bu suretle kurtuluyordum. Gazeteler işi, isim zikretmeden, kapal; Kâzım Sevlnç tarafmdan «Shakespeare* 18,05 MUSİKİ 18,35 Org 19 05 çocufci Onun için umumî çalışma zamanlarına yazdılar amma, eş dost arasında vaziye hakkında konferans verllecektir. Herkes le bir romanı Amerikan gazetelerinin biların zamanı 20,05 ORKESTRA KONSE* rinde neşrolundu. pek de uymıyan saatlerde gidip geliyor timiz müthiş bir skandale sebebiyet ver gelebilir. RI 21 05 haberler ve saire 21,35 PİYA ^C Joan Cravvford'la Franchot Tone NO KONSERİ 22,05 Avrupa konserl (Mi Ginger Rogers opera artisti olmak dum. di. Yemin filân kaç para eder, ben ka peşinde.. Vakıâ sesi var, yok değil am izdıvaçlannm ikinci yıldönümünü idrak lâno Romadan naklen) 23,05 DANS Bir gün, fevkalâdeden olarak işlerimi rımdan, o da kocasından ayrılmıya ve ORKESTRASI 23 35 karışık yayın 24,30 raa, opera için bu kadarı kâfi mi ya?.. ettikleri için dağlarda beş on giinlük bir EĞLENCELİ MUSIKI 1,35 hava, haberler, erken bitirmiş, öğle yemeğine eve dön ikimiz evlenmeğe mecbur olduk. Fakat ( Eski EKLER ) sineması istirahat devresi geçirmek üzere Holivud gramofon. Clark Gable: müştiım. Fakat mümessili olduğum şir biçarenin kaza neticesi göğsündeki arıza, Buşründen itibaren PARIS [PT.TJ: Şair olarak hayatımı kazanmak is dan ayrılmışlardır. ketlerden birinin direktörü o gün haber onu çok yaşatmadı. îki sene sonra za Iki şaheser film birden : 18,05 ORG KONSERİ 18 35 kıraat, gra•Jc Amerikada başrolleri William terdim! sizce Istanbula gelmiş, telefon ettiler, vallıyı da kaybettim. Bir müddet AvruRUBY KEELER ve Frankley ve John Trent'in oynamakta mofon, kıtablara daır, şiirler, gramofon, Dıyor. Bu sözde hakikat var mf, derkonuşma 20,05 ŞARKILAR, PIYANO pada serseri gibi dolaştım. tekrar inmeğe mecbur oldum. DiCK POWELL sinız. Zannetmem. Çünkü erkek yıldız oldukları Riders of Panamints ve Gil KONSERİ 20 35 gramofon şarkılar, ha Kbşkten aynhrken karım ve kızım Şimdi kızımı da, kanmı da gidip göların içinde en az şair tipinde olan bu mü bert Roland ile Marsha Hunt'un oyna berler 22,05 KONSER 22,35 piyes, ha sanki vukuatı olmadan keşfetme kuvveti rüyorum. Fakat onu masum olduğuma dıkları «Broadway Üzerinde Çiçekler» berler, gramofon hava. barek zattır. ni haiz bazı hislerin tesiri altında: inandırmak hâlâ kabil olmuyor.. Bilmem ROMA: John Barrymore gemi ve vapur kul ismıle iki fılim çevrilmektedir. Şen, eğlenceli vehareketü filmin18,05 haberler, KARIŞIK MUSİKİ 18,55 Ne olur, diyorlardı, bugün şurada zamanla ikna edebilecek miyim? lanmasını adamakıllı bıldığı için tabıî "jt Sesli filmin ilk çıktığı zaman birçok karışık yavın 21,45 KARIŞIK MUSIKI de BRUCE CABOT ve BETTY. rahat rahat oturacaktık. Adam, hemen İşte halimi gördünüz ya.. Bunda zerre kaptanlık ıddıasmda.. Norma Shearer'in kordelâlar çevirerek o vakit büyük bir 22,05 AVRUPA KONSERİ 24 05 haberler, GRABLE ve LEViS STONE yarın gidecek değil ya, gdrüşmeyi başka kadar mubalâğa vardır sanmaym.. Onun daktıloluk çok hoşuna gidiyormuş. Fre şöhret kazanmış olan Fransız artisti Ali hava 24 20 DANS MUSIKISI tarafmdan bir güne bırak!.. için, tekrar ediyorum, her söylenene inandaktiloluk çok hoşuna gidiyormuş. Fred ce Cocea şimdi revülerde oynamaktadır. Akacak kan damarda durur mu? Is mak doğru değildir!.. ric March avcı, DouglasyFairbanks mü Son rolü Tahiti Kralmm kızı Prenses rar ettim. Telefonda gideceğimi söyle Ahmed Hidayet cevherci, Fred Astaire bankçı olmak is Tuhina da pek büyük bir takdir kazan Bu gece şehrin muhtelif semtlerindeki Gangsterlere karşı mücadeleyi tasmiştim. Başka türlü yapamazdım. Oto nobetçı eczaneler şunlardır: tiyorlar. Shirley Temple ise ya tramvay mıştır. vir eden büyfik fi'm. g g ^ Istanbul cıheti: mobili her zamanki gıbi Kadıköy iskeleEmınonu Yemışte (Bensason), Fatih (İssindeki benzin parkına bıraktım. Vapura maıl Hakkı), Karagumrukte (Mehmed A^ atladım. Almanla işimiz uzadı, akşam Donanma sorgu hâkimliğine rıf), Bakırkoyunde (Hılâl), Aksaray Yenıkapıda (Rasım), Pener Defterdarda (Arif), yemegini de birlikte yemek icab etti. Esrarı ve dramlarile en bliyük ve davet Beyazıdda (Yeni Lâleli), Kuçukpazarda Ondan sonra da Tepebaşı bahçesindeki (Hıkmet Cemil), Samatya Kocamustafapahakikî casusluk filmi Donanma Komutanlığı sorgu hâkimvaryeteyi seyre gittık. Son vapura kal şada (Rıdvan), Alemdar Çemberlıtaşta lığinden: dım. (Sırrı Rasim), Şehremininde (Ahmed HamBüyük sabih havuzda askerken işle di). Evdekilerî sînîrlendirdiğim için biraz Beyoğlu ciheti: miş olduğu çalınmış eşyayı bılerek saküzülüyordum. Fakat direktörle mükem Şıslı (Osmanbeyde (Şark Merkez), TakBaşlıyor. Baş rollerde : mel bir kombinezon yapmış olduğum için lamak suçundan dolayı 9/11/935 tari sım Istıklâl caddesi (Kemal Rebul), Beyoğhinde ilk tahkıkat açılmış olan ve künlu Tunel (Matkoviç), Yüksekkaldırımda memnundum. Onların saadeti ve rahatı (Vinikopulos), Galata Topcular caddesin • ye kaydında yazılı ikametgâh adresi uğrunda çalıştım diye kendimi teselli edide (Merkez), Kasımpaşada (Vasıf), Has Tamamen S G ' S n i K t © çevrilmif, Fransız ve Alman yordum. Otomobilimde pekâlâ keyifli Şıle Göçe karyesinden Göbek oğulla koy Halıcıoğlunda (Barbud), Beşıkta^ta rından olan Şileli ve 326 doğumlu Ah erkânıharplerinin gîrli vesikalarını elde etmek gayesini (Suleyman Receb), Sarıyerde (Osman), keyifli geliyordum.. Tarabya, Yenıköy, Emirgân, Rumelihisar, med oğlu Murad, o zamandanberi mügüden bir Fransız süper filmi Tam Feneryolunda parlce kısmm bi Bebek. Arnavudkoy, Ortakoy eczaneleri. Öp de asfaltın başladığı yerde, Fener teaddid aramalara rağmen ikametgâ Hâveten : EKLER JURNAL son dünya havadisleri Kadıkoyunde Pazaryolunda (Merkez), bahçeden gelen sokağm başmda munta hmda bulunamamış ve meskeni halen . Modada (Nejad Sezer). Bu akşam için yerlerinizi evvel den temin ediniz. Uskudarda (Omer Kenan). zam siyah elbiseler giymiş genc bir kadı meçhul olmak itibarile kendısi As. Muh. Heybeliadada: (Halk>, Buyukadada (Mernin arabaya doğru iki elini birden salla Us. kanununun (215) inci maddeisne iskez). makta olduğunu hem kendi fenerlerimin, tinaden gaib addedilmiş olmakla bu ilâhem de sokak fenerinin temin ettiği kuv nm neşir tarihinden itibaren üç ay zarZeyneb Kâmıl hastanesi nisaiye vetli aydınlık içinde aşikâr görüyordum. fında Gölcükte Donanma Komutanlığı mütehassısı Bu kadın kim olabilirdi? Zihnimde beli Sorgu Hâkimliğmde ispati vücud etmeDr. FUAD ÖZPAY ren bu sual durmaklığıma mâni olmadı. si veya meskenini bıldirmesi adlî âmiBeşiktaş tramvay caddesi, Erip apartı Kadın nefes nefese: rin emri ve askerî usulün 215 inci madmanındaki muayenehanesinde hastala Beyefendi, diyordu. Allahaşkma, desıne istinaden ihtaren ilân olunur. rını kabule başlamıştır. Meclıste dedıkodu kızışmıştı. Muhtelif semtlerdeki muhtelif çiftlerin arasında geçen tatsız ve münasebetsiz hâdıseler den bahsediyorlardı. O zamana kadar derin bir sükut içerisinde anlatılanları hareketsiz dinlemekte olan Ferid Cemal elini çenesinden çekerek oturduğu yerde düzeldi. Yüzünü garib bir hüzün, gözlerini tuhaf bir parıltı kaplamıştı: Her söylenene inanmayın, dedi, bazan öyle hakikî masumlar olur ki uğursuz bir tesadüf onları yüzde yüz mahkum göstermekten geri kalmaz.. Meselâ, §u beş sene evvel benim başımdan geçen vak'a... r CUMHURIYET 18 Bîrinciteşrin 1937 Küçük hikâye Pendik yolunda.. Güzel bir tiyatro trupu geliyor RADVO Vaziyetlerinden memnun olmıyan artistler Küçük Shirley Temple'i serbest bıraksalar ya tramvay biletçisi, yahud da itfaiyeci olacak Bu aksamki program j (Çapnlar, Konferanslar, kongreier"^ ( Bir iki satırla.. ARK Donanma Geliyor Kim Öldürdü? NOBETÇI ECZANELER r Bu akşam 3 \J T^ E R sinemasında MATMAZEL DOKTOR 1 DİTA PARLO ve PiERRE BLANCHARD SİMON BEYAZ MELEK MELEK'te Bu akşam sinemasında Yakında İngiliz Sıhhat Nezareti memurları VALS DALGASI Cidden büyük bir neşe, şarkı ve dans ziyafeti olacaktır. i l â v e t e n : PARAMOUNT JU8NAL v e ( 3 DAKiKA) Sğretici film. Yerlerinizi evvelden aldınnız. Telefon: 41341 Dans, kahkaha ve güzel şarkılar GALASI, Dansın yegâne ve iki meşhur yıldızı Fred Astaire ve Ginger Rogers'in en son ve büyük zaferleri olan f Bahçe Mimarı Mevlud Baysal Dörduncü Vakıf Han dörduncü kat. 18 numara Telefon: 23426 Büyük şebic ve kasaba parkları; Anıt, meydan, çocuk parklan ve villâ bahçeleri için modern proje ve plânlar hazırlar; keşifnameler tanzim eder. Projelerin arazide tatbikatını deruhde ve taahbüd eder. Büket, nîsan sepeti ve çelenkler için vapılan siparişler sür'atle banrlanır. Çiçek, sebze tohumlan; fide ve fidanlar; süs, meyva ağaç ve ağaççıklan; bahçe aJât ve edevatı ve ehliyetli Bahçlvanlar gönderir. Katalogu (50) kuruştur. Alâkadarlara parasız gönderüir. ERTUĞRUL SADI TEK TİYATROSU (AKSARAYDA) 21/10/937 den itibaren her gece ve pazarlan (UMUMA) Cumartesi (Talebeye) filminde çok eğlenceli 8 yeni şarkı dinliyecek ve dans âleminde bir inkılâp teşkil edecek "Swing Time,, dansı olduğu halde 6 yeni dans seyredeceksiniz. SARAY İngilız Sıhhat Nazırı Sır Kıngsley VVood, nezaretınde bulunan kadın memurların bir sıhhat ve guzellek birliğı teşkıl etmelerini teminle meşguldür. Bu, belkı yermde, fakat her halde garıb düşüncelı nazır ayni zamanda memurelermın jımnastik tahmlerine bizzat nezaret etmektedır. Resrmmizde Sıhhat Nezareti bınasındakı bedenî hareketlerle meşgul memurları görüyorsunuz. MARTHA EGGERTH'in Emsalsiz müzik ve şarkılar, güzellik, neşeli ve zevkli bir mevzu. Diğer yıldızlar : MAX MİCHEL, COLETTE DARFEUiL, PiERRE MAGNiER, MARSEL SiMON ve FELiKS ONDART KONSERİ ilk Fransızca ve en büyük filmi Yann akşamdan itibaren büyük gala olarak T U R K SİlieillCISinCİG •••^•^•••••^•a Biletler şimdiden satılmaktadır. Tel. 40690 •••••••••••••HH
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle