11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cî'Min'Tî'ÎYFT \ W TSmımız 1951 J Kürek şampiyonluğunu Fenerbahce kazandı İstanbul kürek şampiyonluğu üç Şampiyonanm mukadderatını 8 kategori üzerinden dün saat 13 te tek yarışı tayin ei'yordu. Start işapajabahçe ile Beykoz arasında ya reti verilince öne geçen Fener ekıbi pildı. Donanma, saı.dal, motor, kot yarışı kazandı ve kulübünü şamra ve filikalar tarafından takib edi piyon yaptı. len bu yarışların hepsi çekişmeii 1 Emin, Edib, Osman, İbrah:*n, cereyan etti ve şu neticeler elde Talât, Sudi, Tonguç, Ferid, Metin t. idi: 737;; 2 Galatasaray 7.47; 3 ayanlar kategorisinin tek, iki Beykoz. çifte ve dört tek müsabakalanru Umumî puvan tasnifinde 67 puGalatasaray kazandı ve 45 puvanla vanla Fenerbahce İstanbul fampibirinci oldu. İkinciliği 9 puvanla yonu oldu. İkinciliği 57 puvanla Ga Sümerspor ald;. latasaray, üçüncülüğü de 17 puvanKıdemsizler kategorisi: la Beykoz kazandılar. Derece alanTek çifte: 1 Necati (F.B.) 11.34, ı lara kupa, bayrak ve madalyal > r 2 Yusuf (G.S.) 1151, 3 Bey ' hakem heyeti tarafından verildi. Nuyan YİGİT koz. iki çifte: 1 Hüseyin, Teoman, Neeati (TB.) 10.41; 2 Beykoz 10.53, 3 Sümerspor. Dört tek: 1 Kâzım, Ferid, Metin, Harun, Nevzad (F.B.) 922, 2 Beykoz 1025. 8 tek: 1 Emin, Abdürrahman, Mustafa, Hamid, Nureddin, Ferid, Ziya, İlter, Cumhur (F3.) 3 54, 2 Beykoz 9.11, 3 Z Lmerspor. 1951 İstanbul konkuripikleri dün 3 u kategorinin şampiyonluğun a saat 17 de Süvari okulu sahasında aza:n.î puvanla (75) Fenerbahce k ı devam etmiştir. zandı. Beykoz 32 puvanla ikinci, 1,20 metre küçük atlamalı ve kıtSümerspor 10:5 puvanla üçüncü, alardan ve Süvari okulundan (a) Calatasaray 6 puvanla dördün<:ü kategorisine katılacak atlara maholdular. sus müsabakada alınan netice şöyGünün en önemli kategorisi kı ledir: Birinci: Üsteğmen Kılıçomay demlilerinki idi. Tek çihe: 1 İbrahim (GS.) Ceylân isimli atile bir dakika 31 1021; 2 Tonguç (F.B.) 10.23; 3 saniye. DemirspoT 1120. İkinci: Teğmen Edib Soytürk Üç senedir iki çiftenin namağlub Büyük Doru isimli atile bir dakika lEânm, Tonguç, Edib ekibi bu senc 42 1/2 saniye. Üçüncü: Yüzbaşı Ziya Akşit d« 10.17 ile birinci oldular ve bu kategoride ilk Fenerbahce birincıli Yıldınm isimli atile bir dakika gini aldılar. Tek çiitenin şampiyonu 48 2/5 saniye. İbrahim, Halil ve dümenci reşadBir metre küçük atlamalı ve kondan mütegekkü Galatasaray iki kur komple olimpiyad kategorisine çiftesi de güzel bir yanstan sonra katılan atlara mahsus müsabakada ikinci oldular 1025. şu netice aimmıjtır: ^ört tek müsabakalannda bu seto.ı başındanberi hio. bir yana kaybetmiyen Reşad, Ahmed, Sftdi, All, Semih ekibi (GS.) 8.55 ile birinci oldu. İkinciliği de TC^Tim Kenan, Davis kupası maçlan Otman, İbrahim, Mehmed (FJ3.) 922 ile kazandı. Baastad (İıveç) 29 (BJL) ( I U U ter): Davis kupası AvTupa bölgesi Çalenç kupası tenis maçlan tenis karsılaşmalannın final maçlannda İsveç çifti Alman takımını neticelen<K yenerek Avrupa bölgesini temsil Bir haftadanberi Tenis, Eskrün etmek hakkını «ağlamıştır. Dağcılık Kulübü Kortlarında devam Sven Davidson Lennart Beredilmekte olan Çalenç kupası Tenis gelin'den müteşekkil İsveç takımı maçları, bugün neticelenmijtlr. Gottfried von Cram Goephert AlGeçen senenin galibi Enes Talay, man çiftini 9/7, 9/7, 8/10, 6/2 yenrakibi Fehmi Kızılı iki saat 40 da miştir. kikâ süren bir oyundan sonra 60, İsveç 2 tek maçını da kazanmısür. 62, 36, 48, 97 yenerek şampiyon Geriye kalan 2 tek maç bugün ölrmıştur. oynanacakür. Çift erkekler maçında Nazmi 54 yaşında bir profeaör Bari . Behbut Cevanşir çifti geçen senenin şampiyonu Enes Talay Manşı yüzerek geçti Suzan Gürel çiftini 63, 64, 63 ye, Londra 29 (a.a.) (Afp): 54 yanerek şampiyonluğu kazanmışlar sında buhınan İakoçyalı Profesör dır. Med Bornie Manş denizini bugün Gümülcine takımı Edirne yüzerek geçmeğe muvaifak ölmuftur. de gene yenildi îskoçyah yfizücfi sabahleyin Fran Edirne 28 (Telefonla) Yuna nz sahilinde Cap Frisnez'ye 19 saat nistandan gelen GOmüldne gencler yüzdükten sonra ulaşmaya muvafbirliği takımı ikinci maçını bugun fak olmuftur. Bornie, Maruj denizini Edimesporla yapmış ve 2/1 mağlub her iki istikamette asmaya muvaiolmuşrur. fak olan dfirdüncfi yfizücüdür. r I Fransa bisiklet turunu îsviçreli H. Koblel kazandı Paris 29 (T.H.A.) 38 inci Fransa Bisiklet turu, bugün son olarak yapılan 322 kilometrelik Dijon Paris merhalesinden sonra neticelenmistir. Umumî tasnifte vaziyet şöyledir: İ H. Koblet (Isviçre), 2 Geminiani (Fransa), 3 L. Lazarides (Fransa), 4 G. Bartalli (îtalya), 5 Ockers (Belçika), 6 Barbottin (Fransa), 7 Magni (İtalya). Geçen scneki turun galibl F. C^ppi onuncu gelmiştir. \ | RADYO Bugiinkü Program j İSTANBUL 12.57 Açılıı ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışk haflf öğle toüzlgj (Pl.) 13.45 Mefharet Yıldırımdan jarkı »e tvirküler (Pl.) 14.15 Dans v« caz müziği (Pl.) 14.45 Programlar ve türküler (Pl.) 15.00 Kapanış. 17,37 Açılıj ve program'.ar 18.00 Armstrong ve Olilecpıe orkestralarınd»n caz müzigi t Pl.) 18 20 Fuıl neyetl (Mahur faslı) idare eden: Sadi Isılay 19.00Haberler 1915 Celâl Ince ve arkadaşlarından dans müzigl 19.45 Aksam konserl (Pl.) 2010 Kısa sehlr haberleri 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 Şarkılar; okuyan: Bablte Tur; «»lanları Hakkı Derman. Çerif îçll. Salih Orak 21.00 Haftabası sohbetl 11.10 Sonat 21.30 Porter ve Gershivin'den melodller (Pl.) 21.45 Spor haabıhalleri; konusan: Esref Şefik 22.00 Şarkılar, okuyan: Aklle Artun çalanlar: Sadl Işılay, İzzeddin Ökte, Yorgo Bacanos 22.30 Nat King Coledan jarkılar (Pl.) 22.45 Haberler 23.00 Programlar ve dans müzigl (Pl.) 23.30 Kapanıs. 7.28 Açılıs ve prognun 7.31 Hafif uvertürler (Pl.) 7.4i Haberler 8.00 Çeşldll haiif müzik (Pl.) S.25 Güntin programı S.30 Andre Kostelanetı orkestrası çalıyor (Pl.) 9.00 Kapanıs. 12.15 Memlekctten selâm 11.30 Bir sUâh arkadasımz konusuyor 12.40 Posta kutusu 12.45 Saz es«rlerl 13 00 Haberler 13.15 Hafif malodller (Pl.) 13.30 öğle Gazetesl 13.45 Pıyano İle caz parçalan (Pl.) 14.00 Kapanıs. 17.58 Açılif ve program 18.00 Dans rr.üzlği (Pl.) 1S.30 Konujma 18.43 Şen parçalar (Pl.) 19.00 Haberler 19.15 Tvrlhtcn bir ysprak 19.10 Halk türkülerl 19.45 Tarihi Türk müzl|l 20.15 Radyo Gazetesl 20.30 Ş»n «oloları 21.00 Brahms: Haydnın bir teması unrine varyasyonlsr (Pl.) 21.15 Konusma 21.30 Şarkılar 22.00 Konusma 22.15 Dans mUzlgt (Pl.) 22.45 Haberler 23.00 Kapanıs. YENİ :ESERLER Süzme bal Çayır yaprakları vs. Yazan: Nccdet Evliyagil Nurhan Yıldınm, şiirlerini, «Sfizme Bal» iımi altında tophyarak, neşretmlştir. Şairin ölçülü iiiriV rinde, tamamen romantik mısralar göze çarpıyor. Bununla beraber, hayallerini pgikolojik izahlarla süalemiş ve siirlerinde nostaljiye geniş ölçüde yer vermiştir. Nurhanın fiirlerinde hikim olan tem, renklerdir. Biz, ona, bir renk sairi de diyebiliriz. Denize karsı da sonsuz bir muhabbet besledlği muhakkak.. Rüzgârlann, her zaman için, mavi olduğunu, gene bu genc şairimizin tiirlerinden öğrenmis bulunuyo ruz. Yıldınma göre, hayat hiç bir zaman pembe değildir. «Yesil gözlü insanlar, diyor, ömürlerini daima sessizlik içerisinde geçirmeği arzu ettiklerinden, aşklannı ve muhabbetlerini daima kalblerinin derinliklerinde saklamasını bilirler.» Kitabda, renkler ayn ayn tahlil edilmi», hayatın yalnız ve yalnız renklerden ibaret olduğu noktası üzerinde durulmuştur. Bu güzel eserin sahifelerini çevirdikçe, tanınmif Japon şairi Boşo'nun aranan şiirlerindeki şuuraltı zevki bulursunuz. Nurhandan bir şiir: Hayat ve renkler Renkler, Bütün bir kftinattır. Mavi, Rüzgârda nem. Yeşil. Gözlerde sitem. Siyah, Gecede elem, Beyaz, Yaprakta şebnem'dir. Hayat, Daima sonsuz ve kısa. Renkler Ise. Sonsuz ve berraktır. Şimdı de Boşo'nun şiirini beraberce okuyalım: Hayat sonsuzdur Hayat boştnr, Biraz aşk Biraz kin Ve nihayet fünaydın. ; Senin için ey demokrasi Gel, kıt'ayı bölünmez hale getireceğim, Günefin altından jelip, geçnuş insan soyunun En muhteşemini yaratacağun, Kutsal çekici ülkeler kuracağım. Dostların aakı ile, Dostlann ömür boyu aşkı ile. Amerikanın bütün nehirleri boyunca, Büyük göller etrafınca Ve bütün ovalar üzerine Dostluk tohumu ekeceğim. Şehirleri kolkola Oınuz omuza birbirine kenetliyeceğim. Dofitların askı île, Dostlann erkekçe aşkı ile. Benden sana bunlar, ey demokrasi, Sana hizmet için, kadınım! Senin için, senin için Söylüyorum bu şarkılan.. Suad Teserüı güzel bir türkçe ile W. Whitman'dan dilimize çevirdiği bu eser Kaynak müessesesi tarafmdan nesredilmiştir. Sanatseverlere tavsiye ederim. Fiatı yüz kuruştur. *** Kaynak aylık şiir dergisinin ağustoa sayısı, tanınmış genc fairlerin şiirlerile yayınlanmıştır. Bu sayıda, Avni Dökmeci, Can Yücel, Füruzan H. Töküı, Atillâ İlhan, 11han Berk, Suad Taşer ve bir çok imzaların güzel şiir ve yazılarına tesadüf ediyoruz. Dergiden, Hikmet Omaym fiirini ajağıya alıyorum: Vardır. Aşk vardır Gönülde, Aşk vardır Gezer dilde. GUzellik vardır Görünürde. Güzelltk vardır Derinde.. Bulur klşi nnslblnl Bu ö'lUmlü yeryüıünde. bir Bize gönderilen şikâyetler • l Dün yapılan Ordu atlı müsabakaları Birinci: Yüzbagı Kemal ÖzçeJik Alış isimli atile bir dakika 5 2/5 saniye. İkinci: Yüzbaşı Cevdet Sümer Akar isimli atile bir dakika 21 1/5 saniye. Üçüncü: Üsteğmen Tahain Engin Şahin isimli atile bir dakika 22 saniye. 1,30 metre orta atlamada her ırktan atlara mahıuı müsabakada alınan neticeler: Birinci: Binbası Eyüb Öncü Siyok isimli atile bir dakika 3 1/5 saniye; ikinci: Yüzbaşı Bedri Böke Zeybek isimli atile bir dakika 10 2/5 saniye; Üçüncü: Yüzbaşı Cevdet Sümer Romans isimli atile bir dakika 12 2/5 saniye. Müsabakalara önümüzdeki cumartesi devam edilecektir. I | ANKARA • BULMACA 1 ' M Bazı devlet dalrelerl, lmaan mahfux jütâyet mekrublannın sarablertnsn H a V* «dr«sa«rinl kendilerln» btldİRncmizl lıtlyorlar. tmzMlnın mahfuı olmuını lstly»n okuyucu. her hangl bir s*b«b« istinaden isminin ve adresinln nesrlnden ceklndijine ve belkl de korktuğun» göre. bu İslm ve adreslerl vermekte m u u n a Sonra, bazı daireltrd*, her hangi bir «ikâyetin uefrinden 1520 gun hattâ bir ay ve daha fazla zaman sonra bizden malurr.at Istiyorlar. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra, ambara kaldırılmıı mUsveddeler aruından şlkâytt mektublarım bulup çıkarmak füç bir i; olduğu !çln, alâkadar dainlerin malumat istemek hususunda bu kadar geç kalmamal»rı lcab eder. Kaldı kl lîlm ve adreslerlnin mahfu» kalmajını lstlyen bu okuyuculaıımızm arzularına mutavaat etmek bizim için roesl«ki bir vazlfedlr. Buna mukabll baıı okuyucularımız da, llglli daireler tarafından taklb ve tiıhsls, lntacı lâzım geltn «ikâyetlerlnl bize bildlrdlklerl halde isim ve adreslcrlnl mahfuz turmamızı lstlyorlar. llgill dalreler. stkâyet sahlblerinln islm ve adrcKİerınt bizden «oruyorlar. Bu vazlyet karşısında okuyucularımızın lstcgir.e uyarak islm ve adraslerinl mahfuz ruiuyoruz. Boylece jlkâyttleri neticesl» kalıyor. Meselâ postahanede b1r paketinin ktyboldujundan slkâyet eden blr okuyucu. adının ve adreslnin mahfuz tutulmuını isterse postahane bu fikayetl tahkik etmek İçin bize müracaat ettlji vaklt müîkUl mevkide kalıyoruz. Bu itibarla bu çe;ld tahklki l&zım Jelen likiyetlerde bulunan okuyucularımi2dan isim ve adreslerinin mahfuz tutulmasını istememelerlni rlc& ederlz. Bu rlcamıza rağmen bu gibl kücük şlkâyetlerl alâkadar dalrelerln tahkik etmesine imkân vermiyecek surette islm ve adreslçrinln mutlaka mahfuz tutulmasını istlyen okuyucularımızın mektublarım r.eşlrden blr fayda hMil clmıyacajı için bunları neşretmekte mazuruı. Me.«elâ bu çesid mektubiardan birl var kl bir otobüs blletcislnin kendlsinden fazla para istediğinden şlkayet ettlgl halde, isim ve adresinin rnahfuz kalma»ır.ı lstlyor. 6 r.cı Şube bu şlkayetln doirulufunu tahkik etmek iJterse, klma mürtcaat edecektir? ImekU, Tümg«neral Aykurd yazıyor: «Gcnerallerln flst rtitbeye terfileıt için BfllH Sovunma Bakanlığınca pıensip olarak imtihan kabul edlldlğlni ve bu hntthan için Ankaraya celbedilen generailerin jerefine dyafet vcrildiğini gautenizde okudum. Terfl kanunıınun gcnerallige terfi edecekler hakkındaki 9 uncu maddede imrlhan olmayıp GeneUmrmay Baskanlıfının tasdiki ile sidllen yapılır denilmekte olduguna göra kanun difinda prensip bahis mevjuu olup olmıyacatı takdlrini umıunî efkâra bırakıyorum. İmtlhana çağırılanlar Emekll Sandığı Kanununun 39 uncu maddeslnln (B) fıkrasına före tasfiyeye tabi tntulroak ttıere, 30 Tuggeneral ve 6 Tümgeneraldlı. Tuğgeneralllkten Tüm generalliğe ve Tümgenerallikten Korgenerallığa 30 ağustos 1951 de terfl ettüU lecekler çağırılmamış ve bunların terfl edecekleri bugünden kendilerince va biltün ordu mensublarınca malum ol muştur. 36 Gencral lmtihanda birinci derecede muvaffak olsalar dahl gen« tasflyeye tabi tutulacaklarını bilmektedirleT. Bo yiizden muhtelif vesilelerle bntihana icabet miktarı da pek az olduğunu duydum. Ben emekliylm. Haklkatl anuunaklığımıt ieln bu raumı «rledtyorum.* Generailerin imtiham hakkında Adresl mahfuz bir memurun Vall ve Belediye Reisimizden dileği: devletleri bir idare reislnden ziyade sıhhati umumiye İle «lâkadar btlyuk biı saglık profetdrüsUnUz, hiç olmaısa dlfer lenelerde oldutu (ibl •tustosun 15 lne kadar lslerlmiz« sabahları 8 da başlamak ve bilâ fasıla 14 e kadar ealıştıktan sonra blzleri da azad ederek hakkı hayat* kavusturacatınııı çok iimid etmckteyiz > Kmekll Emniyet memurlarından gükrü Eroğuz imzasile aldıgımız bir mektubda Balat tskele caddesl kereıtecl Sakir sokagınm lâgımı dolmu», ta«makU oldugundan (ikâyet «diliyor v« bütün müracaatlere baştan savma cevablar verildiğl blldlriliyor. Memurlann yaz mesai Matleii hakkında , Balatta dolmuş bir lâğım Ktsa Spor Haberleri Manşı geçen yüzücüler Londra 29 (a.a.) (Afp): Mısırlı yüzücü Abdüllâtif yüzerek Manşı geçmeğe muvaffak olmuştur. Filhakika dün sabah denize atlıyan iki yüzücü, 22 yaşmda Mısırlı Abdüllâtif ile 41 yasında İngiliz Phlip Rising Manşı yüzerek geçmeğe muvaffak olmuşlardır. Mısırh Abdüllâtifin İngiltere topraklanna çıkmasından tam 10 dakika sonra İngiliz yüzücü Phlip Rising de karaya çıkmıştır. 2 s M » Cft Sır vardır Hayat kısadır, Çözülür, Biraz Umid. Sır vardır 00 Biraz hayal Düğümlüdür. Böyle bir şikâyetin de imzası Ve nihayet tiinaydın.. Hasf.'ulilcr ve Silivrikapılılar Soidan sağa: mahfuz olur mu? Sevinc vardır Flatı yüz elli kuruş oltn bu au1 Denız ta$ıma vasıtalarından biri. otobüs isliyorlar Bir okuyucumuz Samatya postahaneGüldürür, 2 Vücudünün adale kısmı fazla de zel eseri jiirseverlere tavsiye edeOkujucuîarımızdan Ziya Ercanın bir slndakl memurlardan likâyet ediyor; İU (İki kellme), idare bölümlcrlmlzden. rim. Sevinc vardır öldUriir. blrkaç gun evvel öğle tatillnde müradilfği: 3 Dlvan sairlerlnin durmadan içtlk• Haseki haslanesi Sniinden ge«en ve caat ettiğl zaman memurlar, pul ve • •* leri. başında hUkümdar nalbi bulunan Derd vardır Sillvrlkapı dışına kadar devam eden telefon fl$l veremeylz demisler. Sayın Genc şairlerimizden Suad Ta»er, Resmen teyid edildiğine göre Mı memleketlerden blrl. 4 Ylğitin baba Eritir. yol nuzernflhında on binlerce İBtanbullu okuyucu lmzasının mahfuz tutulmasısırlı Abdüllâtif tam 15 saat 43 da kardeşl (İki kelime). 5 ÇIçeMerin demokrasi şairi Walt Whitman'm ikamet elmektedir. Fakal buna rağmen nı istiyor. İmzayı mahfuz tulalım amDeıd vardır dl«llik Tersi vcl boyunca halkın miınakale lhtljracını ma sonra Posta ve Telgraf MUdürlüSü kikada Mansı geçmiftir. ingiliz • e^lmli»uzvunun e«ki adı. 8 tendinl en güzel eserlerinden birini dilimiDerman gelir demektir. bugunlerde siderecok hiç bir nakil vasılası bura bu şlkSyetl tahkik eHırıek İsterse kime Phlip Rising de aynı mesafeyi 15 siddetle göstcren tabiat kuvveti. 7 ze kazandırmıştır. Dindirir. dan getmemekledir. Halbukl bu uzun mUracaat edecek? Okuyucumuz lmzaSuad Taşerin de ön sözünde besaat 55 dakikada geçmeğe muvaffak Bir emlr, hllekârların kazanc vasıtaettiğlnl bize caddede hıısusi ve Belediye otobusleri sının neşrine müısade Beninıkiler tükenmez lirttiği gibl, «Çayır yaprakîan» isları. 8 Bir sıfat takuı. pekâlâ sefer yapsbllirler. Sayın Vali bildirirse. fikâyetini o zaman neşreolmuştur. Birbirini yitirir... deriz. Bu kadar basit bir slkiyet İçin mtni taşıyan bu eser, yalnız AmeYukaridan ajağıya: mlıin, bu semfte oturan blnlerc* tıtanKaynağı, şiirseverlere tavsiye e buflunun memnunluğunu kazanacak imzanın mahfuz kalmasını lstcmek doft1 Şu anda veba kolera gibi hasta rikaya değll, bütün dünyaya sunul Ampon Drobny'i yendi ru dejllriir. i derim. Fiatı yirmi beş kuruştur. alâkasim dileriz.•> hkların hüküm sürnıekte olduğu bir muş bir sevgi sofrasıdır. Cologne 29 (T.H.A.) Burada memleketln halkından. 2 üçucu mad. Bu sofradan payına düşeni alayapılan milletlerarası tenis turnu delerden. bir edat. 3 Pakistan Basbilmek ve onu lâyıkile anlayabilvasında ağustos ayı içinde İstanbul bakanının adı. 4 Bir hsrfin okunusu, Baltık bö!geslndek! şehlrlerden blrl. mek için, yaşama sevincini tatmış, da yapılacak Enternasyonal Tenis 5 Silindir kuvvetinde. S Gözciılitk insan olmanın gururunu duymuş. turnuvasına iştirak edecek olan Fi vazifesüe ödevlendlrilnıij olan. 7 Ter insanhk sevgisine kalbinde yer versi <>dileııcl>t manasına gelir (eski telipinli F. Ampon meşhur rakibi rim). bazı içkilerin bir vasfı. 8 Slftah miş olmak lâzımdır. Drobny'i 26, 61, 60, 61 yenerek (Crünen parıltı (lkl kelime). Yeni dünyanın bu tok sesli şasampiyon olmuştur. irini dinliyelim: 1 2 3 4 5 6 7 8 «Önemli olan, insanlann birbirProfesyonel ve amatörler lerini anlamasıdır kardeşler. Işte, 1951/1952 kı?ı icln yapılncak kok kömürü tevzistını bildirir izshat ve s a b | bürolanrun adres arasında güreşler benim aydınlattığım nokta da buve mıntakalarını gösterir malunıat aşağıdadır: dur sanırım, eğer aydınlatıyorsam: Ankara 29 (ANKA) Saat 15 te İnsanlan birbirlerine yaklaştırmak; 1) SATIŞ YERLERİ: Ankara gücü stadında, profesyonel bu da, aradaki farklann azaltılması ve amatörler arusında iddialı gühususunda ısrar etmek demektir. Satış, Bıirosu A d r e s i M ı n t a k a s ı reşler yapılmışür. Bizler, zannettiğimizden daha çok İlk karşılaşma İsmail Doğu ile Türkiye üçüncü kategori atletüan Ergun (Ankara) 2.90, A ü l l i (İstanbirbirimize benzeriz; bizler zannetUnkapan: Köprüsünden Atatürk Bulvarmı taBüyük Karaman Cad. F A T I H müsabakaları dün nihayete erdi. bul) 2.90. Yılmaz Arslan arasında olmuş, İstiğimizden daha çok asiliz. îşte söy kiben Venikapı arasındaki saha, Yedikule, Sa« No. 8/66 Dünkü müsabakalarda asağıdaki mail rakibini 5 dakika 15 saniyede lemek istediğim ve daima da tekÜç adım Atillfi (İstanbul) 13.11, matya, Aksaray, Fatih, Eyüb, Rami. neticeler alındı: rar edeceğim söz budur.» Feyzi (Ankara) 13.09, Nihad (Zon tuşla yenmiştir. Yenikapı ve Serayburnu tx«sındaki sdha CBaÇarsıkapı KaramustafaEMINÖNÜ DUk Ercan (İstanbul) 34.69, guldak) 12.83. Demokrasi şairinin bir şiirini ayALKİAİRİB Rl 1 İkinci müsabaka 949 yılı küçük kırköy Yejiiköy dahil) Çarşıkapı paşa Medresesi Çocuk Papas Palaıili (İstanbul) 31.98. Panen aşağıya alıyorum: 3000 mania Ekrem (İstanbul) orta karakucak Türkiye birıncisi Esirgeme Kurumu pas (İstanbul) 30.49. 11.12.9, Haledas (İstanbul) 11.35.9, Cemil Sarıbacak ile genc istidadseri yanında 1500 Hamza (İstanbul) 420.6, Sezai (Bursa). M E VLİD lardan Ahmed Uzun arasında olKadıköy Çukurbostan Kadıköy kazası (Kartal, Pendik dahil) K A D IK OY Sedad (İstanbul) 4.28.4, Serdaroğlu Bu müsabakada ikinci gelen An muştur. Maçı, Cemil Sarıbacak 5 Merhum Ali Rasıh Asurcğlu zevces Hasırcıbaşı So. No. 2'4 (Ankara) 4.32.8. Ankaralı kara bölgesinden yalınayak kofan dakika 30 saniyede tuşla kazanToptaşı Cad. Kefçeded» ÜSKUDAR Anadoluhiıan, Beylerbeyi, Kuzguncuk. (Üskü110 Yüksel (İstanbul) 18.2, Naci diskalifiye edildi. NEFİSE ASUROĞLU mıştır. Baştarafı 1 ineı sahiiede Mektebi S. No. 14 oar kazaa> dahil) Stramatyadis (İstanbul) 18.4, EnBaikan bayrak: GaL?ta Rıhtım Cad. KOZLUCA HAN Bundan sonra Tekirdağh, Salim idi. Şimdi artık pek azı berhayat ruhuna lthaf olunmak üzere 31 tem Beyoğlu kazaaı, Beşiktas kazası, Sarıyer kazası, gin (İstanbul) 18.4. 1 İstanbul 3.35.3 (yeni rekor) nıuz Mlı günü iklndi namazını müte Otalı, Celâl Atik, Mustafa Yeniçe olan arkadaşlarile Türkiyede ilk akıb Amavudköy Camiinde kırk Mev (Boğaziçi Kanlıca dahil Kavağa kadar Anadolu 200 Muzaffer (Zonguldak) 23 2 Ankara 3.35.5, riyi, Yaşar Doğu Dağıstanlı Süley Türk spor kulübü olarak kurduğu lldl okunacaktır Arzu buyuran zeva yakasile Adalar kazası). (yeni Türkiye rekoru). Çetin (An3 Zonguldak 3.57. Galatasaravda yıllarca bizzat gpor tın tefrlfleri rlca olur.ur. manı yenmişlerdir. 2) Çağınlan ve bir hafta icinde maameleleri yapılacak olan beyanname No. lan: kara) 23.9, Şark (Ankara) 24. Galiblerin dağıülan mükâfatların cu, sonra idareci olarak çalışmıs ve İhsan Çad\tt\oğl\ı Çekiç Papas (İstanbul) 28.01, dan sonra üçüncü kategori Türkiye İtalya, Belçikayı Eminönti 1923 te ilk spor teşkilâtı olan TürS«mâ (Zonguldak) 26.67, Ahmed birincilikleri kapandı. kiye idman cemiyetleri ittifakını Fatih Çarşıkapı Kadıköy Üsküdar Günleri Kozlucahan (Zonguldak) 24.09. atletizmde yendi ÖLÜM Üçüncü kategori dekatlon Türtesis ve senelerce bu teşkilâtı a6205163200 6144965099 30 7/1951 5584057041 5607157346 5813159240 400 Fahir (Ankara) 53.5, Nu kiye birincilikleri bugün saat 14 | Brüxelless 29 (a.a.) Merhum Mehmed Hafi Beyln mah b (Afp) zimle ve liyakatle idare ederek 31 7 1951 6320165250 6510067952 5734757467 g 14 5704257275 5924159770 dumu ve merhum Ömer Nazım Beyi reddin (İstanbul) 54.9, Nazif (Bur6795369874 de Fenerbahce stadmüa yapılacak Bugün burada yapılan millî atletizm memleket genclifine gönüllü olarak damedı ve merhum Burhaneddin Ca 1 8/1951 6525165550 5727658967 5746859050 5977160510 es) 55.3. tır. müsabakalannda 6987573022 İ 6555166550 5896861514 İtalya Belçikayı çalışmanın en iyi nümunesini ver ğaloğlunun biraderi Saadet Cağaioğlu 2'8/1951 5905161626 6051160960 Sırık Kenan (Zonguldak) 3.20. mişti. 1930 dan sonra spor teçkilâ nun e|l Tlbet Türk Anonlm Şirket: 12298 yenmiştir. 7302373270 6151562948 3/8/1951 665516SR50 61627«.781 6096161960 tına vaki siyasl müdahaleler yüzün Meclisl İdare aıası ve Müdirt 4/8/1951 Mazereti dolayısile o hafta günü nde müracaat etmemis. olanlann ffünüdür. den oradan çekilerek uzun zaman NİZAMEDDİN CAĞALOGLU 3) DEPOLARDAN YAPILACAK TESLİMATm TAKİH ve SffiA NUMARALARI: bu işlerden uzakta kalmış ve an Allahın rahmettne kavusmuştur. Cena Unka oanı cak son aylarda Millî Eğytim Ba zesl 30 7/951 pazartest günü 6gle na kanhğının arzusa y üzerine sporun mazını müteakıb Beşiktaj Slnanpaşa Çarşıkapı Fatih Kuruçeşme Günleri Üsküdar Kadıköy amatör bir teşkilât tarafından ida Camii Şerifinden kaldırılarak Yahya 1184 1142 1167 150 30/7/1951 1204 efendi aile kabrlstanmdakl medfenife resini sağlayacak tasarının hazır168244 143280 185353 Sl/7/1951 5170 205317 tevdl olunacaktır. Cenabıhaktan rah lanmasına yardım etmişti. Bütün met dileriz. 245338 281451 1/8/1951 354590 71118 318473 hayatında ciddl bir karakter sahibi 591889 452573 339424 2/8/1951 119150 474599 olarak fikir ve kanaatinin daima 425501 574717 8901117 3/8/1951 151194 60C703 Merhum Şemseddin Saml Beyin m»h cesaretini taşırruş, çok defa nikbete Mazereti dolayısile o hafta gü nünde müracaat ıîtmemiş olanlarm |junüdür. 4/9/1951 ı dumu Galatasarajlı uğramış olmasına rağmen kimseye ı 4) n İ K K .\T : ALİ SAMİ YEN boyun eğmiyerek bütün hayat zor ; Beyanname numaralannuı ilân edildiği günlerde bedellerini yatırmalannı ve gene ilân olunan luklarını tek başına yenmeğe mu âni olarak vefat etmijtir. Cenazes depo tesüm sıra numaralan ve tarihlerine göre gününde depolara müracaat ederek kömürlepazartesi 30 temmuz 1951 tarihind< vaffak olmuf pek kıymetli bir zat Beyoğlunda Galatasaray Kulübünden rini teslllüm eylemelerini sayın halkımızdan rica ederiz. Haftasıru geçirenler için aynca gün tı. Vefatı memleket için büyük zi kaldırılarak lklndl namazı Teşvlklve vermek zarureti hâaıl olaoağı aaym halfamaa bildlrüir. yadır. Türk spor âlemi Ali Saminin Camiinde kıhndıktan sonra Feriköy aile S) Kömür Miktarian : ölümile telâfl edilmez bir kayba makberesine tevdi edilecektir. Bu tene halka kes.ntisiz olarak 195051 kısın da olduğu gibi beyannamelerdeki oda ve soba adeAil»* uğraraıştır. Kederll allesini ve büdine göre kömürleri verilecektir. *** tün Türk aporculannı taziye eder, 8) GİŞE SAATLERt : merhuma mağfiret dileriz. Galatasaray Spor Kulübünden: Sabah Saat 9 12 BÜYÜK BİR KAYIB Kulübümüzün batüsi v« 1 numara.li Öğleden sonra » 13 16 azası Cumartes: » 9 12 ALİ SAMİ YENT 7) EMEKIİ, DTJL VE YETİMLER: kaybettik. Cenazesi 30 temmuz 1951 Gander hava meyd^nında.. Emekli, dul ve yetimlere aid bevarname muamelesi her gün (öğleden aonra) aıra numarası Tayvare sirketinnen pazartesi günü kulübümUzün PumakSuphelenmekte f Fazla juphe Gözluklu adam aranmadan yukarıda yazılı semt ıtıbarile bağiı bulunduk'srı satış bürolannda yapılaeaktır. biri olacak Ser de kapı Hunus Gallb sokağındakl merkeBak Lil, o " ~" ^ •devam i'dıyo i msat o(ekrar bimnedl. zinden satt 15.30 da kaldırılarak Tejvi8) Toplu olarak mutemedleri vasıtasile müracaat edecek memurlann evrakı her gün öğleden sonra kendisinden /otlukla adam,^J rum Sana da A | u r i v klye Camiinde lklndl namazından sonuPr. Bunda Kozlucahan Satı» Servisinde yeniden ihdas olunan büroda kabul edilir. 5ÜpheİPnmistin. ra rerlkCydekl aJle makbereelne tevdl hcrkeii pek 9) Kupona ile müracaat edeceklerden istenecek vesika: edilecektir. guvenmemenî 1950/51 turuncu renkte beyanndmt; numarası m havi kupon ile hüviyet varakas:. Bu ook bOyük •• tcllfM imkAnsız tavsiye ziyadan dogan acımıza İştirak etmek 10) Kuponlannı kaybedenler, ilkönce Kozlucahan Satış Servisinde zayi muamelesini ikmal ederek ederim istiyen spor ve irten muhitt mensubkendilerine verilecek yeni kuponlarile bağü bulundu'|an satıs bürolanna sıra numaralan gellannın kultibttmttzOzı ve memleket dikce müracaat suretile kömür fişlerini alırlar. sponmun bu büyüjünün c«n»z«stni teertflerinl rio» edarlz. NOT: Kömür fişleri üzerindeki (tesüm sıra nu marası) hanesinde satış bürolan taraftndan rerilecek depolanmızda kömür tesüm s;ra numaraları. her hafta pazartesi günleri yapılan nmayyen gahib M Bafmuharrtri ilânlarla bildirilecek ve gününde mürac.ıat ederek kömürlerini tesellüm etmemiş olanlara aynca sıra varilmek mecburiyeti hasıl olacağındcı; sayın halkımızın kömürlerini günlerinde alma.an tavNADİB NADİ •iye ve rica olunur. Bu nOıhada v°xı lf\erii* fW«ıı idare ede«. NAZIM ULUSAY Bu yıl tevziata en küçük sıra numarasmdan başlandığı da aynca bildirilir. (12079) CUMUU81Y£X a> i • 1 » «5 1 i 1• 0 7 8 L • 1 1 B •1 •1 11 • * i • Bazı sayın okuyucularımız, dil mevzuu hakkında, mıOtale uzunlugunda yszılar ve açık mektublar gonderlyorlar. HUUsa edilmeslne imkân oimıyan bu yaııları yerimiz olmadıgı İçin. neşBu nevi sikayetlerde bulunarak İsim redemlyoruz. Muhterem okuyucul«nve adresinln mahfuz tutulmasını Istl mızdan bizl mazur görmelerlni v» açık: yenlerin bazan sahnl blr garazlk hare mektublarını hiub ettiklerl zatlara ket ettiklert ve şlkâyet etüklerl adaml göndermelerlni rica ederlz. teşhir etmek va cezalandırılmasma sebeb olmak gibi hic de, dogru oimıyan Bu sütunlarda makale blr hartkette bulunduklan tecrube edilncşredersek... mi|tir. Blnaenaleyh müsbet blr slkâyet Muhterem okuyucularımızdan bazısahlbinln İslm ve adretlnl de mahfus tuunaması lâzımdır kl »tkiyettnl tah ları da rouhtelif mevzulara dair yazdıkkik etmek vt netlceslni kendljlne bll lstı maka'.eîeri neşredilmek üzere gön. dlrmek mümkün olsun. Her halde şika derlyorlar. Gazetemlzin BÜtunları mahyet sahlblerlnln de biraz medenl cesa dud oldugu İçin. bu makalelerl mulret sahib! olmaları lâzımdır. Bazı slka esef neşredemiyoruz. özur dileriz. Şikâyct. dılck sütıınlarını okuyucula. yetler vardır kl makul olaraıc islm ve adreslerlnin açıklanmamam yerlndedir. rıraızın makülelerine tahsls edersek Tabii bizlm yukarıda fikayet ettiğimil sikâyetlen ve dileklcrl hiç bir zamın neşredemeyir. çikîyptier. bvı nevıden değildir. Dil mevzuu hakkındaki yazılar KOK J TEVZIATI I Şubesinden: Türkiye 3 üncü kategori atletizm birincîlikleri sona erdi Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul fflvlEjzJflRlAic 1 İ A NİİİMİEİLİE RIABIAIMIEIDIT T|NİA|KWİLÎErP GIEIMMAIMIÎIN Sami Yen vefat etti BÛYOKYAZPİYANGOSU 31TEMMUZ Kadm gazefeci lıTin maceralan: X Teşkilâtı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle