19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mart CUMHURIYET Bastaratı 1 ınci sahifede ye bağırdığını, Far nı takındı. Kendisini düşük Çanak reti üzerine olay kale Milletvekillerinden Nuri To. dığını söyledi. Hasan Uzunoğlu gay, Servet Sezgin ve Ahmet Hamdi Sezen takip ediyorlardı. Sa sorgusundan sonra nıklar yerlerine oturduktan sonra yet Âmiri Mahmut Abdullah Üner'in başkanlığmdaki alındı. Tanık, olay Ankara İ tCumhunyetTeleks) Yüksek Adalet Divanı ve onu ta Mudürü olduğunu, U Yonetım Kurulu sömestr kay kiben de Egesel ve yardımcılan yete doğru gelen öğ bra; onlıyecek tedbır:eri almadığı Yassıdadaki tarıhi duruşma salo ya tecavüz ettikleı ,çin dun nümayış yapan Ankara nuna geldiler. îlk durusma «Ça. etmesi emrini verdi> . Dil Tarıh ve Coğrafya Fakültesi nakkale Iskele ve Geyikli 31 inci Yetkiner bu ithama 1 öğrencilerı, bugün de derslere çır Kilometre» dâvası idi Bu dâvada medi. Ahmet Özkarakaş. sanıklar hakkında iddia makamı memişlerdiı. Bu sabah boykot karar.na uy «ölüm» cezası istemiş, sanıklar ve oluk, polis Saim A\ ak ıstemiyen öğrencilerden bâ vekilleri savunmalarım japmış, du Turhan, olaylara ait zıları boykot yapanlar tarafından ruşma da karara kalmıştı. tenit olmayan ifadel dövülmüş ve sınıflaıa sokulmamış Abdullah Üner. dâvanm sona er lar. Ancak berberlik Kadirü'de mcydana çıkarılan Hitit Sarayının görünüsü ardır. Öğrencüerı derslere girme diğini ve «Esasin 30 sayısında ka Taşçı, Kumkapıda ! ğe teşvik eden Talebe Cemiveti yıth» bu dâvanın. Anayasayı ihlâl kalanması için D.P. h dare Heyetı uyelermden Hacı Ka dâvası ile birlestirilmiş bulundu. Kâmil Işıkhgil ile Ih. rakuş adındakı öğrenci de tartak ğunu açıkldı. Bu suretle sanıkla in nasıl çalıştıklarını anırken yaralanmıştır Bu arada nn dördünün de mahkum oldukla at 14.30 a geldiği sıraı Fakülte Dekanı da öğreneileri sümış bulunan 19 tanık kunete davet etmiş ve eeer bir rı anlşıldı Ancak kararin ne ol Yeniden celbedilen duğu Anayasayı ihlâl dâvasının haksızl.k var>a bunun 15 gün sonra toplanacak vönetım kuru"unda kararının ilânı ile birlikte anlaşı. Helikopterle Yassıada'y* rı için duruşmaya ara v halledileceğmi bildirmiştir Öğ lacaktı. tiçüncü celse Bilhassa sanıklardan en heye. renriler ise dileklerini ihtiva eden o Saat 15 de açılan üçün .500 imzalı bir i<=tidavı Dekana canlısı olan Ahmet Hamdi Sezen, şaşkına uğradı ve sağma soluna için îstanbul'dan beş tanı Bu bölgede yapılan kazılarda, Hitit'ler devrinden ,ermış!erdir. baktıktan sonra, diğer iki sanık getirilmişti. Eski Emniyet . kalma bir saray meydana çıkanldı ve civarında" Ia muhafızlann nezareti arasmda Yardımcısı olan sanıklardaı rit Sözen'in makam şoförlu, salondan riısarıva çıkanldı. Ereğli Demir Çelik turistik bir misafirhane yaptırıldı. yapan polis Ahmet Nu>i, daha tkinci dâva tesisleri için AmerikaGünün ikinci dâvasının sanıkla. ceki tanıklarin ifadelerine uyg Adana, İ (Hu^usı) Adanamn maldiına devanı etmektedır. U rı getirilinceye kadar geçen 10 d a . bir şekilde Üniversite bahçesinc da yükselen itirazlar ilcclerınden Kadır'.ı. Hıtıtîerden kika zarfında Menderes yerinden | gençler üzerine açılan ateşden, Reı Adana Valısi Mukadder Öztekin Bas'.nralı ı ınrı sahıterle kalktı. ve bir boş sandalye bıra. ı ttirun yaralanmasından sdz açtı. kaîma bir sarayın meydana çıkarıl ile Kadırlı Kaymakamından da buTurgut Herkül isimli genç, 30 masiyle turistik bir önem kazan yuk yardımlar goren Bayan Hâlet Tenkidçilerin en ateşlısi Iowa kıp ikincisine oturdu Tabiî yine nıaktadır. Bu ilcemizin doğusunda Çambel. burasının turistik bir ha emsilcısi Ben Jensen, Washington' rolunde devam ediyor, ara sıra nisan günü Kumkapıda cereyan kı sırtlarda Karatepe denilen mev le getırılmesı ıçin Milli Eğıtim Ba un Türkıye'ye yardım etmekle A gbzunü kapıyor. sonra açıp sâbit eden olaylara katılmış ve bir gö. kıde 12 yıl kadar once bir sarayın kanhğı nezdinde yapmış olduğu merıkan demır ve çelık istihsalinı bir noktava bakıyordu. zunden yumrukla, diğer gozünden kahntılarına raslanmış, burada e teşebbuslerde müspet sonuçlar al daha fazla duşüreceğinı ve işsizliAbdullah Uner tstanbul ve An de copla yaralanmıştı. Karakolun e sa^lı bir kazı faaliyetıne geçılmış mıştır. Kadirli'nın Karatepesi, Çu ğı artıracağını ilerı surmüştur. izin da. kara olaylarına aıt dâvanın baş. I önünden geçmelerine önce ti. kurova'nın turistik mahıyeti ha:z îktisadi ısleri tedvıre memur Dış adıjını bildirdi ve tanıklann din verildiğini, bilâhare Ismail Çetın' int İstanbul Üniversitesi Arkeoloji en önemli bir yeri halir.e getirıl sleri Bakan Yardımcısı George G. enilmesine geçildı. Sabah celse in kumandasındaki polislerle D.P. kez P ofesörü Bossert ile yardımcısı mıştır. tlce merkeziyle kazı sahası Ball, Jensen'e verdığı cevapta. inde ifadesine muracaat eden 11 lilerin hücumuna uğradığını, D.P. nız: 59 urklerın ananevı olarak Batı Al anıktan 7 si Emniyet teşkilâtma li thsan Çilekeş'in sağ gözüne yum Bayan Halet Çambel tarafından muntazam bir yolla bağlanmıştır. buyük bir sabır ve feragatle idare Turistler içın misafirhaneler yap manya ve Italyadan demir ve çelik mensuptu Hepsi de eski meslek. ruk attığını söyledi v e sanıkları den 1, edılen bu kazı muspet netıce ver tırılmıs ve her türlü istirahatlerı atın alaçeldıklerini, Amerikadan daslarmı şiddetle itham ettiler teşhis etti. Herkül, Kumkapı o. 1lerden mış, Hitıtler hakkında dünya tari ıçin mukemmel şekilde döşenmiş thal ettıkleri mıktarın ise kaale Bilhassa ismi geçen sanıklar Zekı laylannda bir gencin o'ıdüğünde racak il hnamıyacak kadar cuzi olduğunu Sahin. Bumin Yamanoğlu, Sevket israr ederek bunu ihtilâlden once çıkaraca. hıne ışık vermişti. Kazıyı yapan tir. Bundan başka, bir de açık hava Prof. Bossert. geçenlerde ölmuştur. kıtaplığı kurulmuştur. Karatepe çıldamıstır Kalkınma tkraz Fonu Tahtacı. Ferit Sözen. Yasar Yiğıt Saim Avcı isimli polis memurun milletvek 6, 30 3b l'akat dınamık ve idealıst ış arkı harabeleri. bugun Çukurova'da en lUn (DLF> yenı dırektdru Frank dan duyduğunu sözlerine ekledi. dası' Prof. Hâlet Çambel, gayretin çok yabancı turıst celbeden bir yer i. Goffın ise. Amerıka'da inşa e di. Başkomiser Osman Dündar, sa Kansu Tiryakioğlu ismindeki Is cak illerde nık Şahin'in olaylardan sonra kili çıkaraca. ılıp Turkıye'ye taşmacak tesisleuen hiçbır şey kaybetrr.eden çalış halindedır. ın. memiekette demıre ve çeliğe Rektörü bir tokatta yere yıktım» tanbul Lisesi öğrencisi de Kumka la olmamak lan talebi hatın sayılır nispette dıye iftiharla bahsettiğinı ve sağa pı olaylarına katılmıştı. 15 yaşını österebilecekle ola telefon ederek durumu bil bitirmiş olduğu için tanık olarak Partiler, merkı rtıracağını belirtmıştir. dirdiğmi iddıa etti Sahin, kendi dınlenebildi. Başkomiser Ismail başına gösteremiy Müzakereler. Jensen'ın ikınci de ini itham eden sanıklara kızdı, Çetin'în kendisini dövdüğünü. ay merkez kurulu a, mir ve çelik tesısierınin Amerıkan onra da kustü. «Mudafaadan vaz rıca Nimet isimli bir kadını da illerden gelecek bı. •nenfaatlerıyle basdasabıleceğı ko geçtim Neticenin ne olduğunu bi hırpaladıklarını ıleri sürdü. Sa katılması ile kuçuk • , liastaratı l ıncı sahifede lusunda verilen izahatın kendisini iyorum Şahitlerden sonra Allah gre yapacak ve merke. halde hizaya getirmek ve Ikinci Cumhuriyeti sağlam zeminıne atmın etmedığinı açıklaması, fa şkına beni huzurunuza çağırma, nık Çetin inkâra saptı. Sıra Nimet Koçer isimli kadma seçecektir. Merkez adaj oturtmak lâzımdır. <at Turkıyenın de Washington'un ı'in> dedı ve yerine oturarak sode partinin istediği sıray» dünyadaki «en iyı dostu» olduğuna murttu Bir iki tanığın ıthamları. gelmişti. Kumkapıdaki olaylarda lecektir. • nandığının bılinmesıni istemesiyle na önce aldırmadı, fakat sonra yi küçük çocuklann ve gençlerin dö Saym Gürsel'in kısa nutku aynı zamanda. fert haklarını Oy verme gününden 30 güı vülmelerine dayanamıyan Koçer, ;onuçlanmıştır. en ıleri şekilde teminat altına alan Anayasanın kabulü ile, bune iki defa söz istiyerek kendisi müdahalede bulunmuş. bir D.P. li velki günün akşamı saat 17 yt tun meselelerin halledıleceğıne inanan nazariyatçılardan başka. Bır baska Temsilciler Meclisi ü ni savunmaya basladı. ile münakaşa etmiş ve karakola dar partiler listelerini Yüksek ö ıhtıraslı polıtikacıları da uzun uzun düşundürecektir. Saym ıre«ı, North Carolina'lı Gharles Jodtürülmüştü. Karakolda da olduk çım Kuruluna vereceklerdır. Bır Devlet Başkanı açık söylemekte ve demektedir ki: «Anayasa nes da. müzakere'.erin pek alâka Baskanın avuktlara ihtarı ça hırpalanmıştı. Tanık kararna partı bütun Turkiye çapında seçım meliuır. ne kadar mukemmel olursa olsun, nihavet bir kâğıt parçası. ekıcı olduğunu söyiemis. ancak lere girerse merkez adayları 60 tan hortlatnv Günün ilk tanığı olan Tıp Fa. muhtelif maddeleri ihtiva eden bir yazıdan ibarettir. Ona ruh kincı demır çelik tesisleri için kültesi öğrencisi Vedat Orhan, mede bahsedildiği hususda olay yukarı olmıyacaktır. ları nakletti, karakola götürmele Cumhuriyet Meclisi Üyesi Seçimi yasa hususu ve nur vermek, idarecilerin, partilerin ve topvekun mılletimızın apılacak ıkrazm esasen katî bir Yamanoğlu ile Tahtacı'yı itham bedbaht unsurlaı Kanunu aahhut mahiyetınde olması dola •ttıkten sonra. Üniversite bahçe rine itiraz ettiğini, tsmail Çetin'in vazifesıdır. Politikacılar Anayasa gibi mukaddes bir eseri kendı yamamış zavallılaru. Komısyon Başkanı, Cumhuriyet mokrat Partili duriist v •ısıyle, şimdilik muzakerelerin inde elinden ve kalçasından iki ağır küfürlerine muhatap olduğuıhtiraslarına feda etmekten ve milleti de her hu;.usta yanlış yol. t akademik» olmaktan ilen gıdeme yara almıs bulunan Iktisad Fakül nu, 10.12 kadar gencin feryatları Meclisi uyeleri seçimi kanununun Bunlar, teh'.ikeli bir atesle lara sapıtmaktan çekinmeli ve hattâ hayâ etmelıdirler.» nı işıttiğmi, hattâ birisinin yerde 21 maddeden ibaret olduğunu söy kat bunlar asla ve asla düşü. diğı mulâha/asını belırtmistır. Kanaatimizce bu sozler şimdiye kadar politikacılara verılen esi öğrencisi Osman Çe'intas ko Henüz açıklanmış olan zabıtlara nu«tu îlk kursunu Yamanoğlun. yatttğını. suratının yedıği coplar lıyerek sdzlerıne şoyle devam etA?İ7 arkadaslanm, haklanmıığütlerin en acısı, fakat en güzelidir. Gerek Ikıncı Cumhuriyegöre Jensen şunları söylemiştir : dan. ikıncisini de Külreli'den ve. dan simsiyah olduğunu, hattâ kan mıştır. lı olur^ak, hürrıyetler maskesine b •;n kurulmakta olduğu bu günlerde, gerekse. seçimler ve seçim. lannı kazağı i l e sildiğini. bunu gö « Cumhuriyet Meclisi Uyeleri ne ve fesat gayretlerine karşı da o k. Bana öyle geliyor ki, eğer diğini ifade etti. olaylarda lerden sonra toplum menfaatlerini kendı ıhtiraslarına feda edeates Seçimi Kanununda çoğunluk usulü. da bu gibi bozgunculara karsı milletçe ha. Ere^h programı tahakkuk ederse, eden polisleri teşhis etti. Ancak rünce bayıldığını anlattı. cek politikacılar eğer çıkar ise millet her halde Çemal Gursel'ın Bunun üzerine Başkan Üner, sa kabul edilmiştir. Her il mutlaka 1 yiz. ecı bir hata islemış olacağız. He mikrofona gelen sanıklar ates e t . bu sözlerini onlara hatırlatmasını bilecektır. tane üye çıkaracak, bugunkü nufus pini7. hatırlıyacaksınız, Marşal mediklerini ileri sürdüler Her du nığa hitaben. «Mülâyim. mülâyım durumuna gore, ise, bazı vilâyetler Bu mânevi olsunluk içmde milletimizin mesut y o Ec\et GÜRESlN lânı ile birhkte ve daha sonra, ru^mada yersiz «onılarda buluna duruyorsun. Halbuki elinden ne fazla üye çıkaracaklardır. Bu u ğına ınanıyor ve hepinizi saygı ile selâmhyorum.» daha fazla buftday i=tihsal etmele rak ihtar alan Yamanoclunun ve. ler çekmişler. gozlerinde göre yelerin yekun sayısı 1 U olacak ve 5 ceksın» dedi. Sanık Çetin ise idrine vardım içm Türklere 35.000 değışmıyecektır. Ayrıca, Emeklilerine 45 gün kala :raktor verdık. Arkasından tohum kili ve babası Çetintas'ı yalancı diayı reddetti. Koçer'ın bir D.P. katıyenB. K. uyesi ile Devlet Bajıkla itham etti. «hakkında yalan li ile münakaşa ettiğini bu yüz.23 M. uk, gübre ve daha fazla buğday şahadetten takibat açılmasını» is. kanı tarafından seçılecek 10 kışi 147 ler, «Hakkımızı den karakola getirildiğini söyledi. stıhsal edebilme yoliarını gösteretedi Fakat Ba<:kan üner bütün sa Bunun üzerine söz isteyen Savcı ve eeski Cumhurbaşkanları da t a cek teknısıyenler gonderdık. Bunarıyacağız» dediler bii üye olarak bu meclise gırecekardan kim istıfade sağladı? Sade n;k vekillerine hitaben «Tanıkla alkışlarla karşılanan şu sözü söy lerdır. Basldratı I ıncı •.»...eüe ra valancı diyerek veya başka ledi: Ba.ştarafı 1 inci sahifede ce büyuk toprak ağaları. küçük amışUrdır. Gursel, burada Orbay'la Merkezlerınde iiçe teşkilâtı butürlü tecavüzde bulunmayınız «Acaba sanık îsmail, bu hanımla avak üstü bir konuşma yaparak, deki görevlerinden uzaklastıran 111 ra?i sahıpleri değıl Küçük arazi Yoksa Divan Başkanı olarak selâ münakaşa eden D.P. liyi de getir lunan Ankara, İstanbul ve Izmır sahiplerinin istedikleri traktör deDevîet Başkanının yoklamalardan vılâyetlerı 3 er seçım bolgesine aysonra konuşmas.nda mutabık ka sayılı Kanun çıkah dortbuçuk ay ğildı; eski model ağaçtan yapılmış hivetimi kullanacaeım» dedi ve miş mi?> rılmıştır. a v k a t ı yerine oturttu. oldu. Bu kanunun hukukî mahiy<r olanların yerine kullanabileceklevı lınm.ştır. Sanık. dolambaçlı yollardan ceButün Turkiye vilâyetleri A. B, Üniversiteli Sahin Yamaner ve vap vermek istedi. fakat Baskanın demir veya çelıkten tekerlekli saDaha sonra Orbay, Gürsel'e yo ti ve yapılan tasarruftaki salâhiyet ve C olmak üzere 3 bolge halmde k Olcav'dan sonra huzura gü ihtarı karşısında «Hayır» cevabmı mutalâa edılmiştir. Seçımden iki band;. Ne oldu? Turkiye Amerikan lu gdstermiş ve Devlet Başkanı mevzuu üzerinde burada bir daha buğdavlarınm ba= müşterılerinden nün 5 inci tanıgı olan komiser mu verdi. Gjrsel Meclise girerken, «ilk defa s'ene sonra bu bölgeler arasmda gırıvorum. Hayırlısı olsun» de.nış durmadan. sadece, gerekçenın bu birivdi. Oysa ki sımdi. Amerikanın avini Kemal Akman Zeki Şahin'i Gunün 24 uncü ve son tan;ğı. kura çekilecek ve hangi bölgeye itır. Gürsel, toplantı salonuna gır güne kadar açıklanmamış ve görev daha önceki gedikli müstenlerıne itham ederek ates edenleri idare Kumkapı Komiser Muavini Erol sabet ederse, o bolgede seçim yedığı zaman bütün Kurucu Meclis erinden ayrılan arkadaşlardan se bizim gnze alamıyacağımız fiyatlar etti"ini ve kfnHi^inin de «ilâh kvıl Kirli idi Gençlere izin verdiğini, nılenecek, bunun üzerinden ıkı ses Bankamız esas mukavelenamesınin 44 ve 45 inci maddeleri üyelerı, kordiplomatik mensupla bep soranlara da cevap venlmemış la buğday satmaktadır Bu levhayı la^d' ını söyledi. fakat karakola cehp Başkomı~erin ne daha geçtıkten sonra kalan ıkı eereğince, hissedarlar alelâde umumi heyetı 30 Mart 1961 tarirı ve dinleyiciler ayağa kalkarak neden sızin önünüze serivorum? 1. Ştıbede komiser muavini olan odasma giren D.P. li Ihsan Çile. bolge arasında kura çekürrek sure hme rasthyan perşembe gunü saat 16 da Ankara'da Genel Mü şiddetli ve uzun uzun alkışlamış clduğunu bir kere daha belirtmeğı Çünkü ikınci demirçelik tesisleri Adnan Arsman Oeneral Binatlı' keş'in ikazı üzerine polislerin genç tıyle bir bolgenın daha seçimi yedürlük binasında toplanacağından muhterem hissedarlarımızın lardır. Kendisine yapılan sevinç zaruri gormekteyiz. ni kurarsak. aynı durum tekrar nin Emnivete getirilen dört genci lerin üzerine copla yürudüklerini, nılenecektir. bu içtimada hazır bulunmalarını rıca ederiz. Esas mukavelenatezahuratma Gürsel mukabele eBaşlangıçtan 6 sene sonra 3 un drivdüsiinü. bundan önceki celse sanık tsmail Çetin'in halka «D.P. Memleket umumı efkânnın ır.â1 kar=ımıza cıkacaktır.» memizin 49 uncu maddesi hükümlerine göre Umumi Heyete en deıek yerıne oturmuştur. Jensen daha sonra şu izahatı lerdp ifade veren •anıklar gibi yi seven sivil halk da bize iştirak cü bölgenin seçimi yenıleneceğin nısına, hattâ bazı salâhıyetluerın az yirmi hisseye sahip hissedarlar bizzat veya Umumi Heyete iş den butün bölgelerde yeniden se • Mütaakıben bugünkü oturuma anlattı vermistir: etsin» dediğini. ortalığın karışmatırak hakkını haiz diğer bir hissedanmıza vekâlet vermek suB.ışkanhk eden Kâz;m Orbay, o beyanlarına gore. bu kanunun çıkıBasri Bozbaykal isimli polis so sı uzerine Lânga karakoluna git çime gidilecek ve boylece 6 senede « Türklere karşı dostân e his. retiyle istırak edebilirler. turumu açmış ve yoklama yapıl finda birtakım yanlış veya raaksat ler beslemediğim zannedilebilir. förü Rpktör'ün Zeki Sahin ve Ya tiğıni. döndüğü zaman ifadesi alın bır Cumhuriyet Meclisi uyeleri m ştır. Yoklamayı takiben yine lı ihbarların roliı olmuştur. Umumi Heyete iştirak için: Tam tersıdir. Zannımca or.lar bi manoğlu tarafından nasıl varalan ma^ı ıçin 11 kişivi gördüğünü, bi seçimi esası teessüs etmiş olacak şiddetli alkışlar arasmda Devlet A) nama muharrer hıss e senetleri sahiplerinin rrâlik oldukla. üiTiı anlsttı Başkomiser O«man risinin ağır yaralı olduğunu, bu. tır. Bu suretle de nüfus ne mik Gençliğin eğitim ve öğretımi gı zim dünyadaki en ivi dostumuz, tarda değişırse değışsin, Cumhuri Başkanı Gürsel, tarihî konuşmarı hisse senetlerinin miktar ve numaralarını gösteren bir cetveli; bi en kutsal bır gdreve ömürlerıni dur. Bizim Türklerle v e Turkle. Dündar i<* camların kırılmasivle nu söyleyince de «... Biz aşağıya yet Meclisi âza sayısı değişmıyesmı yapmıştır. (Bu konuşmayı diB) Kâmiline ait hısse senetleri sahiplerinin bu hisse senetleğr sütunlarımızda bulacaksınız.) adamış olan bu 147 insan. geçen rin bızimle büyuk dostluğu incite vana"inrian kan akan Zeki Şahin'in gönderelim de ne yaparlarsa yap cektir. nni veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesıkalan; bu dortbuçuk ay ıçınde, eşi gorül cek her hansi bir hareket yapmak Sırldık Smi Onar'a vaptığı haka smlar» dediğini nakletti. Devlet ve Hükümet Başkanı OrSeçmen yası 18 olarak kesinleşti Ankara Şubemıze veya tstanbul'da Yenicami Şubemıze top. Fakat şu anda, ıkinci retleri sovledi ve Beyazıtta gö Başkan, tanıklann dinlenilmele g^neral Gürsel'in bu konuşmasın memiş maddı ve mânevi bır baskı istemem Ankara. 10 (CumhurıyetTeleks) lantı gününden en az bir hafta evvel (yâni 23 Mart 1961 perşemaltında kalmışlardır. Işlerinden a demir . çelik tesisleri için ikrazat r»"»l. rnlıınan polislere. zamanm rine devam edilmek için duruşma d?n torra gündemdeki maddenin Temsilciler Meciısı bugün saat 1 be gunü iş saati sonuna kadar) tevdi ederek mukabilinde toplan. nvjzakeresine geçilmiştir. M. B. K. tılma sebeplerinin ne olduğunu as ta bulunmakla Türkiyeve bir kat P^l: . JTfiriürü tarafından zivaf=t yı pazartesi eünü saat 9.30 a bı 10 da Kâzım Orbav'ın başkanlığmTiya gi'"iş kartı almaları; la bılmiyen arkadaslar.mız arasın re iyilik yaptığımızı zannetmiyo \ e'îıiıŞini de acıkladı raktı ü'==ı Korgeneral Cemal Madanda toplanarak «Seçimlerin temel C) Vekil göndermek isteyenlerin. vekletnamelerıni. şubeleFı lis soförü trfar Krbil. Poli. oğ'.u ve Temsilciler Meclisi üyesi Ua. emsalsız mânevi ıstıraplarmın rum. Bu. onların uzun koşulannda Gazeteciler, sanıklardan önce hükumleri ve seçmen kütüklerı rimizden alacaklan formüle göre tanzim ederek vukarıda gösteüHOrü Oktav "e yardımcısı Sö. dışarıya çıktılar ve sabahtan beri hakkındaki Hermine Kalustyan ile 15 arka yanıbaşında buyük geçım sıkmtısı önlerine çıkacak bir engel olacak kanun tasarısı» nın rilen evrakla birhkte toplantıdan bir hafta evvel mezkur şuz«r'i T"..iversif?ye grtüren kimse hiç konuşmayan Menderes'in çıkı. muzakeresine devam etmış ve seçda=ı Kurucu Meclisin 22 marta çekenler de vardır. Butün bunlarm tır » belerimizden birine tevdi etmeleri lâzımdır. kpriar tatile girmesi hakkındaki üzerinde olan ıstırabımız ı?e, en Tâli Komitenin diger âzaları ta S;ıvnn'in ene=iiden tuttuğu şını tetkik ettiler. Düşük Başba men yaşının 18 olması hükmünü D) Bilânço. kâr ve zarar hesabı ve sâfi kazancın tevzi şektçklifin müzakeresinde ilk sözü basit cemiyetlerın bıle kabuî etmış rafır.dan da desteklenen Ball ise, Onarı otomobilinden dışarıya çı kan Menderes. salondan ayağını taMvan 6. maddeyi uzun müzakeli hakkındaki teklıfi de ihtiva eden tdare Meclisinin yıllık r a . l^m = 'l înan almış ve teklifin aley oldukları mudafaa hakkını berta müteakıben sunları soylemiştir: kar i ' ' i.: p varılınn Rektörü atar atmaz «Ağlamış suratı»nı terk relerden sonra 2 saate yakın bir h;nde konusmuştur. Mütaakıben raf eden bir tasarrufun Turk tariporu ile murakıplar raporu. 14 Mart 1961 tarihinden itibaren « DLF'nm ikrazı Amerık^da iş r miivp1 Miiri'i''lıiCı: makam ara. etti ve normal bir şekilde muha. sure içinde kabul etmiştir. snz alan ETiin Soysal da. tatil yap hine malolması endişesmden doğ sizliği teşvik etmivecektir Bu ik hı ı lf \ e veriln emir üzerine fızlanmn arasında 1 inci derecemuhterem hissedarlarımızın tetkiklerine âmade bulundurulacakBu tnadde hakkında ilk sözü Sırrrcın n doğru olmıvacağ'.nı ve bav maktadır. tır. raz az gelişmış memleketlerde Mrliİ! y t e eötünirken Sıddık Sa deki yasak böîgeyi tyıran telle. rı Atalay almış ve 18 yaşm aleyrarırian ba = ka tatil yaDilmamasmı UMUMİ HEYETtN GÜNDEMİ: yükselterek r i'nit. tAvgün tJe v »tkiner de b rin arkasındaki yerine gitti 147 üniversite öğretim üyesı ve hayat standartlarını hinde konuşarak durumu psikoloi'temiş'ir. Bu arada lehte konuşan yardımcısı bu vazıyette şeref ve piyasayı genişletecektir Satın ala n m t?l*'b' Bö'1? 'ni vanmalan jik bakımdan izah etmiş ve bu ya1 İdare Meclisi ve murakıplar raporlannm okunması; özer ÖZTEP C?mal Sun.îur. tati'in vapılmaşı haysıyetîeri ile oynanmış bir dubilmek içi daha fazla mala i'ntL icap ederdi' dedieini ifade etti şın seçme yeterliği bakımından uy2 1960 yılı bilânçosu ile kâr ve zarar hesabır.ın tetkik n «Demokrat tzmir» dâvasına lü'unıu üzerinde durmuş ve ge rumda kaldıkça devlet sektdrunde Bir zabıt okunuvor gun olmıyacağım belirtmiştir. Atadevam ediliyor edilip tasdiki v e İcare Meclisi ile Murakıpların bu yıl rekce o'arak Meclis memıırlannın kend;'.er:ne teklif edılecek herhan yaç duyacaklar v e tabiatiyle böy Bunun üzerine dosya içinde bu Bugün Yassıada'da .Demokrat lay'dan sonra söz alan Turhan Giimuamele ve hesaplarından dolavı ıbraları yoruımalarır.ı göstermiştir. Esat gi başka bir vazıfeyi de kabul et le bir talep artısında Amerika da 3 Kârın tevzi şekll ile dağıtma aününün tesbıti; Ç??,a. teklifin aleyhinde konusa memek ve bu kabul ile aynı za hissesini alacaktır. Kendilerine lunan bir zabıt okundu Bu zabtın Izmir gazete?inin tahribi» i l e ilgüi nes, 18 yaşın lehınde bir konuşma T2A 157 savılı kanuna aykırı oldu manda yapılmış olan haksızlığı da hakiki bir tehlike olan komünist hazırlanmasır.a yol acss telsiz ko dâvanın durusmasma devam olu yaparak, «Vatandaşın oy hakkı, 4 tdare Meclisir.de münhal bulunan âzâlıga vıl içinde se. hak olarak tanınmıştır. Bu yaştakuvvetler tarafından yutulmama nuşmalaTının banda alındığmı her r.acaktır.' ğ'Ti söylpmiştir Cengiz Hız:r ise bemmsemernek riuıumundadırlar. çilen Enver Güreli'nin memuriyetinin tasdiki: kı insanı evlendirivoruz, vergisini larını ve hürriyet içir.de vaşıya. ne kadar Ba=kan imâ ettiyse de «T?klifin kabu'ü halinde efkârı uSanıklar ve avukatlarmın şavun5 tnhilâl eden murakıplığa Murakıp Burhanettin Ture bilmelerini temin için rr.illetleri Yetkiner bunu anlıyamadı \> kati maları.ıı y&pacaklan duruşma ak a'.ıyoruz, memur da oluyor, niçm nv.m'yedeki durumunuz hiç de 147lerin talepleri tarafından seçilen Selâhattin Sürel'ın vazıfesinin tasdiki; oy hakkma sahip olmasm?» demış kuvvetlendirmekteki milli men. surette kendisine taallük eden hu sama kadar sürecektir. iv: olmıyacaktır» demiştir Mus"i6 1961 vılı murakıplarının seçimi ve ücretlerinir tesbiti Tarafsız vaziyette bulunan Dev faatimiz bir tarafa. zannımca bu su«ları reddetti ve dunyanın temayülünün, medem^r Aksov da teklifin alevhinde let Başkanının verdiği söze saygı ra^rlımanlı bir vatırım olmuştur.» ni rustle sıyasi rüşt yaşına doğru b"'iinmu='"ur Daha sonra konuşan Başkomiser Muhittin Eşmerşoy kaydığını ifade etmistır. h*:r,|er de lehte ve alevhte gö .e güvenimız dolayısiyle bugune Bal! daha sonra Türkiveden oiayları nakletti Sahin'i itham HAKİKÎ FIRSAT kadar susarak hak aramayışımız. Mütaakıben söz alan Suphi Bayr '»rini üeri sürmüşlerdir. «Müttefıklerımizin en kuvvetli ve edince dayanamıyan sanık söz is böyle bir hareketin yanlış yorurakam ise, bu maddenin kabulü haAÇIK ARTTlRMA İLE SATlŞ biri» diye tiyerek kendisivle birlikte bu ta*^'i a^aria Hikm°t K'inbeT'ioŞ'u. lara yol açabileceği endişesmden müeşsir olanlarmdan linde iki milyona yaklasan bır bahse'miştir Sözlerine devamla nığın da suçlu olması gerektığıni Yarınki pazar günü sabab saat 10.30 da Taksim (TalimhaÎ=TTM1 înan ve arkada'lanr.ın tati duğmuştur. Bu gun ise durumumukitlenin millî iradenin tecellisinde nede) Topçu caddesi 8 No. lu Parlak apartımanı daire 2 Rene]in daha kı=a ve sadece bavram tati zu açıkıamak ve hakkımızı aramak çelik ithalâtına sıkı tahditler kon ifade ile «Her şeyi beraber vap. soz sahibi olacağını ve son demokduğur.u. meselâ 1958 de memleke. tık» dedi 1. Şube polislerinden sans yemek oda takımı, koltuk. etaierler. dolaplar. bronz eleklire münha«!r olması konusuida gerektı^ıne inanıyoruz ratık rejimin öncüleri olan gençli; te sadece 64 000 ton girmesine mü Üniversite bahcesinde Rektörün yaotıkları teküf kabul ed ".mpmiştrik avize. Yunkers şofben: 4 ayaV Metkold markalı buz doğe oy hakkının tanmması gerekti; İstediğımiz, devletin, durumu a saade edildiğini belirtmi^tir. tlâ nasıl varalandı.Sını anlattı. Zeki t r. Buna mukabii ilk teklif ova labı, çift çapraz demir üzerinde Weber markalı piyano tül ğini savunmuştur. Ko'nisyon sozkrmm"s ve kab'il ediİTii't'r Ku çıkça belirtmesi ve kanun yurür ve ettiklerine bakıhrsa. Koppers Sahin'in »Benim bir damla kaperdeler. biblolar ve birçok saire satılacaktır. cüsü Sahir Kurutluoğlu da konuşri'rıı Me"'"= bu;ün saat 15 50 den lükte kaldıkça heı msanın en kut Co fırnasının yaptığı araştırmala nım. senin kanma bedeldir» dedi. masında muhafazakâr duşüncenin :V sal sayılan savunma hakkının bize ra Köre. eğer sıkı tahditler bulun Sini. kötü muamelede bulunduğu İ* I"S7Î 22 marta kadar tatile giryüksek yaşları ve âmme hizmeti verılmesi ve bu yolda başvurabıle marjvdı. 1P58 d e Turkiyey 805.000 nu sovledi Ayrıca varayı silmek mistir e düşünüşunün ise daha ziyade genç cegtmiz yerın bild'.rilmesidir.» ton çelik ithal edilecekti 1963 M.B K. nin toniantısı için Yamanoğlu'nun Rektöre pa ,*••••••••••••••••••••£ yaşları tercih ettiğini söylemiş ve kadaı da talep, 1 200 000 tona ka muk verdiğini, fakat Sıddık Sami • Ankara. İ U rCı:mhurivetTelek='ı 114 sayılı Kanun gereğınce, 6 a alkışlanmıstır. T C R K t T E nin kendisine pamuk verer.in Bu * • Devlet ve Hukümet Başkanı Or ym hıtam'.nda 147'ler otumatikman dar yükselebilecekti. Daha sonra gürültüler arasında, FtL^RMOM DERNEGî ır Coffın d e Türkiyeyi «celik bak min olduğunu öğrenmesi üzerine < genera'. Cemal Gürsel. Kurucu emekhye ayrılmıs olacaklardır. On^ '' M)l mevsimi konserleri Başkan Orbay seçim yaşının 21 e Mecliste yaptıeı konu<;madan sonra dan sonra da. 147'ler için yapılabı mır.dar, fakir. seklinde târif etmiş pamuğu yere attığmı da sözlerine J Keman virtüozrmuz çıkarılması için Sırrı Atalay. Ah1 M' !! Birlik Komitesine baskanl'.k lecek başka bir sey kaîmıyacaktır tir Yapılan etüdler. Türkiyenin ekledi. Bu suretle 11 tanığın sor. met Bilgin, Kadircan Kaflı, Orhan etrnistir Tem«ilciler Mec!i=i Br.s Önlerinde sadece 45 eünun kalmış senede 1.500.000 ton çelik harcıya. gusu bitirilmiş ve saat de 12 ye Koprülü, Feyyaz Köksal. Alâettin kanı Kâzım Orbav'ın da katıldıSı olması dolayısiyle. 147'lerin şiddet bilecek istekli bir pazar olduğu geîrr.işti Duruşma öğleden sonra Erö.ieç, Nurettin Ardi'oğlu tarabu toplantıda. gunun meseleleri lendırecekleri şuphesız oian müc;i' nu göstermiştir. Coffin. müteakı. saat 13 30 a bırakıldı. J Frsnsız viyolonsel ü'tadı 1 îstanbul'dan 4000 ton buğdayın motörlerle Tekirdağ fır.dan verilmiş önergelerle, s°çmen deleleri ye.ii safhalar arzedecek' ben, «Türkiyenin çelik ithalâtı dü konuşulmuştur. ÖJledfn sonraki celse yaşının 22 olmasmı istiyen Muhit^ııbe Müdürlüğüne taşmması işi açık eksütmeye çıkarılmıştır. tır. sük olmuştur. Bunun basit olan se Bir saate yakın süren bu toplantin Gürün, Bedrettin Tuncel ve Öğleden sonra ilk olarak 1 inci 2 Eksiltme 15'3'1961 tarihine rastlavan çarşamba günü tı ^aat 17 de sona ermistir. bebi, sıkı tahditlerden ibarettir» Şube Komiserlerinden Aziz Koral'. J Daniş Koper tarafından verilen Joint resitali aat 14.00 de Bölae Müdürlüğii bi'.ıasınrla tesekkül edecek kodemiştir. önergeleri okumuştur. ın sorgusu yapıldı. Oiayları diğer ^ 11 nart perşembe saat 18.30 da ^ misyon marifetiyle vamlacaktır. Neticede DLF, 245 milyon dolar tanıklann beyanları gibi nakle • N'üvit Yetki.i komisyon adına S A R A Y ' da lık Ereğli projesinin 129.700 000 do den Koral. Zeki Şahin'in kırdığı 3 İsteHilerin 2000. lira muvakkat teminatlarmı eksiltkonuşacağını soy'ıiyerek, yaş ba » kımından bir tasniften sonra öner TURİSTLER lannı saglamsvı deruhte enistır bir camdan içeriye ates ettiğini 2 Battenip «c Hılılarta ne saatinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları Bu rakam, câri mâli yıl zarfında bildirdi, Rektörü tartaklaması ü . T Buetler gişede satılmaktadır. • gjlerin toplu olarak ova konulma Hep'.mizin mi=afiridır. Güie alaca ları makhuzları ile Komisyona baş vurmaları lâzımdır. Evtodnızî fflMltmintJriniz Kongrenir. DLF'ye verdiği 550.000 zerine müdahale edip «Onu dö * • • • • • • • • • • sını teklif etmistır. Teklif B?'=W = '1 ler yuzle karşılayınız. » • • • • • • • • • ? 4 Bu ise ait sartname ile mukavele tasarısı Bölge nakli000 dolarlık sarf yetkisinin hatır: veceksen beni döv dediğini, Emni KAYIP 6140 plikslı »t arabama lık tarafından da kabul edil=rek lyi Ahlâk Derııcği vat servisinde görülebilın. (11894) sayıhr bir bölümünü teşkil etmek yet âmirinin de kendisini tehdit ait trafik ruhsatımı kaybettim. HU sıra ile ova konmuş ve 18 yaş kaKAOİFE MEB^UCATAŞ. kümsüzdür. bul edılmiştir. tedir. ederek «Şimdi tevkif ettiririm» di Mehmet Ofnaz Boykot yapan öğrenciler arkadaşlarım dövdüler Çanakkale olay adJrli turistik bir bölge oluyor Ankara Notları Gürsel, dün Meclise ilk defa nasıl girdi? TÜRKtYE İŞ İdare Meclisinden BÜHKÜSI Ü.Ş. • ^ * ^ ^ * ^ ı . • • » • » * • « . J üaküyat Toprak MahsulWi OfUî İstanbul i WLA ERDURA»' GUY FALLOT İ 1 AMERÎKAN TIPI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle