14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ANATOMİ SÖZLÜGÜ ve TÜRK ANATOMİ TERİMLERİ Mazlum Kitabevi (Tenlpostane eaddesi) Adnan Kitabevl (Beyand) Flatı: 375 Kr. Her doktorun, her üb Sgrenclsinin, btyoloji öğrenimi ve öğretimi ile uğraşan herkesin beklediği ve edineceği kltab : İstanbul Tıb Fakültesi Anatomi Proresörü Dr. Z E K İ Z E R E N ' l n Lâöace Türkçe Osmanhca Başkan: "Türkiyenin millî bütünlüğü Ortadoğu nizamı için şarttır,, diyor Türkiye ve Yunanistana Moskova Konferansında milyondolarlıkyardım yapılacak dün tartışmalar oldu Türk ve Yunan askerî personellerinin yetiştirilmesi için her iki memlekete de müşavirler gönderilecek Bindiğinıiz dal enîleketimizde bir ikinci siyasî parü kuruknasına razı ^olduktaıt şonra, Cumhuriyet Halk Partisi, «rasa tarasa bu işi Celâl Bayardan daha iyi başaracak bir lider balamazdı. İttîhad ve Terakki devrinde politika hajt&na atılan, İstiklâl Savaşı b«yuhca Ankarada çalışan. Atatıirk inkuablanmn ilfc giuıtioıd,$n son günün* kadar dcvtet idaresinde ımihim Vazifeler gören bu adam, her şeyden önce jurdscverliği, samimiyeti ve ağırbaşlıhğı üe tanınmış bir şahBİyetti. Dün ak dediğine bugün kara dcmesi, hele memleket menfaatlerine aykın bir takım kombinezonlara gtrişmesi ondan beklenemezdi. Üzerine titrediğimiz inkılâb eserlerine karşı herhangi bir baltalama hareketine Celâl Bayar önayak olamazdı. İleri demokrasiye yeni yeni alışmak istijen bir cemiyet içinde mubalif partinin başına böyle bir adam bulmak, kolay ele geçer bir fcrsat değildi. Onun için ilk zamanlar, halktan buna pek inanamıyanlar görüldü. Demokrat Partiyi bir müvazaa oyunu zannedenler, tercddüd ediyor, ne yapacaklanm bilemiyorlardı. İki parti programı arasında' esaslı farklar bulunmaması da şüp ' heleri kuvvetlendiriyordu. Bir muvazaaya alet olmadıklannı geniş halk tabakalanna anlatıncıya kadar Celâl Bayarla arkadaşlannın epcyce yorulduklannı tahmin edebiliriz. + Yeni harekctin bir pazarhk oyunundan doğmadığı öğrenilince, halk, programlann benzerliğine pek ehemmiyet vermeden yeni siyasî hayata yakın bir ilgi göstermeğe başladı. Bu da çeşidli parti sisteminin memleketimizde yayıünasuu özliyen Halk Partisi hesabma gürel bir başlangıç sayıhnalı idi. Öyle ya, Mecliste muhalif unsurlann sayısı ne kadar kalabalık olursa olsun, rejime aid temel prensipler tizerinde demek ki münakaşaya bile yer kahnıyacak, Öemokrat Parti, sadece icraat bakımındaB bir mürakabe orgam vazilesini görecektL l'azık ki hâdiscler böyle yfirümedi. Uzun yıllar kendi başına iktidar yerini eünde tatmağa aüşan Halk Partisi, Demokratlann başansmı daha ilk günden itibaren gözünde fazla büyütmeğe başladı. Meclise altnıış muhalifin girmesi âdeta bir felâket sayıldı. Kanunlanmızda yapılması gereken demokratik düzeltmeteri Halk Partisi kendiliğinden başarsaydı, programlan zaten pek fafkh olmıyan Demokratlar, oldukça güç bir duruma döşecekler, ya çok gayret barcayıp ayn bir program yaratmaya, yahud da halkın alâkasuu yavaş yavaş kaybetmeye mahkum olacaklardı. Herkesin bildiği bir şey#lr ki, tek partili rejim başka, çok yartili rejim de başka bir «hniyetin ifadesidir. Biz, zihniyetimizi değiştirdiğimizi iddia ederken, eski 1darenin temel kanunlaruu nasıl ahkoyabiürdik? Halk Partisi, beklenen yeniliklere başvurmajınca, iki parti arasmdaki mücadcle, gitgide bir hiirriyet savaşı hal'me girmeğe yüz tuttn, Bu da Bci parti\i birbirinden hemen tama» i l e soğuttu. Başka bir dernokrasî^ bir kralcı ile bir komünisti, bir NADİB NADİ Arkatı Sa. 3, SH. 4 U Truman'ın Tarilıî IMııtk * J 23 üncö yıl Sayı: 8107 umhuriyet KURUCUSU : yıiNUs NAD! Telgraf ve mektub adred: Cumhuriyet, latanbul Porta kutnra: îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299. Matb&m: 24290. r Çocüklarımııa DİN KİTABI Perşembe 13 Mart 1947 Yazajı: İslâmTürk Ansiklopdisı sahibi EŞREF EDIB. N e ş r ^ m^^Asarı İlmiye Kütübhanest Yepyeni^ S^^TaHI^^ bütün din bilgilerini hocasuM WtM Bu kadar açık ve sade, bu k a d F jüz^yazılmış bir din kitabı şimdiye k O T lî^^orülmemiştir. Gerek şekil ve gerek^B fcjtibarile bu din kitabınm kıymet ve ^Jk •C4(tıni anlamak için bu yolda çocuğun 1 iç anlıyamıyacağı tâbir ve cümlelerle^H |N|tizel yazılmıs eserlere bir göz gezdgap kJafidir.' ^ Fiata: 200. c i l d ^ ^ ^jturustur. J i MolotoVun ithamlanna cevab veren Bevin, Rusyada bulunan üç milyon Alman esirinin ne olduğunu sordu Nutkun ilk akisleri Toplantıda bulunan bütün cumhuriyetçi ve demokratlar nırtku sürekli alkişlarla karşıladılar. Truman'ın teklifi Londrada }>%ük bir memnunluk uyandırdı. Moskovada ilk tesir Ulasttrma îşlerimizde uslahat ! Bakan, dün Izmirde ıtıtehim bir Washin«ton 12 (*.».) Ayan ve temsllciler mecllslerlnln yaptakian müşberek toBİjuıtjd» .Yuaaalstaa ve Tüıiıyeye 400,000 000 dolarlılc Urtuadl yardımda bulunulmasını ve bu memlelcotlere asıcerl ve slvil personel gönderllınıeslnl istemek üzere söz elan Baçkan Tnı | man, nutkuna çöyle başUftnıştır: j < Bugun dUnyada hAkim olan vaü ! yetln vaiıametl kongrenin bu toplanUsında hazır bulunmamı lcab ©ttlrmlştlr. Bahls mevzuu olan menüeketlmizln diş Izmir 12 (Telefonla) Ulaştırma Ba«lyasetl ve gttvenligldlr.> karu Şükrü Koçak bugün Devlet DeniıYunan hUkumetinden Blrleşft Amerlka bükumettne lktısadl ve mall yardım yolları antrepolarında v« Ljınan I&letda bulunıüması hususunda acil bir mlL mesinde incelemelerde bulunnraş, Iiman racaat vutu bulduğunu hatırlatan Baş İşçileri Demeğine gid«rek işçllerle haskın Truman, bu memlekette httkum sü bıhal etmiştir. Saat 16 da Ticaret Oda konuşma yaptı Şifkrü ,Ç>fttk, hef törlü ienİddleri samimiyelte dinliyeıeğini söyliiyor Almanya ve Avnsturya meselelerl hakkında konferansa rapor veren Dıa İsleri Bakan muavinleri toplanb halinde Londr», 12 (BJ3.C.) Dörtlerin bu uakaşalarla geçmjştir. Bevin Molotov'un gunkü Moskov» toplanmaları üç sa dıinkü ithamlanna cevab vermiş ve at Bunnü| ve bu müddetm çoğu Mo Sovyet Rusyada bulunan 3 milytm AllotoVla Bevin «rasında vufcubulan mü Arkas\ Sa. 3. Su. 5 te Siyasî rakiblerine kar?ı daima sevimli ve samimî da\Tanan Başkan Tnıınan, ile sena eren bir çauşma «onnnda fiyaadan eumhuriyetçl Vendeaberg ile Joseph W. MartinTn eUerini sıkarken ren ««faJet vç «nfllâsjroo durumu üzerlnde ısrarla dunnuf v« Yunanistanda mevcud alyaal keamekeçln her türlü kal. fanma.yı Imkânsu küdıfiını »Oylemiştlr. Tananistand» komflnlstlerhı faaJlyett Yunan devletinln tethljçüerln ve komunlstler taraCuvlan ldare olun&n blnlerce ffllâhlı lnsanlann faallyeüeri vucündan tekllkede bulundugunu »Oyllyed Truman, kuzey Yunanl«tanda mercud vazlyetl Inceleme* üaere blr Btrleşmlı MlUetler komlsyonunun vucTidünü ha ttrlatmıştır. Truman, başka hlç bir nülletîn demokrat Yunan htlkumetinıe yardım etmek Jstemedlgtnl ve edemlyecefinl sbvlemlfl ve şunlan llftve etmiîür: < İngiltere dünyanın muhtelif bölgdeTİnde, TunanJstan da dahü olmak lhwre, girlşmis oldugu teahh'Odlerl a. z&ltmak vey« tasflye etmek Baruretindedtr.> Mr. Truman, »CJİerİDe' devmoola demiştir ld: « BMe^mlf Mtiletierta Msd bir Arkat Sa. 3. SO. t dt Churchill işçi kabinesini şiddetle itham eiîi «Hükumet endüstriîerimizi millilestirmeden evvel kendi millilesmelidir» Eski Baçbakan, Almanyaya karşı takib edilen siyaseti de tenkid ebniş, hükumetin, Almanları tngilizlerden nefret ettirmekten başka bir şey yapmadığını «öylemiştir Londra 12 (a.a.) Bugfin Avam KaMr. Churchill, vermiş olduğu takrirmarasında, muhalefet Bderi Mr. Winston de, meclisten hiikumete güvensizlik cyı» Churchill partisi namına söz söylemek vermesini istemiştir. tizere ayağa kalktığı zaman meclis inChurchille göre, bugünkü hükumetin lemiştir. Arkası Sa. 3, Sü. l d e Şükrü • •tknvanda vapur acentalan, ithalfitçı ve ihracatgı tectrlerle bir konuşma yapmıştır. Bu toplantıda Oda Başkanı Salâbaddin Sanver, Halk Partisi Müfettişi Or. Kamran Örs, daire müdürleri ve D. P. li tacirler bulunmuslardır. « Izmir» gelmiaken slzlerle gSrfismek ist«dim> sözlerile toplanüyı açan Bakan ezcümle decnişür ki: « Biı iktidar mevküne geçtiğimiı zaman Ulaftama Bakanlığı iflerini programlandırdık. Programlandırchğtmız ifkrden yapılmıyanı kalnuyacaktrr. Bizim islerimiade elbetU ki bir çok aisak taraflar vardır. Onlan bana «öylersenir tanzkne çalışacağnnı vadederim. Nok Arkan Sa. 3, Su. 7 de CelâlBayarAnkaraya gitti Genel Başkan, D. P. nin milletvekili seçimine istirak için düşünmek Amerika Rusyanm icab ettiğini söylüyor red cevabım kabul etmiyor Macaristan hakkmdaki notalar Filistinde tedhiş devam ediyor Kudüsün Arablarla meskun bölgelerinde de sokağa çıkma yasağı ilân edildi •Washlngton 13 (a.a.) Rusyanm mütecaviz blr mahiyet taşıyan siyasetine karçı Amerikan siyasetinin faal bir tarzda karşı koyuşunun ilk semereleri, Macaristanın dahil! l^lerine yerslz olarmk müdahalesinden dolayı Sovyet Rusyaya vrerilen notanm Sovyet şuran tarafından reddedilmesi üzertne başgösterml^ oldu| u söylenebilir. Dış tşleTİ Bakan muavini Acheson, basm toplantısında, Rusyarun cevabını bildirmiş ve Amerikanın bu red cevabmı kabul etmiyeceğini söy| lemiştir. Acheson, blr kaç güne kadar tedbir alınacağmı bildirmiş ve fakat bu tedbirlerin şümulünü bildirmeği reddetmiştir. ' ' Ruslarm genişleme siyasetini önlemek m.ksadile hayatî mahiyeti haiz olan bölCelâl Bayar ve kendisini nğurhyanlar gciere iktisadî y*rdımda bulunraak hakBejaz Sarayca tasarlanan siyaset, Bir haftad«nberl tebrimizde bulunan avrıldığmı, kendisini candan karşılıyatı kında ; ı D. P. Genel Ba?kanı Celâl Bayar, dün Istanbul halkına teşekkür ettiğini söyle el jn, adalete mü<?5ses umumî bir anlrşakşamkı ekspresle Ankaraya dönmüs miş ve D.P. nin, açık milletvekıllıkleri ma 4imîdine bağh kalmaktadır. Fakat tür> Istasygnda Demokrat milletvekilie «eçimine Iştirak edip etmemesi hususun artık bu ideal hal tarzmln tıhakkr.kundan üröid kesilmi'tir. Temayülleri ne orinden Ahmed Tahbkılıc, şaftsl dastları da: « Istanbul halkmın gösterdiği teza lursa olsun, bütün kongTe üyelerinin bu ve bir kısım Demokratlar tarafından uğurlanan Celâl Bayar, kendisile gorüşen hüfattan, bu seçimlere girmenıi^in is yeni durumu destekliyeceklerini goste Arkan Sa 3, SZ. 6 da Arkas\ Sa 3, Su. 4 te gazetecilere, Istanbuldan pek metrmun Hitler'in yatı nihayet satıldı Lübnan Cumhnr Başkamnın oğlu yatta balayı seyahati yapacak Beyrut (Hususî muh.abirimlzden) Uzun zamandanberl ağıadaa ağza dolaşan Hitlerin yatının satıa muameiesl nihayet sona ermiştlr. Satın almai istiyeııl«r arasında, Misır Kralı Paruk ve Trablushı meşhur zengln Jorj Arlda da j vardı. Manevi kıymeti çok büytik olao bu yatı Jorj Arida satın almıştır. Lüb ' nan ReiFİcumhuru Bechara ElKhoury'nin büytik oglu Halil ElKhoury,' iki aydanfcerl Jorj Aridanm kızj ile ni i şanlı olcuğundan bal aylarını Hitlerin' yatmda Akdenizde geçireceklerdir. Ya1 kinda yax Londradan Beyruta mütevec i cihen harâket edecektir. j Geçenlerde Filistinde Ingiliz kulübüne yapılan suikasdde yaralanaB bir subay hastaneye götürülürken TAgnfiar 3 flncO mhtfti»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle