14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 13 Mart 1947 RADYO ( Bugünkü Progranı 7,28 Açılış ve program 7,30 Muzik (Pl ) 7.45 Haberier 8,00 Müzik iPl.) 8,30 Kapanış. r timommıza geien v«qiden VAPURIAR R İ P O Lİ N BOYALARI Halis Fransız Ripolin boyalarımız geldi. WESCOTT and LAURANCE Ltd. • 12.28 Açılış ve program 12,30 Müzik (Pl.) 13 00 Haberler 13,15 Müzik 13,30 Kapanış. CİTY OF LEİGESTER GRÎP, NEZLE ve SOĞUK Algınlıklanna Karşı Kullanılır. Veptırn Londradan limanınuu geJmlştir. Hamulesini bo?alttıktan sonra LONDRA için eçyayi ticariye kabul edecektir. Fazla tafcilât için Galatada Yeni handa 2 nci katta GİLCHRİST WALKER et Co. Ltd. ' t moracaat Telefon: 42964 GARANTÎ T.T.A.O. Telefon: 44338 Garanti Han, Fermeneciler Galata • 17.58 Açılış ve program 18,02 Dans ©rkestrası 18,30 Konuşma 18,45 Müzık (Pl ) 19 00 Haberler 19,15 Geçmişte bugun 19,20 Karışık jarkılar 19,« Tarihî Türk müziği 20,15 Radyo gsz»tesi 20 30 Serbest saat 20.35 Şarfcılar ve türküler 21,00 Konuşma 21,15 Ssnfoni orkestrası (1 Cherubıni: Les Deux Journees uvertiırü 2 Tchaikovsky: 5 üıci Mı Muiör senfoni) 22.15 Muzlk (Pl.) 22 30 Dans müzigi (Pl.) 22,45 Haberler 23 00 Kapanış. [Deylet Orman îşletmesi Ankara ^ Merkez Müdürlüğünden: *. Işletme Müdürlüğümüzde görüleeek nümune evataya g5re 32 bin aded ^omun,' açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 1 Somunun beher adedinin fiatı altı kurus olup tamamının tuftan (€İ920> , liradır. 2\ Eksiltmeye girebflmek için ifteklilerin cl44> lira geçid t*mtnat yaürmalan earttır. 3 Eksiltme 24/3/947 gününe musadif pazartesi günü saat 15 te Merkez * İşletme Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacakhr. 14 Istekhlerm muayyen günde geçici terrünat akçelerile birlikte komisyona • başvurmalan ve yaptınlacak somunlara aid nümunelerin Merkez Işletme' Müdiirlüğü ile Istanbul Liman Han Orman Başmüaendisliğinde görülebileceği ilân olunur. (3009) Kayıb 280627 ve 280828 • « 280933 T« 280624 ninnarah ve 4/12 946 günülü gümrük vez ne makbuzlannı kaybetttrn. Yrni!~rinl çı'karaca^tmian wfrlafo1n hfikmU yoktur. Tashan No. 20 Aziz rîkrig Bahçekapı Müteahhld, Mühendis ve Topograflara Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden: Satılacak mal Iskarta kereste Mahal ve mevkii Ulupmar Fabrikan Miktar ve dnsi 134.929 M3 köknar Muhammen bedeli 40, Lira İlk teminatı 404,79 Lira Müddeö 30 gün İhale şekll Açık arttırma İhale tarihi : 19/3/947 "~~ İhale yeri t Karabük İgletme blnası Yukanda dnsi yazılı ıskarta kereste açık artürma suretile satılığa çıkarılmıstır. Buna aid şartname Orman Genel Müdüriüğü, Bartın İşletmesi ve îsletmemizde görülebilir. Taliblerin ihale gününde evrakı müsbite ve flk teminatlarile komisvona müracaatleri. (2763) BÜtMACA 1 2 Nivo ve Takeometerier gelml? müsaid fiatlı f başlanraışttr. Acele Galata Ahen Münih han kat 3 No. 5 muracaat ediniz. Tel: 42260 ı r a • II 3 * 5 8 7 8 9 1 1» • Kırk sekiz yaşlannda Ahmed ismiade orta boylu hafif rahatsız, bir kirn.se 28 subat 1947 akfamındanberi kayıbdır. Kendini gören veya bulunduğu yeri bilenlerin insaniyet namma, Galata Arabcami Fütuhat sokak 26 No.ya bildirmeleri rica olunur. Kayıb Aranıyor a • m\ • Soldan sağa: 1 Hava basıncını ölçmeğl bajararak barometreyl llk lcad eden adam. 2 Büyuk torpü ile aşındırmaya çalışma. 3 Bir emır. teneke tutkalı. 4 Büyükluk ve kibırlilik. bir harfın okunuşu. 5 Geçici bîr ömre sahlb olmaklık. 6 Toplantı yeri, bir edatın tersi, b!r emlr. 7 Gök gurültüsü, dünyadan elU defa küçük uydu (peyk). 8 ŞUler (cemı). 9 Bizden evvel gelmiş gıtmişlerden, eski bir Türk devleünln balkjndan. Yukarıdan aşağıya: 1 Söylenti ve rivayet Z EsM TOrk hanîarından, akreb ve yelkovan adlı iki çocuk sahibl bir aUe. 3 Çevirtrseniz Plyer Loü gibi vaktlle blzt müdafaa etaıl* bir yazarın lkind adı meydana çıkar, ku^ursuz ve hoş. 4 İdare bölümlerlmizden. zlyafet sonfıası (divan edeblyatından). 5 Bazan kahramanların başında bazan da tabutların arkasında yer alır. bir edat. 6 Anadolulu bir kadın ismi, mensjb. 7 Bir millet, bir yerde geceyi geçirmeyi âdet edinjnlş olan 8 Ad, yabancı. 9 Mideye akıtmak, büyiıkce. 27/3/1947 perşemJbe güntt «şağıdaki gündemi görüşmek üzere genel kurul toplanümız saat 16 da Genel Müdürlük blnasında yapılacaktır. Ortaklarm belli eün ve *aatt« aahib bulunduklan hisse aenedlerOe birlikte gelmeleri rica olunur. Mezad pusulan Sıkleti Krym«ti Clnsi eçy* Yöneüm Kurulu Devlet Orman Islebneleri ihtiyacı içrn satm alınacak 8 aded lokomotif nuınarası Kllo Gram Llra Kuruç GOKDEM: ve 180 çift tomruk vagonuna aid teklif müddeti 31/3/1947 tarihind* sona «r<•' 239 12661 00 19000 000 Astan ipekli müstamel palto 1 Yönetim kurulu raporunun ofcunması; 1 Yukanda gösterilen eçya yurd dışuıa çıkarılmak şartile 28 mart 947 2 946 yılına aid triJânço ve denetçder raporunun okunmasüe YSnetim Ku mektedir. Taliblerin nazan dikkatini oelbederiz. (2984) euma gunü saat 14 te limanda açık arttırma suretıle sataîacakbr. ruüu üyelerinin ibraa; 2 Alıcı ihraca müteallik formaliteJen yapmakla beraber öıraç lisan 3 Yeni yönetim kurulu flyelerfle deneiçilerin seçîmleri. (3128) staı da ihale tarihinden itibaren v«rilecek miiddet zarfında temin* mec îskenderun Gümrükleri Tekel Genel İstanbulda Bulunan Memuriarı İstihlâk Kooperalifinden: Başmüdürlüğünden: Devlet Orman İşletmesi Merkez Müdürlüğünden: 3 Bu suretle talîb olanlar eşya kıynvetinin % 7,5ftunisbetind* teminat akçesini aaüştan evvel giimrük vefcnesine yatırmalan ilân olunur. Sayın Doktorlara Izmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden: Tanesi 50 Kuruştan Eski GRAMOFON PLÂĞI Satm Alınacakfır Etiketlerinde GRAMOFON TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ MAMULÂT1 veyahud TÜRK MAU yazılı olması sartbr. Çatlak olabilir, kırJc olmamalıdır. 31 rmyıs 947 tarihine kadar asagıda fosterflen adreslerden blrina teslim edilebilir. tstanbnl. Beyojlo, Istiklâl caddesi No. 302 Istanbol, Sultanhamam, Hamdibey geçidl No. 46 İstanbnl, Sultanhamam, Kattraoğlu han No. 8 LUDECODİNE LİB Piyasaya Arzedilmiştir. Halkapınar tuyunu Karstyakaya götürmek uzere Karabükten temin «ttiğimlz borularrc Karabükten alınıp keçii ve şartnamesine uygun olarak döşemesile 600 M3 lük su deposunun inçagj ve bağlanması Iflerl 24/3/947 tarihine kadar kapalı zarfla eksiltmeye konmustur. Keşif bedeU 252,407.72, muvakkat temmatı 1384631 ltradır, fetekllterbı eksütm* günü saat 14 e kadar Umum Müdürlüğümüze tekiiflefini vapmalan vc eksiltmeye girebilnAek için Umum Müdürlüğümüzden bir belge almalan flân olunur. Proje v« sartnameler 20 lira mukabiltnde Umum Müdürlüğümüzden verillr. (2877) SAHİBİNİN SESİ ODEON COLUMBİA Evvelki Bulrmcanın hafledibnis şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 S 4 J t f C'1A"|N|V|E|RİMTE K A|N|!|A|L|A|!|M|» Niksar Belediyesinden: J ECZACI ARANIYOR Manyas Belediyesi tarafından 2000 lira yardnn yapılmak suretile bir eezacı Lâborant Alınacak Yozgad Devlef Hastanesi Başfabibliğinden: N|I|S|F|E|T|B|S|A t l L i m ! | M | ! İ K • |D İ |M|A|R e l Z l l R A N|A|N|C A|B|LİA K, S|»|B|A L|O|R|K A A|B|A|D|AIN|B|E|L N|A|R|I NİJSİÖJJİE İstanbul Borsasımn 12/3/1947 fiatlan Londra NeurYork Parıs Cenevre Amsterdam Bruksel Stockholm Prag Stockholrn Kapmaıe 1 Sterlin 11,2840 100 Dolar 2S2.80 100 Fransız F r . 2.3508 100 Isviçre Fr. 67,535 100 Florin 105,5565 100 Belçika Kr. 6.38S7 100 Çekoslovakya Kr. 5,60 100 Isveç Kr. 78.27 100 İsveç Kr. 78 27 ESHAM VE TAHVILAT BORSA 1 . (2901) Yapılacak 15: Niksar kasaba merkezind« yaptınlacak 979,70 ihtiyacı vardu . Taliblerin müracaatleri ilân olunur. Hastanemiz için 100 lira ücretli dahiliye lâboratuarında çalışmak metre tul YusufşahTaşrayolu tesviye ve kaldırım inşası. üzere bir lâborant alınaeaktiT. Talib olanlann asagıda yazılı vesikaKeşif bedeli: (10650) liıadır. larla birlikte Hastane Bastabibligine müracaatleri. Geçici teminat: (798) lira 75 kurujUır. 1 Çahştığı yerlerden almış olduğu bonservisler, Elksiltme jekîi: Açık eksiltme. 2 Nüfus tezkeresi sureti (tasdikli). Eksiltme mahalli ve tarihj' 24 mart 947 pazarteai gimü »aat 3 Doğruluk kâğıdı, 14 te Niksar Belediye Daimî Encümeninde. 4 Dilekçe, Bu işe aid jartname vesair evrak Niksar Belediyesinde her gün Şirketimiıin hayat kısmmda çalısttnlmak uzere: 5 1 aded fotograf. (3012) görülebilir. 1 Lise mezunu, askerliğini yapmış ve matematik bügisi kuvvetEksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin 947 yılı "HcaTet Odaaı belliee bir memur, 2 Sert ve dofru yazan bir daktilo almacakür. gesile en az (5000) liralık bir injaatı iyi suretle başardığına dair ilgili Evvelce sigorta şirketlerinde ve bilhassa hayat servisinde ealısnuf makamca verilmiş belge ibraz etmeleTİ şarttır. (2597) MEMUR ARANIYOR s si T. A. Ş. den: T. C. Ziraat Bankası Keşan Ajansmdan: Depolarımızda mevcud azamt <300> ton hububatm TJzunköprfl fetasyonuna kadar nakli açık erkaltmeye konulmuştur. Trıale 17 mart 1947 pazartesi günü saat 15 te bankamız blnasında yapılacaktır. Şartname her gün bankaaıızda, btanbul T. M. Ofisi Bölge Müdürlüğünde ve fctanbul, Edirne, Tekirdağ; Uzunköprü, Malkara, Gelibolu Ziraat Bankalannda görülebilir. IsteüdilerİD c300> lira muvakkat teminaüariie bankamır» mfiraeaatlerl ilân olınur. (2712) olanlar terdh edilir. Taliblerin 13 mart 1947 perşembe akşamına kadar Istiklâl Caddesi t numaralı Yeni Han (Astaş Mağazaa üstü) 4243 numarada şirketimizin Hayat kısınına müracaatlerL Hemşire Alınacak Ankara Universitesi Tıb Fakültesi Dekanlığmdan: Kjzılay ve Ordu Hemşire okulu mezunu olup ilgili Bakanhklara karsı mecburl hizmeti bulunmıyanlardan Fakültemiz kilinikleri için hemşire alm&caktır. Isteklilerin asagıda yaalı belgelerle Dekanhğımıza basvurmaları ilftn olunur. 1 Dilekçe, 2 Diploma sureti, 3 Nüfus Hmlik cüzdanı sureti, 4 Doğruluk kâğıdı, 5 Sağlık raporu, 6 Altı aded 4,58 eb'adında fotograi, 7 Bulundugu görevleri gösteren sicil özetL (3132) Müessesemiz ihtiyacı için 20 aded serum beygiri açık »V«H1tn^. suretile satın ahnacakttr. Muhammen bedel 12000, geçld teminat 900 llra olup eksiltm* 20/3/1947 perşembe günu saat 15 te müessesede toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi, hergün müessesed* görülebilir. Taliblerin geçici teminaü yahrmak üzere bir gün evvel gelerek birer irsaliye almalan v« eksiltmeiye girmek için belli gün ve saatte müessesede hazır bulunmalan. (2611) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Moessesesinden: %5 FaizU Ikrami) eliler 19=3 Ergani 23.60 li>38 Ikramiyell 23.80 Milli Mudafaa 21.80 Demiryolu, ikramiyeli, rV 96.40 Demiryolu. ikramiyali, V 97. Tasarrui bonosu 696375 %7 Falzli Tahviller EıvasErzurum 1 21. S n asErzunım 27 20,35 1941 Denrtryolu I 21,50 1941 Demıryoiu II 22.50 1941 Demiryolu IH 21,90 D D V 21 05 "i6 D D . 97.10 Müli Mudalaa I 21, I.Iıllî Mudafaa H 22. M:lJî Müdafaa HI 20,70 Mıl'i Mudafaa IV 20 95 %ö !:alkınraa I 97,50 Anadoln Demlryoln Grupu Anadolu Demirjolu 12 103^0 Hısse senedleri %60 52 75 Mamessil sened 70 00 Hisse Senedlerl Jîerkez Bmkası 138. İş Bankası 16.50 Turk Tı^aret Bankası 4.50 Fevzi Toksoy ve Şeriki MÜTEHÂSSIS OPERATÖR ARÂNIYOR Işletmemk Reviri İçin bb mutehassıs Operatör alınacaktır. Alınacak operatöre ev verileceği gibj Devletin verdiği bütün haklardan Istiiade ettirilecektir. Talib olanlann evrakı tnüsbitelerl, üç aded vcsikalık fotograi v« taleb edecekleri ucreü bildirir belgeîerile aşağıdaki adrese müracaatlert A DBES t GÖZLÜK DEPOSU Her nevi gSzlük çerçeveleri, gözlük camlan ve bilumum gözlükçiilere aid alât ve edvat toptan satısı. İstanbul Bahçekapı Celâl Bey han 29 Sarıyer Kaymakamlığından: Mahalle Mevkii sokak Numara Nev"! Mesahası Hlssesl Kıymeti Istinye Büyük Maslak 17, 19 İU tarla 11287 M 23/640 53,82 L. Galata Maliye Şubesinde Anevi Mahdumlan Kollektif Şirketi Ortaklanndan Jak ve Izidorun kazanç vergisi borcuna mahsuben haczolunan yukanda yazılı tar&daki hisse miktan Tahslli Emval kanunu hukümlerine göre satıla ğıda cağîndan 17/3^947 pazartesi günü kaf! ihalesi yapılacaktır. TaHb olanlarm mezkur gun saat 14 te Sanyer Kaymakamlığmda mütesekldl Komisyonda hazır keb bulunmalan ÜSn olunur. C3109) Şarfc Kromları îşletmesi Müdüriüğü, MADEN Orman Genel Müdürlüğünden: Lüleburgaz Malmüdürlüğünden: Aşağıda numara ve markalan ile muhammen kıymetleri yazılı dört aded gayrifaal kamyon, 2490 aayılı kanunun hükümleTİ daire' sinde açık arttırma suretile 4/3/1947 tarihind«n 20/3/1947 tarihine kadar satılığa çıkanlmıştır. Kat'î ihale 20/3/1947 ğünunde saat 10 dadır. Taliblerin yüzde 75 teminat akçelerile belli olan günde Malmüdürlüğünde müteşeltkil komisyona müracaatler^ ilân olunur. Muhammen Numarası Markası kıymeti Depozito akçesi Doç 4124026 937 150 2000 Gayrifaa Şevrole > 1500 112.50 3915432 75 » 1434999 1000 60 > 800 938 * 1458117 Islanbnl Belediyesi Şehir Tlyatrolan DRAM KISMI Bu akşam saat 20.30 da KOCA BEBEK Devlei Demiryolları İşlefme U. M. den: Devlet Demlryollan Haydarpasa Satmalnu Kombyonnndan t 1 (100.000) aded adi klasör sürgüsü açıfr eksiltme ile satm tünacaktır a Muhammea bedeli (1700) lira olup muvakkat temdnafa (127) lira (50) kurustur. I Buna «Jd |»rtna»e komisyondan paras» olarak dafıtılmaktadır. 4 Eksütme, (2 nisan 1947) çarşamba günü saat (15) te Haydarpaşa gar blnası dahilindeld Haydarpasa Satınalma Komisyonunda yapılacağmdan arzu edenlerin vakttnde komisyonda hazır bulunmalan (3136) ıır Yazan: Cevad Fehmi Başkut Telefon: 42157 Adi Klâsör Sürgüsü Alınacak KOMEDİ KISMI ALLAHIN CEZASI Yazan: D Psatha Tatkçesı: İsmet Mardan Telefon: 40409 Devlet Orman I$l<»tmesi Merkeı Müdürlüğü Söğüdözü fidanlığı İçin asaevsafı yazılı bir aded motopomp satm alınacaktır, 1 Motopomp, bir santrifüj pomp ve bir de muharrik motörden mürekolacaktır. 2 Santrfüj pompsnın mecmu debisi 1215 litre saniye ve manometrft irtifaı 75 metre dvannda olacaktır. 3 Pompa ve motörle beraber lüzumlu yedek malzeme ve takımlan da •erihnekle beraber Ankarada monte edildikten sonra yapılacak tecrübede şeraiti haiz bulunduğu garanti ediltniş 'bulunması şartür. 4 Montopompaya aid açık ve izahlı şartname Devlet Orman İşlettneal Ankara Merkez Müdürlüğünde ve istanbulda Liman hanında • Orman basmübendialiğinde görülebilir. Muhammen fiat cl5.000> lhadır. 5 Etsütme 2'4/1947 tarihine müsadif ça.r§amba günü saat 15 te Ankara Orman Genel Müdürlüğü binasında teşekkül edeoek komisyonca tekliflerfaı kabul edüeoeği ve bugünden btr gün Bnce % 7^ geçici teminafların yatmlsus buliınmaaı lâzım geldiği bosusu ilân olunur. (3007) ACELE SATILIK Bir Hanumark 30 ku^et traktSr, sapanı, arabası (120) lik; Filaytör marJta harman makinesi satjlıktır. Müracaat: Aksaray Atatürk Bulvarı Itimad odun ve kömür deposu ve Çerkesköy tiiccar Kâfım Özcan (2821) 1NEGÖL MEMURLAR KOOPERAtiFİ Tasfiye Memurluğundan: . tneg51 Memurlar İstihlâk Kooperatifinin 2/3/947 tarihinden itibaren feshine karar verilmiş olduğundan firket dainlerinin şirketteki hukuk|ariTn üçüncü ilân tarihinden itibaren bir ay içinde müracaatie isbat etmeleri lüzumu ilân olunur. FAYANSLÂRINIZ Kayıb Istanbul Enmiyet 4 üncü şubeden &1dığım 31/19S73 numaralı ikameî tezfceremi kaybettlm. Yenlslnl alacağundan eskialaln hütmü olmadıgı ilân olunur. N. Popuf Gayrimenkul Satış Ilânı Malfepe Belediyesinden: Ada No. 297 2*7 nu karşısında 00, Bağdad cadde3858 M2 sinde Sakib ve Başmuharriru NADİE NADJ Yukanda cinsi, mevkii ve miktan yazılı üç parça gayrimenku! açık artBu nüshada yazı işlerini fitien idare eder. tırma ile ayn ayn satışa çıkanlmıştır. İhalesi 24 mart 1947 pazartesi günü saat Çerkesköy Orman Işktmesi, Çerkesköy deposunda mevcud (1054) ken 1 Ahmcd tHSAN 15 te Belediye dairesinde Daim! Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte güvenlik akçelerue birlikte müracaat tal kömür bir ay müddetie pazarlikla satılacağından istekliler Çemberlitaşta 2 •* ÇumhuTİyet Matbcum VakıCar Başmüdürlüğünde Vakoi Akarl&r kalemine gelmel«ri. İ31661 leri ilân olunur, 265 10 4822 50 361 1 Hara yetistirmelerinden kojulara re halk damızlığma elverişK 943 dognmlu »af kan Arab 1 bas kısrakla 944 doğumlu I baş •••••nHBMni^MHIHHl^HHHBHHH erkek tay Mahmudiyede Harada 24/3/1947 pazartesi günü »aat tst. Zindankapı Nalburlar Caddesi No, 369, Tel: 21333 15 te ayn ayn pazarhkla satılacak ve »atışı müteakıb satış bedeli derhal Hara veznesine ödenerek hayvanlar aynı günde teslim edilecektir. 2 Beher ha>vanîn muhammen bedeli 750 ŞCT lira olup her ildsinin taminatı 225 liradır. / 3 Satıja aid ilân vesaire gibi masraflar alıcîya aiddîr. Mevkil Temlnatı Miktan Parsel Muhammen kıymeti (Adî ümumî Heyet fopiantîsî)" Lira Krs. No, nıetrc Un Krs 4 Bu hususta fazla malumat almak ve hayvanlan gormek 195 00 Cevizli istasyc istiyenîerin her gün. çalışma saatlerinde Hara müdürlüğüne müraca7 2600 00 Kooperatifimiz statüsünün 29 uncu maddesine dayanarak mutad yıllık 1300 M2 nu karşısında umum! heyet toplantısı 28 mart 947 cuma günü saat 14 te Bminönü Peynirciakif atleri ilân olunur. (2924) 192 00 Cevizli istasyo2560 00 sokak Osman Efendi han 1 ve 2 No da Kooperatif Merkezinde yapılacaktır. Inşaat Sahiblerinin Nazan Dikkatine: Çifteler Harası Müdürlüğünden: GELMIŞTİR İstanbul Balık Avcıları İstibsal Kredi İslente ve Satıs Kocperatifinden: Saym ortakların toplantıda hazır bu'unmalarını rica ederiz. GÜNDEM : YONETIM KURULU 1280 M2 Istanbul Vakıflar Direktöriüğü üânları 1946 yılı bilânço, kâr ve zarar hesablarınm incelenmesi ve onanması, Yönetim kurulu üyelerile murakıb raporlarınm okunması, kendilerinin ysrleriiM yenilerizdn
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle