20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 İkincikânun 1937 CUMHURÎYIT SON TELEFON HABERLER... TELGRAF ve TELSiZLE Hâdiseler arasında Sovyetlerin bu sene yaptıkları istihsal Ağir ve hafif endüstri ile münakalât ve gîdaî endüstri şubelerinin hazırlanan plândan daha fazla randıman verdiği anlaşddı Moslcova 3 (A.A.) Tass ajansı bildiriyor: Gazeteler, Sovyetler Birliği ağır en düstrisi, münakalât, gıdaî endüstri ve hafif endüstri halk komiserliklerinin 1936 istihsal plânlannı zamanmdan evvel bitirmiş olduklarına dair Stalin ve Molo tov'a verdikleri raporlan neşretmektedir. Sovyetler Birliği ağır endüstrisi, müdafaa endüstrisi de dahil olmak üzere, yıllık plânını 14 kânunuevvelde bitirmiş ve 11 ay, 14 gün zarfında 31 milyar 430 milyon rublelik istihsal yapmıştır. 1936 yılının ilk 11 ayı zarfında istihsal, 1935 yılının ayni aylanna nisbetle yüzde 34.1 artmıştır. Münakalât Halk Konu'serliği, vagon yükletme yıllık plânım 27 teşrinisanide ve ton ve tonkilometro olarak münakalât yıllık plânını da 10 kânunuevvelde bitirmiştir. 1936 senesi zarfında Sovyetler Birliği demiryollan idaresi .plânda muharrer Sancaktaki miişahidler ^ SON HATIRALAR: Halid Ziya Uşaklıgil 28,731,000 vagona mukabil 31,534.466 vagon yüklemiş ve bu suretle plânı yüzde 109,8 nisbetinde fazlasile tahakkuk ettirmiştir. Yolcu nakliyatı, 76,9 milyar yolcu kilometro tutmuş ve plân yüzde 109,9 olarak tahakkuk ettirilmiştir. Gıda endüstrisi Komiserliği, 1936 yılı plânını bütün sene için hesab edilmiş olan 9 milyar 145 milyon rublelik istihsale mukabil 9 milyar 160 milyon rublelik istihsal yaparak, daha 14 kânunuev vel tarihinde bitirmiştir. 1935 yılının ilk 11 ayına nisbetle 1936 yılının ayni ayIarı zarfındaki istihsal fazlalığı yüzde 29,6 dır. Hafif Endüstri Komiserliği, yıllık plânının, bütün sene için hesab edilmiş olan 7 milyar 642 milyon rublelik istihsali 20 kânunuevvel tarihinde 7 milyar 658,9 milyon rublelik istihsal yapmak suretile daha o gün bitirmiştir. 1935 yılının ük 11 ayına nisbetle 1936 yılının ilk 11 ayı zarfındaki istihsaj fazlalığı yüzde 34,6 dır. «nratı.nııtmınmitllllinilininillll(l!ll!!lllliniinillfininflirııtınmımlı Amerikadaki grev Yunanistan bahridevam ediyor yesini tensik ediyor Bütün polisler gözyaşı döktüren bombalarla techiz edildiler Flint «Michigan» 3 (A.A.) General Motors'e mensub grevci amele mahkeme tarafından fabrikalan tahliyeyç davet edilmişse de amele bu daveti kabulden imtina etmiştir. Bunun üzerine bütün polis kuvvetleri seferber edilerek gözyaşı döktüren gazlerle teçhiz edilmişlerdir. General Motors müdiriyeti fabrikalann amele tarafından tahliyesini tehire karar vermiştir. Grevci amele ile za bıta arasında müzakereler cereyan et mektedir. Bu iş için Yüksek Harb Meclisince bir program tanzim edildi Atina 3 (Hususî) Hükumet tarafından gazetelere verilen bir tebliğde Yunanistanm lâyıkı veçhile muharebe kabiliyetini haiz deniz kuvvetlerine malik olması için yüksek harb meclisince metodik bir program tanzim edildiği bildiri lerek şimdiden Yunanistanm lüzumlu mıntakalannda istihkâm işlerinin yapıl mağa başlandığı, bunlara muvazi olarak ta tersanenin hava hücumlanna karşı hava müdafaası işlerini ikmal etmekte bulun duğu ve bu suretle scn sistem bahrî tesisatın inşası takib edildiği beyan edilmektedir. j^ffilletler Cemiyetinin tayin ettiği miişahidler, bugün, Sancakta bir hakikat aramakla meşguldürler. Bütün Türkiye bu işin zorluğunu biliyor ve neticeden şüphe ediyor. Bu iş niçin zordur, hatta bir bakıHep acele etmek mecburiyetini getima niçin imkânsızdır? Çünkü haki ren öyle mühim bir buhran geçirilmişti ki kat bir ağac gibi, kaya gibi, dağ gibi idare cihazının bütün çarklarını gözleri meydanda ve gözönünde, maddî ve bulandıran bir süratle çevrilip dönmeğe, mücessem birşey değildir; ne tahta adeta süratin ifratı neticesile bütün eczası dan, ne taştan, ne de topraktandır; birdenbire çözülüp dağılıverecek korkuhele içtimaî ve siyasî birçok hâdisele sunu veren mecnunane bir deverana turin kıvnmlan arasına saklanmışsa, tulmağa mahkum etmişti. Hükumet memonu bir turist gezintisinin kısa ve üs leketin dahilinde ve haricinde bir kazaya tünkörü müşahedesile yakalamak mahal bırakmamak için tedbir düşünürbüsbütün zorlaşır. îçine tarihin, ırk ken, asker idaresi bir yandan isyana iştilann, milliyetlerin, nüfuslann, müs rak eden taburları şuraya buraya dağıtatemleke manevralannm, işkencele rak yerlerirte sadakat ve itaatine güvenirin, hak iddialannın, tek taraflı kuv lebilecek unsurlar getirmeğe, bir yandan vetin, yalancı şahidlerin, zıd ve diki da teşekkül eden divanıharbleri kat'î ve seri karar almak için işletmeğe, cemiyet ne menfaatlerin kanştığı bir davadate bütün mevcudiyetini ve faaliyetinin neki hakikati, alelâde bir seyyah dürticesini tamamile mahvolmağa yaklaştırbünile, beş on gün içinde ve bir ba mışken nasılsa defedilebilen bir badirekışta görebilmek imkânsızdır. den sonra sersemliğini izale ederek şuuru* Ustelik bir de bu hakikatin üzerine nu toplamağa çal:şıyordu; bu meyanda suçlu mevkiinde olduklan halde kı saray da kendi teşkilâtım zamanın ve lavuz rolü yapan müstemleke me paranın ölçüsüne göre tanzim ederken murlarımn atacakları kalm örtü, onu yeni hünkârı yeni saltanat şartlan arasınen keskin bakışlardan bile gizliye da davranmak ilmine alıştırmağa mecburcektir. Maznunlan şahid olarak din du; bütün bu işler aceleye muhtacdı; öyle liyen bir adaletten ne hayır gelir? bir acele ki koşulurken etekler ayaklara Sancakta, müşahidlerin etrafını çe dolaşmasm. Bu acelenin en büyük mü virecek bir yığm Fransız memuru ol şahhas nümunesi de Mahmud Şevket duğu halde Türkiyenin bir tek mü Paşa idi. Hareket ordusunun başında gelen bu adam bütün varlığile de bizzat messili yoktur. Fransa, Iskenderuna ve Antakya bir hareketti. Onu her yerde görürlerdi; ya, içinde bir Fransız ve bir Türk her tarafa uğrar; sanki bir harb idare emümessili bulunan bir tahkik heyeti den bir ordu âmiri telâşile her uğradığı gönderilmesi tarzındaki teklifimizi yerde hemen o sırada zihnine lâyih olan Milletler Cemiyetinde reddetmişti. fikirlerle emirler verir, tavsiyeler yapar, Gören gözler için işte asıl hakikat velhasıl idare çarkının her parçasına daburadadır. Fransa haklı olduğundan ha iyi işletebilmek ümidile efkânndan aeminse, miisavi şartlarla bir hakikat kan yağlardan damlatırdı. araştınlması imkânırn niçin baltalaHuzurdan çıkınca beni tekrar gönhek dı? Fransanın o itirazı, gören gözler isteyişinden anlamıştım ki bana da yapıiçin, kendi aleyhine olduğunu bildiği acak tavsiyeleri, hatta verilecek emirleri bir hakikatin itirafı sayıhrdı. vardır. Bütün o günlerde, hatta uzun bir müddet o günlerden sonra gelen zamanBugün Sancakta Fransanın bin mümessili var, Türkiyenin bir mü arda da, kuvvet onun elindeydi; böyle messili yoktur. Bir işkence idaresi al mühim bir zamanda bu derece geniş bir tında, Türk halkı sesini müşahidlere iktidan elinde tutan bir adamın etrafa emirler dağıtmasına irrtizar etmek gayet nasıl duyurabilir? Bir zulüm davasında, zalimi dînli zarurî idi. Yalnız temenni etmeliydi ki yerek mazlumu susturan bir adaletin bu emirler alınırken öyle bir şekil bulunneticelerinden yalnız bizim değil, mahydı ki emri veren mutlaka karşısmda bütün cihanın şüphe etmesi lâzım ge boyun iğmeğe mecbur madunlara hitab ediyor görünmesin, emirleri telâkki edenlir. SARAY ve OTESi |HEM NALINA MIHINA Acele iş Bu zararlı propagandanın önüne geçelim! umartesi günkü yazrmda, Be yoğlunda yeni açılan bir oteliı dış kapısının iki tarafmda yal nız fransızca olarak Restaurant ve Bra ssene sözlerinin yazılı olduğundan şikâ • yet etmiştim. Daha o gün, öğleden sonra, otelin önünden geçerken fransızca yazılann üstüne birer siyah kâğıd yaptştmlmış olduğunu gördiim. PEYAM1 SAFA Artvinde kar bir buçuk metreyi buldu Artvin 3 (A.A.) On senedenberi görülmemiş bir şiddetle üç gündenberi yağan kar, şehirde bir buçuk metreyi aş mıştır. Zayiat ve telefat yoktur. Gaz, şeker, un gibi zarurî ihtiyac maddeleri kontrol altına ahnmıştır. Borçka ve Hopa ile telefon muhaberatı kesilmiştir. Arda han telgraf hattının tamiri için merkez den müfrezeler çıkarılmıştır. Bugün hava açıktır. Fransanın Lehistana verdiği para [Baştarafı 1 tnci sahifede] akisler uyandırmağa değer bir keyfiyettir. Ayrıca şurası da nazan dikkate almmalıdır ki, bu mesele, Polonya için hassaten ehemmiyetli bir mesele teşkil eylemekte idi. Bu istikraz işi, Polonyanın müdafaası meselesile çok yakından alâkadardır ve doğrudan doğruya Mareşal SmiglyRidz'in Fransayı ziyaretinc bağlı bulunmaktadır. Bu istikraz her şeyden evvel Polonyanın askerî bakımdan teçhizi programmm tatbikına tahsis oluna caktır. îstikrazın ayni zamanda umumî finansal ve ekonomik ehemmiyeti de vardır.» Abdülkerim Fransada ikamet edecek Paris 3 (Hususî) Maruf Fas mücahidi Abdülkerim, sıhhatini mevzuu bahsederek Fransaya avdet için müsaade istemişti. Son zamanlarda kendisine bu müsaade resmen verilmiştir. Abdülkerim bundan sonra Fransada ikamet edecektir. Brüksel 3 (A.A.) Le Soir gazetesi Kralın yakında Kongo'ya gitmek taTahran 3 (A.A.) Pars ajansı bilsavvurunda olduğunu bildirmektedir. Üiriyor: Yılbaşı gecesi, Türk heyeti reîsi Cemal Troçki ayın dokuzunda Meksikada olacak Hüsnü, ikametgâhmda muhteşem bir zr Meksiko 3 (A.A.) Ruht vapuru yafet vermiştir. Bu ziyafette İran hüku meti azası, meb'uslar, elçiler heyeti ve hü nun Pierto Ölerero Tabesco'ya 9 kânunusanide varacağı sanılmaktadır. M. kumet merkezi mümtaz zevatı olmak ü Troçki, hükumet tarafından ikametgâ zere dört yüze yakm davetli hazır bulun hınm tesbitine kadar bu şehirde kala rcuştur. Suvare, sabahın saat yedisine ka caktır. dar devam etmiştir. Papanın hayatından lrandaki Türk heyeti yılbaşmda büyük bir balo verdi Belçika Kralı Kongo'ya gidiyor Bulgar Ticaret Naziri istifa ediyor Çinde yeni karîşıklıklâV mı çıktı? ümid kesildi Roma 3 (Hususî) Papa 11 ind Pie'nin hayatından tamamile ümid kesilmiştir. Doktorlar yaptıklan uzun muayenelerden sonra Papanm dizindeki ânzadan dolayı kanınin zehirlenmiş olduğunu tesbit etmişlerdir. Birkaç defa yapılan kan nakli ameliyesi de Papanın sıhhati üzerinde hiçbir ciddî ve esaslı tesir yapmamıştır. Papa buna rağmen enerjisini re şuurunu tamamile muhafaza etmektedir. En nikbin doktorlar bile yavaş yavaş sönmekte olan Papanın daha bir ay yaşıyabileceğini çok şüpheli görmektedirler. Şanghay 3 (A.A.) Mevsuk haber alan menabiden öğrenildiğine göre, Sianfuda Çan Su Liang ve Hang Fu Şen askerleri arasında isyan hareketleri devam etmektedir. Şayialara göre, bu askerler, bütün partileri ve ezcümle komü nist partisini de ihtiva eylemek üzere bir «Tek cephe» hükumeti kurulmasını istemektedir. Nankinin kendisini bu isyanın muhakkak surette bastırmak mecburiye tâıde hissetmesi muhtemeldir. Şensi eya letme bitişik Konan eyaleti askerî valisi General Liuisze karargâhı umumisini, Lungi Sianfu demiryolu üzerinde kâin Loyang şehrine nakletmiştir. Sofya 3 (Hususî) Bugünlerde Bulgar Ticaret Nazırı M. Vfclef'in istifa edeceği kuvvetle söylenmektedir. Bu yere kimin getirileceği henüz belli değil Bizde yazı işleri pek mahdud olacak. Öyle tahmin ediyorum ki dört kâ dir. Bir Fransız kadın tayyareci tible bütün yazı mtiyacını temin etmek •ümkün olacak. rekor kırdı Derhal bu cevabın üzerine altıdı, ve Paris 3 (Hususî) Tanmmış Fran böyle isticalle atılışından anlaşıldı ki sr sız kadın tayyarecilerinden Maryse Basti sıl benimle görüşülecek işlerin başlıcası cenubî Atlas denizini tayyaresile aşarak bu kâtib meselesidir. Birkaç kâtib almışsınız, bu şimdiyeni bir rekor tesis etmiştir. den dikkate çarptı. Vazifenizin hemen Yeni rekor 19 saat 28 dakikadur. ilk günlerinde size söz getirecek şeylerin » I • I ^ müteakıb Methi tekrar Sadaret Mektubi kalemine iade edildi, bir müddet sonra Hakkı Evkaf Müzesi müdürlüğüne geçti. Mabeyn kitabet dairesi de gene Sa daret Mektubi kalebinden gönderilen ve orada bir masa âmiri olan Nüzhet Beyle Amedii Divanı Hümayundan gelen Murtaza Beyden, ve Asım, îhsan Beylerden teşekkül etmiş oldu. Bu kitabet Bu sürati gösteren otelin sahibleri mi, dairesinden ve onu teşkil eden krymettar yoksa, Belediye Reisimiz mi bilmiyorum. refiklerimden bahse tekrar fırsat zuhur Kim olursa olsun herhalde yazımm bu edecektir.] kadar seri bir tesir göstermiş olmasmdan Ona kitabet dairesinin yeni teşkilât ok memnunum. mukaddemesine dair vaki olan ihbann Bugün, gene Beyoğlunda yoldan ç nasıl bir membadan çıktığını keşfermek zor değildi. Bu noktada tevakkuf etme kanlan yola getirmeğe müteveccih bi ğe lüzum görmedinu o da vazifeme bir yazı daha yazacağım. Bu defaki mevzuî nevi müdahale kabilinden telâkki edile um, daha ehemmiyetlidir. Çünkü memle bilecek ve izzetinefse dokunacak bir me ete zararlı bir propaganda yapılmasnv selede gecikmeğe lüzum görmedi, ve bir sebebiyut vermektedir. denbire kendisine mahsus bir mevzudan Beyoğlunda isimlerini yazmak istemı diğer bir mevzua atlamak âdetine teba diğim bir iki gayritürk fotoğrafhane var« iyetle: Hünkân nasıl buluyorsunuz? dır ki bunlar, îstanbulun inkılâb ve cumİdaresi müşkül bir padişah olmasın... de huriyetten evvelki devirlerine aid bâ I di. ürü kötü ve memleket aleyhinde pro^ Zannetmiyorum, dedim; bütün e paganda yapmağa müsaid kartpostallai mellerini, saltanatın bütün imtiyazlarını atmaktadırlar. Bu kartpostallar arasın; sarayının dar dairesine hapsetmeğe karar da yasmaklı kadmlar, ayı oynatan fesl» vermiş görünüyor. Sarayı tamir ve tefriş ingeneler, sokak ortasında çiftetelli oy* edilirse, etrafına lâzım olan süslüce bir nıyan keçekülâhlı tulumbacılar, gobetj halka çevrilirse, şahsî hayatında onu in atan çingene kızlan, bir taknn serserf, citmiyecek bir harekete imkân verilmezse, derviş tipleri ilâ... ilâ... vardır. Bunl zamanm icabatına pek uygun bir padişah hepsi inkılâbın ve yeni rejimin şiddetle lacaktır. menetriği eski hayata aid resimlerdir. Btf Ben de o mütaleadayrm. Şimdi e,' " Vartpostallan, önceleri olduğu gibi benden ne istedi biliyor musunuz? Biz satan bu fotoğrafhaneler, şimdi pek bairçok şüphe verecek adamlarla beraber ağı bir marifet, bir paratoner icad et onun bendegânım da topladık ve Selâni ıişlerdir. Bunların üzerine fransızca ğe gönderdik. Bunu biliyorsunuz. Demin larak şu ibareyi bastırmışlardır: benden kendi adamlannın iadesini istedi. poque de Tancien Empire Ottoman»y!S^ Bunlar hemen hepsi onun aleyhinde ca ni «Eski Osmanlı saltanatı devri.» susluk etmiş adamlardtr, bunlan yeniden Bu ibare, o kartpostallann bol bol ve saraya sokmak doğru olamaz amma redahat rahat satılmasma göz yummamız detmek te çok zor... Bereket versin, aleyiçin kâfi bir sebeb midir? Aslaî Bir dehinde vukua gelen M>arlan öğrenmek isa Avrupada, hâlâ, yeni Türkiy* Cunledi. Abdümamid saraymda, her dolabın huriyetile eski Osmanlı saltanateı ayni içinden, her çekmecenin gözlerinden, hatdevlet addedenler, doludur. Ecnebi ga:a saksılann, kâselerin içinden, velhasıl zetelerinde sık sık Türkiye Cumhuriyeti Yıldızın her köşe ve bucağından ele geyerine «La Republique Ottomane» yani çen bu kâğıdlar ambarlar dolusudur. Osmanlı Cumhuriyeti» tabirini tpile göBunlan hep toplatıyoruz ve ayıklatıyorüyoruz. Şurası muhakkaktır, ki bı* ^ o j . ruz. Bunlann arasından kendi adamlan debur kartpostallann, Türkiye JCumhu1 tarafından kendi aleyhinde yazılanlan ier de şartsız, kayıdsız kaate mahkum, aiyeti posta pullarile bütün dünyaya gönda ele geçtikçe takım taktm gönderteceğız açmak salâhiyetinden mahrum fer ğim. O zaman o adamlardan haagileri derilmesi, Tütkiye aleybinde mükemnel manberler vaziyeti zelilesine düşmüş olni tekrar yanma almak isterse alsın; fa bir propaganda vesilesi teşkil eder. masmlar. istanbula gelen seyyahlann ve eCnebi İ kat sizin kâtibler, bizim de yaverler için Iş zemininde onunla ilk vukua gelecek vaptığımız azlık usulünü bunlar için de erin bu kartpostallardan sürü sürü alıp temasta mütekabil vaziyet nasıl olacaktı? tatbik etmeli. Zaten söylediniz ya, bu memleketlerine gönderdiklerine şüphe , ışte onu beklerken merakın biri mülâka herşeyden evvel bir para meselesidir. Bu yoktur. Hele yortu ve yılbaşı tebrikleri 1 :m sebebi olan mevzu idiyse diğeri de şin size tuhaf bir cîhetmi de artlatayrm: için, bu garib kartlann posta kutulanmıza bu noktada toplanıyordu. Bu acul adam Hünkârm Sabit Bey isminde bir adamı bol bol atıldığı muhakkaktır. Beyoğlum'^, meraklanmın ikisini de halletmekte hiç var. Gayet zeki bir zata benzer, hünkâ meşhur matbaalannda basılmış, Noel ve gecikmedi. nn da herkesten ziyade ona üıtiyacı var. yeni sene tebrikine mahsus şık bir kart' Tekrar bir köşeye ilişince hemen yeti Onun için asıl onu muhafaza etmek isti postalda Galata Köprüsünün eski za j şilecek başka mühim bir iş olduğunu far yor. Veliahdken maiyetinde bulunanlar manlarda almmış bir resmi vardır. Bu rezettiren bir mürareatle ve pek zarif ol casusluk etmedikçe mevkilerini muhafaza imde görülen halk hep feslidir, altında masına itina edilen bir sesle sordu: U edemiyeceklerinden bu zat ta gayet za o mahud fransızca «eski Osmanlı saltamid ederim ki saraya birçok kalabalık rurî olarak Yıldıza ihbaratta bulunmağa natı devri» ibaresi de yoktur. Düşününüz mecbur olurmuş. Fakat bir yandan efen ki memleketimizde Wnlerce lira kazanan doldunnıyacaksmız, değil mi? Hemen cevab verdim. Onunla görü disine karşı olan sadakatine, bir yandan bu meşhur Beyoğlu matbaası, Galata jürken verilecek cevablarda seri olmak da mevkiinin emniyetine mugayir olma Köprüsünün yeni bir resmini aldınp ta mak için yazdıklannı ilkönce efendisine Iişesini yaptırmak gibi beş on kuruşluk j lüzumunu derhal anlamıştım: Bilâkis, okur, sonra, yani onun muvafakatini ve bir masrafa bile katlanmıyor. Onlar bize, 1 dedim. Yıldızda kendiliğinden dağılan tasvibini alarak, öylece gönderirmif. Ze Türklüğe, inkılâba hürmet etmezlerse biz kalbalıktan sonra saltanatın tabiî mirası ki bir adam olduğuna bu kâfi bir delildir. onlara neden müsamahakâr davranahm? olarak intikal eden ocaklann izdihammı îlâve ettim:Mademki bu kadar zekiMemleketimiz aleyhinde bütün dün da ayıklamak mecburiyeti var. Para medir, gene hem efendisinin menfaatine hiz yada fena bir propagandaya vesile olan selesi... met, hem kendi mevkiini muhafaza endi İsabet!... diye kesti. Meselâ Yıl şesine dikkat etmek için ayni suretle zekâ bu kartpostallann hepsi toplatılmalı, satılmalan kat'iyyen yasak edilmeli, klişe* dızda yüzlerce kâtibler, mütercimler, fi icabatmı gözetecektir. eri musadere olunmalı, postaya verilenlân vardı, orası adeta bütün devairin işlerini toplamış bir merkez haline gelmişVe ben de ona sualler irad ederek erini de Posta idaresi sahiblerine iade ti; siz ne yapacaksınız ? muhavereyi bir dereceye kadar müteva etmelidir. zin bir raddeye getirmek istedim: Siz de, dedim; bu aralık çok büyük gaile içindesiniz. Tereddüd etmeksizin ve ayağa kalkarak, hemen sarayı terkedip başka yerle re koşmağa müheyya, cevab verdi: E vet, çok büyük gaile... Evvelâ Istanbulda kabaran dalgayı yatıştırmak, şüphe ve ren daha doğrusu tam bir itimad ihsas etmiyen askeri dağıtıp yeniden emniyet verecek taburlar getirmek, daha sonra, hatta daha evvel, Hareket ordusile gelen karreık unsurlan yerlerine iade etmek... Beni en ziyade korkutan bu iş.. O kanşık efrad her neviden fena hâdiselere sebeb olabilir. Şuraya buraya sarkmtılıklar, çapulculuklar... Bir kere iş çığnndan çıkmış bulunur, ve muzaffer olmuş bxr lunmak şevkile iştiha taşarsa bunun önüne geçebilmek için başka bir hareket ordusuna imkân yok. Sonra divamharbler bunlardan çıkacak kararlar, onların icraOsmanlı Imparatorluğu devrine aid resknli eser yazmak istiyenler, herhalde cadde ortasında göbek atan keçekülâhh külhanbeylerinin katpostllanna muhtac olmazlar. Bu gibi tarih uleması için de daha ciddî, eski fotoğraflar vardır. On lara müracaat edebilirler. Alâkadar makamlarm bu yazıma lâ zım gelen ehemmiyeti vererek filiyata geçeceklerini ümid ediyorum. i Bulgar Kralı yılbaşını Askerî kulübde geçirdi Sofya 3 (Hususi) Bulgar Kralı Boris yılbaşını muüdı hilâfmda bu sene Askerî kulübde geçirmiştir. Ayni yerde tekmil nazırlar ve hükumet erkânı ve yüksek rüfcbeli zabitler hazır bulummuşlardır. Kral Boris bu münasesbetle zabit ve nazırlarla uzun uzadıya konuşmuş ve bir takım kararlar vermiştir. Verilen kararların başında Bulgar ordusunun ıslah ve yeniden tensiki vardır. Ingilterenin yeni senede yapacağı harb gemileri Londra 3 (A.A.) «Daily Telegraph» gazetesi, 1937 de iki değil dört zırhlmm tezgâha konulacağını ve bun lardan herbirinin otuz beş bin tonluk o lacağını tasrih eylemektedir. vukuuna imkân vermemek münasib olur. Alınan kâtiblerden biri refikanızm biraDünkü nüshamızda Ankara muhabi deri imiş, diğeri de Yıldız saraymdan rimizin ziraî teşekküller hakkında ver çıkan bir memurmuş. Bunlan değiştirmek diği haberde 1,000 ziraî grup vücude mümkünse... getirilecei yazılacak iken bu miktar Bu sefer onun sözünü ben kestim: yanlışlıkla 100 olarak yazılmış olmak Refikamin biraderi benim arzum üla tashih olunur zerine gehniş değildir. Sadaretten bir kâtib istedik, onu gönderdiler, bu bir tesadüf eseridir. Diğeri de bir talih eseri. Hayatımda tanımak nasib olan en temiz adamlardan biri... Zaten bunlar muvakTarihçi edibimiz M. Tur katen geldiler. Methi derhal yerine avhan Tanm en güzel eseri det eder, ve hiç birşey kaybetmez, Sadaretten başka birini isterim, Hakkı da nasrl Pek yakında olsa temiz adam kullanmak istiyenlerin kendisini elinden tutacaklanna emin ola bilir. [Hemea kaydedeyim ki: Bu mülâkatı Bir tashih Hurrem Sultan Cumhuriyette leri de var da iz bırakmak istemediler.» diyecekler, ortaya döksek meydana... Hatınma Tevfik Fikretin: «Kaç nasiye vardır çıkacak pâk ü drahşân» mısraı geldi. ... Çıkabilecek pek az adam kala cak. îşte, dedim; acele edilmiyecek bir iş. sı... Yahud, diye mukabele ve itiraz O bundan bahsederken, hayalimde sr etti; sürüncemede bırakılırsa daha fena ra sıra sehpalar yükseliyor ve bütün vü olacak bir iş... cudümden bir ürperme dalgası geçiyor Ve bunu söyliyerek, filen de acele lüdu. zumunu göstermek istiyormuşçasına, seri Daha sonra, demin size bahsetti ğim ambarlar dolusu evrak. Bunlan n < adımlarla saravdan cıkn. Halid Ziya UŞAKLIGİL yapacağız? Yakıp yok etsek: « Kendi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle