13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 İkincikânun 1937 CUMHURİYET KADINLAR İÇİN Şayanı hayret bir müjde Bir Doktorun cazib keşfi ÇARPINTIYA NEVRLO istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Emsalsiz ilâçtır. Sinire, fa*« rakana, teessürle bayılanla» ra 20 damlası hayat verir. Solmuş ve B u r u ş m u ş Bir Cilde Gencliği iade ediyor Viyanada bir tıb mecmuası, dünyayı hayrette bırakacak fennin son zaferini ilân ediyor. Buruşuklukların yalnız sebebi zuhuru değil, izale çaresini de bulmuşlardır. Anneler, hatta büyükan Tokalon kreminde bulunur. Hastane neler, artık genclik zamanlanndaki ta lerde 60 70 yaşlarındaki kadınlar fi ze ve açık tenlerine kavuşabilirler. 50 zerinde yapılan tecrübelerde altı haf ve 60 yaşlarmda olan kadınlar, genclik ta zarfmda buruşukluklannın tama lerindeki yumuşak ve buruşuksuz bir men zail olduğu görülmüştür. Her ak cild teminine muvaffak olabilirler. Bu şam yatmazdan evvel yegâne cild un ruşukluklar, ihtiyarladığımız vakit suru olan pembe rengindeki Tokalon zuhura gelir, cild; bazı canlı ve besle kremini kullammz. Siz uyurken, o, cilyici unsurlan kaybeder. Bu nnsurlar di besler ve gencleştirir. Serian şimdi kemali itina ile intihab edil buruşukluklar izale olur ve birmiş genc hayvanlardan istihsal edil • kaç bafta zarfmda daha genc mektedir. Bunlarla cild besleodiği tak görünmüş olursunuz. Gündüz i • dirde tazeleşir ve gencleşir. tşte; VI çin (yağsız) beyaz rengindeki To • yana Üniversitesinde profesör doktor kalon kremini kullanınız. Siyah benleStejskal idaresinde yapılan keşfin şa ri eritir, açık mesameleri kapatır ve en yanı hayret semereleri bu profesörün sert bir cildi yumuşatır, beyazlatır, ve kesfinin münhasıran istimal hakkı To gencleştirir. Müteahhidin yaptığı malın mukavelenamesine uygun olmamasından dolayı mukavelesi feshedilen leylî Tıb Talebe Yurdunun 771 çift kışlık iskarpini açık eksiltmeye konulmuştur. 1 Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyonda 6/1/937 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. 2 Muhammen fiat: Bir çift iskarpinin fiatı 525 kuruştur. 3 Muvakkat teminat: 303 lira 58 kuruştur. 4 îstekliler şartname ve nümuneyi hergün Çemb&litaş civa rında Fuadpaşa türbesi karşısında Leylî Tıb Talebe Yurdu merke • zinde görülebilir. 5 Îstekliler carî seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 layılı kalon müessesesi tarafından büyiik fekanunda yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz dakârlıklarla temin edilmiştir. «Biocel» tabir edilen canlı büceyre • veya banka mektubile belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. (3895) ler hulâsası, yalnız pembe rengindeki ISTEDİGİMİZ KADAR 'İÇEBILIRSİHIZ SIGARAYI ANCAM K'KOTİHİ ÇEKE/f 5IHHI AĞIZLIGI İLE İCIMIZ, istanbul, S l a h m m D I D A ut n a a K b b ı karşısında eac r i r \J D A T A D I r M£ MK I D ALAKADARLARIN Kuznetzki Mosf, 18. MOSGOU U, R. S. S. ENTERNASYONAL KİTAB; 1937 senesi için Sovyet ittiha dında edebiyat ve san'at üzerine Rusça, Almanca, Ingilizce, Fransızca vesair lisanlarda intişar eden bütün gazete ve mecmualarla ilim, teknik, tıb vesair muhtelif meslekler üzerine ya pılan her nevi neşriyat ve bütün çocuk mecmuaları vesaire için kayid muamelesi kabul eder. Sovyet Ittihadının en müntehab kitabları takdim edilir. Taleb vukuunda kataloklarımız meccanen gönderilir. (Mejdu Narodnaia Kniga) ANTİKVAR1AT Avrupaya talebe gönderiliyor Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden: 1 Maden Jeoloğu yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya «10» talebe tahsile gönderilerektir. tsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lâzımdır. A Türk olmak. B Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam olmak. «Sıhhî muayene Ankarada yapılacaktır.» C Lise mezunu olup fransızca, almanca, ingilizce dillerden. birisini okuyup yazabilmek. D Yaşı 18 den aşağı 25 ten yukarı olmamak. 2 Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 1 şı bat 937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazan mış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece^ itibarile «10» arasında bulunmak şarttır. 3 tmtihan: Riyaziye «Hendese cebir», Hayvanat, Nebatat, Jeoj loji, fizik, kimyadan ve yukarıda yazıh dillerden birinden yapıla caktır. 4 Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar mecburî hizmete tâbi olduklanndan, bu hususta miikellefiyeterini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 5 Istiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanmı, hüsnühal varakasım, mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıt'a fotoğraf ve dilekçelerini 28/1/937 perşembe günü akşamına kadar Ankarada M. T. M. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönd meleri ve 29/1/937 cuma günü sıhhî muayeneleri yaptırılmâk öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Enstitü dairesinde bu lunmaları ilân olunur. (2118) (3674) nazarı dikkatine: Siparişleriniz için /(\\ A C ^ H F I "I Ffi Kitabevine müracaat ediniz. ^^ Li SAKARYA ECZANESİ ^^^™ Ankarada Yeni açılan Süthane Tesisatı Eksiltme Ilânı EV KILAVUZU Okullara ve her eve lâzım 248 faydalı bilgiler. itina, sllr'at, fiatlarda itidal, her gece açıktır. Ulus, KulUb sineması sırasında Tel. 2 Q 1 8 • 20 kuruş, Neşreden Kültür 3 Bakanlığmdan: Kadıköy. Tel. 60525 Karacabey Harası Direktörlüğünden: Hara merkezinde yapılacak Süthane tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme günü 15 ikincikânun 937 cuma günü saat on beştir. Eksiltme yeri Hara Merkezidir. Teminatı muvakkate olarak 1350 lira alınacaktır. Fennî ve malî şartnamesini istiyenler Hara Müdürlüğü, Ankara, Bursa, İstanbul Baytar Müdürlüklerinde görebilecekleri gibi mahallinde tetkikat yapmak istiyenlere de Haraya müracaatlerinde kendilerine izahat verilir. Isteklilerin eksiltme günü kanunî vesaik ve. teminatlarile birlikte Harada bulunma ları ilân olunur. (3841) N E T 1 Bu yıl hükumet hesabına okumak üzere yabancı illere gönderilecek talebe sayısı, bu talebenm okuma kolları, hangi memleket lere ve hangi Bakanlık veya Genel Direktörlük hesabına gönderi • lecekleri aşağıda gösterilmiştir: Hangi Bakanlık veGönderilecek Gidecekleri ya Genel Direktörtalebe adedi Okuma kolları memleketler lük hesabına okuyacaklan Tüze Bakanhğı Hukuk Isviçre 3 P.T.T. Genel Direk. P. T. T. Mühendisliği Paris 4 Kültür Bakanhğı İnşaat Mühendisliği Almanya 3 Kültür Bakanhğı Makine Mühendisliği Almanya 4 Kültür Bakanhğı Elektrik Mühendisliği Almanya 5 19 2 Hukuk kolundan tahsile gönderilecekler Istanbul veya An • kara Hukuk Fakültelerinden, P. T. T. Mühendisliği için gidecekler ise Istanbul Fen Fakültesinden umumî fizik sertifikasını da alarak mezun olanlar arasından, inşaat, makine ve elektrik mühendisliğine gönderilecekler de Iiselerin fen şubeleri olgunluk mezunlarından sınavla seçileceklerdir. , 3 Seçme sınavı Hukuk mezunları için İstanbul ve Ankara Hukuk Fakültelerinde, Fen Fakültesi mezunları için İstanbul Fen Fa kültesinde 11/1/1937 de, Lise fen şubesi olgunluk mezunları için de Ankarada Gazi lisesinde, Istanbulda Vefa lisesinde 20/1/1937 ta rihinde başhyacaktır. 4 a) Hukuk mezunlarından sınava gireceklerin 7 senelik idadî veya lise tahsilini yaptıktan sonra hukuk tahsilini bitirmiş ve hâkimler kanununun ikinci maddesinin iki numaralı bendinin hükümle rine uygun evsafı haiz bulunmaları ve bunlardan askerliklerini yapmamış olup ta tecil edilmiş olanların 25 yaşını ve askerliklerini yapanların 30 yaşını geçmemiş olmaları lâzımdır. b) Hukuk kolundan gönderilecek üç talebe gönderilecekleri memlekette dört yıl içinde lisans tahsilini bitireceklerdir. c) Hukuk tahsiline namzed olanlar, medenî hukuk, ceza hukuku, hukuk muhakemeleri usulü, ceza muhakemeleri usulü, hukuku düve!, hukuku hususiyei düvel, hukuku idare, hukuku esasiye ve ya bancı dilden sınav geçireceklerdir. 5 a) P. T. T. Genel Direktörlüğü hesabına Parise gönderi lecek talebelerin tstanbul Üniversitesi Fen şubesinden 1934 1935 ve 1935 36 ders yıllarmda mezun olmaları, askerliklerini yapma yıp ta tecil edilmiş olanların 25 yaşını geçmemeleri gerektir. b) P. T. T. Mühendisliği namzedleri umumî fizik ve yabancı dilden sınava tâbi olacaklardır. 6 a) Kültür Bakanhğı hesabına inşaat mühendisi, makine mü hendisi ve elektrik mühendisi olarak yetiştirilmek üzere yabancı illere gönderilecek talebelerin Iiselerin fen şubelerinin 1934 35 ve 1935 36 ders yılları olgunluk mezunlarından olmaları şarttır. b) Liselerin fen şubeleri olgunluk mezunlarının seçme sınavları riyaziye, fizik, kimya, yabancı dil ile türkçe (kompozisyon) dan yapılacaktır. 7 Sınavlara istekli olan Hukuk ve Fen Fakültelerile lise fet şubesi olgunluk mezunlarının talib olacakları okuma koluna göre hangi fakülte veya Iisede sınava gireceklerse o fakülte veya liseye sınav gününden üç gün evvel başvurmuş ve kendilerini şehadetname vesair belgelerle yukarıda yazıh şartlara göre tanıtarak adı geçen müesseselerde sağlık heyetince muayeneden geçmiş sınava girebilmek İçin gereken belgeyi almış bulunmaları lâzımdır. .(3875), Mubalâğah sözler ve rakamlar hoş görülebilir, ancak Mukayese terazisini elden bırakmamahdır ADEMi K R E M P E R T E V için buna lüzum yoktur. O şohretine daima sadık kalmış ve iyi bir kremden beklenen fe • vaide daima müspet cevab vermiştir. Tabletleri • Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) HORMOBÎN ve BELGEVŞEKLİGİNE İKTİDAR KARŞI I BELSOGUKLUĞU VE FRENGİYE YAKALANMAMAK İÇİN EN İYİ İLÂÇ KUMBARA TARLADR İ 50 KRŞ, HER ECZANEOE BULUNUR. PROTEJİN dir Karaköy, Topçular 33. DrJKKUTiEL StHHATlNIZf KORUVJJNUZ KAN2UK MEYVA TUZU Ranzuk meyva tuzu en hoş meyva usarelerile hazurlanmış • tır. Hazmı kolaylaştırır. înkı bazı izale eder. Kanı temizliyerek vücnde tazelik ve canlılık bahşeder. tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ Bevoğlu tstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle