11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
IKPAMIVEU... umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADf CAĞALOĞLU iar S AM Kıymetli sanatkâr Mefharet Yıldınm Ahmed Üstün, Esma Engin, Şen Kardeşler, Şemsi Yastıman ve Osmanağa Düet Udi H E A N T İdsresinde *uazzam fasıl ve sürprizler s i Halkevleri tasansı dün Adalet edildi Meselenin, siyasî hayatımızda uzun müddet huzursuzluga sebeb olmasından korkuluyor Muhalefette ısrar ederlerse... iirkiye ve Yunanistanut Atlantik Paktına alınmalan meselesi, gene sarpa •armaktadır. Filvâki Washington dan verilen >eni bir habere gore, Amerikanm bu yoldaki talebi, Pakta dahil devletler arasında derin bir muhalefet meydana gctirmiş imiş. Amerikanın teklitine ilk muhalefet edenler, muttefikleriıniz İngiltere ve bir dereceye kadar daFransa idi. İngiltere, bir hayli bocaladıktan sonra, turkçemizde «karışık ismi fail» denilen bir şekilde Turkiyenin Orta Doğuda kendisine terettub eden taahhudleri kabul etmesi şartile, kaydını ileri sürerek Pakta alınmamıza razı oldu. Seçimlerden snnra henüz yeni kabınesini bir türlü kuramamış olan Fransa da, Dtş İşleri Bakanı Schuman'ın bir kaç gıin evvel, Dış İşleri Bakanlıdestekliyeceğini bildirdi. Böylece Pakta alınraamıza Amerika, ingiltere, Fransa ve İtalya müzahir olacaklardır. Bu meselede İngiltereden aynlnıiyacağı tahmin edilen Kanadayı da ilâve edersek 5 devlet eder. Gerije Holanda, Norveç, Danimarka, Belçika, Luksemburg Portekiz ve İzlanda kalıjor. Hnlandanın şiddetle muanz olduğu, Daninıarkanın ise henüz nihaî bir kaıara varmadığı da yayınlandı. Yukarıda bahsettiği•niz Washington haberindeki derin muhalefet, işte bu yedi devletin banlanndan geliyor, demektir. Bunlann bir tanesi bile muhalefette CH.P. İstanbul oeak, bucak idainad ve ısrar ederse, Tiirkiye ile Yunanistanın Pakta girmeleri müm re heyetleri, Parti başkanı Ilhami Sancara müracaat ederek, D.P. nin fciin olamıyacaklır. hazırladığı Halkevleri tasansım Aynı Washington telgrafına göre, protesto maksadile büyük bir miAmerikan resmî çevreleri, eylul aymın ikinci haftasında Amerikan başkentinde toplanması icab eden iiç büyiikler (yani Amerikan, İngiliz ve Fransız) Dış İşleri Bakanlannın bu konferansına kadar, ihtilâfın halledilebileceğini iimid etmektedirler. Bu konferanstan bir hafta sonra, Kanadamn merkezi Ottawa'da da Atlantik Paktı Konseyi toplanarak Tiirkiye ile Yunanistanm Pakta kabulleri ile Almanyanın silâhlandırılması mevzulanm en mühim meselcler olarak ele alacaktır. Böylece Pakta alınmamız meseAtina 29 (AP.) Yunan Parlesi evuslat yine mi kaldı başka ba lamentosunu pazartesi günü feshehara?» sözüne uygun olarak ilk dıp umumî seçimlerin eylul ayınia bahardan sonbahara atıla atıla, ba j yapılacağını ilân eden kararname/i kalım, hangi baharda müsbet veya Kral Paul'un pek yakında imza.ırnenfî bir karara bağlanacak? Buna masına ıntızar ed'îmektedir. şaşmamak lâzımdır. Çünkü bu gibi Kral Paul, bu kararnameyi ilân meselelerde demokrasi rejimlerinin ettiği zaman Başbakan Venizelos'on çarkı çok ağır döner; onlar vumurta kapıya gehnedcn karar veremezAnkara, 29 (Telefonla) Halkevlerinin durumu üzerinde iktidarla muhalefet arasındaki temaslar henüz sona ermemifken, birdenbire ortaya çıkan kanun teklifinin uyandırdığı geniş akisleı devara etmektedir. Bu teklifin bir musadere ve gasb telâkki edilmesine mukabil, bazı D.P. mahfillerinde kanundaki hükümleri dahi kifayetsiz buian cereyanlara tesadüf ediliyor. Bu düşüncede olanlar genel katma ve özel bütçeli dairelerin simdiye kadsr Halkev lerl namma verdikleri paralardan Halkevlerine sarfedilmıyen kısımlann da araştınlmasını istemektedirler. Böyle bir araştırma C.H.P. nin bütün varlığınuı menşeini ve bunlann meşnıiyet derecesinı tetkike müncer olacaktır. Bu itibarladır ki, tekliften hariç tutulmus bir takım hukukl ihtilâflann partiler arasında ve binnetice «iyast hayatımızda uzun müddet huzursuzluğun devamına sebeb olmasından endışe A r k a s ı S a . 2, S ü . l d e 27 «ci yıl sayı: Telgraf ve mektub adresl: Cumb.uriyet, Istanbul Port» Kurusu fsfanbul No. 248 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yazı İjleri 24299, Matbaa: 24290 Pazartesi 30 Temmuz 1951 Amerikan askerî kudreti "Rusya akılü ise harb yerine sulhn tercih eder,, Amerika Seferberlik Dairesi Direktörü istihsalin artmakta olduğunu açıkladı Detroit 29 (A.P.) Birleşik Amerika Savunma Seferberlik Dairesi Direktörü Charles Wilson dün burada verdıği bir beyanatta «Arr»ritanın gittıkçe buyüyen kudreti arşısında Rusya akıllı ise harb erıne sulhu tercih eder» demiştir. Detroit sehrinin 250 nci yıldönümü dolayısile burada konuşan Wilson sozlerine devatn ederek şunan bildirmiştir: «İmalât vasıtalarımızın kuvveti ile Sovyet Rusya ile konuşalım, bundan başka Rusyaya ölmez hürriyet ve adalet prensip[enmızle hitab edehm. Dünya meselelerinin daim! bir şekilde halli için biz daima kapıyı açık bıraktık, halen yapmakta bulunduğumuz Amerikan kudretinin bir gdsterısı Rusyayı bu kapıdan istiyerek ve hakikî manasile içeriye sokar.» Wilson, Amerikan harb istihsalinin artan bir tempo ile yükseldiğıni de kaydetmiştir. Ramanda ümidli neticeler alındı Garzan ve Kentalanda yapılan sondajlarda da petrol bulundu Alâkadarlar, yalnız ba bölgede ton petrol elde edilebileceğini Ankara 29 (Telefonla) Raman petrol bölgesinde r.zun müddettenberi yapılan çahşmalar ve araştırmalar, hususi olarak öğrendiğımize göre, son hafta^arda memnunb'k verici gelişmeler f,ostermiştir. ba araştırmalar cünıesinden olarak Ramandaki 16 numaralı kuyuda zai petrola tesadüf edilmiştir. Montaj ametiyesi derinle^tirilmektedır. Çalışmalara hız verılmiştır. Raman dağı civarında Garzan ve Kentalan'da yapılan sondajlardan da aynı evsafta petrol elde edılnvş ve mütehassıslar bunların İran peırolları ayarında '«ulunduğunu tesbit etmiştir. Tam bir istihsale imkân hasıl olduğu takdirde yalnız Gaızan ve Kentaian kuyularından günde 1000 ton petrol elde edılebıleceği hesablanmaktadır. Marshall yardımından sağlan^n Arkası Sa. 5, Sü. S te Bazı D.P. mahfillerinde genel, katma ve özel bütçeli dairelerden Halkevlerine verilen paraların hesabınm da araştırılması isteniyor gfinde 1000 söylüyorlar îspanyanm protestolan Madrid hükumeti İngiltere ile Fransaya birer nota gönderdi Madrid, 29 (A.P.) İspanya hükumetının, Amerikan İspanyol görüşmelerine karşı takınchkları mu halıf durumdan dolayı İngiltere ile Fransayı protesto ettığı bildirilmektedir. Behrtildiğine göre, ispanyanm Londra ve Paristeki büyuk elçıleri geçen cuma günü İngiliz ve Fransız hükumetlerine birer nota tevdl etmijtir. Hükumet tarafından bugün neşredilen beyanatta: «Tevdı edilen nota 1ar, gayridostane haıeket tarzarının bütün mesuhyetinın her ıki hükumete râcı olduğunu belirtmektedir.» T Köprülü bugün Parise gidiyor Dış İşleri Bakanı, Avrupa Konseyi Dış İşleri Bakanlan konferansına iştirak edecek Dış İşleri Bakanı Fuad Köprülü, dün saat 16 45 de, uçakla Ankaradan şehrimize gelmiştir. Bakan, hava alanında, Vali ve Beledıye Reisi Profesör Gökay, şehrimızde bulunan milletvekilleri ve basın mensublan tarafından karşılanmıştır. Dış İşleri Bakanı hava alanında Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Ramanda petrol akarkea Komünistler Korede derhal ateş kesilmesini istediler MutteHkler, mütareke şartları tesbit edilmedikçe ateş kesilaiyeceiiıti kesin. olarak bildlrdiler t C.H.P. nin mallarının listcsi tcsbit edildi 1200 parçadan ibaret olan emval ve emlâkin kıymeti 200 milyon lirayı geçtiği söyleniyor ting yapmak istediklerini bildirmişlerdir. îl başkanı partilileri sükunete davet ederek ,mitingden şim dilik vazgeçmeleri için ricalarda Arkası Sa. 5, Sü. 3 te lran Başbakanı Musaddık'ın son bir resmi l Yeni Kore bırlığımızın komutanlığ! Ankara 29 (T.H.A.) Koreue 'ürk tugayı kjmutanı General 'ahsin Yazıcınm yerine Samsundaki tugay komutanı Kurmay Al>"ay Danyal Yurdatapan tayın edilmişr. Korede ileri kamp 29 (a a.) (Afp) Bırleşmış Mılletler ileri karargâhından bildirıldiğine göre, askerlikten tecrid edilmiş bir bol ge ihdası meselesine tahsis edilen Kaesong konferansının bugün yapılan 13 üncü toplantısında az te| Arkası Sa. 5, Su. 5 te CumhuriyeVin Anheti Şoförlüğü tarlaya tercih edenler İsfanbuldaki şoförlerin dörtfe üçünün Anadolu çocuğu olduğunu biliyor musunuz? Merhum Ali Sami Yen Yunan Parlamentosu bugün feshedilecek seçimlerin eylul ayında yapılması rauhterael Iraıt petrol Genel ihtilâh görüşmeleri Kore tuğayı alay komulanı Albay 'elâl Doranın yeıme tayin ediıen, Albay Nuri Pamir ve yeni Kore tugay komutanı Danyal Yurdatapan ile birlikte 15 ile 20 ağustos arasında uçakla Koreye müteveccihen hareket edecektir. Alâkahlarla temaslarda bulunmak üzere Ankarava gelmiş olan Albay Danyal Yurdatapan, bugün T.H.A. muhab;rine şunları söylemiştir: € Bana öyle şerefli bir vazifenin verilmesinden gurur duyv Jrum. Bir asker olarak verilen emri erine getirmek vszifemdir. Dönen arkadaşlar gibi n.uvaffak olacağ:mıza, onlar pıbi üzerimize dü^cn vazifeyi şerefle başaracağımızdjn eminim. Çünkü, hep aynı kanı taşıyoruz.» Kurmay Albay Danyal Yurda'apan 1903 senesinde Istanbulda doğ Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Ali Sami Yen vefat etti Türk spor âlemi Ali Saır'nra vefatile telâfi edilmez bir kayba uğradı Merhum Şemseddin Saminın oğlu Galatasaravh Ali Sami Yenın dün bir kalb krizi neticesinde vefat ettiğıni teessürle haber aldık. Merhum, Turk spor teşkilâtının 1 numaralı müessisi ve amator spor ahlâkınm en yüksek bir nümunesi Arkası Sa, 4, Su. 4 te Londra ile Tahran arasında temasların yeniden başlıyacağı da bütün partilerin itimadını kaza ı anlaşılıyor, Musaddık İngiltereye mış olan ve Millî Savunma, İç İşdavet edilmiş leri, Adalet ve Kuzey Yunanistan Bakanlıklarına tayın edilen dört L^ndra. 29 (B B C.) İngiltere şahsın ismini ilân edecektir. Bu 1 ile lran arrsında petrol göruşmeBakanlık halen Venizelos'un partısi leıine yenıc'en başlanıp başlanmıolan liberaller tarafından işgal e yacağı önumuzdekı 24 saat içinde dilmektedir. Arkası Sa. S, Sü. 4 te Balıkhanedeki yolsuzluk iddiaları Bir şoforun ehlijetnamesi tetkik edilirken Istanbulun nüfusu taşradan geNereye giderseniz gidiniz! Sizi enlerle günden güne artmaktadır. bir taşra havası karşılar. Çarşıya Istanbullu kendi şehrinde adeta ya çıkınızl Dükkânlar hep taşradan bancı olmaya başladı. Arkası Sa. 5, Sü. 3 t* istanbul Vali ve Belediye Ba«kanlığından (Balıkhaneye aıd yo suzluk iddialan) başlıklı yazımız hakkında şu mektubu aldık: «Balıkhanede bazı yolsuzluklar olduğundan bahisle vuku bulan ıhbar ve şikâyetler nazan dıkkate alınarak mezkur idarede Beledıye Arkası Sa. 5, Sü. S te ABİDİN DAV'ER Arkdsı Sa. 3, Sü. 5 te ı İstanbul Kiirek Şampiyonluğu Ters bir tahdid! Ünivers\temızin kıymetli yeni Rektorü Prof. Kâzrm. İsmail Cürkan, İstanbul Üniversitesine ahnacak talebe saî/tstntn tahdid edıleceğtnı, sayıdan kıymete geçıleceğıni söyledi. Muhterem Rektör, muhtelıf jakultelere alınacak talebe sayılarının da şoyle olacağını açıkladı: Fen Fakültesıne 360, Kımya MuhendısUğine 50, Orman Fakultesme 60, Hukuk Fakultesme 600, İktisad Fakültesine 500, Edebıyat Fakultesme İO00, Tıb Fakultesme 300, Dış Hekımlıyme 60, Eczacı Okuluna 60. Pek değerli bir operator olan Rektorumüz, memlekette 7000 doktor olduğunu ve bu yekunun nüfusumuza nazaran 21.000 olması lâzım geldiğini de ilâve etn. 14.000 doktora daha ıhtıyac olduğu halde, meselâ Edebryat Fakhltesine 1000 talebe alıp da Tıb Fakultesıne yalnı: 300 genc nhnması doğru miıdrtr'' Bu rakamlar tem oinıah, n<ü! Tıb Fakultesme 1000 genc a!i)it?ınît ıdi. dıyoruz. Doğru değıl mı? İstanbul k U l ek şan.yonlupunu dun Fenerbahçe kazanmıştır. Yukandakı resımde Feneıbrtnctnuı 8 tek kuıe*sueıı, kazandıklan kupalarla gorulmektedır. (Musabakaların tafsilâUle dığer spor haberlerımız dörduncu sahıiemızdedır.) •*• VEYL GALİBLERE!...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle