11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
TABtHÎ TEERİKA: 8 " * Lumhurıyet'ın Anketi Bajtara/ı 1 inci $ahifede rakkl kaydedilmistir. Çarlno: Tevfıi IU(lal)«h Resml tebliğde şöyle denürflekTazan: HaroM Lamb tedir: tMuhasım kuvvetler arasın Baştarafı J inci sahifede I Ask«rî foförlerin çoju da Ana da aakerlikten tecrid edilmiş bir gelenlerle dolu. Anadoluda bir« dolu çocuğudur. Bunlaf, goförlüğü bölge ihdasıru güden gündemin para yapanlar, çiftlerıni çubuklan askerlikte öğrenmekte ve muvazzaf ikinci maddesi üzerindeki münahizmetleri bittiği gün, memleketle kaşalara bugün devam edilmiştir. nı bırakıp îstanbula koşmuşlar. Misal mi anyorsunuz! Şöyle bir rine döneceklerl, tekrar çiftlerinin Her iki murahhas heyet evvelce kendinizi yoklayınız: Binlercesini, ve (ubuklarının başuıa gidecekleri serdedılen görüşlerini kat'iyetle on binlercesini bulabilirsiniz. Işte yerde, büyük şehirde joför olarak muhafaza etmişlerdir.» size en basiti: Caddeye çıkın ve kalmaktadırlar. Muhabirlerin bildirdiklerine göre, Bir an için Charles V ile mütte ve kabiliyetlerine uygun düşen bir rastgele 10 taksi şoförüne: NereliBu durum kargısında, bugün îsfikleri de barbar Moskofların bu musamaha sahibi olmasını bildıler. siniz? diye sorun. Yalnız ben dün tanbulda 26,586 aoför ekmek pa komünist temsilciler derhal ateş Bu çeşid adamlan hüküm altında kesilmesini istemişlerdir. Fakat Bir yeni göze çarpan kuvvetleri karşıBeyoğlunda Ağacamiinin önünde rası için çırpmmakta ve asıl messında durup düşünmek lüzumunu tutmak kolay değildir. Nitekim dık 10 tanesine bu suali sordum: 7 s: lekleri şoför olanlar da yavaj ya leşmiş Milletler heyeti başkanı Ahissettiler. Acaba Ruslardan, Sü kafab Dragut, Babı Hümayundan Anadolu çocuğu çıktı. Bunlar sapa vaş başka yerlerde kendilerine i | miral Joy bütün mütareke şartlan sarih bir şekilde tasdik edilleymana karşı oJerinde bir koz o gelen emirleri ancak ve ancak key nını, tarlasını bırakmış, Ayşesini aramaktadırlar. medikçe ateşin kesilmiyeceğini billarak tutup ona karşı surecekleri fi istediği zaman dinlerdi. Avrupa Fatmasmı terketmiş ve gelmiş budirmiştir. **• yeni bir kuvvet olarak faydalana saraylannın bu başdüşmanı Vene rada taksi çoförlüğüne başlamışmazlar mıydı? İvan içm toplar dik deniz ticareti yollarına baskın lardır. Şimdi burada, büyük |ehirTaksi soförlerine dikkat edinlz! dokmüş ve Moskof prensine Kazan verdiği zaman Dragut, Venedikli de: «25 kuruşa dolmuş!» diye hay Bu meslek günden güne daha gene tabyalarını yıkmakta yardım etmiş lerin zarar görmesıni istemiyen kırıyorlar. Aldıklan paralan çal lerin, daha tecrübesizlerin ve daha olan Alman ve Danimarkalı top Rüstemie iyiden iyiye münazaaya gıh gazinolarda, kahve köşelerinde çok bu meslekle alâkası olmıyançuiar bu kanaatte idiler. Fakat girişmişti. Osmanlı kaptanlan muş eriten bu insanlara yazık değil mi? lann eline geçmektedir. Charles Moskoflara daha fazla yar terek gayretlerile Afrikada TrabBundan 20 gene evvel gördüğfl*** Battarafı 1 Inei tahifed» dım edilmesini menederek Alman lusgarbı jövalyelerın kuvvetli elmüz o arabasının fistüne titriyen, Beyoğlu caddesinde çevirdiğim boyası çizilecek diye ödü patlayan mufettişlerince tefti# ve tahkiklere teknisyenlerinin bundan böyle Mos lerinden söküp almağa muvaffak olduklan zaman da ,bu çatışmanın 10 taksi şoförünün 7 tanesinin Akovaya hicretini de durdurdu. efendi joförün yerin», bu meeleğe başlattınbnışür. Aynca tç îşleri bir neticesi olarak, Rüstem Paşa bu nadolu çocuğu olduğu beni oldukBir fikırden kolay kolay vazgeç mükâfatı Sinan Reise vermişti. Bu ça düşündürdü. 6 ncı şube müdür bir kaç kuruş verip gününü gün Bakanhğınca da gönderilen müfetmıyen Suleyman, pek tabiî olarak dunımdan bütün bütün alınan Dra lüğüne kadar gittim. Defterleri ka etmek için girmi$ bir «mf türe tis tarafından gerekli tetklklerde Kazan ve Astrakkan'ı da unutmadj gut, kırmızı beyaz forsunu çekip nştırdım: Istanbulda 26,586 şoför miştir. Bunlar, bir arabaya, bu tnem bulunulmaktadu:. Şikâyete konu Fakat bu iki şehir için harb aç kendi mükâfatını kendi kazanmak bulunduğunu hayretle öğrendim. leketin en aşağı 20003000 dolar olan Bahkhane şefi hiç bir zata mağı aklından geçirmediği gibi, üzere garba doğru yelken açmıştı, döviz ddediğinin farkında bile de karabet ve münasebeti dolayısile Bu miktann 7467 si amatör, geri çimali sarkide bu kadar uzaklarda Osmanlı donanmasının büyük bir kalan 19,119 u taksi şoförüdür. ğildirler. Arabayı bor kullanmaktan değil, Ekonomi Bakanlığı Yüksek Balıkçıhk Enstitüsü asistanlığında bir maceraya atılmakta da, esasen kısmı da gozü pek kaptanı takibi Haziran ayı içinde de 209 taksi ve zevk duyarlar. yetişmiş bir mütehassıs olması domana yoktu. Bununla beraber, ara tercih etmişti. Ne nizam dinler, ne pollse aldı layısile îktisad Müdürlüğünün tek hususî araba piyasaya çıkmıştır. dan seneler geçtikten sonra SüleyHer imtihanda taknben 20 joför rır. Elinden ehliyet geri alınacak lif ve inhan üzerine bu işin başına Rüstem bu «firari» yi ele geçirman bu müslüman müstahkem mev ehliyet aldığına, haftanın 6 günü diye korkusu da yoktur. Şoförlüğü getirilmiştir. Balıkhane şefliği kadkilerini tekrar ele geçirmenin bir mek maksadile Istanbulda bir do imtihanla geçtiğine göre, ayda 480 meslek edinmemistir. rosu her ne kadar 60 lira ise de yolunu tasarladı: Bu işi gemiler nanma tertibine kalkışınca, Süley şoföre ehliyet verildiği anlajilnıakŞoförlükten aynlırsa, karpuz sa şef halen ve fi'len bu kadroda kaman araya girmiş ve Dragut'a kılıç, yapacaktı. tar. O da olmasza, amelelik eder. nunl hakkı olan 35 lira maaşı altadır. Otomatik evsafı, asri zamanın alametidir. Saatçılikta, otomatik Türk donanmasl Azak denizinin musaf ve geri dönmesi zımnında 6 ncı ?ube müdürune sorarsanız, Maksadı gününü gün etmektir. Iş maktadır. Ve bunda da ihtisasına kurma keyfıyeti, yüksek hassasiyetli bir hareketin servise vazobir de hattı hümayun göndermişti. ötesinde Don nehrinde seyrüsefer te belki de Istanbul seyrüseferi bun rağmen kanunsuz bir cihet yoktur. Rustemin kaptanlan, Sadırazam tstanbuldaki şoförlerin dörtte Cçü dan dolayı allak bullaktır. lunması halinde bütün kıymetini göstermiş ve emrfîyeti tekeffül edebılirdi. Don nehrının şarka, VolAnadolu çoeuğudur. Balıkhane muamelâtı büyük. bir ganın ise garba kıvrılarak birbır dan aldıklan emır üzerine yola çık etmış olur. Fılhakika otomatik OMEGA saatı, kullananlara ta» Yazık değil miydi bu çocuklara? intizam içinde cereyan etmektedır. Son yapılan imtihanda, kazanan ^lerine yaklaştığı yerde bir kanal tıklan zaman ser ve serbest ve yal 20 kişinin birer birer sicillerine Bu gibiler hem kendilerine, hem Nitekim geçen bir yü İçinde Bamamen yeni bır emnıyet hissini %ermektedir. Bilejin her harekeaçılabilirdi. Osmanlı mühendisleri nızca Istanbula ddnmekte olan baktım. Bunlardan 8 tanesi Istan kardeçlerine, hem memleket tirün lıkhane muamelât ve faaliyetinin ti, yayın ideal gerginli^ini idame ettirir. Birkaç saat zarfında 36 Dragut'la karşılaştılar. Dragut dosaradaki araziyi kazıp geçebilecekbullu, 12 tanesi taşralı idi. Bu 8 in lerine, hem de memleket dövizleri tanzimi için ayn bir talimatname lerıne kanidiler. Bundan sonra da doğru Süleymana gitti ve affa maz dördünü amatörlere ayınsanız pro ne gadrettiklerinin, acaba, farkın meydana getirilmiş, alâkalı esnafsaatlık bir hareket ihtiyatını biriktirir. Her gün kullanıldık ta. muhteşem Volşa nehrine bir do har olduğu için, ötedenberi bekle fesyonellerin yüzde 75 ini Anado da rrudırlar? «aatın artık yeniden kurulmasına ihttyaç göstermez. Teknik noklar tesçil edilmiş, kefalet ve deponanma getirilebilir, boylehkle şi dlği Trablusgarb mukâfatma da na luların teşkil ettiğini görürsünüz. Farnk FKNİK zitolara bağlanmış, tahakkuk, tahsil tayı nazarından yayın bu dftvamlı gerginügi daha fazla bir ha* malde Kazan, cenubda Astrakkan, U oldu (1). ve kasa hesablarile, müzayede mureket ıntizamını temin eder. Işte bunun içindır ki altın 18 karat, hattâ belki de Hazer denizi hüküm (Arkası var) amelâtı ıslah edilmiş, sıhhi ve bayaltına almabilirdi. (Türkler gemile80 mikron Goldfilled veya çelikten otomatik OMEGA, dünyanın tari muayenelerdeki noksanlann ri kara uzerinden aşımıağa öteden(1) Turgudun lsyanı çlftedlr. Blrlncl ikmali gibi önemli hususat başarılher memleketınde presizyonu itibariyle en fazla aranan saat oN defasında, Venediklller üzerine savletberi alışıktılar.) dığı gibi aynca soğukhava depoleri karjısında Turgudun, kardeıl Kapmuştur. z ı n aç Bununla beraber Süleymanın eli tan Sin»n Pasaya rakıb çıktığını goren su tesisi için teşebbüsata geçilmiş BastaraH 1 incı sahifedt •Itında bu işi havale edecek kimse RUftera Paj» tarafından, göıden duşıitir. yoktu. Mimar Sinan dahl Bozkır rülmek mıksadile hesab vermek üzere muş, Askerî Kuleli lisesinin son nBu şekilde şefin ciddi ve dürüst lar uzerinden nehirleri birleştirecek tstanbula çağırılmi}, ba;ına geleceği nıfmda talebe iken 1920 mayısında mesaisinden başka her hangi bir durumda değildi. Fazla olarak, ye bilen Turgud da kadırgalarlle Marakeje Anadoluya kaçmıştır. 1 temmuzda kaçarak lsyan halinde kalmıjtır. Süleyyolsuzluğu görülmemiştir. Bu huni Kınra Hanı, Türk kuvvet ve kud manın Altın iflemell kılıç ile Mıshafı Ankarada açılan zabit namzedleri sustaki yazılar ve şikâyetler vaziretinin Karadenizden Bozkırlara Şerff, gdnderlşi bunun üzerlnedlr. Pa talimgâhına girmiş, 1 kasımda aynı felerinde ihmal ve lâkaydileri göIntikalinden çekinmekte idi. Bu se dljah, muavenetine lhtlyac htssettıf talimgâhta asteğmen olarak öğretrülen bazı yevmıyeli hizmetlilerin Turgudu affettigi glbl Trablu» Garbl menlık vazifesini almıştır. beble, bir taraftan gizlice Ivana, 1921 de teğmen olan Danyal Yurmünfailâne hareketlerinde nibaretDon Volga kanalı tasansı hak fethettigl takdlrde Beylerbeyliglnl kendıslne vereceğint de vadetmijtir. Turtir.» kında malumat venrken, dığer ta ud bunun üzerine Trablusu almıştır. datapan ,mayıs ayında gönüllü ola rak garb cephesine gitmistir. Bu*** raftan da Süleymanın önüne mâniakat Rüstem gene kolayım bulup rada Eskişehir, Kütahya, Sakarya PERAKENDE «ATI» FİYATLARI: Bahkhanede teftişte bulunan Beler çıkarmaktan geri kalmadı. Kaptan Stnan Pa?» vasıtaslle Beylerbeyliglnl Hadım Murad Agaya verdlr muharebelerine katılmıştır. lediye Müfettişleri raporlannı BeKazaklar nehir gemilerini bu dar ml«tlr Punun üzerlne Tureud yenlden 1936 da Harb Akademisine giren Erkek kol saatı çellk x. L. 179.. lediye Başkanlığına vermişlerdır. kara boynu uzerinden aşırmaja, lsyan ederek gemilerlle Garba gltmek Danyal Yurdatapan 1939 da AkaBalıkhane Müdürünün Balıkçıhk Ruslar da yeni yeni kaleler inşa e Istemlşt'r. Donanmanm kendlsine 11 demiyi birincilikle bitirmiştir. BurErkek kol saatı kaplama 80 mlkroo . T. L. 249. Enstitüsünden mezun ve temız bir derek Suleymanın tasarladığı ka lhak etmek lrteylşı bu defadır. Fakat sada 5 inci kolordu kurmay başkan zat olduğu anlaşılmış ve vazifesiSinan Pasa vazıyetl idare etmejü bllerek aaJı kendlleri inşaya gıriştiler. Turgudu vaıdleıie teskfn etmı? ve Is hğında bulunan Danyal Yurdatanin d»ğiştirilmesi dolayısile memEğer Süleymanm şarkta da bir orduda nbuia göndermlştir. Turgud îjtanhula pan 1946 senesine kadar TÜRKİYE UMUM DEPOSU BAHÇEKAPI KUTLU HAM nun kalmıyan muhbir hakkında Barbarosu mevcud olsaydı, dıledıği geldlkten «onja Padtsahın hızmetlnde muhtelif vazifelerde bulunmustur. gereken kanunî muamelenin icragibi hareket etmek ünkânıru bu Sıellyıyı, Korsikayı vurmuj. Arnavud. 1949 senesinde Albay olarak Yanm sına teşebbüs edilmiştir. luk sahillertnde asl Hlmarya'ı Ahmed Burgaz alay kumandanı olarak valabilirdi. Beyl tenkll etmiftlr. Nihayet bır gun SATI§ YERIERİ Yurd içinde üstün kabiliyetli üç tstanbulda PadijHhı atı ustunde bulup zife gören Danyal Yurdatapan terMünevver Gürkan kiji gayrimüstakar Osmanlı devlet va'dmi hatırlatmfk fırsatnı elde etmij fian Samsun tugay komutanlığma TEVFIK AYDIN : Eminönü meydonı 4/6 idaresini muvazeneli bir şekilde e Trablus Beylc^eyliğlni almıştır. taym edilmişti. Gene ressamlanmızdan Münevfdamede süleymana yardım ettiler. Bak Hammer) (T S ) ver Gürkan dördüncü resim sergiİSVİÇRE PAZARI 1 Bohçekop., Hoyri ef. eod. 11 Ankara ajansına göre Bunlardan Ebüssuud tıyneten ansi bugün açılacaktır. Bundan evAnkara 29 (Anka) Birleşmiş velki sergilerınde alâka kazanmış aneye, merasıme bağlıydı, Rüstem GÖZLÜK'Ş 1 Sultan Homam, Ytnicami cad. 22 Bajtarfaı 1 inci sahifede Mılletler emrindeki Kore Türk 9 içten .gdnulden hasısti, Sokullu ise için, yağlı ve ASRÎ DANSLARI r Kısa hir zamanr'a öfjrenmek^ tuğayı komutanlığma Kurmay Al olan ressam, bu sergi desenlerınden bir Amerikan mütehassısı da bu yorulmak bilmez, özur dınlemez bir sulu boya tablolarıle RIDVAN UMAY : Sirkeci Homidiy. cad. 9 bay Danyal Yurdatapanın tayin e mürekkeb seksen kadar eser hazır havzada tetkikler yapmış ve petsürücü, yapıcı, yürütücü idi. Bu istiyenlere. (Paznr hariç) müdıldiği hakkında çıkan haberler lamıştır. Bu sergide gene ressamın rol hazinesinin son derece zem;in nunla beraber, Süleymar.ın hükmü Y. PANCIRİS «e S. SAVAIDIS : Galata, Köprü cad. 7 racaat saatlerj hergün 1220 üzerine, malumatına müracaat <?t büyük bir istidad gösteren 9 yaşın olduğu kanaatine varmıstır. Bu eltındaki hizmet yılları boyunca bu arası.Adre« Ga!ata»aray Ye tiğimiz yetkili bir zat bu hususta daki talebesi Ayçe Bögenin de bir mıntakada tetkikler yapan dıger BURHAN RUBI : Beyoglu istiklâl cad. 398 üç adam da kendi hımısî meziyet | niçarşı Cad. 25 P.Panosyan. mütehassısların r&porlan da İşletşunlan söylemiştir: köşesi bulunacak ve burada küçük VAKSEVANOPULO BIRADERLER: Bahcekapı, Arpacılar eod. 20 * Gazeteler zarran zaman kendi ressamın da yirmi yağh boyası teş meler Bakanın.n başkanlığındaki komisyonda incelenmektedir. Bu aralarmda bu kabil tayinler yapı hir edılecektir. FEOON İLIAOİS t Kadıköy Muvakithano Cod. No. U KJZILAY arada bazı petrol şirketlerinden yorlar. Fakat, Bakanlıkta bur>a İSTA.NBUL DEPOSU DİBEKTÖRLÜĞÜNDEN dair bir karar yoktur. Esasen, Ge Bugun saat 17 de Beyoğlun alınan teklifler de görüşülecektir. neral Tahsin Yazıcı, Koreden yur da Haşet Kitabevi yanındaki Sofda dönecek üçüncü grupla beraber yanos mobilya mağazasında açıla1 Muhtehf boylardan cem'an 2000 çift üstü keten lâstık gelecektir. Yerine kimin gideceği cak olan bu sergi bir ay devam eayakkabı kapalı zarf usulile satın alınacaktır hakkında henüz kat'î bir karar ve decektir. 2 Muvakkat teminat 500. liıadır. Tifoya kargı korunmak için aşılanmak lftzundır rilmemiştir. Gazetelerde ismi geçen 3 IsteklHerin kapaü zarflannı ikişer çift nümune Ue beraAlbayın, gönderitmesi düşünülen Hr. İHSAN SAMI ber Depo Direktorluğüne 2/8/951 tarihine rasthyan namzedler arasmda adı yoktur.t Perşembe günü saat 14 ten evvel tevdi etmeleri lâ zımdır. 4 Buna mütedair diğer Bakiyesi şartlar, Sirkeci Mimarvedad cad Baştarafı 1 inci sahifede desi Kızılay Hanında Depo Muamelât Servisinden öğrebelli oracaktır. îngiliz Dış îşleri Ba kanı ile görüşmüş olan Harriman, 5 Derneğimiz. Arttırma ve Eksiltme Kanununa tâbi d e ve Birinci Sınıf İşçilik ğildir. Baçtarfaı 1 inri »ahiieue Londranın mukabil teklifleri ile ilEmjn ve kat'î bir muafiyet temin eder. Her eczanede bulunur. ELSİSE ve TA\YÖR gili bir raporu bu sabah Tahrana bulunmuştur. C.HJ». II Idare kurulu yalnız tüccar terzı bugün bir toplantı yaparak, bu hu göndermiş ve bu rapor bugün AADNAN İFERde merikan Elçisi Grady tarafından İsusta bir karara varacaktır diktirilebilir. ran Başbakanına verilmistir. Haber aldığımıza göre, C.H. ParYeni Postane karşısı Hekim Muhabirlerin belirttiklerine götisinin elindeki emval ve emlâkin çıkmazı Ara Han Ne. 2122. 1200 parçadan ibaretl oduğu ve ta re, Başkan Truman'ın özel temsilB^HI Telefon: 26480 • • pu kıymetinin beş milvon, 185 bin, cisinin Londra temaslan müsbet 537 lirayı bulduğu tesbit edilmis neticeler verecek bır mahiyet ar1 Enstitümüz mezunlanndan İstanbul teknik okuluna ve Zon tir. Bu emlâkin bugünkü kıymet tzstmektedir. İran hükumeti bu1 L n e y e n I e r 15 A t o s t e bir t lerinin iki yüz milyon lirayı geçtiği gün toplanarak İngilterenin muka1 Kanalı zarf usulile eksiltmeye konulan is' Eskişehirde Kubil tekliflerini incelemiştir. Tahsöylenmektedir. rumumuzca vahidi fiat esası uzerinden yaptınlaeak olan Uçi banndırListede mevcud emlâkten bir kıs randan gelen bir habere göre, Muma yurdu inşaatı işidir. Keeif tutan 149 285,20 liradır. istediklri (Tüylendinne) evi mı aşağıdaki şekilde tesbit edilmiş saddık bu gece İranın cevabını Lon 2 Eksiltme, 6/8'951 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Evkaf draya göndermek üzere Amerikan tir: Büyük yünlü battaniyeler, Her y e m e k t e o sonra. apartımanındaki Genel Müdürlük binasında Eksiltme Komisyonu taraensÇankaya Cumhur Bpşkanlığı köş elçisine tevdi etmiştir. Bu cevab'n (Apresi tam komple teslim) fından yapılacaktır. kü binası ve müstemilâtı Atatür müsbet olduğu da ilâve edilmektebilhassa sabah ve akşam her cıns kaput ve lâstık altı 4 Enstıtunun son sınıfındp olup da bitirmelerden bütünleme3 Eksiltme şartnamesi ve buna ba|U kâgHlaı 25 '7 '951 tari kün vasiyetıle C H.P. ye intikal et dir. bezleri, trikotaj, fanılâ ve dısı bulunanlann kayıdh olduklan enstitü müdürlüğüne müracaatleri d i ş l e r i n i z i M i ç a m ' l ı hinden ıtıbaren Ankarada Oenel Müdürlükten. Eskijehir ve Istanbulmiştir, fakat, Halk Partisi de, bilâvitinlik kumaşlar kalite üstünMusaddık Londraya davet 5 Imtihana girmek isteyen öğrencilerin imtıhandan bir da da Iş ve İşçi Btıima Kurumu Şube Müdürlüklerinden 15 lira mukagun lüğü temin edilerek tüylendievvel muhakkak imtihan giriş kartlannı okuldan almalan ve okul mü hare bir milyon 277 bin liraya haedibniş bilinde aJınabılir. Teksiri mümkün olmayan yardımd evrak dosyalannrineye satmıştır. Ankara Halkevirilmektedir. Çakmakçılar yodurlugu üe daha evvel temas etmeleri ehemmiyetle ilân olunur. da görülecektir. 1T (Unlted nin 1939 yılındaki kıymeti 320 bin Tahran, 29 (a.a.) kuşu Tarakçılar sokak Kocabey 4 Eksiltmeye girebilmek için iateklilerta 8*71456 lira geçici teile fırçalayınız lira iken ,bugun iki milyon lirayı Press): Burada henüz teyıd edilhan 15'2 Telefon: 27400 minat vatırmalan lâzımdır. geçmiştir. Büyükadada bir gazino, miyen soylentilere göre, İngilızler 5 İstekliler teklif zarflanna bu işin teknik öneminde bir İJİ iki hane. iki depo, Şehremanetinde İran Başbakanı Dr. Musaddık'ı Kızılay İstiklâl Şubesinin bu sene de tertiblediği iyi bir surette başardıklannı ispata yarar ış yaptıran idare eden tara bilâbedel ve tasfiye suretıle C H.P. Londraya davet etmişlerdir. OPERATÖR UHOLOĞ fından verilmiş belgeleri teminat mektub veya makbuzunu cari seneye ye intikal etmiştir. Beykozdaki par aıd Ticaret Odası vesikasıru ve kendileri tarafından pullanmış ve imti ve Halkevi binalan, Cağaloğlunda 14 bin liraya istimlâk olunan arzalanmış eksiltme kâğıdlarıru koyacak kapanmı» ve mühürlenmis ayn sada ilâve halkevi inşaatı yapılbir zarl içine de teklif mektublannı koyacaklardır. 25 Ağustos 1951 Cumartesi sabaha kadar Boğazın incUi Betdru va Tenasül Hastalıklan, mıştır. 6 Teklifler 6/8/951 pazartesi gunü «aat 15 e kadar Ankarada bek Belediye P^^f>sinde plânlı is. Memleketimizin en yüksek (tktidarsulık. Belgevşekligi) Genel Müdürlüğe verilmiş veya bu saate kadar varacak fekilde posta ses, söz, saz ve caz sanatkârlan bir arada. Varyete Skeç HokMÜTEHASSISI Istanbulda Eyüb Halkevi ile Rüs Baştarafı l inci sahifed* ile gonderilmiş olmalıdır. Postada vukubulacak gecikmeler kabul kobaz » Monoloğ Çifte fasıl. Beyoglu. Konak Oteli karşısı tempaşada Belediyeden 75 bin liDişler arasıoda edilmez. Kartal So. Çalış Ap.Tel: 41436 raya satın alınan arsada 2488 lira kendisi ile görüşen bir arkadaşımıNOT: Sunnet, üstad Emin Fidan ve Lokman Fidan tarafınk a l a n yemek 7 Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yaproaktapu kıymetinde bir bina da listeye za şunlan söylemiştır: dan. Karyolalar numarah ve saha plânlıdır. Çocuklann kavdı ta serbesttir. (11724) dahildir . « Bilindiği üzere, Avrupa Konparçaları tetesBeyoğlu Konak Oteli arkası Küçük Yazıa sokak 2/4 Ankarada C.H.P. Genel merkezi seyi Dış İşleri Bakanları konfeTelefon: 41447 ARANTVOR sfih e d e r v e nin bulunduğu binanın 72 bin 733 ransında hazır bulunmak üzert, İşi gayet hafıf ve İstanbula hissesinden 8968 hissesi 1945 yılın yarm sabah Parise hareket edecedişleri çürüiur çok vakın sayfiyelik bir muda C.H.P. ye teslim olunmuştur. ğim. Bu toplantı mutad toplantılarhitteki eczanenin müdürü Divanı Muhasebatın da işgal etti dan olduğu için söylenecek fazla Ba (ehlikedeo mes'u'Hieüne bir eczacı bay ği bu bina Atatürk tarafından ha bir şey yoktur.» veva bayan aranmaktadır. Iszineye bağlanmıştı. sl l i Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü, teklilerın ÖZTŞ Ecza DepoKalitesinin üstünlüğü ile nam kazanmış olan Rumnn^a Izmirde vilâyet ve Belediyeden bu sabah 11 de Air France uçağı suna müracaatleri. Birlik statüsünün 12 nci maddesine müsteniden fevkalâde olarak 15 parça ev, 70 bin lira kıymetinde menşeli kereste rende talasunız çok muntazam prese eHilmiş ile Parise hareket edecektir. 50 kiloluk balyalarda gelmiş ve »atısa çıkanlmıştır. Fiat. Depotoplantıya davet edilen genel kurulda ekseriyet olmadığından, toplanü emval; Seyhanda Evkaftan 7496 liraya ahnan 32 bin liralık Halkevi; muzda teslim beher kilo için 40 kurustur. 2 ağustos 1951 Perşembe günü saat 16 ya bırakılmı§tır. Sıvasta 32 bin lira değerinde, VanNOT: Fazla miktar alıcılarına hususî satış şeraiti tatbık edılır. •• BV RS A Saym azanın tesriflerini rica ederim. da 25 bin lira kıymetinde Halkevİnşaatçılara lıusus! kalite ve fiat G ÜN D E M: Dr. NAKİ TEZ leri; Zonguldakta Belediyenin ba1 Adres: Teodoros Paskalidis, Gal»ta. Rıhtım Cad. Kefeli ğışladıgı arazi de 94 bin lira değe• Snnayi Odas> teşkili müıakeresi, OPERATÖR Çocok HastaJıklan Mütehassın Hüseyin Han 28/29 İstanbul rinde Parti ve Halkevi binası ile, • Basur, fıstül, elektrik ve kapBa Cağaloğlu C.H.P. karşısı a ? Sanavi Oda« tesHiü müvacehesinde Sanayi Biıliğinin fesai müdiğer muhtelif yerlerde müteaddid Telgraf: TEPASKAL İstanbul • Telefon: 42992 lıca tedavileri. Tel: 1176. Zorlu Apt Telefon: 27218. binalar vardır. ÇELIKPALAS Levent M, yolu 27 Şoförlüğü tarîaya OLfYMAN tercih edenler Komiinisfler Korede . derhal aleş kesilmesiıti isfediler OMEGA DONYA İTİMADINI HAİZDİR Kanuıîî, Kazan ve Astrakkan'ı unutmadı Balıkhanedeki yolsuzluk iddiaları Şimdiye kadar gövülmemiş bir ayar hassasiyeii I Yeni Kore birliğimizin Bir ressam kızımıkomulanlığı acağı sergi Ramanda iimidli neiiceler alındı I USTIK AYAKKABI SATIN ALINACAKTIR G.H.P. nin mallarının lisfesi fesbit edildi İran petrol ihtilâfı görüşmeleri TİFO A Ş I S I ve TİFOBİL HPA I ALR 20 LİRA PEŞIN 10 TAKSİTTE YAPI ENSTİTÜSÜ MEZUNLARINA İsfanbul Yapı Ensfifüsü Müdürlüğünden: INŞÂAT İLÂNI Iş ve Işçi Bulma Kurumu srj5SS* r ^ Genel MüdürliiorÜTiden: SARDONLAMA « a İ Emsalsiz SÜNNET ve KIR Balosu Fuad Köprülii bugün Parise gidiyor KEMAL ÇAGLAR ISTANBUL BÖLGESİ SflNAYİ BİRLİĞ! UMUMÎ KÂTİBLİĞİNDEN: Yumurtacı, İnşaalçı ve Müfeahhidlerin Nazarı Dikkatine: Şemsi Mufver RADYOLiN KURTARIR. JHJçam'U L
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle