16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
DÖRT Resimli Roman: 336 «AijKflSININ O Ü N A t l l mTHTTRÎYET Çizen : VVfcS SAYOL Ç.viren ı Mashaı KUN1 | CUMHURlYETIn edebl lefrtkMil 85 11 Mart 1961 1H.KOY FAKIR BA/hUKT Orada bulunanlardan biri: «Canım bu delinin biri» diyerek Vernier'i bir kenara itti ve arkadaşlarriyle birlikte bahçeye girdi. Bir kaç dakika sonra gelen polisler herifi sokakta kendini yerden yere atarken gördüler. Vernier çıldırmıştı... O esnada birinci katta bulunan Morel ve Madam Tamirel merdiveni bulmaça çahşıyorlardı. Vernier kapıyı açmak iizere aşaçı gittikten son'a iki sarhoş yukarda kavga ftmiş ve gaz lâmbasım devirmişlerdi. Yangın da bundan çıkmıştı. Sokaktan yetişenlerden bazıları birinci kata çıkmak için ellerinden geleni yaptılar. Bir kısmı da âlt kata girdi Raytnonde'un kan içinde yüzen cesedini bulanlar bunlar oldu. O sırada gelen poiis memurud da... ... Cesedi bahçeye çıkarttı ve yeer düşen meşin çantayı kaldırdı... Açıp içine baktığı zaman mücevheratla dolu oîduğunu gördü... Lâkin alev ler her tarafı sarmağa başladığmdan polis de bahçeye çıktı. Arcık kimse yukarda kalan ve sesleri kesilen Morel ve Tamirel'i kurtarmağa uğ(Arkası var) raşmıyordu... lütediginiz kadar yedTyiniz halde zayıflayabilecelisiııiz İngiliz hekimi Mackarnass dünya rejim tarihinde devrim yaratan bir metod icât etti. Şişraanlar, canlannın istediği kadar yiyor, ylne de zayıflıyorlar Garçekten devrim yarataeak bir rejim bu. Bugünadek ortaya atılan sayısız zayıflama rejimleri nin hepsinde aym büyük kusur vardır. Insanı yarı açhga mah. kum ediyordu hepsi de. Zayıflamak istiyenler aldıklan günlük kaloriyi hesaplamak, y a . vaş yavaş büttin sevdikleri yiyeceklerden el çekmek ve katî bir açlık kuralına başeğmek, katlan mak zorunda idiler. Bu »ürekli işkence onlarda e . nind» sonunda berbat blr ruh ha li yaratıyordu. Bir gün dayanamaz oluyorlar, canlannın çektiği bir şeyden azıcık tadıveriyorlardı. Ertesi gün bir başka şey. Açlık ve iştiha bir kere iradeyi yendi mi • yalnız bundan», «yalnız şundan» derken bir gün başladıkları nok taya dönüyorlardı. Onca çileye karşılık kaybettikleri kiiolar gerisin geri dönüveriyordu. Çektik. leri yanlanna kalıyordu. îrâde baskın çıkar da şişman in 5an ömrünce yan aç yaşamayı gö 7e alırsa o vakit de eanlılığını, nesesini öylesine yitiriyordu ki za yıflamak buna değer mi diyordunuz ister istemez. Dr. MackarnassMn metodu Şe kerlilerle unlulardan başka ne istenirse istendiği kadar yemek. te serbest bırsktığı için ne neşeyi. ne de irâdeyi kırıyor. Prensibi şu: Vücudunuz normal ısısında kalabilmek için yakıta. muhtaçtır. Bunu yediklerimizden aldığımız kaloriler sağlar. Yalnız. yakıtın iyisi, fenası var. dır. Mackarnass'a göre et ve yağ iyi yskıtlardır. Çünkü kolaycacık sindirilir ve yanarlar. Tersine, şeker ve şekerli yiyecekierle unlu besinler, kuru seb zeler, unlu »alçalar fena yakıttır. Çünkü şişmanlığa istidadı olanlarda hemen yağa çevrilir ve vücutta kalırlar. Dr. Mackarnass'a göre şeker. ye kerli şeylerle unlulan yemekten vaz geçersek vücutta biriken yağ lar artmak yerine, yavaş yavaş, erirler, yerlerine yenisi de gelmez. Yâni, istediğiniz kadar et Te yağ yiyebilirsiniz. Tek unlu, |ekerli şey yeraeyiniz de. Yeni rejimin incelikleri: 1) Neleri yemiyeceksiniz: Şeker li içkiler, aperitif, alkol, kuru fa. sulye, nohut, mercimek. mısır, kes tane, incir, Patates, ekmek, bigküi, çörek, börek, pirinç, çukulata, un lu salçalar, şekerler. 2) Neleri az yiyeceksiniz? Havuç, bezelye, elma, kiraz, ka vun, fındık, ceviz, badem, şarap, şeftali, portakal, mandalina. 3) Neleri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz? Süt, et, tereyağı, yumurta, zey. tinyağı, yeşil fasulye, peynir, Uhana, mârul, salatalık; soğan, mantar, ıspanak. domates, zeytin. Mackarnass metodunun başarısından şüphe edilmiyor. llk dene meyi kendinde yapmış zaten. Altı ayda 82 kilodan 71 kiloya inmiş. Ortalama ayda 2 kilo iniliyor. New York'ta bu rejimi yüzlerce şişmana tatbik eden Dr. Demaldson. şasılacak sonuçlar almıştır. °,o 90 ı 617 kilo zayıflamışlardır. Ancak... Çok çekici olan bu metodun da düşünülecek yönleri yok değildir. Karaciğeri zayıf, hasta olanlara yumurta dokunur. Kanlarında yüksek «kolesterol» bulunanlar da tereyağı yerine nebati yağ kul lanmalıdırîar. Aclık çrirfficden zayıfhmanui çaresi bu!ur,du OKUYUCUIARLA Sinemaların senlibenliliği Hem zevk, hem kür: Sıcak su Elinizde ise. her gün s:cak su. sabunla banyo yapınız. Elinizde ise... Çünki halimiz belli. Yüzde kaçımızın eline bu fırsat geçer? Ama geçen, durmasın. Bir sağlık kaynağıdır bu. Hem zevk, hem kür. Değil bizim tozlu. pis şehirlerimizde, hattâ uygar sehirlerde bile birkaç saat dolaştınız mı, beyaz yakanızda izini gorebileceğinizi kendileri de söylüyorlar. Günün herhangi bir saatinde yüzünüzde bir pamuk parçası dolaştırınız. Her gün yıkanmak gerekir mi, gerekmez mi o küçücük şey söyler size. Yıkanrna bir zevktir de. Bunu bilmiyen kim? Yalnız, banyo mu yapmalı, duş mu? Mesele burada. «Kür» sayılabilmesi için bunu bümek şart. ' Duşun başka, banyonun başka etkisı vardır. Sıcak banyo, dinlendirir. Sıcak duş kamçılar. 'Sinirli insanlar banyoyu. geri kalanlar duşu tercih etmelidır. Ama ikisinin de arkasından serin bir duş yaparsanız kür yerine geçer. Nedeni şu : Asabi bir insansınız. Dinlendırir diye sıcak banyoya girdiniz. Sınirleriniz yatışır. gerçekten dmlenirsiniz. Ya kuvvetlerinizi tazelemek, dirileşmek, canlanrr.ak.. Onu nasıl yapacaksınız? îste serin duş bu işi gorecek. Sıcak duş için kamçsîayıcı, canlandıncı. dedik.. O kamçılayıcı sıraktan serine geçmek soğuk almaya sebep olabilir. Sıcağa geçmek gevşeklik getirebilir. En iyisi serın bir dustur. Kuduz hastalığı hâlâ bir sır Kuduz hastalıgı hâlâ bir sır olrr.akta ve endiseler vermekte de. vam ediyor. Alman zoolojisti «Petzeh» snn günlerde bu konuda riünyayı şaşartan bir gerçefii açık lamıştır. Alınan bütün tedbirlere rağmen köpekleri kuduza yakalan maktan kurtarmak mümkün olamamaktadır. Neden? Pastör. aşısı n<n etki^i üstünde hayale mi ka. pılmışh? Yoksa hastahğm virüsü omurgasız hayvanlarda, ya da bitkilerde mi Eizleniyor? (Bu ikinci ihtimal birinci ile ölçülemiyecek ksdar kııvveflidir.) Soru devarn edip gitmektedir. Kuduz denilen âfet önlenmiş fa. kat şırrı hâlâ çözülememiştir. BUı.V/VR TIYATKOSU <;K\FR4LÎN AŞKI (Tnr'Hdcırlar valsi) Suare 21 15 Car?amba, eumürtesl, pazar mıtıne 1615 Tel 21 48 H2 *• COMEDİE FRANÇAİSE SEW . YORK'DA Paris'in ünlü «Comedie Fraaçaise» tru pu Kew . York'da «Britani. cus»ü oynamıştır. Başta New. York Times olmak üzere New york gazeteleri. aktörlerin ba. şarılarm; övmektedir. İC ORKESTRA ŞEFLERİ YARIŞMASI Londra'da ya. pılan genç Filârmoni Orkeftraları Şefleri arasmdaki yarış manin sonuçları açıklanmıştır Kazananlar televizyonda gözü kecek ve 20 mart'da Royal festlval Hall'deki konserde heı biri Filârmoni Orkestrasını ida re ederek birer parça çalacak. lardır. Birinci: James Loughrsn (29 yaşında): Bonn ve HolandH Operalarında çahsmıştır. Hâlen Lincoln tivatrosu Müzik Direktörüdür. İkinci: Brian Priestman (33 yaşında): Stradford ve Ald. \vych tiyatroları müzik direk. törüdür. BBC Televizyon opera'arında repetitörlük de yap. mrktadır. Üçüncü: John Cara\ve (28 yaşında): Yeni Müzik Topluluğu'nun kurucusudur. Royal Iiverpool Filârmonisinin şef vardımcısıdır. Dördüncü: Alan Harris (26 aşında): Guildhall müfâfatını .Imış ve burs kazanarak Ital. s'a'da Celibidache ile çalı.şmış :ır. •k ARTlSTLER BİRLİGİNİN GALASI Fransız Artistler Mrliğinin 31 inci galası Paris'te Cirque d'Hiver'de yapılmış. tır. Bütün Parisli sanatçıların katıldfğı gala geç vakite k a . dar devam etmiş, tanınmış ar. *ist ve aktörler çeşitli kılıklarda. çeşitli numaralar yap. nışlardır. ir «20 NCİ YÜZYIL BALE. Sİ.NİN TEMSİLİ Maurice Beiart. meşhur Brüksel «20 nci vüzyıl Balesi» topluluğuyla bu vılki Wagner festivalin e katılacaktır Bejart. ünlü bale top. luluğunu «Tannhauser» operasındaki Venüsberg sahnesi için hazırlıyacaktır. Istanbul'dan Erdoğan Selman dir, her sabah köprüye 9,10 da geayor. 8.45 de köprüye gelmesi lâyazıyor: Istanbul'un Beyoğlu yakasında. zım gelen bu vapurla, isimizin bahele Şişli ve Nişantaşı semtlerin şına 9 da rahat rahat yetişmemiz dekı bazı büyük sınemaiarın çok cabederken hec gün ârr.irlerimiziiubalı davrandıklarım, her türlü len azar isitiyoruz. Bizi bu durum Inn kurtarmamzı rica edıyoruz. ( belediye kontrolünden uzak kal dıklarını esefle söylemek zorunPancar müstahsili dayım.. Istanbul gibı dağınık, belli saatlerde trafiği t;kalı bir parasını istiyor şehirde, iş güç sahiplerinin, vakKars • Aralık'tan S. Bayat vızıtinde işleri başına gidebilmeleri için. sabahîarı. en geç saat 67 a yor. İlçemiz her türlü hububat verasında kalkmaları lâzımdır. Bu saatte kalkabilmek için de gecele tiştırmeğe eiverışli olduğu halde, ri en geç 23 • 24 arasında yatmala bu yıl çoğunlukla şeker pancarı rı gerekmez rni^. Bu duruma gö ektik Çünkü müstahsi] olarak Bir Halk Düşmanı ıe sınema suvarelerınin, tiyatro su pancarı kendimize daha faydalı Adamiar, «Doğru!» dediler. Temsil günlerî: vaıeleri gibı. 21 de olması lâzım. bulduk, verimi, fiyatı fazla idi. Delâ: «Gerçekten doğruj dedi Cumarteai Pazar Bazı büyük sınemalar. tarr.amiy Böylece biz de fazla para alacak «Herkesin kendine göre bir aklı le bunu unutmuş görünerek, suva tık. Ama. evdeki hesap carşıya var. Kafalarm ıçi elbet tahıl dolu Saat 21 de relerini 21.45 te üân ediyor, çoğu uvmadı. Mahsulümüzü eylul avın değıl. Dökün düşünün. aklınıza BÎR HALK DÜŞMANT zaman da saat 22 de. hattâ 22,10 dan itibaren Pancar şirketine sat bir danışın. Siz bir karara vardıkda suvareiere başlıyorlar. Reklâm. rnış bulunuyoruz. O zamandan be tan sonra benim de diyecegim var. Temsll gUnleri: PazartP!>I Carçamba Cuma . Parar gelecek program, şu, bu derken ri Pancar şirketi oaramızı verme Dediğimi tutarsanız. bu kuşlardan suvareler gece yarıs. yarımda. hat nıiştir. M''İ5tahsil olarak çok kö kurtulıırsunuz. Dedigim gibi. imaS?at 21 de tâ bazan saat birde bitiyor. Sora tü durumdayız!. Sanayi Bakanı ma değil, aklınıza danışın. » (Onera) rım size. bu saatten sonra kaçta nın, pancar paralar.nın. 1961 yılıKalkıp dağıldılar. Memiş'e Deeve eidilir ve kaçta yatağa giri nin ilk 6 aymda verilebileceğini SEVİI, BFRBERÎ lâ eve yürüdüler. Evler ev. sokaksnylemesi. bizi hayal kırıkhğma lir?. Temsil gllnleri: Salı. Perşembe uârattı. Do<»rusu ne yapacagımızı lar sokak değildi. Bir tek ağaç eöve Cumartesi CEVABIMIZ şaşıfdık. Bu şartlar altır.da nas;l rün"nüyordu. Bir bakımlı bahçe. iş Bu sütunlarda bir sefer daha ya tarlaya çıkalım, nasıl çalışalım? lenmiş harım yoktu. Lâhapa, pırazı konusu vaptığımız, halkın sağYENt TtYATRO sa. domates. kabak. patlıcan... köKöprüden Haydarpaşaya kü kökeni görünmüvordu. tnsanlıâı ile ilgiü bu mesele çok önemSaat IS de pazar 15 de Hdir. Diinyanın bütün medeni lar, yürürken bile uyur gibiydikalkan 17.10 vapuru tKÎ EFENnfNtN LSAĞI memleketlerinde tiyatro ve sineler. Bir parça uyanıkları. Alişan'malar. suvarelerini en geç 23 . 24 d:, bag dikmişti... Saat 21 de hakkında ara^nda bitirmek zorundadırlar. XLVin LÛTFEN OOKUNMAYIN «Okuyucularla başbaşa» sütunun Zaten genel taşıt vasıtaları da buÇarşarnha rı,mHrtp«i M 30 da Delâ. ertesi sabah, erkenden köy na göre ayarlanmıştır. Bizdeki bu da. bu konu ile ilgili olarak çıkan ÇOCUK TtYATROOSD senli benliliğin. halkın saSlığını şikâyît yazısı üzerine Denizciiik kıyısındaki düzlüğe çıktı. Daha Salı eiinlpn t.mcil p^'ktur. hiçe savmazlıgm bu kadarı da gö Bankası Genel Müdürlüğünden a kimseler gelmemişti. Kendi kendıne gezinmeğe başladı. şagıdaki mektup alınmıştır: rülmemiştir. Burası. geniş bir düzlüktü. KöKADIKÖY TİYATROSU «Köprü Haydarpasa arasında Tarifeye boyun eğmiyen işletilen vapurlar, tren saatlerine yün alt baş:ndaydı. Derenin solunSaat 15 tf Ancak banyonun da. duşun da göre Devlet Demiryolları Umum da kalıyordu. Harmanlar buraya T DZ AK tıp gözü sakıncaları var: Banyonun bir vapur Müdürlüğü ile anlaşmaya varıl atılır, danalar. sıpatar burada yaTemsil günleri: Cumartesi Pazar çok sıcağı gibi duşun çok soğu£u Kınalıada dan Galip Pırna! ya mak suretiyle hareket ettirilmek yılırdı. Yerlerde hâlâ atılıp kalda kalblerinden şikâyeti olanlara tıyor: Saat 21 de tedir. Nitekim, Köprü Haydarpa mış saman çöpleri vardı. iyi gelmez. T üZ A K Delâ. havaya baktı. Hiçbir şey Tarifede. Kınahada lstanbu! şa 17.10 seferi de Banliyö treni ile Oğunmak gerekir : Porşembe günlerl temFil yoktur arasındaki bütün seferin süresi 45 mutabakat haür.de idi. Demiryol görünmüyordu. Bulut bile yoktu. Bizim eski «keselenme» âdeti hiç dakika olarak çösterilmektedir. ları idaresi bu seferin hareket sa Mavilik uzayıp eidiyordu. Geniş. de fena değilmiş. Modern kıl eldi Bunun biricik iftisna^ı sabahları atinde değişiklik yapılmasını ve kocaman bir gökyüzü. Aşağıda yer ÎSTANBITT BÖLÜMÜ venin ne farkı var ondan? Hekım saat 8 de 329 numaralı seferi v« vapurun köprüden 17.05 de hare ufak. yuvarlacık. . Yaşarköy. belSaat 15 de ler «banyo eldiveni» ile ovunma pan fYalova) adlı vapurrtur. Bu ketini i^temiştir. Bahis konusu ki bir nokta bile degil. Yaşarköy'BÜYÜK ÇINAB dan olmaz. bir zarurettir bu, diyor vapur. bozuk mudur, yoksa ynpun 17.10 seferinin Jaat 17 de tatil e de uyuyarı insanlar... Yaşarköy'TemFİI günleri: Cumartesi Pazar lar. vazifelilere de. kuşlardan anaları ağlamış, ifmu tutmustur. hilinemez neden den i? yerlerinrteki . fV Sert eldivenle ovunmanın iki uvgun gp'diji. bu seferden sonra lâhsız insanlar... Düz ovanı n kıyıSaat 21 de faydası var: Kanın daha iyi. daha Banliyö treni hulıyıan varıuriarın sında. düz tarlaların başında. H A C I Y A T M A Z hızlı doluşmasına yarıyor. Bu bir. 17.40. 1R.20. 19 10 da oldu6u. 17.10 toprak'.arı yan yun çizgilenmiş. Yazan: Cevat Fehmi Başkut Ikincisi de derinın deliklerini tıka«eferindfn favdaiananlarn ö*p\r\ tarlalanmis . fakat ağaçs:z. bolluk yan ve kıl diplerinde yağlarla birvapura kalacaklan cihetle şikâ i leşen tozları çıkaracak tek vasıta yette bulunulacağı ar.latılmaga çabu. Başka şeyler sığ bir temizliklışılmışsa da. Demiryolları idaresi İSTAMBUL ten ileri geçemiyorlar. Derileri yağ isteğinde israr ettiŞinden 17.10 se7.27 Açılış ve program 7,30 îki feri, ister istemez 17.05 e alınmışsız olanlar daha yavaş, daha hafif ovunmalı. Fakat yağlı ciltler ne marş 7,35 Karışık sabah müziği tır. Demiryolları Umum Müdürlükadar kuvvetle ovulursa o kadar 8.00 Haberıer 8,15 Oyun hava ğü vapurun tekrar geçe almmasıları 8,30 Plâk dolabından 9,00 na razı olduğu takdird^. sefer yine iyidir. Küçük sabah konseri 9.20 Şarkı eski haline getirilecektir.» •• Sabun hakkında yanhş bir dü iar 9,40 Dans müziği 10,00 Ka* şünce var.. Cildin «asit» ini harap panış. rEVABIMIZ: ettiği söyleniyor. Üzülecek şey 11,57 Açılış ve program 12.00 Bir çok kimselerin evlerine geç değildir ki bu. Cilt asiti üç saatte İki marş 12,05 Radyo Salon Or gitmelerine sebep olan bu değişikhem de tamamiyle yerine gelir. Oy kestrası 12.30 ŞarkUar (Salih Diliği, Devlet Demiryolları idaresi sa sabundan çekinip de toksinlerin zer) 13.00 Karışık hafif melodiler birıkmesine yol açılırsa zararı çok 13,15 Haberler 13,30 ŞarkUar bakahm nasıl ve ne ile açıkhyadaha büyüktür. Cildin vazifesi vü (Şükran Özer) 14,00 Empressıo caktır?. 1 Kırıkkale Pirinç Fsbrikamızda mevcut çubuk hadde cuttan zehirleri atmaktır. Sıcak su, nist bestecilerden (C. Debussy «Çoünitesi kapalı zarfla artırma suretiyle satüacaktır. sabun da işte buna yardım eder. cukların Köşesi süıti». M. Ravel Istanbul Tiyatrosu 2 Muhammen bedel 187.500, . (Yüzseksenyedibin beşMDBtLtF ODAC1 ir Erkeklerin çoğunun cildi nor «Pavan») 14.30 Şarkılar ve türbeş) liradır. H"i skşarr 2) de maldır. Suyun sıcaklığından bu küler 15,00 Siz ve müzik 15,45 Carfjambs tpnzllstll bakımdan korkulan olmamah. Ka Oyun havaları 16,00 Amerikadan 3 Tekliflerin 23/3/1961 perşembe günü saat 15 e kadar matinff CumartP»! dınlardan, ciltleri yağsız olanlar, yeni caz plâkları 16,30 Yurttan Kurumumuz siparis ve satış müdürlüğüne verilmiş olması lâPazaf in.'O da sıcaktansa soğuk suyun daha iyi sesler 17,00 Melodıcen melodiye zımdır. rel «4 S> M t geleceğini hatırlamalı.. Fakat cilt 17.30 Radyo Fasıl Heyeti 18.00 Postada vaki gecikmeler ve zamanmda verilmiyen tek t leri yağlı olanlar sıcak suyun bir Ramazan konuşması 18,11 Iftar * lifler kabul edilmez. KÜÇÜK SAHNE gerçek kür olduğuna inanmah Sı vakti 18,12 Saz eserleri 18,15 cak su onların, hele yüzleri için, Şarkılar 18.45 Haberler 19,00 4 Talipler, hfa iş günü mesaî saatleri dahilinde KırıkG AZ E B O en iyi bir «sıkıştıncı» yerine geçer. Çeşitli stüdyolardan 19,30 Olaykale Pirinç Fabrikamız Müdürlüğüne müracaatle çubuk hadde Komedi 3 pprde Hele bir de arkasından soğuk su lar ve yankıları 19.45 Semih ArSaat 21 de ünitesini yerinde görebilirler. C'urua. Cumratesl. Pazar matine ile durulanırlarsa.. geşo ve 7 kemanı 20,00 Onbeş 5 Bu i}e ait şartname, 17 d* Tfl: 44 02 7« •• Akla şu gelebilir: Sıcak su, günde bir 21,00 Yassıada saati * a) İstanbul'da: Galatada. Bankalar caddesi No: 75/77 de 22,00 Çeşitli sütüdyolardan 22.30 acaba kaslara gevşeklik verip de KÜÇÜK OPERA Kurumumuz İstanbul Şubesi Müdürlüğünpörsümelerine sebep olmaz mı? E Caz şarkılan 22,45 Üç sazdan (Akaaray den, ğer banyo bir saatten az sürerse, melodiler 23,00 Haberler 23,15 İFFETlMt RORUDUM hayır. Günde bir saat, ya da faz îlham Gençerle tatil gecesi 23,40 Çarçamba. Cumartesi, Pazar matbıe b) Ankara'da: Kurumumuz Sipariş ve Satış Müdürlüğünlasını bir banyoya ayıracak insan Lâtin Amerika ritmi 23,55 Progdon, almabUir. (10155) 16,15 suvare 9.15 da pek bulunmaz. Kazara bulunur ram 24.00 Kapanış. Tel: 21 57 22 sa son serin duş işte bu kusuru düzeltecek. İr Banyodan söz ederken, yağRAY ÜSCAR: mur suvıj hakkındakı yanhş bir inancı da düzeltmek isteriz.. Bir ilim adam;: «Yağmur suyunun bir güzellik maddesi olduğu inancı yanlıştır.» diyor «O da tıpkı akarsulardan farksızdır. Toplayıp da yüzünü onunla yıkâmalara kalkmak kotnik şey olur.». Böyle deaıış. irüitün Dir tepıı ai suz. su yollan bozuk. çocukları mış. Üstündeki örtüyü kaldırıp gülmez, oyun bilmez, çocukları oortaya koymuş Tepside bir ka kulsuz bir Ya»arköy... Gün kusluk yerine geliyordu. laylı tabak, ' tabakta da. sözüm mencilisten riışarı, ınsan pısliğü Bazı evlerde yanık yufka kokuPadisah olabilmek için bu pisliği su... Adamlar kapılardan çıktılar, yemek iktıza ediyor, demiş. Hay birer ikişer düzlüğe gelmeâe başdin bakahm. kim daha eyi yiye ladılar. Sabıria, uysalhkla. anfacek? Böyle der demez, içlerinden şılmazhkla geliyorlardı. Dünvamn biri atılıp kaşıksız maşıksız ygme en söz dinler insanlan şimrii Yage başlamış. tkincisi demiş ki. pa şarköy'de toplanmıslardı. Al:nl=ıdişahımız bize bir kaşık versin de rında yeşil bir susku örmelenm";, kaşıkla yivelim Hesabet. koskoca dilleri pas tutmuş, taş olmuşlarpadisah kalkıp vezire kaşık ver dı. Insanı çatlatırcasma susuvrrmiş. Aİ, ye. demiş. Fakat. verme lardı Kadınlar vas içinde. çocuksinde bir §âya var tabii... Haa, lar gülmüvor. bütün eöz'er kocaneyse, kaşık da verüdiği halde ü man. anlamsız... çüncü vezir bu pislikten yemiyor. Kalabahk büyüyordu. Genç koDüşünüyor Uzatmıyahm, öteki i ca. erkek kadın, düzlüğe çöküyorkisi, nerdeyse tabağı boşaltacak, lar, her zamankl gibi ellerine biüçnücü, hâlâ eli çenesinde düsü rer çöp ahp çayır'arın dibini eşinür. Padişahtır, sormuş: Ne mülâ vorlardı. Kimse kfcnseye bir ;ey haza edersin, yesene! Vezirdir: demiyordu. Ya$arköylüler. varsa Padişahım sağolsun. Emirleri bada esinsinler. yoksa da eşinsinşım gözüm üstüne olsun. Yemeye ler... yiyeceğım emme, yemeden önce Gelen gelmiş, dolan dolmuştu. bir mülâhaza edeyim diyorum. A Delâ'dan başkası. iyice eşinmeve caba yesem mi hayırhdır. yeme dalmıştı. tmam da gellp kalabasem mi hayırhdır?. Padişah he lığm arasına karışmışt:. Arasıra men ellerini çırpmış: «Ula pıra başlanm kaldırıp havaya bakıvo: padişahlığı sana devrettim, lâ vorlardı. Sonra gene eşinrr.elerine yiksin. münasipsin .. demiş, öp dönüyorlardı. müş. okşam.ş. bin dene ofilum olDelâ: «(Acabola bu kadar esinsa bu kadar sevinmezdim. mülkü meden ne anlıyorlar?)» dive kenmü. milietimi. sen, halis belimden di kendine sorup duruyordu. enme oglumdan daha gözel kayıMuhtar Iboc. elindeki ç5pü attı: rırsm... demiş. Haa şimdi o he «Eşin baba eşin' Aklınızı yitirmiş sap. şimdi ben de mülâhaza edi gibi. habire eşinivoruz! Ku;sa kus yorum. Haa simdi. ben de riüsün vahu! Yeter artık be! Bunun ötecemi dîvevim komşular. eyi din tt berifi yok. ya eskisl gibi tes'im leyin Rnns kalır«a. bu Delâ'nın olur kurtuluruz. va da konuk Delâfını vah^na atmavın. Sebabına U'nın dçdiŞin! yapar, temelli ha»elince. bir defa okumuş adam tarız. Mülâhaza dedikse bu kadar Tâ^ilı terbıvesi var. Bizim gibi ka demedik sizeF. .» bazeyin decil Cok da velmiş. ttmacn. elindeki arap tesbihirii mamı da on «ekiz bu kadar yıldır *oTübe edıvoruz. Durum vaziye aktara aktara Muhtara dognı eeltimiz ortaia! Emme ben demis ol di: (Arkası vnr) mavım. siz gene bir düşünün. Sabahlayın yanına vardıgimda imam diyordu ki. kıı^lar bugiin. va da tstanbul Belediyes» yann kati gelivnr. Günümüz az SEHİR TİTATROLARI kalmıstır komşu'^r Emme siz geTepebası Tivatrosa ne düşünün. Hsvır ser. o zaman Saat 15 de bir earar verelim . » RADYO Makina ve Kimya Endüslrisi Kurumu ueneî Müd'iH»»ii"den: ç CIJRÜK HADDE T SATIŞI i \ : i P \ TTİ 192 PE.K ! ÖNÜ/St M Bft=f EMIPf OGLUNUZ TESH/R PROF. NtMBÜS'ün MACEBALARL VOVULDÜKTAN ! DELI K4MULARINI TOP>LA DA BAŞKA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle