19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMJH UKl H ET THHHB 1951 İUMAM MALI SAĞLAM V MÛTOtA İHTİYACINIl VARSA.. Ağır Devirli En osgarî mazut «arfiyah olan Fevkalâde basit yapılı Yedek parçaları her zaman bulunan 25 ile 175 Beygir arasında 1, 2, 3, 4 v* 5 silindirli SOLİNGEN ÇELİH S\\AVIINİN ENÜON BİRİKASI MODAG Motörlerimiz gelmiş ve teslime amode bulunmaktadır. MODA&I IZAHAT ve KATALOĞ I ST E Y (N IZ M O 0 A G ". MOTORESFABRtK OARMSTAOT, C. M. B. H,, . Almanya SAYIN MÜSTERİLERİMİZE MÜJDE I Butun dunyaca maruf SAHARA traa bıçaklan yenıden pıyasaya geldı. Türkiye Mümessili: SEDAR TÜRK Ltd. ORTAKLIĞI ^^^^^ Galata, Rıhtım Caddesi Marmara Han Harpten evvel SAHARA'yı kullananlar bu emsalaıı va»ıflara malık traş bıçaklannı tamrlar, kullanmıyarv lara bılhassa ve bılhassa tavsıye ederiz. Bütün toptancılara tevzi edilmiştir. SAHARA RASİERKÜNGENFABRİK E. Bergfeld 5ohn SOLİNGEN / Alma ^^Ff^^^^^^ Vtffcty» mwm MOmettiu Telgraf: SEDARELİstanbul No. 17 Istanbul Telefon : 41502 NİJAO SERfEN ve Şerikleri f Ştl. . Galata SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Çekoslovakyadan ithal «ttiğimiz Birleşmig Müstahzar Fabnkalan Birli£i Müstahzarlanndan, asağıda göstenJmış olaniar bütün «cza depolanna 7e eczanelere boj miktarda tevzı edılmig oldu£u ilân olunur. ALKİRON AXURİS BELLASPON CORETONİN MYON MYON PELENTAN ULTRAREN Tabl. 100X0.05 Drag. 50X0.02 25 Drag. Sol. lOcc. Amp. 5X1, I c c Sol 15 cc. Tabl. 10X0.30 Amp. 1X20 cc. ÇAMAŞJRLAPINIZI HOOVER DAKİKADA Derhal teslim şartile 6 ton çıplak «Orgülü bakır kablo satın almacaktır» İzmir Belediyesi Eshot İdaresi Umum Miidiirlüğiinden. Elektrik şebekesinde kullanılmak üzere: 4 Ton 16 m m. lik 2 Ton 10 m m. lik çıplak örgülü bakır kablolar derhal teslim şartile satın almacaktır. Tüteklilerın en geç 3 Ağustos 951 Cuma günü saat 14 e kadar İdaremize teklif göndermelerı. (11801) LUXOR Sellüloid tarak saçlannızın dokülmesini önler ve güzelliğini muhafaza eder. BU AKŞAM ve YARIN AKŞAM büjük artistlerin iştirakile C A K I R Gazînosunda Y E N İ KA P l KALAMIŞTA •« SATILIK ARSA Kalamışın mutena bır mahallınde yirmi iki metre cadde üzerınde guzel bir arsa uvgun fiatla satılıkfar. Kalami} Caddesi 21 No. ya müracaat. Mrfharet Yıldırım Bağlama üstadı Müzeyyen Senar Yarın akşam Şemsi Yastıman Bu akşam Ayrıca hec «eoe ŞEN KAKDEÇLER ve KAFKAS TRUPU V A R Y E T E T İ Y A T R O C A Z USINES PHARMACEUTIQUES REUNIES S P O F A Türkiye Genel fthalitçısi ALMAN malı CAZİB BİR TEKLİF Nişantaştnda Guzel Bahçede bir apartıman sahibi apartımanındaki daırplerden birini Bebekten Yenıköye kadar bir yall veya yalı katı ile bir veya üç sene muddetle değışmek istiyor, Aile çocııksuzdur. Kalamışta da olabılir. (11999) Müracaat: Teiefon1 23101 Aksam sekızHen sonra 83095 R E X Bisiklet Motörleri Rakıbsızdir, emsalsızdır, eşsızdir. 1 litre benzinle 60 Km. gıder, sürati 30 Km. dir. Debriyaj, dinamo tertibatı, krome ekzos v.s. bol yedek aksam .. Türkiye Umum Mümessili: MAKEL, Mahmud Sözmen GalaU, Rıhtım Cad. Veli Alemdar Han kat: 2, No. 7. NEHMET KAVALA Tahir Han Galata Danimarkanın en şohret bulan tamamen demırden imal edilmif Değırmenlerı «ağlam verunli, çok kolay kullaru?lı. Un, şeker, kahve, tuı, kırma bulgur vecair hububatı istenüen incelikte çeker. Her alan çok memnundur. Elekli, eleksiı; motörlü moI törsüz tipleri vardır. Taşrada satrç yerleri aranıyor. Satış Deposu: ÇELTI MÜSTAHSİLLERİNE Mahsulünüzü vağmur mevsiminden evvel harmanlayarak piyasaya arzetmenızi sağlayabilecek en iktısadî ve kullanışlı makıne SKJOLD Galata Tahir Han Tfl 44996 İSTANBUL MATAŞ Dizel motörü satın alınacak Konya Belediyesi ElekfrikSuOtobüs İşlefmesi Müdürlüğünden: 1 İçletmemızde mevcud 375 devirli bir alternatörle afcuple slarak çahşacak 470480 ps. taiatli bir Dizel motörü teklif alma suretüe satın alınacaktır 2 Tekliflcrln en geç 31 ağustos 951 akşanuna kada. İşletmemize gönderilmlg olması lâzurdır. 3 Bu ışe aid fennî şartname İşletmemiz Müdürlüğunden b e delsiz olarsk temın edilebilir 4 Müdürlüğümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya düediğme ihale etmekte serbesttir. 11686) Dünyaca temnmış meşhur A 1ma n TURNER nAKMA^ DIŞ TİGARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Galata. Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin han kat 4 Istanbul Posta Kutusu 1237 Galata. NANESON . Damlaları | Mide ve barsak sancılarile hafif ishallere karşı çayanı tavsiyedir. Yeni ambalâjlarla piyasaya arzedılmiştir. Şişesi 70 Krş. MÜLLER markalı Punta Kaynak makinelerimiz gelmiştir. C E M İ L A V G E N Galata, Kürekçiler No. 33 mim Teiefon: 42419 • « • Batdz makineleridir. Bu makineleri hububat harmanmda da kullanabilirsiniz. Marşal ytıdımı gereğince uzun vade ile yapılan satışlar hakkmda Şirketimize veya en yakın Zıraat Bankasına müracaat ediniz. Ibrahim Taşçıoğlu Galata. Karaköy Palas karjısı No. 84 AL BENİ, BİLİYORSAN NE İSTEDIGİNI Ne istiyorsunuz? Marka mı. yoksa buz dolabı mı ?. Şüphesiz ki buz dolabı. •, % "PETTERFIELDING" Ağtr Sanayl Tipi (tn«His) Valık Silindirli Discf Molörlerl OtölBMENLt» YAĞ FABRİKALARI ÇIRÇIR MAKİNELERt JENERATÖR GURUPLARI SU TULUMBALARI va BİLÛMUM SANAYİ İŞLERİ İÇİN Muadeleti devam ederek Ingilizce tedrisat yapan TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ KIZ ERKFK GÜNDÜZLÜ YATILI İlk O r t a L i s e 1851 1952 ders yılından Hibaren kolej sistemine giren okulumuzda ingilirce öğretim yapan ilk kısım III'IV, V sımflarla orta I ve Lise I den evvelki hazırlık smıflarına ve dığer aınıflara öğrenci kaydına başlanmıştır. Fazla bilgl için Kolejimize müracaat ediniz, Millî Eğı'im Müdurlüklerindeki broşüflerımizi görünüz. (11045) ANKARA KOLEJİ 0 halde. ihtiyacınm mükemmeleo karşılayacak , her tiiriü yeniliği faavi, saglam ve ucuz, ALMAN malı buz dolabımızı size takdim edelim : •EİSBOY KLAUSA1AN OINIZ JI Boya ve Tecrid İşleri Yaphrılacak Beden Terbiyesi Istanbul Bölge Başkanlığmdan: 1 Dolmabahçede, Mithatpaşa stadyomunun kapalı tribün sa çaklarmın tecridi ile. oturma sıralanrun boyanması işleri kapalı zarf usıılü ile ve vahidi fiat esası üzerinden ayVı ayn eksiltmeye konul muçtur. 2 Tecrid işinin keşif bedeli 21.000 geçici teminat 2.100. liradır. Boya işlerinin keşif bedeli 8.840. geçici teminatı 663. liradır. 3 Eksiltme 4 ağustos 1951 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de Taksim Sıraserviler ceddesinde Beden Terbiyesi Bölge bi nasında yapılacaktır. İsteklilerin o gün ihale saatinden bir saat evvel teklif mektublannı bölge muhasebesine makbuz mukabili tevdi etmeleri lâzımdır. » 4 Bu işe aid eksiltme evrakı her gün iş saatlerinde bölg» mer/ ksmıde saha vc tesisler s*rvi*inde görülibüir. (12043/ ..ı L 425 LİRADIR Hercereyanlaoalısır> otomatik tertıbatlıdır, emsalinden Ostün ve ekonomiktır 5 sene garantilidir AZİZ İSVAN ve ORTAĞI Ltd. Şti. Şi*hsn« M«vutiy»t Cadd«»l No. 184 41977. P. K.2082 BayoftlM Talsr. ARLİM Istanbul TORKİYE UMUMİ BAYİİ S E L E N Toptan ve Perakende Satış Yeri: l f 2 0 T t l r f u n M U E S S E S E S I T e l j r s f • S tl t
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle