19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 4 tldncikânun 1937 tabii ve saf Akdeniz anlaşmasının esasları GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Italya, bu anlaşma ile bir çok taahhüdlere girdi Anlaşma, Fransa ve Avusturyada memnuniyet uyandırdı, Almanyada ise ihtiyatla karşılandı 1 1 •! • • Allahın yarattığı çocuk gıdalaa m • m • Pastil Antiseptik Kanzuk • Teneffüs yolu ile geçen hastalıklardan korur. Grib, nezle ve öksürüğü önler. Teneffüsü kolaylaştırır ve temizler. KANZUK PASTİLLERİ yolculukta. kalabalık ve tozlu muhitlerde kışın kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellid bulaşık hastalıkların önüne geçer. Ses kısıklıklarında ve boğaz hastalıklannda pek faydalı ve katî tesirlidir. Her eczanede bulunur. DEPOSU: İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. BEYOĞLU İSTANBUL. Mühim hastahklar Griple başlar. Çiinkü : Gripten korununuzı • • \ • 1 IBaştarafı 1 inci sahifedel olduğunu kaydettikten sonra anlaşma mu• şark ve yakınşark tarafmdan neşriyaü a kaddematının, mevzuunun ve ne gibi ahSoldan sağa: lınmakta olan Bari istasyonunun İngilte kâmı ihtiva ettiğinin kendisine Londra1 Yıldırım siperi. 2 Bir işin görüldüre aleyhindeki neşriyatma hitam verilme dan bildirilmiş olduğunu ilâve etmiştir. ğü yer. 3 Papaz, rabıt edatı. 4 Yayla atılan şey, parasız ve malsız. 5 Yüzün iki si, Yugoslavyada akisler tarafmdaki kısım, fiillere gelen sual edatı. 4 îtalyanın, Mısınn Milletler CeBelgrad 3 (A.A.) Yugoslav mat 6 İdrak hassası, vücudde dolaşan su. 7 Boş ve manasız, arabca «çarşı». 8 Arabmiyetine girmesine muhalefet etmemeği buatı, İngiliz Italyan anlaşması hakkın ca bir şey soyleyip başka bir şey kasdetyadetmesi, da hiçbir tefsirde bulunmamakta, fakat mek, memleketimizin meşhur bir dağı. 9 5 Mısırda kapitülâsyonlann ilgası ecnebî membalanndan gelen haber ve Bir cins kopek, vücudün et kısmı. 10 Her şeyi anlıyan, bir aydınlatma vasıtasL hususumm Italya tarafmdan kabul edil • tefsirlere geniş bir yer ayırmaktadır. Yukarıdan aşağıya: mesi, 1 Tatar böreğine benziyen yemek, bir Vreme gazetesinin Paris muhabiri, 6 îtalyanın bilâhare Montreu* Akdeniz anlaşmasını büyük devletlerin işi yapmak. 2 Nezir. bir gramer tâbiri. 3İran dilinde «yol», vahşi. 4 Herkes taramuahedenamelerine iştiraki ve Londra uyuşma yolunda yeni bir muvaffakiyet fmdan bir şey verilerek birlikte yapüan ziPirinç, yulaf, mercimek, buğday, deniz muahedenamesinc de iştiraki nazan olarak kaydettikten sonra bu anlaşmanın yafet, ıstırab çeken adamm sık sık söyleirmik, patates, mısır, arpa, çav • dikkate alınması, Avrupanın küçük devletlerinin emniyet diği kelime. 5 Ayağın altı, isenin kısaltıldar, türlü, badem mış ve kalınlaştırılmışı. 6 Keyfi yerinde 7 Milletler Cemiyetine karşı ya hîslerini çoğaltmıyacak bir şekilde Habe olan adamm tekrar ettiği kelime, gözün pdan hücumlardan vazgeçilmesi ve Ce şistan meselesini kapattığını ilâve etmek üstündeki, eşya koymak için duvarda yanevre müessesesile tekrar teşriki mesai epılan tertibat. 7 İnce ve zarif, süssüz ve tedir. şatafatsız. 8 Bir kumaşm genişliği, müsdilmesi. Anlaşmanın metni lümanların din kitabı. 9 Hal edatı, gaM. Ciarto lngiliz sefirini kabul etti Londra 3 (A.A.) Röyter tebliğ zetelerdeki uzun yazı. 10 Mtisaade. vüRoma 3 (A.A.) M. Ciano bugün cudden sızan su. çocuklannızı besleyiniz ve bü lngiliz sefiri M. Drummond'u kabul et ediyor: Evvelhi bulmacanın halledilmiş şekli yütünüz. Vitamini ve kalorisi bol Romada imzalanan lngiliz Italyan miştir. Sefir lngiliz Italyan anlaşmasıolan bu özlü unlanndan istedik 1 2 3 4 5 « 7 8 » 10 nın imzası münasebetile M. Eden'in beyannamesinin metni şudur: lerini ve sevdiklerini bıktırmıya B|U|R|U|Ş|U|K|ü|SlUt «Sulh ve emniyet umumî davası me•memnuniyetini ve bu anlaşmanın beynelrak değiştire değiştire yediri milel sulh ve emniyet yolunda iki hüku nafiine, kendi aralanndaki münasebetlerE|Ş|1İK|B|Ş İİKİÂİR1 niz. Çabuk büyürler, çabuk diş metin bilâhare teşriki mesaisine bir baş' le bütün diğer Akdeniz devletleri aralaR|A|Z|A|K|! • İİİMİA çıkarırlar. langıc olacağmı ümid ettiğini bildirmiştir. nndaki münasebetlerin iyileşmesine gittikE K A|L|B • |A|L|A|Y Hasan markasına dikkat. Başka •M. Ciano sefire teşekkür etmiş ve ayni çe daha fazla surette yardım etmek arA|M A ZİOİNİ1 K 9 marka verirlerse almayınız ve zusile mütehassis bulunan ve bu devlettemennilerde bulunmuştur. E|D A • A|L A|B •İT aldanmayınız. Bütün eczaneler lerin hukuk ve menafiine hürmete azmetItalyan gazetelerinin yeni T R O K|O Z A miş olan Büyük Britanya ve Italya hüve bakkallarda bulunur. Hasan mütaleaları kumetleri, Akdenizde giriş, çıkış ve tran• V A K|A|B • |D E V deposu, tstanbul, Ankara, Be Roma 3 (A.A.) Giornale d'Italia sit serbestisinin Bîiyük Britanya Impa H A S • |B|A|L|A K A yoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. da Virginio Gayda, diyor ki: ratorluğunun muhtelif aksamı için ve 1U N • CİAİVİAİB 1|N 10 «lngiliz Italyan itilâfının başlıca üç talya için hayatî bir menfaati haiz olduhedefi vardır: ğunu ve bu menfaatlerin hiçbir suretle h, Italyan münasebatınm bir Ital birbirlerile gayrikabili telif bulunmadı Haydar Rifatın f ' İngiliz menafii tesanüdünün ıslahı ğmı kabul ederler. eserlerinden ve Akdenizdeki diger devletlerin mena İki memleket, Akdeniz mıntakasında Etrüsk Vazosu 20 Kr. fiine riayet. En iyi ve çabuk fransızca millî ve yahud arazi tamamiyeti mülki Iliçin Ölümü 50 Herşeyden evvel mevzuu bahsolan şey, öğreten kitab Efendi İle Uşak 40 yesindeki statuquo'da herhangi bir de Akdenizdeki İngiltere ile îtalyanın şinv Merhum Ali Nazimanın Vikontun Ölümü 30 idiki vaziyetlerile bu denizdeki beynelmilel ğişiklik vücude getirmek ve yahud alâkaİklimler 100 vaziyetlerin dokunulması caiz olmıyan dar bulunduklan takdirde herhangi bir İlk Aşk 100 görmek mahiyetini tarsin etmektir. Itilâfname, bir değişiklik vücude getirilmesini Küçük Hikâyeler 100 ittifakname olmadığı gibi hiçbir devlet a* hususunda her türlü arzuyu reddederler, kitabıdır. Mevud Toprak 125 Maarif Vekâletince kabul edilmiş, Stalin 150 leyhine de mütveccih değildir. Itilâfna Bu mıntakada her iki tarafın hukuk ve menafiine hürmet etmeği taahhüd ey ikinci defa basılmıştır. Lenin Mezhebi 75 denizin bir statüsü olmak iddialerler ve bu beyannamenin takviyesini heFelsefe 35 Üç talebe, bir muallim kısmı varhmmadığı gibi bu denize aid Tarih Felsefesî * ' 125 bir tahkimname olmak dairesinde de de def ruttuğu iyi münasebetleri haleldar e dır. Birinci 23, ikinci 34, üçüncü' 40 Anarşizm 60 debilecek her türlü faaliyeti boşa çıkar kuruştur. Taşrada toptan alanlar ğildir. İtilâfname, Ingilterenin Akdenizin bir mak için en iyi gayretlerini sarfetmeği dan posta ücreti alınmaz ve tenzi yük Britanya İmparatorluğu için bir takarrür ettirirler. lât yapılır. Bu beyanname, suhl menafiine hizmet transit yolu olmasma müteallik olan kaySatış yeri Cumhurîyet matbaaa gulannı teskin etmekte ve Italya Impa etmeği istihdaf eylemektedir ve hiçbir sıdır. ratcrloğunun vaziyetlerini tanımaktadır.» başka devlete karşı müteveccih değildir.» Ayni zamanda Romada 31 kânunuM. Gayda, bu itilâfm Italyan Al man te'şriki mesaisini kat'iyyen ihlâl et evvelde lngiliz Büyük Elçisile Italya Dış Işleri Bakanı arasmda teati edilen notataemekfe •olduğunu beyan etmektedir. ^"DsjŞT gazeteler de Italyan Alman lann metni de neşredilmiştir. Bu notalar• LİNU ., Kamc'rl IttlrÎKtlV İnünâ5eoatının bu itilâf yüzünden müte da M. Ciano İtalyanm alâkadarlığı takDr. iHSAN SAMi tsmin, yaŞtanmayı m«ır cdti} vı hartketinlıt gtnçllk xrii)' dirinde, halen Ispanyaya aid arazilerin essir okuiyacağmı yazmaktadır. Yalınız ı tamamiyeti mülkiyesinin masun kalaca Lâv0ra Fascista diyor ki: / J. ROUSSEL da «İ«ıt7r> Belsogukluğu ve ihtilâtlanna karşı I «İtalyan Alman münasebetleri zâfa ğmı ve hiçbir şerait altmda değişmiyeceİSTANBUL Tünol Maydam Wa.lt. pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu | ğini teyid eylemektedir, '* 'düşmemiş olmakla kalmamış, belki Italya ts Numsrglu kittlogumun» Sultanmahmud türbesi No. 113 l»t«jlnlı, btdtft gSndcrlllr.' ile."föftiltere arasmda normal münasebetlenn reessüsü, Alman Italyan münase • Katmı daha ziyade takviye etmiştir.» S o di Roma gazetesi de şunlan Leipziger İllustrirte Zeitung yor: Dosya Teminatı • '«An'anevî îngiliz Italyan dostluğu . Leipzig'de çıkan İllustrirte Zeitung Muhammen mecmuası bu haftaki nüshasmda Al No. fiatı muvakkatesi &f nazır veya bir kralm icadı değil, coğman sahne hayatının bir senelik tarih Lira K. Lira K. rafî bir zarurettir. Dünyanm muhtelif üç Maltepede Küçükyah mevkiinde veya dört noktasında çıkan bir ihtilâfa hakkmda mufassal yazüar ve resimler 785 98 55 7 30 neşretmektedir. iarşı durulamaz. Bir insanm, hasımlann66 sayılı 3 dönüm tarlanın. Geçen sene Almanyanın muhtelif şedan ancak bazı anlaşmamazlıklarm tesiKadıköyünde Osmanağa mahalle 1576 12 26 0 92 hirlerinde hangi muharrirlerin hang rî dolayısile dargın duran hasımla banş sinde Mühürdar caddesinde 11 sapiyesleri daha fazla muvaffakiyet ka • ması tabüdir.» yılı dükkânm 4/160 hissesi. zanmıştır. Halk, diğer senelere naza Almanlar ihtiyatkâr Kadıköyünde Osmanağa mahalle • ran ne gibi eserlere rağbet göstermek • 1559 30 99 2 33 Berlin 3 (A.A.) Diplomatik me tedirt Alâkadar okuyucularamıza tav • sinde Rızapaşa çeşmesi caddesinhafil, lngiliz Italyan anlaşmasma karşı siye ederiz. Mecmuada ayrıca Fransı; de 2,2/1, 2/4 iki dükkânın 23/672 ihtiyatlı davranmakta, fakat bu anlaşma Renaissance'ına dair güzel bir makale hissesi. ve meraklı röportajlar da vardır. lyı müsaid bir şekilde karşılamaktadır. Üsküdarda lcadiyede Elmaruf so540 00 40 50 Avusturyada memnuniyet kağmda 27 sayılı sırf mülk evin Viyana 3 (A.A.) Bütün Viyana tamamı. gazeteleri, imzalanan Gentleman Agra Kadıköyünde Hasanpaşa mahal • 1500 00 112 50 ment mukavelesinin bütün Avusturyada lesinde Sarayarkası sokağında 1, memnuniyetle karşılandığmı bildirmek tedirler. îki milletin birbirinden uzaklaş67, 69 sayılı sırf mülk maa dük 937 senesi için neşrolunan * ması burada evvelce hakikî bir teessür ukân evin tamamı. yandırmış olduğundan mukavelenin im yegâne ve en nefîs karikatür Yukarıda meviklerile numaraları ve cinsleri, kıymet ve teminatalbümüdür. zası Avusturya halkını pek sevindirmiştir. ları yazılı Vakıf yerler satılmak üzere açık arttırmıya çıkarılmıştır. 68 sahifede yüze yakm re Viener Zeitung gazetesi diyor ki: Isteklilerin ihale günü olan 15/1/937 cuma günü saat 15 te Kadı «lngiliz Italyan anlaşması bir sür sim ve renkli tablolarla bera köy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatleri. (3867) priz değil, 1937 senesi için mühim diplober tanınmış mizah muharrirmatik hâdiseler vadeden bir başlangıc Ierinin yazılarını da bulacak dır.» sınız. Bütün müvezzilerden isNewe Freie Presse gazetesi de bazan teyiniz. fena bir şekilde neticeleneceği zannını veCinsi Muhammen bedeli İlk teminat Miktarı ren gerginliğin nihayet zail olduğunu ve Lira Kr. Lira Kr. Avrupa sulhunun idamesi yolunda mü 11 kalem bez ve him bir adım atıldığını kaydetmektedir. Göğüs ve dahilî hastahklar 763 88 patiska, Ameri 10185 00 Mecmuu Fransızlar da memnun mütehassısı kan bezi, pijama18600 Paris 3 (A.A.) M. Delbos HaCenevre Üniversitesinden mezun, lık, elbiselik ve metredir. vas Ajansına, sulhun idamesi için faydaCenevre Tib Fakültesi ve halk abalık kumaş lı bir unsur addedilen lngiliz Italyan sanatoryomu sabik asistam Gureba hastanesine yukarıda cins ve miktarı yazılı 11 kalem bez dostluğu hakkında memnuniyetini beyan Belediye karsisında Sinanağa etmrç ve Fransız hükumetinin bir anlaşdaireleri. öğleden sonra ikidetı ve kumaş pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 7/1/937 perşembe günü itibaren hastalannı kabul eder. n » m H İ Î I M H H n&İavelei efkânn nKomisyon huzurunda yapılacaktır. İstekliler her gün şartnamesini Telefon: 23565 kîşafım buyut bir afâka fle takib rfmiş Levazım kaleminde görebilirler. • (18) 11 1 L Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan: 1 Kapalı zarf usulile Silezya arsenik mürekkebatından 50 ton arsenikiyeti rassas Silezya «Arseniate de plomb = Bleiarsenat Si lezya» ve fare öldürülmesinde kullanılmak üzere 100.000 Hora fişeğile 1.000 Hora aleti satın alınacaktır. 2 Arsenikiyeti Rassasın muhammen bedeli 20.000 lira, Hora fişeklerinin tüfeklerile birlikte muhammen bedeli 24.000 lira, Arsenikiyeti Rassas için ilk teminat 1.500 lira, Hora fişek ve tüfekleri için birlikte 1.800 liradır. 3 thale 18/1/937 de saat 15 te Vekâlet binasında yapılacaktır. 4 Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin ihaleleri de ayrı ayrı yapılacağından taliblerin teklif mektublarını ona göre Komisyona vermeleri. 5 Şartnameler Ankarada Ziraat Vekâleti Satınalma Komisyonundan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 6 fsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte muay * yen günde 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddesinde zikre dilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Komis yona vermeleri. (3305) HASAN özlü Unlarile m I Lm L İnhisarlar Umum Müdürlüqünden 2500 kilo 5000 » 2000 « İnce vakumyağı «Dizel için» İnce vakumyağı «Otomobil için» İnce makineyağı j Lise ve Orta mektep talebesine 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme şartna mesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık 5/1/937 tarihine raslıyan salı günü saat 16 da Ka batasta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Isteklilerin şartnameleri almak üzere hergün, pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (3726) La Clef du Français Aded 53 25 140 65 Cınsı Palto » Fotin » Muhammen bedeli 1100 kuruş «B.» 1100 » «M.» 570 » «B.» 570 » «M.» Evvelce pazarlıkla satın alınacağı ilân olunan yukarıda miktarı yazılı melbusatın nümuneleri tebdil edilmiş olduğundan 11/1/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da yeniden pazarlıkla ek siltmiye konulmuştur. Isteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (3794) Gonokok Aşısı c YENİ ESERLER r Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 9000 kilo demir tel (saat 14) 10 aded «1000 kilo yük taşıyabilecek» alttan sürme araba (saat 15 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme şartname ve nümunesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarlık, 14/1/937 tarihine raslıyan perşembe günü hizala rında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 4 Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. ...(3839) BÜYÜK PİYANGOSU Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 3 üncü keşide 11 ikincikânun 937 dedir TÜRK HAVA KURUMU Togo karikatür albümü Büyük ikramiye 4 5 . 0 0 0 l i r a d ı r Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... DİKKAT: Bilet alan herkes 7 ikincikânun 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur... I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları | Kilis Belediyesinden: Bir buz fabrikası yapılacağından fabrikanın bina, makine ve diğer inşaatının keşif ve projelerîni tanzim etmek ve beğenilen plân dahilinde makineleri tedarik ve mahallinde tesisatı yapmak isti yenlerin şeraiti anlamak üzere Belediyeye müracaatleri ilân olunur. (3640) Dr. Mehmed Osman Saka fstanbul Liman İşletme İdaresinden: ldaremizde münhal hiçbir vazife olmadığından beyhude müracaatta bulunulmaması ilân olunur.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle