12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mart 1981 nrük ile K. Paşa yaparlarAdana D. Spor oynıyacak 3. lük ılaşıyorlar ••••••••••••••••••••• ATLETIZM: \ Kadalı salon j Türkiye : âeklarasyon yayınkdı Merkez Geza Heyefi 6 futbolcuyu ditıiiyeeek Futbol Federa^ onunun Fener terecegız Zıra tarıhımız ve mazı bahçe takımırın ıdarecı aitrenor mız bunu emreder > ve Ojuncuları ha^kında almış olMerkez Ceza Hevetı pazartesı gnnu toplanacak, \e 6 futboU dugu karar uzerıne Fenerbahçe 1 cunur, ıfadelen alınacak dare hejetı dun bır fevkalatie top lantı japarak bır deklarasvon neş10 (Telefonia) Fenerretmıştır Bu deklarasyonunda ha bahçe . Gençle'bıriığı ıle ılgılı ma dıselerın olus seklı anlatı,nakta çın dosvası bugun Merkez Ceza T.Basketbol şampiyonası Hevetıne gelmıştır Merkez Ceza ve şr>\ 1P devam ed'lmektedır Tu k ı \ e Bdske'bol ^ a r a p u ı ı ı a ^ ı He\etı pazarte«ı gunu vapacağı «^ampıjorlukta ıddıası bulunan toplantıda bu do^vavı tetkık ede 15 mart gunu Spor ve Serjı Sara \inda vap lacak karsıla«.nalarla takıma, altı kıjmetlı ve verlerı cektır tıgıhler hadıse ıle ılgılı baîlavacaktır Dun ak^am Bolae doldurulamn acak munculara ve • olarak hakem raporu janında fut Mudurluğundekı Federa^von odaBOKS FEDER4«TONU RElSt SEFİK TETİK rılme^ı ıstenen ceza karş>tsında Fe bojcuların ıfaaelerı bulunmadıgın sında mu«abakaların fık^turu çeü BA^IN TOPL4\T1SI\D<İ ÎZ4H4T > ERtRKE'N I nerbahçe Spor Kulubu, mıslı go dan pazate^ı guTU kararın verı k mı tır Ilk gun karsıla^mjları rulmemış ou =ev k kararı karşısın lennecegını ve futbolcuların da şu şekı'dedır a h n m a ^ n i a n «sonra 17 00 de Harb ü k u l u Daruşafaka da hav ret ve tee^ure du^muştur ıfadelerının karara varılabılecegını ıfade et 19 30 da \ Orriu Moria=por Netıce ıtıbarvle hakemın hatah mektedırler 20 00 de F Bahçe G Sarav «evk ve ıdart^ınden dolayı meydana gelcn bu hadı^ede Fenerbahçe Spor Ku ubu ade f a suçiu halıne getınlmek iitenmış ve atisi ne olur^a olsun bır hakemın vanlış kararlan vuzunden F Bahçe mafBoks Federasyonu Başkanı $e tılacaktıı ^vrıca b:>k= takımı o dur duruma duşurulmuştur Kulufık Tetık dun bır basın toplantısı numuzdckı scne >ıak ı e \ a subat bumuz meşru ve kıvmeth golumu vaparak faalıvet programı hakkın a\ında Italva veya Holandava zu haksız olarak ıptal edılmesı neda ızahat vermı»: ve sorulan sual Z derekt r tıce=ınde mevdara celen hadıse « ı cevaplandırrr ştır Istlsare he lerden hakerrın tenzıh edıle>ek ver ın n s o n k a r a n ıle butçesj 126 rıne ov unculanmızın ve ıdarecıle bın lırava çıkarılaa Boks Federas rımızın hepsının bırden tecrım e \ onu bu sene vurt ıçı faalıvc lerı dılmek ı=ten Imesı hak ve adalet h a r ı c n d e uç vurt d sı tema = \apa » Ç caktır ıle kabılı telıf deeıldi' Bu m ıspet ^n Ku u ıddıalarımız kar^ı^mda Futbol FeTem» ı bok« takım bu r ın Fen»rbahçe > kojlmenle Vefa t a k m l a r a «onjnria Alman d d VTderHs.nl ra^ınriakı öok^ naçları \ a r n ak derIi';^ onununr hakkımızda a'n'^ olEKrem Kr> jlkıhç Fem>r S,er ıle rovan= kdiMjMnan v ri «am =aaî 2130 da Emınonu ogrencı dusu kararla m \arim ai'lık '.ereflı ma?ıq bulunan kulubumuze muş'ardır Üç Dacaktır Bu KÛT* lasma içın onu tokalınde \apılacaktır telafı«ı gavrıkabıl za'arlar ıras eîolseHo F Bah mu?dekı hafta 24 boksor arasın Uzun zamandanberı bu do«t1uk J Iennı \aptırmış d a n takım tesbıt edılecektır macına ha7irlanan hok^orlpr ara decee ne kanıız oılacaK olan Ka DiEer taraftan Boks Federa'vo sında btlhassa 51 57 54 ve 61 kı Butun bunlara racmen mavlrfrırkıve Sampıvona n j 310 ha7iran t a n h ı e r ı a r a s n d a lolardakı mu<=pbakalar ıdd alı o? mıza devam ederek F Bahre ru FERlKÖ\LÜLER Yarın vdpılacah. muhım maç ıçın Fenko\lu ler sarı lacıverth Belgratta vapılacak olan A\ rııpa dıiîjndan havlı çekısrnPİı eeçecek hunun ve azmımn ne oldugunu er de tam kadro ıle kampa çekılmıslerdır Dunu ı«tırahat ıle geeklerdır a m r n n n j ı n a m hır ekıp ıle ka tır pnr ^e\erleTe taraftar armıza gos çıren Kırmızı Bev azhlar kaldıklan oteHe toplu olarak goru!u\orU''''''''''''''iMiııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııı ıınııııııııııııııııııııırmııııııı ınıııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiMiılıııllıırııı Kapalı Salnn T u r k n e Atletızn Sampıvonası l a n n Spoı ve SPT ı Sa"ıtv nda v^ı Uınktır h^at 10 ta hd^iıvdrah olan rrm^dhdkalan Federasvon te>vık diîMince^ıv 1P nırası? vaparakîır Herkr^ın *;prbp tçe se\ redpbılecesîi mu^abrfkd!^ a ^ehrımi7rİPkı mıllı atlellerden b^^ ka ^nkara Bolee^ nden A\car> Orel Bırden Fersh Npcript ^kın tzmır Bolgesmden Yılma7 Vrarrtaroglu önripr Ca\dam Rp\h?n Bara Avdın Bnlge=ınden Önal Çelıkkd a Eroi Balkarı Sule Srn»r ve Ahmcf Dırncr KH' ?cak irdır ioks federasyonu196t programını açıkladı F. BahçeVefa boks maçı yarın akşam I$$aıtbul Gümrükleri Başmüdürlüğü ASKERI KONTROL GRUPUNOâM Aşagıda cıns ve m ı k t a r l a n t l e Cıf k n metlerı vazıh eşvalarm 22 3'1OS1 tsrıhınde «aat 10 da Tophane Nusretıye camıı arkasında satış salnnunHd a^ık arttırma suretıvle satı>lannın >apılacagı \ e temınatının 21/3 1°61 gunune kad=ı kıbul edılecegı ılan olunur 01280 S a t l ' K E « » cınsı Kıvmetı Temınatı Mıktarı Lıra K r Lira K r Amban Oto motor aksamından vatak O0O0 Ade» 45000 00 Ferblanc (bevaz t e n e k e ) kalav k a p l a m a h demırden be\az teneke lev ha halınde 13775 Kllo 25841 00 50 Sertleştırılmemış vulkanıze kauçuktan futbol topu ıç lastığı 8S12 Adet 9000 00 47 Por«elenden sofra eşyası vemek tabağı 60012 00 4167's Duzıne 5037 J e n a r a t o r (komple) fio IOO oo 2 Adet 2213 Pamuk kadıfe m e n s u c a t 96310 50 9631 05 Metre 12 Bıleğı ç a r k l a r m d a n zımpara taşı 12000 00 448 A d e t 18 Bennn motoru ıle çaıışan komple vazıvette kuriılmuş 7iraı makınelerden tohum temızleme ve ılâçlama makınesı 8 • 10000 00 21 Dnkumava e h e r i ' h sente'ık devamlı e h a f t a n ıpnk pe rakende olarak satıUcak hale getmlmerms 60 denjeve 1269 400 Klg kadar 76200 00 37532 Kılo 30 Mıhanıkl şekılde ımal edılmıs dıger kagıtlardan 903O0 00 37532 Kılo 9030(1 00 27 Mıhanıkı şekılde ımal edılmn dıger kaşıtlardan 11400 Klg 45000 00 4811 U ı\ara»ı ^30 Kılo 15500 00 28 Dısk halınde pohsaj keçesı (Satışa ıstırak edeceklerden Tıcaret Sanaw ve Zıraat Odala'ina kavıtlı o'duklarına daır belge aranır ) 57 51 6750 00 3876 15 1350 00 9001 80 W10 0 14446 58 1800 00 1500 00 11430 00 13545 00 13545 00 6~î0 00 2325 00 Gulhane S P 4 E Ö 14 H Koj 64 C Altı 62 Galata 2J E Ü 15 E Ö 15 C Mtı <1 5 Galata 20 H Koj 64 M»\ı rANTAZl İCAY BlSKOiLERİ'ni yediriniz. Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. İdare Meclisi Reisliğinden: Esas mukavelenamemızın 38 ve 78 ıncı maddelennın tâdılı ıçın fevkalâde umumî hevetımız 26 mart 1961 pazar gunu saat 14 de Ankara da Kız Tekruk Ogretmen Okulu salonlarmda toplanacaktır Savın ortaklarımızın veva vekıllerının bellı gun ve saatte toplantıja teşnflerı nca olunur GUNDEM. 1 Esas mukavelenamemızın tâdılı 38 ve 78 ıncı maddelennın , R O MOI L PETROLEXPORT ROMANYA Madenî yağlar için Münhal bayilikler aranmaktadır NURMETAL Makinelerini görmeden karar vermeyiniz. Romtaş Ticaret ve Sanayi AK Reklam L M I T E D ŞIRKETI Rıhtım Cad Tavıloglu Han kat 5 Tel 44 07 17 44 80 96 GALATA Nefis kokulu Çok lezzetti Satılık Nadide Ev Eşyası Bronz Fransız avıze Amerıkan massıf mavnn yatak odası Dışbudak vemek odası Çatal kaşık takımı Amerıkan ıçınde vatak çıkan kanape oturma odası Mavun sehpalar Buz dolabı Çamasır makınesı Hoover «.upurge Grundık son model barb radvo Bıblolar Imzalı modern resımler ve bır çok ufak tefek eşja Cumartesı pazar ve pazartesı gunlerı saat 10 dan 17 ve kadar anlaşma suretıjle satılacaktır Adres Bomontı Izzet Paşa sokağı 51 10 Türkiye Öğretmenler Bankası T.A.Ş. İdare Meclisi Reisliğinden: Esas mukavelenamemızın 28 ıncı maddesının (aj bendı mucıbınce bankamızın senelık âdî umumî he\et toplantısı 26 mart 1961 pazar gunu saat 10 da Ankara'da Kız Tekn k Ogretmen Okulu salonunda vapılscaktır Toplantıva ı=Urak edecek muhterem hıssedarlarımızm toplantı tarıhınden bır hafta evvelıne kadar Umum Mudurlusje muracaatle gırış kartlarmı almalarını nca ve 1960 jılına aıt bılânço kâr ve zarar hesapları ıle idare Meclisi ve murakıpîar raporlarınm 10 mart 1961 tarıhuıden ıtıbaren 15 gun muddetle muhterem hi'sedarlarımızın tetkıkıne amade bulundurulacagı ılân olunur GUNDEM 1 1960 vıü faahvetıne aıt Idare Meclisi ve murakıpîar raporlarmın okunması 2 1960 vıh bılânçosu ıle kâr ve zarar hesaplarmm tetkık \e tasvıbı 3 Inhılâl eden Idare Meclısı âzalığtna esas mukavelenamemız mucıbınce yapılan seçımın tasvıbı, 4 Inhılâl eden murakıplığa esas mukav elenamemız mucıbınce vapılan seçımın tasvıbı, Taksitle Satış Garantilidir Her Yerde Aroyınız FANTAZİ ÇAY BİSKÜİLERİ Misafirlerinize, çay île ikram edeceğininiz yegâne bisküilerdir. A L K O Ç I C C C U T E R Z I H A N E S I BICKI ustadı 1VNAŞ ıdaresınde \erh ve Ingılı? kuponların zengın çeşıtlerı Bev oglu Imam sokağı Z ı j a Bey Apt 5 1 Yenı adresmde savın muşterdennın omırlerındedır Tedıvatta kolavlıklar Tel 49 41 14 İstanbul Türk İngiliz Kültür Derneği : flzof Sanayii T.A, $irketinden: j t Şırketmız Kutahja tesıslernde çalışmak uzere tercıhan askerlığım vapmış tecrubeh Işletme Başteknısv enı, Makıne Teknıkerı Iş'etme Vardıye Teknısyenı Urute Vardıye Teknısvenı ve Tekrusven yardımıcısı Unıte Vardıve Ustası ve varduncısı Frezecı Tornacı, Tesvıvecı ve vardımcısı Elektrıkçı Soğuk Demırcı Makınıst; Vınç Operatoru Lâborant, Santralcı ve Tabloculara ıhtıvaç vardır TahpİPrın Ankara'da CHurrivet Mevdanı Zıya Gokalp caddesı I^kur Handakı Umum Mudurluğet Kutahja'da (Azot Sanavıı T A Ş Kutahya Şantıj e ve Montaj Mudurluğune) Istanbulda CKurekçıler caddesı Evranos Han 57; 7 de Irtıbat Burosu Mudurluğone 20 3/1961 tarıhıne kadaı muracaatlen nca olunur ( • J ^ | ( ( j ( ( Ingilizce Aksam Kursları istanbul Turk İnpılız Kultur Derneğımn Ataturk Erkek Lıse^ınde açılan Ingilizce Akşsm Kursları üçuncu devre ıçın kavıtlar 13 mart pazartesı 14 nart sah ve 16 mart perşembe gunlen saat 15 30 19 00 aras Ingılız Kultur Hevetınde vapılacaktır CKamarot sokak Reşa* Bev Apt 1'2 Avazpaşa Tel 47 43 30) Yenı bclnacaklar ıcın smıf yoktur X • ASLAN ve ESKİHİSAR MLTTEHIT ÇIMENTO \ E SU KIRECI FABRIK'ILA.RI * \ O N n i ŞIRKETI HISSED\RLAJtrNA DLAV Şırketımızm senelık âdî umumî hevet toplantısı 27 man 1961 pazartesı gunu saat 16 da Galatada Lıman Lokantası salonunda yapılacağından savm hıssedarlar bu toplantıva dâvet olunurlar Bılânço, kâr ve zarar cetvelı ve bunlar hakkındakı Idare Meclısı v e murakıp' raporları Turk Tıcaret Kanununun 363 cu raaddesı gereğınce Şuket Alerkezınde hıssedarların emrıne âmadedır TOPLANTI RUZN4MESI 1 Idare Mechsı raporu ıle denetçı raporunun okunması ve kabulu, 2 1960 senesı muamelâtına aıt nesapların kabulu ve Idare • Meclısının teklıfı, 3 Idare Meclısı âzalarma verılecek huzur ucretının tâvını ıle beraoer, Şırket umurunun ıdaresme mahsus surette memur edılecek âza aıdatmın teshıtı, 4 Idare Mechsm'sn çıkan âzaların yerıre jemlerınm seçılmesı, , 5 1961 senesı ıçın bır denetç seçılmesı ıle aıdatınm tesbıtı ve denetçmın mazeretı halınde vazıfe ıfa ejlemek uzere, vedek denetçının seçılmesı, Bu toplantıda hazır bulunmak ıstuen savın hıssedarlar toplantı tarıhınden bır hafta evıel hnselerını veya bankalara tevdı edılecek hısse senetlen mukabı I n j e al l n a cak mektupları Şırket i ' i c ı n t . ı . i i i tevdı etmelıdırler IDARE MECLISII ^11 n ç ı. Merkezırif ıı. v u ı ^ ı ıı »v.»* • * »* I ' ' f \\ f' T i«I Ti* ' /^ ı~ ^ r GÜZELLİĞİNİZİN HAVAYA İHTİYACI VARDIR Tamlz *• Inısunm bır ten« soMp oknotı Içlo bulunan sthırl! (ormul dert hucrelerinln doho fyl neftl almosı v» kan dola^ımının takviye edıimesıdır Bunu soğlamak iç<" citdınıu h«rgQn SCHERK VÛZ LOSYONU U« dcrınliğ* doğru temlzleylnız. Bu lo^yon toı ve kırler Ile bi/Ukte kr«tn ve pudro bakiyelerıni ızale «traekle kalnoyıp da kuvvattı (okal Koj blı torzda mesematuuzo njfu2 e d « SCHERK cıldl temızler tozeler conlandır» »e cildın Öıttyocı olan kan dot>5imını ve teneffüsO soğlar Blr tek tecrt.be den <te goracejtnız gıbij ı ı İstanbul 7 inci İcra Memurluğundan: (959 1893) Bır borçtan dolavı hacızlı olup satılmasına karar verılen 20000 lıra muhammen kıvmetb bır adet komple çalışır vazıyette A E G markalı motorlu fıreze makınesı bulunduğu Bomontı Rum Kılısesı sokağında 5 numaranın 3 uncu katmda 21 '3/1961 salı gunü saat 12 den 13 e kadar bırmcı artırma suretıvle satılacak+ır Artırma muhammen kıvmptın % 75 ını bulmazsa satışın 25'3'1961 cumartesı gunu aynı saat ve mahalde ikıncı artırma suretı ıle en çok artırana peşın para ıle satılacaktır Tellâlıve ve ıhale pulu muşterıve oluo talıplerın vazıı gun ve saatte mahallmde bulunarak satış memuruna muracaatlen ılân olunur (11701) r.^. A \ fT"">>. daha ç/uzel olmak ILE BAŞLAR g.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle