12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11 Mart 1961 CUMHURÎYET ÜC DUNYA Gizenga ile ilğili scylentiler Gizenga'nın iktidardan usaklastınldığı ileri sürüldü, fakat haber hâlâ dogrulanmadı Leopoldville 10, (a.*.) Lcopoldville'deki bir Birleşmif Mil • letler sozcüsü, Gizenga'nın akıbetı hakkındaki bir soruya verdiği c« • vapta, «Gizenga'nın Stanleyville'de bulunduğu muhakkaktır, fakat hâlâ iktidarda olup olmadığmı bil miyoruz» demiştir. Aynı sözcüye göre, Gizenga'yı ik tıdardan indirdiği löylenen Gene ral Lundula, Birleşmiş Milletlerin isteği üzerine, Kivu eyaletinde bulunan beyazların durumunu tahkik ; iç n bu eyaletteki Kindu'ya gıtmiştir. HÜBERIERI Ingiltere OrtaDoğuda yeni pazarlar arıyor "Orta Dogn Teşkilâtı,, adı altında faaliyete geçecek olan yeni bir tesekkül, Türkiye, Libya, Habeşiştan, Sudan ve Adende pazarlar kurmaya teşebbüs edecekmis Londra, 10 (a.a.) Ingiltere ile Ortadoğu memleketleri arasında ticari mübadelelerin artmlması maksadiyle kurulan «Ortadoğu Tes kilâtı» lcra Konseyi, pazartesi günü Londra'da ilk toplantısmı yapacak ve bu özel tesekkül, bu suretle resmen faaliyete başhyacaktır. «Ortadoğu Teşkilâtı. 50 banka ve sanayi şirketinin himayesinde mahdut mesuliyetli bir şirkettir, bu sınai teşekküller arasında British Petroleum. Shell, l.C.Î. ve Unilever de vardır. Bu teşkilâtın faaliyetlerine lngiltere Bankası katılacaktır. Teşkilâtın kurulması fikri ise, yarı re.smi bir tesekkül olan «Ortadoğu Ticareti Istışare Komitesi» nden gelmistir. Ortadoğu Teşkilâtınm ilk gayesi, Londra'da, Ortadoğu ticari teşekküller temsilcilerinin toplanacağı bir merkez kurmaktan ibarettır Bu merkez aynca istıhbarat işleTtK KAUl.N BAşUAKAlN L.undra'da tı.jjiaııaıı tngılız Mılletriyle de meşgul olacaktır. Daha :er camiası konferansına Seylân da katılmıştır. Bu konferansta sonraları, Arap memleketleri ile Sevlân'ı kadın Başbakan Bandaranike temsil etmiştir. Bandaranike Habeşistsn, Libya, Sudan, Türkiye halen dünyada tek kadın Basbakandır. Re?imde Londra'daki bir ve Aden'de satış kampar.yalan açmağa ve pa/arlar kurmağa da te^ budist mabedinde kadın Başhakan dua edprkpn görülüvor. Yanındak 12 yaşmdaki oiludur. şebbüs edecektır. Teşkilâtın baçkanı, «British Petroleum» kumpanyasından Nevilie Gass, sekreteri ise yine aynı kurnpanyadan R. H. Arnoîd'dur. Amerikada Akhisar yolunda bir otobüs Türk müziği dereye uçtu; 6 ölü, 4'ü ağır konseri olmok Dzere 27 yaralı var! N»wYork Amerik» Türk Kao dınlar Birliği NewYork'ta DiploTopkapı'da da kamyonun sadmesine maruz tnat otelinde çok başanlı bir Türk müziği konseri tertip etmiştir. kalan motosikletli bir genç öldü, arkasında Hem faklr Türk çocukiarı menfaatine para toplanmış, hem de daoturan arkadası varalandi vetliler zevkli saatler yaşamışlardır. Salon hınca hınç doluydu. Birleşmis Mületler Baş Delegemizin •si Baya n Menemencioğlu, devlet memurlan, Amerikalılar, ve her çeşit Türkler 30 40 yıl önce A. merikaya göçmüş Anadolulular ve Kıbrıslılar nispeten yeni sayılan is adamları, talebeler, Türkiyeden vaktiyle göçmüs Musevi, Rum ve Ermeni cemaatlerinin de kalabalık kütleler halinde hazır bulunması toplantıya bir «bütün Türkiye» havası vermisti. Hattâ bunlardan Bay Kalustyan heyecanını tutamayıp sahneye fırlamış. Türk müziğinin içirde Türkiyeye olan bağlarmı nas.l canlandırdığını samimî bir dokunaklılıkla anlat mıstır. Program, tanınmıs sanatkâr Lüt fi Güneri tarafından tertiplenmiş ve orkestra da musikişinas Tarık Topkapıdaki kazadan sonra kamyon ve moiosıkletin hâli Butut tarafından idare edilmiştir. Güneri, bütün profesyonel hüneri Izmir 10 (Telefonla) Bugün dır. ve püzel sesiyle dinleyicileri coş Akhisar yolunda feci bir trafik Otobüs hurdahaş olmuştur. turmus. bir şarkıda gözleri yaşar kazası olmuş, 38 yolcu ile Manısa' Topkapıdaki kaza tırken bir türküde el çırptırTnıs dan Akhisar'a gitmekte olan bir Topkapıda dün, bır gencin ölütır. Şükran Tathdil'in türküleri otobüs Meder köyü yakınmda bir mü ile sonuçlanan fecı bir trafik de zevkle dinlenmiştir. köprüyü geçerken tekerlek makas kazası olmuştur Şoför Paşa UluBu profesyonellerin yambaşm bağınm kopması neticesinde dere soy idaresindeki 82245 plâkalı kamda. Dr lrfa n Doğrusöz ve koro he ye uçmuştur. Yolculardan 6 kisi yon Topkapı'da Kudret Kızılörs yeti gibi başka mesleklerde tema ölmüş, 4 ü ağır olmak üzere 27 idaresindeki plâkasız motosikletle yüz etmiş (meselâ kadın erkek kişi yaralanmıstır. çarpışmıştır Çarpışma esnasında doktorlar, hariciyeciler gibi) »mamotosikleti idare eden 18 yaşındaÖlenler, Sadık Akyol. Isma tcir sanstkârlar da vardı. ki Kudret derhal ölmüş, arkasında Sabri, Mehmet Yaman, Bayraı îstanbul radyosunun me?hur Dr. Ertekal. Burhaj Güntürk ve hü bulunan 19 yaşmdaki arkadası Ahlrfan Dogrusfizü. gerek yayh tan viy»ti tesbit edilemiyen bir kadın met Sezgin ise muhtelif yerlerinburiyle gerekse eüzel sesiyle saden agtr surette yaralanmıstır. natının derinligini bir kere daha Bir eroinman cadde ortasınd Yaralı Ahmet hastahaneye kaldıispat etmistir. Genç koro da, musi rılmıs, sanık kamyon şoförü ise ölü olarak bulundu kimizin ne kadar vakur, derin ve Galata. Mumhane caddesinde dü yakalanmıstır hassas olabilceŞini göstermiştir. sabah bir eroinman. ölü olarak b öte yandan dün, Fatih ve BeşikEsasep program öyle hazırlantnıs lunmuştur. Lâtif Utku admdaki b taş'ta iki kişinin yaralanmasiyle tı ki. musikimizir her yönü tem eroinmanm, adli doktorluk tarafı sonuçlanan iki trafik kazası daha sil edilmisti: neseli türkülerden. dan yapılan muayenesinde ölüm hazin şarkılardan. agır. derin klâ şüpheli görüldüğünden, cesed Moı olmuştur. Trafik kazalariyle ilgili sik parçalara kadar hepsi zevkle ga kaldırılmıştır. Olayla ilgili tah tahkikata baslanmiştır. S'jnuldu. kikata önemle devam edilmekteBfitiin bıınlar. Birleşmis Millet dir. ler Elçimizin eşinin başkanlı&ın. daki Amerika Türk Kadınlar Birliginin gayretinin neticesiydj. GeBİRSEN GÜNER rek Türk kültürünün yayılması. ge İle rekse Türkiyeye hayır için para MUSTAFA GÜNER toplanması islerinde hep ön safhada eörülen bu Dernek bir kere daNikâhlandılar ha Amerikadaki Türklerin takdiBeyazıt İstanbul rini hakkivle kazanmıştır. Hddfse/er tfrasındo Ya bir ds lutarsa elki ben de kendimi arpa anbarında .anan ac tavuk çibiyim Ama veni partiler kurninrkcn *Klıma Nasret tin noca geliyor: Gtil kenannda tıoca bir şeyler yapıvorken bir ahbabı yanından çeçmiş. ve sormııs; Knlav zele hocara... Ne yapıyorsnn? Evlât! eöle maya katıyonım. yoğnrt yapmak için. Aman hocam hic eö) maya tntar mı? Ben de hilivornm tutma? ama Ya bir de tntarsa Hayat çokları için eöle maya katmaktan ileri sidemivor... * Diş meselesi. Su takma diş vok mu?. îyiliklen vardır. bir kere agrımaz tkıncisi: çürümez... Gel.eelelim mahzurlan da toktur Her ş e v tatsat vivemezsin Muayven bİT muka vemet arzeden maddeler disleri kırar. Yerine ıvi verlpsmepıis ise insanlar dislerini sıkar; çene adaleleri çerilir. Bfkeli hir hal a lır. tncir vivemezsin çekirdefci altına girer I.oknm vivemezsin takımi verinden çıkarır Yani saliba bnnlarla davakla riisvetten haska sey renmeı. Ona viyenler de takma dise mohtac kimseler ol ma? $imdi hu di« ISfım ederken aklıma eeldi Riri Btekine: Ben (SzümB unTirım. demiş. Olacak »ev mi bnV Öteki: Hadi canım antal mısın? Insan srnrnnfi ısınr mı? Ben ısırınm. Bahse fireT mi sin? Girerim. beş ürasına. Oldn mn?. Ama ISf vok. Isıracaksın. Oalavere vok. Kabni!.. Çık bef lirayı! Kovmu» masanın fistfine be»H£i. öteki de koyranı. • Adamm bir görf takma Imis. Çıkannış cara ?5znnö dislerinin arasına almıs. liirmıs. Adam. Kaybettim. Al parayı.. Ben senin hir gSzftnSn takma oldnjfnnn bllmivordnm. Toksa.. Beriki bir kere ısırmaya alıytı ya!... Ben bn «Szflmfl de ıgırının, diye Steki gözfinfi de gBstermiş. Rahsi kavheden flç parmağını gSstermi$. Bn kaç? Üç... BnT Be»... Tamara .. Gene bahse glrer mfsin?. Girerinı... Çık b«?HjH... Gerte masanm fistflne rki besllk konmn<ı. Bn »efer hetit tekma dislerini eıkanp tfiren tabiî nfl alt fist takma dlşierln! üstüne kanatarak ısırmıs... Berikl: Ben senln öişlerlnrn takma oldnfnnn Wlm!vordmB.. Senln her tarafın takma « I l b s . . Relkl; ama kafam »«nimdlr. P^v \)j •*• üruiçeflegörüşen Amerikan Eîçisi Hcskovaya döndii Moskova. 10 (a.a.) Novosibirsk' te Hrutçef'le bir görüşme yapan Brleşik Amerika'nın Moskova Büyukelçisi Llewellyn Thompson Moskova'ya dönmüştür. N'ovosibirsk görüşmeleri hakkında bir açıklama yapmıyan Büyük' eiçi sadece «Ben iyimser bir insa nım ve daima da iyimser olacağım» demiştir. Llevvellyn Thompson hava alanından doğruca Büyükelçiliğe gide rek Washington ile görüşmüştür. Rio de Janeiro, 10 (AP) Su»uz Laos'un tam huzura kavuşabilmesi için müluktan kıvranan mılyonlarca Rio zakerelere devam etme karan alındı de Janeiro'luya euma günü suyun geleceği bildiıilmiştir. Bir işçinin ihmalkârhğı yüründen pompalama Pnom Pen, 10 (a.a ) Vientıan kısım kısım çözülebilecek karmabinasının sular altında kalması bu da işbaşında bulunan Laos Hükü karışık bir meseledir.» Gazetecilebüyük su kıtlığına «ebep olmuştu meti Başkan Yardımcısı General re bu noktayı izah eden Prens FuSusuz geçen gtinler ilerledikçe Fumi Nosavan'ın Kamboç başken ma ve General Fumi, birinci mersu karaborsası da ilerlemis ve per tinde bulunan eski Laos Başbakanı halenin Pnom Pen'de cereyan eden şembe günü suyun tenekesi Türk Suvanna Fuma ile yaptığı görüşme parasiyle 10 liraya kadar yükselParis, 10 (AP) Eric Peugoof scnunda yayınlanan bildiriye göre, görüşmeler olduğunu söylemişlermişti. nun büyük babası, çocuğu kaçıran iki devlet adamı, ancak Laos'ta «ı dir. Ikinci merhale birkaç güne Pnom Pen'e arın bulunması üzerine. minnet kı bir tarafsızhk siyasetinin ban kadar Vientian'dan fadesi olarak, bir polis fonuna 50 şı ve milli birliği yeniden sağlıya yeni bir heyet gönderilmesi ile baş lıyacaktır. Üçüncü merhale ise Newsveek mecmuası bin yeni frank (10000 dolâr) bağış bilecejini kabul etmişlerdîr. Kamboç ve Birmanya'yı aldıklan »mıştır. satıldı Bundan başka, General Fumi'nin karan değistirerek tarafsız komisJeanPierre Peugeot Içişleri BaNew York, 10 (A.P.) New§ kanına gonderdiği bir mektupta; Prens Suvanna Fuma'yı «millî bir yona katılmaya ikna etmek olacakweek mecmuaunın Washington bu paranın vazife sırasında ölen uzlaşma yolunda komünist eğilimli tır. Post jirketint »atüdığı perşembe polislerin çocuklarına yardım için Patet Lao ile bağlantı sağlıyabilecek tek Laos'lu devlet adamı saygünü açıklanmiftır. Satış fiyatı bil harcanmasını istemiştir. dığı» da belirtilmektedir. cirilmemiştir. İki devlet adamı, Laos' meselesiNewsweek mecmuan, yayınladı • ne kısa zamanda bir çözüm yolu ğı bir tebliğde, Vineent Astor te bulabilmek için sık sık görüsmeye şekkülünün »ahibi bulunduğuNews karar vermişlerdir. week mecmuasını Washington Post Görüşmeden ve yaj'inlanan bildişirketine satmayı kararlaştırdıgını riden sonra, ilgililerin en çok dikbüdirnıiştir. Fukuoka, Japonya 10 (A.P.) katini çeken nokta General Fumi' VVashington Po»t Co., Wa»hing • nin Prens Suvanna Fuma'yı derhal Japonya'da savaştan sonra vukuton Post ve Time* Herald gazetc Belgrad, 10 (a a.) Tiran'da tem Laos'a dönmeye ikna edememiş ol bulan en büj'ük maden faciasında lerini yaymlamaktadır. 71 kisi ölmüştür. Çok güç şartlar silci bulunduran bir memleketin masıdır. 18 Suda yürüyen pabuçlar B«lgrad'daki bir diplomatının bil «lyi niyet ve karşılıkh anlayıs altında geçenbu 71saatlik bir çalı»ma sonunda kisinin cesetleri dirdiğine göre, Arnavutluk başşeh rinde bazı binalarda Hrutçef'in re havası içinde. geçtiği belirtilen gö çıkanlmış bulunmaktadır. ve plâstik mezar taşı simleri indirilmış ve yerine Stalin' rüşmeler, anlaşıldığına göre, kısCanh olarak kurtulanlar, facia Brüksel, 10 (A.P.) Cuma günü n resimleri asılmıştır. Aynı şahıs men Generalin, kısmen de Prensin sahnesini «Cehennemden bir köşe» başarısı ile sona ermiştir. Prens arııan 10. Brüksel mucitler sergirnavutluk Dışişleri Bakanlıgı meolarak vasıflandırmışlardır Bunsinde çok ilgi çekici eşyalar teşhir murlarından bazılannın, Sovyet Suvanna Fuma görüşlerinde ısrar ların kurtulması da çıkış yerlerine edilmektedir. temsilcilerine gizli vesikalar ver etmişse de. General Fumi Nosavan yakın bulunmalan sayesinde olBir çok yabancı memleketin de likleri için tevkif edildikleri hak da Laos Kırahmn ortaya attıÇı rnuştur. ölenlerin bazılarınm üstkomşu memleketlerden tarafsız bir katıldığı bu lergide çok ilgi çeki mdaki haberleri teyid etmiştir. komisyon kurulması tasansının ye lerine düşpn arkadaslarının altınci eşyalar ziyaretçilerin gözleri ödan kurtulmaya çalısırken duman niden ele alınmasinı sağlamıştır. nüne serilmiştir. dsn boğularak can verdiklcn saİki devlet adamının vardıjı so nılmaktadır. MEVLİDE DAVET Bu eşyalarm başında plâstik menuçlara göre, «Laos meselesi ancak zar taşı, su üstünde yürümeye yaKırk gün evvel toprağa verŞirket, ölenlerin ailesine 50.0(10 rıyan pabuçlar, uyuyanı sarsarak diğimiz kıymetli varlığımız Tayen (139) dolar ödiyecektir. lât Paşa tlkokulu Miidürü ujandıran bir alarra, IUSUZ yuraurElizabeth Taylor, ta pişiricisi gelmektedir. Teşhir eADİLE SARInın dilen diğer yeni icatlar sunlardır: rühuna 11 mart 961 cumartesi tehlikeyi atlattı EMEL (Kııla) SARPER Balık yakaladığı zaman işaret ojle namazmdan scnra Şişli CaLondra 10 (a.a.) Elizabeth Tay miinde okunacak Kur'an VP veren olta, basamağma basıldıkça İle lorbn hususî doktoru Goldman, Mevlidin duasına bir (Fatiha> aydınlanan merdiven, yanmaz u • ile iştirak etmeleri yalvansı yıldızın artık tehlikeyi atlattığını ABİDİN SARPER çak benzin deposu, batmaz sandal. ile candan. kandan ve gönülbildirmiştir. Elizabeth Taylor, zaarabaları kaymaktan koruyan bir Evlendiler den yakmlan davet olunur. ^ürreeye yakalanarak geçen hafta cihaz, dikine yükselen bir uçak, Malkoçoğlu ve San ailesl hastahaneye kaldmlmış ve bir a döner şemsiye, yemek servisi ya10.3.1961 Beyoğlu meliyat geçirmişti. p?n robot, sinek yaka'aroa Rio de Janeiroda bir leneke su 10 liraya çıktı Kiilyarder ^oî polise onbin doiar hibe etti Laos'îa s^cı ve sokular arasBnda kısmı 9 Mart 961 Arnavutlukta Hrutçef'in resimleri kaldırılıyor Japonya'daki maden faciasmda 71 kişi öldü Pazar günü Taksim, Harbiye, Kurtuluş, Maçka, Şişli, Mecidiyeköy, Levent. Etiler, Beşiktaş ve Ortaköyün üst kısımlannda sular kesilecektir. Îstanbul ve Anadolu yakalarıaın su durumunda bir değisiklik olmıyacaktır. Su kesilecek semtlerde oturan abonelerin tedbirli bulunmalan tavsiye olunmaktadır. Pazar giinü su kesilecek semtler tartı^ma Tehlikell iç kulak iltihabını zamanında teşhis ve nazik amoliyatı ile benînı hayatımı kurtırrnış bulunan Kayseri Dcv'Pt •hnptah;ıresi kulak, burun. bofaz mrıtçh^^sış! Sayın Doktor teşekkürü bir horç bilirim. Nediyme Saşmacı TEŞEKKUR Mimar Odaları yeni bir müsa baka açılmasını, îstanbul Beled^yesi ise mevcnt projede bazı tadiller icrasmı istiyorlar SADULLAH Kutluer'e t RT İH A L Tüccardan Ragıp Uluca'nın eşi ve tüccardan îzzet Uluca'nın validesi, Mehvan Ulucan'ın kayınvalidesi, Vezire Başer, Şadiye Aray, Hayriye Uluca ve Naciye Uluca'nın sevgili anneleri, Hasan Başer ve Asım Aray'm kayınvalideleri (Salihatı Nisvandan) FATMA MÜNTEHA ULUCA 10/3/961 euma günü sabahı Hakkın rahmetirıe kavuşmuştur. azix nâ'aşı 11/3961 cumartes; günü ikindi namazuıı mütaakıp Beyazıt Camii Şerifinden kaldırılarak Topkapı Kozlu, mezarhğındaki aile kabristanında ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Allah gani gaııi rahmet eyleye. KE1VANSARAY PAVİYON LOKANTASINDA YABIN AKŞAM Muazzam zengin programa ilâveten Holh'vood ve Craisy Horse Yüdızlarından P R 1 N C E S S S U M A N LA BELLA FRANCESCA + JI>fMY JAMES YDLMAZ DURU • NİLÜFER AYDAN KARADENİZ FOLKLOB EKİPİ • DTJO ZENGO DUO ERDOĞAN • SİMONELLİ VE GÜZELLERİ vepekyakında MARİA VİNCENT Yalnız bir çekilişte ÇALIŞAN KADINLARA lavsiyeler Eu fevkalSde çiçek Osarasi aiıin için ideal bir sağlık vt giizellik mdstahıandır. Güzelliğinize itina için aynlacak pek fazla vak» tiniz olrruyabilir. Fakat sizi bundan ahkoyan b ö . tün meşgulıyetlerinize rağmen hcrhalde güzel gorunmek de istersıniz. Üzülmeyiniz... bazı bilg^nîer birçok nâdi r çiçeklerin içinden hayret edilecek derece. de saf» bâkir bir üsare çıkarmağa mırvaifak olmuşlardır ki bunu pıyasada Cire Aseptine namı altında bulabilirsinız. Sabah ve akşam yüzünüze, boynunuza ve ellerinize sürünüz. Derhal tesirini goreceksiniz. Kırmızılıklar. sertlikler, çatlaklar kaybolacak vfc cildinizdeki ölü hücreler zail olacaktır. Bunların yerine beyaz, yepyeni hücr?!?r teşekkül edecek. Cildiniz yumuşak. taze ve bir gü\ yaprağı .gibı kadifelesmiş bir hal «Iacaktır. Bundan baçka, Cire Asepüne. yüzünüzü, ellerinizi beyazlatır, fena hava şartları ve ev isle*irin yıpratıcı tesirlerıne lcarşı da katiyctle korur. Geçen salı günü îstanbul Belediyesinde Hürriyet meydanı projesi ile ilgili olarak yapılan toplantımn akisleri devam etmektedir. Hayret.. •ByTersem p»rma)hnın Dün görüştüğümüz, Inşaat Mühen disleri Birliği Murakabe heye deîil. knlakiarrmn Minnak iitertinden Mimar Enver Abiral, tari sinlz.. hî eserler yanma modern binalar Bizim blr knltflr seferterttÇimlı yapılmasım derpiş eden projenin var ya!. Bnnnn yüıfl snyn hnnrtegülünç olduğunu söylemiştir. Buna tlne maarlf bfltcMİ 1 »HyaT SflO muvazî olarak Mimar Odalan da milyon Hra Bn p«ra t mHvon projenin tamamen aleyhindedirler. Şimdi iki tez çarpışmaktadır: Bun senellk masraf yekflntıffnr.. <KI«e! lardan ilki, projenin yeniden bir rtp*îi tnl". FevlraTlldf.. MaarfT WBmüsabaka ile yapılması, diğeri ise mevcut proje üzerinde bazı tâdilterWler yapılmasıdır Birinciyi serbest veıf Tarflır ya!. BfltHn MnyaAa mimarlar ve Mimar Odalan des • mekterı »•"niîrftl fler« ve «!Pn'" oteklemektedirler. Ikinciyi ise bas larak Ideta yan TBTrra bfTrBmnflşta Vali ve Belediye Başkanı olmak tftr. üzere bütün Belediye mimarlan Bizde Mvle m!*İT?.. müdafaa etmektedirler. BByle oTmaiıtfır: ama oiaımroT. Tulga'nın tek gayesi proienin sü Bizim msarff teşkH8tımn; spor ve rüncemede kalmadan süratle tat beden terblyesfne hıanmamaktabik mevkiine konmasıdır. dır. Bnnnn lcindlr ki; 1fldMyon*aAnıt yerinin proje üzerinde tes Tebeden bazTİannm îıcfflk v* baybit edilmemesi mahzurlardan biri mm ç6sterf1er1 Jçin «aarrf bfitçeolarak gösterilmektedir.Yeni yapılacak proiede önceden bir anıt ye! hü h**r,T. %Q Mn TfraTi bnrinin tesbit edilmesi uygun görülWr Drnfesronpf fnf"11""" komektedir. Proje üzerinde yapılan lüp delJstİTİTken aiıyor. Şhn<H tetenkidlerin bir diğeri de burası • zada bakınız.. Taiebeyi ve tahsti nın meydan mı, yoksa. mesire ye eenrllMn! h»r "ihetten yetistirmrlt ri mi olduğunun açık olarak tesbit devletfn Işi. TahslHyle wt spora dilmeyişi gösterilmektedir Yapı ile.. Devlet bnnu bırakıyoT. Bn 2 lacak birçok bina ve dükkânlarla miivon gtncr bfr ki"n« arf»»>«iS burasının meydanhktan çıkacagı t vor.Beride !nı«rnsî knmplerin kendi fade edilmektedir. eayrpf'eriyle k n r d n k i ' " ta'"'"''»Münakaşalar ve bunun yanmda rın mttsabakalanna, bakemlerine, bir sürü fikirler ileri sürülürken, propramlanna kanşıyor.. Neden Belediye. Hürriyet meydanı pro bn tezad? esini tatbike koymak üzere hazırCflnkü Tiirkfyeae flevlprln hâ!S ıklara başlamıştır. spor ve beden terbiyes! hakkınaa mnayyen ve ilmf Wr kanaaM yoktnr ve b8yle bir kanaatin Tınsnlii için emek de sarfetmemistir. V E FA T B. FFLFK Merhum Hulusi Bey ve merhume Fethiye Hanımın oglu. Y. Mühendis Aydın Esenlç'in babalan. Perihan Eseniş'in kayın AÇlK TEŞEKKUR pederi. Vedat Esenis'in dedesi ve Atatürk Kız Uisesi Müdiresi üşütme netcesindc vuku buAdnan Eseniş'in çok miişfik ve lan yiiz sinıri felci hastalıgırrt sevgili e«ii eski Büyük Elçilik riört liafta gibi kısa bir zamanMüsteşarlanndan. tş Bankası <ia büyük bir Irttimam ve di1< umumi kMiplerinden. Eti Bank katle Gaifit^aray Santraî hantadre Meclisi Reiüierir.den ve daki klİTii^îrîde tedavi ederek baİPn Morkr7 Rqnkqsl Kontrot^m^ımiyîp lyilestirer sinir HPlörü ıiml P^ik^nalİFt vefat etmistir. Cenazesi 11.3.19R1 cumartesi öğle namazını mütaakıp SisH Camiinde namazı eda nlır.arak Zincirlikuyudaki ebedt i=tirahatgâhına tevdi edileccktir. Ailesi HÂMİT ESENİŞ Dr. M. KEMAL Keskinel'e teşekkür ptnırvi vazifp ssyarim Yüksek M0hpndi= BURHAN GtvNFRGtn\i ACI B İ R ÖTÜM Annemi? ve tfvz^mız Suiyip kızı MEVLIT kaldı fia.ru Merhum Mabeyinci Fahri Beyin gclini, merhum HRfız tbrshim Efendinin kızı. merhum Fahrettin Beyin e?i. merhum Ffltuhat Dpmiro&lu'nun. Ferdive DPmiro^hı'nun. Emkeli îstibkâm Alba^n Fahir Şprpn'in anneleri. Kadriye $errn'in. mprhum EmekH Piyadc Aihavı Mi Rıfzı DPmirntlu'mm Emekii tstihV^im Alhav, Cclâl" Demiroglu'nun kayınvali'ipieri. Piyadp Yarbayı Sabahattirı rtzdemir'in bü>ük validelpri. Cıırti DPmiroğlu'nun. Dnç Dr Cem'i Dpıniroglu'nun. Dr. Cetin DpmlrnSIıı'mın, Can Demiro&urnun hüyük^nnPİPn ve Ayspnıır SPrPn'in hnhüannpsi. Nnrrin Demiroelu'rnjn. Nıırtpn Dpmir^elu' nun. Gül'spn DPmimslıı'TiıiTi hüytik kayın\'nlidclpri HİDAYET Çamoğhı'nun aziz ruhuna ithaf priilmek üzcrp vefatınm 40 ıncT gtlnüne tnp^düf eden 12.3 M1 pazar günü "ğle namazını mfitaskıp HaF.kÖT' Kırmızı Mırare Cmiinrlp nkunacak Mevlidi Şpriff knrii«irT «cvenlerin d'^st. akraba ve srzipden dinda?larımızın tpçriflpri ni rica edpriz Yeğeni Eşber Körrt'"ti Osrullarr Zâhit, SelSînttin Lütfiyc V E F A T Atatürk Kız TJs^si ÖSrencllcH Koruma Derneğindcn:: Okulumuzıın M.idirfsi Adr.ar vpfa: ctıniftjr Cc".ı7."fi 11 ^.1!»<!ı cıımartesi günü 5£le naınazırn miitaakip Sisli Camiiıden alma rnk Zinririikuvudp.ki fbfdî ist' rahatgâhına tevdi edileopkii' öğTctmen ve üyp arksriaşlan mızla izcilprimizin i^tirnklpriri' riea edpriz. MAKBUT.E SF.FFN Tasarrufflarınızı i s IVIart akşamına kadar çekmeylnlz. ZİRAAT BANKASI BOL 10.3.1961 rııma ellnO Rakkın rahmetine kavuşmuştur Cpnnzppi bnffün fii mart cumart«?i Iflfi) n*ln nama7inı müt.inkırı Aksaray Vaüdp Camiindpn kalriınlprak Mfrkpzofpndi a'.le kahristanınâ dpfnpriil«rrktir. NOT: Çelenk srönderilmpmpsi rica olunur. • ?er«n ve Demlros'u allelerl HAMİT ESENİŞ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle