12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 4 İkincikânun 1937 I HASAN Diş Fırçaları ve Dantos Dişlerin ve Diş etlerinin hayatıdır. Iki misli büyük 20 kuruş. Diş fırçalarının serti makbuldür. Mesina nevînin en fevkalâdesinden yapılan Hasan Diş Fırçalarile temizlenen dişlerin ömrü uzun olur. Dünyada mevcud bütün diş müstahzaratının en mükemmeli olan D A N T O S diş macunile ve diş suyile birlikte istimalinde dişler inci gibi olur. H A S A N ve D A N T O S markasına ve ismine dikkat ediniz. H A S A N D E P O S U : İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ. HAYRET! HAYRET! Kurmak yok, durmak yok, tam ayar işliyen Marka elektrik saatleri \ • \ y Emir£ Tam Ayar 7<3 S52. I • \ \ 5 Evvelce ilân ettiğimiz veçhile bütün halkımızca sabırsızlıkla beklenmekte olan yeni icad «EMİR» marka elekfrik saatlerimizi bugünden itibaren satışa çıkardı ğımızı bildiriyoruz. İşbu tam ayar işliyen « E M İ R » elektrik saatlerimiz, elektrik cereyanile işlemekle beraber ne eiektrik saatlerine ne de elektrik tesisatına kat'iyyen tâbi olmadıklarından memleketimizin her köşesinde her hangi bir duvara asılırsa derhal kurulmaksızın, tam ayar mütemadiyen işlerler. Mezkur « E M İ R » marka elektrik duvar saatlerimiz bilhassa resmî dairelerde, bankalarda, sigorfa ve vapur acenfalarında, hastâne lerde, islasyon ve durak mahallerde, postanelerde, kı rathane, pastahane ve birahanelerde, apartıman, ev, otel ve lokantalarda, perükâr dükkânlarında, eczane, yazıha ne, ticarethane ve fabrikalarda muvaffakiyetle kullanılabilirler. Artık kurmak kaygnsile durmak endişesi kalmamışlır. Böyle sayani hayref bir cftazın her yerde bulundurulması zarurî olup herkesin böyle bir saate malik olması lâzım gelir. Zira; saalsiz bir mahal dümensiz bir gemiye benzer. İşbu kurulmak ve durmak bilmiyen « E M İ R » marka elektrik duvar saatlerimizin Perakende fiatı maktuan Yalnız Türk Lirasıdır. SATIŞ YERİ: GALATA, RADİUM TİCARETHANESİ Posta kutusu: 1513 • Telefon: 4?87ö • Telğraf: Radiumlstanbul | ROMAHZMA LUMBAGO SiYATiK ağrılan T E S K i N ve izale eder. Ancak devairi resmiyeye, camii şeriflere, mekteblere, hastane Iere, Belediye ve Demiryollarına mahsus olarak ayrıca bir fiat tesbit edilmiş olduğundan toptan alıcılar ve taşra acentaları dahi bu fi • attan istifade edebilirler. Alâkadar olan zevat fazla tafsilât almak üzere biran evvel doğ rudan doğruya Ticarethanemize müracaat etmeleri kendi menfaatleri iktizasındandır. Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden Muhammen bedeli 18.452 lira olan muhtelif vagon ve lokomotif yay ve sustaları 15/2/1937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada Idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1383 lira 90 kuruşluk muvakkat te minatla kanunun tayin ettiği vesikalan, Resmî Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 numarah nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (3882) Elektrik Tesisatı Eksiltmesi Karahallı Belediyesinden: 1 Urayımızın 12838 lira keşif bedelli elektrik tesisatı Nafıa Vekâletince musaddak proje dahilinde kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 8/2/937 pazartesi günü saat 15 te Karahallı Urayı dairesindeki Daimî Encümenince yapılacaktır. 3 Muvakkat teminatı 962 lira 85 kuruştur. 4 Istekliler münakasa evrakmı beş lira mukabilinde Galatada Selânik Bankası üzerinde Elektrik Mühendisi Hasan Haletten ala bilir ve Urayımızda görebilirler. 5 Teklif mektublarını havi kapalı zarflar ihale günü tam saat 14 e kadar adı geçen Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde vermiş olmahdır. (3676) KANZUK Saç eksiri dikkat ve IYİ HAZIM ediniz. Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharath ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş ederler. Ve EKŞÎLIK, HAZIMSIZLIK, ağırlık ve baş dönmeleri hissederler. MİDENİZE MAZON MEYVA TUZU İNKIBAZI defeder. Bugünden bir şişe MAZON almız. Hiçbir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI GiDERiR. Her eczanede arayınız Sahib ve Başmuharrlrt: Yunu» Nadi Umumî neşriyatı idare eden Yazı l$lert Mudürü: Hiftmet Münit Cumhuriyet matbaast Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSİL COMOGENE Saçların köklerini kuvvetlendi • rir. Dökülmesine mâni olur. Ke pekleri izale eder. Neşvünümasını kolaylaştırarak hayat kabiliyeti • ni arttırır. Lâtif rayihah bir saç eksiridir. tNGÎLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU ÎSTANBUL MAZON isim, H O R O S markasına dikkat.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle