11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMIiURlYET 13 Mart 194T Mestslefcet Itıîıîıalan ÜNÜN MEVZULARI Tıb Sıayraıı» Trabzon halkı bünyesi Şeker buhram zayıf insanlardır diye bir şey yok bakkallara iki günde Tabiatin gadrine uğrıyan bu msanfardan jŞirket, j 647 ton toz şeker verdi menıleketiıı başka yerlerinde koloniler I îstanbul baktallarında üç, dört gün Mfizekr, milletierin, hattâ insanlığm medeniyet ve denberi toz şeker bulunmamaktadır. Bu kültür »ergisidirler. sıkmtının sebebini sorduğunmz, Şeker Tarih, müzelerdeki Şirketi istanbul Müdürü bize şu izahaü eserlerle âdeta canvejdi: lı olarak yaşar. Omın içindir ki bütün < Şeker d&rlığı diye bir şey bahis mede'nî moınleketler, müzelere büyük me\iuu değildir. Bakkaliara dün 429, kıymet verirleir ve onun içindir ki ben Kemik yapdarı'^mükemmel olan Trab kustuğu halde1, koyler senede binde 20 bugün 218 ton toz şeker dağırtık. Hal de her fırsat düşiükçg Deniz Müzemizzon köylülerinden1 yüzde sekseni, bel 25 miktarnıda arüşlan hâlâ hazır.ede^ buki şehrin günlük ihtiyacı a: cak dok den bahsediyorum. ki doksanı kuw(etsiz, dayaıuksız ve, bilmektedir. Bu hal nazariyecileri tek san yüz tondur. Şeker buhrau diye bir id Deniz Müzesine MilU Savunma v« U bir şehirli kadar narindir... Beraber zib ediyor. Nazariyeciler, artış nisbeti dianm ortaya çıkmasma sebeb, Eskişe laştırma BakanlıklaTimn da büyui tırmandığımız bir dağda, köylü ğene ar ni iki şeye refahın çoUu^una, vasa hirden ve Samsur.dan beklenüen şeker ehemmijet verdiklerini görerek sevinikadaşlarıı» daima benden geride kaldık tın müsaadesine bağlarlar. Halbuki ler geciktiği için bir gün, toz şeker da yorum. Millî Savunma Bakanlığı, Ula§lannı kaçkdefalar göıdüm. .Trabzon köylüsünde refahın gölgesi, ğıtsroamamızdır. Halbuki o gün, depo tırma Bakanlığuıa gönderdi^i bir teznn k çk g 1 Bunlar, \ya dalaHan \ çişip, nefesleri <vasatıa müsaadesi oîmadığı harice larımızda onbln toi kesme şeker vardı. fcerede söyle diyor: dağılma hâdisesi cereyan, edip durduğu Halk ucuz oldugu için, toz şekere rağ<1 Deniz Müzesinin yenlden tesisi kısılan sıtaalılar, yahudidizlerinin derbet etmektedir. Kesme sekerin sctış ve modern esaslar dahilind« tanzimi clmanı kesilip'^ tâkatsiz v düşen veremli halde ' nüfus artagebnefctedir. miktarı, toz sekere nisbetle yirmide birEğer' istifade edilir • toprak nüfuîa hetine gidilmektedir. Bu arada deniz lerdi. ' tarihimize aid jimdiye kadar mevcud, Eger buihastaJıklann.ikisine de ya müsavat .üzere taksim . edü?e adam dir.> Deniz lılüzesir.e devredilmenıîs hatırakalânmamiş\jdisel«!r, ,amik fakrüddeme, bafina yirmi ar kadar. fındıkhk, yedi isabet eder. Es^jerj Bir kısun Millî Müdafaa talıvilleri lar.n tesbitine ve toplanmasina tevassül kansızlığa müptelâ: olduklarından bu sekiz ar tarla imha c:!ili)or edilecektir. korkunç maraziann^kapısında sıra bek kısır olan toprağın bu rr.iktan iptidaî bir ziraat tarzile bir in^anı geçindirmeğe leyenlerdi. Yüzde yedi falzli Mlllt Müdafaa lstikrazı2 500 yıllık bir tarihi olan ve HaVeremden yakayıikurtaranlar vücud kifayet etmez. Kaldı kl böyl« bir tak nın 2 nci tertib tahvillerinden bir kısmı, licd« geniş bir sahayı lşgal eden Oskur'a ile lmha edilecektir. İmha edilen tahlerini yonmyanlar, \ kollanm işlesri sim de yoktur. v:1lerin bedelleri, kanun gereğince defaten manlı İmparatorluğunun bahriye teşklyenlerdir. Şü*krolsun\ki burada bayat Mevcud toprağın yedi de ikisl, şehir öcenecek ve tedıyeye 31 marttan ltibaren lâtı ve tersanelerinde Deriz Müzesi için şartlan emek sarftnı^.mucib değildir. lilerin, yahud sehre yerleşmiş köylü başlanacaktır. Kur'a, önumuzdeki cumartesl çok kıymetli olabilccek hatıralann günü çekilecektir. Yokluk v« yofcsulluk \içinde fakat lerindir. mevcudiyeü mümkün v« jüphesizdir. yorgunluksuz yasanılıri Tabiat ve Burada 10 15 dekar toprak «ahibî Haydarpaşa lisesi talebeleri döndfi Bunların tesbit ve tetkiki içm IstanbulSömestr tatllinden lsüfade ederek Zon da bulunan Deniz Müzesi Müdürlüğüne toprak çalıçmak zorlugttnu yarataeak olan köylüler hal ve vakti yolunda eaguldak havalislnde bir yurd gezislne çıkan kadar geni» ve kazanmak\ flıtira3inı u yılıılar.. Otuz dek?r fındıklık ve tarl.n lîaydarpaîa lisesi talebelerl diln, Izmlt üze geıeken kolaybğın gösterÜmesine, yandıracak derecede feyjizli değjldir. a olanlar zengin addolunurlar; yüz dö rınden fehrimlze gelmişlerdir. 3 Aynı zamanda eski bdıriye teşAdcta arazinin spontane\hasılâtile nümden fazla arazisi bulunaniar par Yüksek Ticaret okulu talebeleri kilâtına ve tersanesine aid binaların bedava geçinilir. makla gösterilirler. Halbuki evinin 8tarihî kitabelerinden müteşeklcii bir 6adöndüler Zayıf bir gıda maddesi olan mısır nü&deki arsadan başka ve fazla arazisi Profes^r Osman Fıkret Arkunun başkan lon ihdas edilecektir. Bu maksadla işdan başka şey yemlyen, yiy«miyen, hat olmıyanlar nüfusun yürde kırkını teş lığında, tetkik İçin Mısıra giden yüksek Ik gal olunan binalarda ne gibi kltabe v« tâ bunu yeter miktarda bulamıyan kil etmektedirler. Bunlar, hasad zam3 tısad ve Tlcaret okulu talebelerl, Toros hatıralann bulunduğunun ve bu gibi ekspresüe dönmüşlerdir. yağ kullannuyan, et tatmamıs bile nında yaıü 1520 gün fındık devhitabe ve hatıralarm vaktile kaldınlmaBir üb kütiibhanesi kuruluyor bulunan köylülerin gürbüz ,ve kuvvet şirerek, eğer ij varsa, çapa ve bel yası ve kazınması emri verilerek bunlar Türklye Tıb enctaneni, büyük blr tıb küti olmalarma, hastahklara mükavün bu parak aldıkları yeimlyenin pek mâna tübhanesi kurmaga karar vermiştir. Bu kü kaldırılmıs ve>*a kazınrruş iseler kaldırılunduklanna imkân tasavvur edilebilir sız tutarile bir aileı geçindiriyorlar. tübhanede, Türkiyede basılmı; olan İlk tıb lanlann halen nerelerde bulunduğunun mi? Arazi o kadar inkısam etmiştir ki kltabmdan, bugüne kadar nejredllen, tıbla ve kazınmış olanların da evsafı mümBunlardan İyi besl«nmek imkânına milyonda yüz elli hissel şayialı fındık ilgill bütün yayınlar bulunacaktır. kün mertebe lzah olunınakla berabçr Bcdcn terbiyesi müdürü yarana (kazınmıştır) meşruhatı verilmalik olanlar çelik adaleli, çevüt ha lıklar, tarlalar vardır. Yani bir dekar Ankaradan gcldi mek suretile bildirilmeslni ayrıca rica reketli, sapasağlam, tas gibi metin a toprağa beş aîtı batın köylerden ba§Beden terbiyesi merkez istljare heyeti ederim. lamış bir süril varis tasarruf eder. damlardır. toplantısında bulunmak üzere Ankaraya Askerlikteh dönen bir delikanlı ne Türkiyemiz gibi boş ve tenha bir Citmi] olan İstanbul bölgesl müdürü Vahi 4 Ulaştırma Bakanlığına arzolunkadar tosun, ne kadar gürbüzdür!.. Or memleket için nüfusunun üç dört mis Üktay dün Behrimize gelmiştir. muş ve İstanbul Deniz, Deniz Okulları Amerikadan bir ticaret heyeti duda buğday ekmeği, tereyağı, el, şe li artması teınenni olunmaz bir şey deve Kur&lar Komutanlık'.arına ve Deniz ğilse de bu vatan kSşesinde nüfus kerli şeyler yemiştir. geliyor Fabrikalan Umum Müdürlüğüne yazılTürklye ile Amerika arasındaH Ucart mü mıştır.» Boylanmıştır, semirmiştir. Gözlermin çoğalmasının sebeb olduğu ıstırabı göbakışlan parlamıştır, yüzünün ifadesi rünce: Maltos hazreüerine' hak verme na batı gelistlrmek mnksadile, AmerlkaMillî Savunma Bakanhğınm bu tezdan 8 kişüik bir ticaret heyeli gelecektir. değişmiş, neşelenmiştir. Sıhhatin, kuv mek mümkün olmuyor... Buna bakınca, Heyet yola çıkmıştır, ne gün galeceğl he keresi üzerine Ulaşürma Bakanlığı da vetin bütün revnakile döndüğü mem insan daha geniş düşünüyor.. Fransada nüz belll degildlr. bir tamLn yazarak Milll Savunma Baleketinde bunu altı ay sonra görürseniz nüfus artmıyor d5ye, çıkarılan gürültüBir tayin ' kcnhğı tezkeresinin bir sureti ile beratanıyamazsınız. Çünkü tekrar kıthğa lerin içyüzlerinin araştırılması, bu gSSarıyer Beledlye BashekimJ kıymetli dok ber kendi emrindekl deniz müessese'.erültüleTİn nasyonalist bir ruh kokan torlnrımızdan Mustafa Emre Okur. Çahşma rine göndermiştir. Devlet Derdzyolları girmiştir. Bakanlı£ı İstanbul bolgesi is mülettiîligine Bizde, öyle ivimserler v» benzerlerl siyasî mahiyette olduğu kadar, nüfus tayin edilmlştlr. Yeni vaziteslııde de baja ve limanlan İşletmesi Genel Müdürlünin çektikleri ıstırabı bilmemek ve artmayışmın da refah ve hayat mü rıl. r dlleriz. ğü ile Marmara Bölgesi Liman ve Debakımindr.n kendi hodgâmlıklarının havasında duy vazenesinin m'ihafazası nizişleri ve Yüksek Denizciîik Okulu i'unanb basketbolcular bugün dııklan huzurları haleldar edecek şey Fran3iı milletinin insiyak! ihtiyatkârMüdürlüklerine gönderilen bu tamimde geliyor leri seçmemek için her şeyi hos ve hos hğından, ileri geldiğir.e insanı hükmetSehrlmizde üç temjilt bir de mllll maç de şöyle denilnvktedir: yapacak olan Yunanlı basketbolcular bu•arafından görmeği itiyad edinmiş öy tirmeğe sevketmektedir. <Yeniden fcurulmakta olan Deniz Müle makule insanlar vardır ki bu dedikBu hükmü vermek için, nüfusunun gün Eğe vapurile geleceklerdir. ilk maç cu zesi için faydalı olacak deniz tarihimize martesi akşamı Teknlk Üniveriitede Anlerime bir kulp takıp beni tekzibe, bu çoğalması Almanyaya nasıl bir istik kara Attaa takımları arasında yapıla aid hatıra ve Tşgal edilmekte olan bina imkân bulamazlarsa tayibe özene bal hazırladıŞını hayat sahası düs caktır. nalarda veya başka mahallere nakledilc«klerini bilirino. Ben hayaümda böyle turu peşinde nasıl bir skıbet nasib Bugün «Ege» geliyor, «Akar» miş tarihî kıymeti haiz kitabeler bulunkims«lepe çok tesadüf ettim. Bunlar ettiğini bitaraf bir rubla düşünmek geduğu takdirde bunlara dair malftmatuı gidiyor hakikatte dik bakmağa gözleri taham rekiyor... Denlzjollarının Akar gaz gerr.lsl bugün İstar.b^da bulunan Deniz Müzesi Mümül etmiyen ahveşler, nura gözleri daŞu halde, böyle Ifizumsuz artışların saat 11 de Udnci Amerika seferine çıkacak dürlüğüne bildirümesinl rica ederim.> yanmıyan yara:alardır.. insanlar ve insarfîk îçin ne fayda ve tır. «Akar» m bu seferi 50 giin kadar deYüksek Denizciîik Okulu Müdürlüvam edecek ve geml. memleketlmize akar* * * receği mülâhazaya şayan değil midir? yakıt Retirecektir. iAkar» Cebelitarık, Port ğü de, Deniz MÜ7.esi hakkmda yazdığım Bir gün, yüz kiloluk mısır çuvalım *** Arthur ve Miami llmanlarına ugnyacaktır. yazı!an gözönür.de tutarak her iki Babir kamyonun içine koyamıyan ıki deBatı Akder.lı scferlni yapan. Denizyollarl kanlığın teAerelerlnin birer suretini Trabzonda köylü kollan gibi mid«si likanlmın çektikleri yorgunluğu görün de boş, fakat ruhu şairane vecd ile nın Ege vapuru da bugün saat 11 de lima bana gönderdi ve mevcud malumatımm nımıza gelecektir. ce onlarla şöyle şakalaşmıştım: müteheyyiç, kalbi tabiatin güzelliğine v« mütalealarımm bildirilmestni istedi. Basın balosu İç Anadolulu kızlarla evlenme§« âşık; tam teveklcül ve hoşnudluk içinîp * * Sayın Hakkı Tarık Us'un başkanı bulunkalk^mayınız!.. O toparlacık kızlar si dedir.. duSu basın Derneğl balosu 15 mart cumarMillî Savunma Bakanlığının Demh lin gibi dellkanlılan tuttuğu gibi yere Çıplaklığı hlssiyatmm külfetsiz ve tei aksamı Tokatlıyanda verilecektir. Fa Müzesini yeniden kurmak istemesi takçarparlar. berrak olmasma yarıyan evinde sakin kat bu balonun istanbul Gazetedler cemlye dir ve te;ekküre lâyık bir teşebbüst2r. tinin tertib ettigl tBasın balosu» Ue blr aHakikaten Anadoluda 8yle yeTİer ve faaliyetsiz geçen hayatının blr tek lâkası yoktur. Gazetedler cemiyetmln her Bakanlığm tezkeresi, kitabelerden bahvardır ki meselâ baba ile oğlun har zevki vardır: Çocuk yapmak, bir telt sene verilmekte olan tBasm balosuı 24 sederken rvaktile kaldrnlması ve kaman savurduğu, ananın hasılâtı kal heyccanı vardır; kadmını okşamak. Bü mart cumartesl akşamı Takslm Beledlye zınması emri verilerek» kaldmlmıs. ve ' buTİadığı sırada hem d« g«be ge tün ömrunden anladığı mana bundan gazinosunda rengin blr programla Verile kazunnıs olanlar hakkmda da malumat cektir. linler yüz elü kiloluk zahire çuvallannı ibarettir. istiyor. Saltanat ilga edildiği, daha sonsırtlıyarak yarım kilometre mcsafedek» O, doğacak çocu^u düşünmez. Şu. de muhitlere gelişigüzel yerlestirümed ra yani harfler kabul edildiği zaman, evinambarma taşırlar da yorulmazlar. deden kalna e^dn içinde bannmak; etyalnız deniz müessese ve binalannda mümkün değildir> demişü. Trabzon köylüsünün çoğu takatsizlü rafında koşup oynamak, çanakta buluSevine se\"ine Vana gidip ağlayarak değil bir çok tarihî bmalardaki tuğragösterirken, gene o toprağın evlâdla nacak şeyi yeınek suretüe yetiştigiri geri gelenler, orada hiç alışmadıkları bir lar ve kitabelerin bir kısmı kaldırılmıs, tından büyiik kuvvet «aMbi olanlar da hatırladığı nefsinin haricinde bir şeyUdimin şlddetine karşı durmağı bileme bir kısmı »ıvar.mış, bir kısmı ise ne vardır. le endişelenmez. Yaşar m;? Yaşamaz mişler, hiç bilmedikleri toprak işlerinin yazık kl alelâoe kazmmifü. Nitekta İstanbulun şöhretli epoT kulüblertnde mı? Büyür mü? Ölür mü? Beslenir ağırlığma dayanamamışiar, tinsiyet ede Sultanahmeddeki Taşmekteb binasınır. bunlardan tanmmış 3î>orcular vardır.... mi? Aç mı kalır? medikleri otoktonlar tarafından yadır kapıları üstünde merhura Yesarinin o Köylerde pehlivan cüsseli kimselere d« Bunları mülâhaza etmek babanm da. ganmışlar, velhasıl ne havaya, ne aha pek güzel yazısile yazılnıış kitabeler de tesadüf edilir. Bunun sebebi nedir? Bu, ananın da hatırına «ğramaz, Bunlar liye, ne toprağa kaynamamışlar, şaşır kazınmağa başlamışü. O reman bu kaırkın inhitat ve tereddid yüzünden öyle olaylsrdır ki kendiliklerinden vu •mış ve harab olmuşlardur. Ben bu hâ zımayı görerek yazdığun bir yazı üzet«kev\ün etmiş bir hal değildir. Bu aç kubulurlar. diseyi biliyordum. rine, bu işten vazgeçilmiş ve bu kitahktan, beslenmemekten kısaca fıÇocuk doğar, bir kaç zaman teneftüs Bunun hatrrası o kadar acıdır !d bun belerin yarısım kurtarmak kabil olmuşkaralıktan ileri gelmis, fiziyolojik sefa eder, ağlar; bazan yüriir ve söyler. Bir dan sonra hiç bir vade inanıp, refah ve tu. Tarihimizi kazımak ve kaldırmak letten meydan almıjtır ki irsiyet halini cdğctr verenüne, bir kemik veremine rahata kavuşmak hayal arkasmda sefa demek olan bu düşünceGİz hareketin cekesbetmek tehlikesi önünde devletçe tutulmazsa dünyada kalır, yoksa ölür letini terke razı olacak köylü buluna zasmı »imdi çekiyoruz. Yerlerinden söderin d«rin düşünmek icab eder. Trab gider. mıyacaktır, külüp de furaya buraya atıhnıj olan eonlu köylü mağrurdur. Bu gunır ona *** Intihab dairesini riyarete gelmiş olan kitabeler vesairenln bir kısmını buhnak (münferid aile) halinin verdiği Jstiklâl Büyük Ladom ismindeki k5yde bir Trabzonlularuı sevgili arkadaşlan sa ve üzerleri srvanmıg olanlan da temizV« serbestiden gelse gerektir. adam tanırım, bunun iki karıdan, doğan ym Hasan Sakaya d^ı bu bahsd açtım. lemek kabü olsa dahi kazınmıj olanlann O. hiçbir kimseye, hiçbir kayda tâbi çocuklardan hesab sonunda on dokuz Beni dinlemeğe raa olan milletvekiu, bir üstüne (kazınmıştır) mesruhatını verolraaksızın evinde bir kral hürriyeü evlâdı kalmıstı ki bunlardan da kemik iktisad ve içtünaiyat büğini kudreüle mekten başka yapacak bir s«y kalmarin, asaletinin tadım tatmıştır. Bunian veremlileri, ciğer veremlileri vardu. meseleyi kavramış, ve ilmî salâbiyetle: miftır, Bunlar da, bir inkılâbın manadolayı yarı aç hayata katlanır da şe Zanğince olan bu adamın dünyada tu Meselenin çok mühim, çok zarurî, aynı sını ne kadar yanlış anlamıj olduğumuhirde komşu:?rımn nazarlan altmda tunup kaîacak evlâdlan, babalarmm zanaanda çok faydalı olduğunu, bugünkü zu gelecek nesillere gösterecek acı bir süflî saydıgı bir iş turup para ka miras bırakacağı birer karış toprakta hal ne kadar acıklı ise, bunlarm iyi bir damga halinde müzeleriraize ir.tikal enasü geçinebilecekler?.. Cevab verilemi yere nakil ve iskân edilmelerinin o ka decektir. Kazıdığımız, kırdığımız, hattâ zsımağa teşebbüs edemez. Sebrin ve limanm bamallık, araba yen bir suai!.. Baba!arının 6üşünmedi dar mesud neticeler vereceğini söyledik başka inşaatta tas diye kullandığımız cıhk, ırgadhk gibi bütün Ul«" Kelkit. ğini, ben Üzüntii ile düşündüm.. Bunun ten sonra: kitabeler, bir daha yerine konulamıya Meselâ, demiryol geçecek olan sak «urette yok olmuştur. On'.arın ruŞiran. Bayburd; Gümüşane taraflann gibi şeyleri görmekle merakım arttığmoan ğe!en" köylüler tarafmdan yapılır dnn, babalarm cevabını verem«dikleri «Muş» ovasında bunlardan koloniler huna bir fatiha okuduktan sonra kalanLâkin buranın köylüsü Trabzondan bu suali, şimdi o havalide Umuml Mü teşkil etmek mümkündür.. Fakat bu, ları kurtarmağa çalışalıtn. başka yerde, hemşeri ve komşuların fettiş olan saym Vali Osman Sabri Adal büyük paralara ve dikkatla alâkalanma* * * O, benim bildiklerimin ğa mütevakkıftır. Bu, ancak memleketforrr.ediği mahallerde her işe girmek dan sordum: Deıuz Müzesine gelince, bu müz«yi hepsini bildiğini, benim düşündüklerimin te ve dünyada emniyetin teessüs edeeeği te. girdi&i işi feraseüe, sadakatie, intızamia baş?rmakta tereddüd etmez. hepsini düşündüğünü fakat bu biliş ve harb sonunda düşunülebilir şeylerden yeni baştan kurtarmak için, bir taraftan bu müzeye girecek tarihî vesikaları Eunlan Anadolunun h«T şehrinde ve düşünüşlerin amelî bir faydası olmadı dir, denıişti. Ben, Hasan Sakanm bu sözünden, öl ve hatıraları toplarken diğer taraftan da her yerinde görürsünüz. Ek&eriya otel, ğını sezdirdikten sonra: Fazla ahaliyi Anadolunun boş yer müş bir mebusun, ziyaret ettiği Muşta ona esaslı bir bina. bulmak veya inşa kahve. lokanta garsonları; dükkân çırskları.. Karadeniıin yalılannın küçük lerine yerleştirmek lâzımdır.. Hem ora tesadüfen dinlediğim bir nutkunu hatır etmek lezımdır. Bu binanm nerede olması lâzım geldiğini bir kaç defa yazyaşlı çocuklarıdır.. Bunlar, baricine lar doldurulur, hem buralar seyreltilir. ladıın.. Bu, îiyas Sami idi.. Ve hemşerilerine: mışüm. Bu bahis etrsfında Türkiye atildıkları ana baba yurduna bir daha Burası bir insan madeni, bir teksir is Muş ovası, altm yuvası derler.. Doğ Turlng ve Otomobü Kurumu Belletenltasyonu olur. Dikkat etmissinizddr; bundönmezler. Ailelerini geçindirmck zorüe gurbete ların çelimsizliği, zayıflığı bünyevidir. rudur hemşerilerim. Bu bomboş iki saat nin 0C3k 1947 Bayısında, kurum idare gldenlerin ekserisi kömür havzasmı ter Dimağî ve asabî kudretlerinde hiç bir eninde, on iki saat boyunda olan ovaya heyetinin toplantısına aid zabıtlar aracih ederler. Lâkin orada hafîf ijleı zaaf yolîtur. Pek zeki, pek müteşebbis muhacirler yerleşecek, köylor kumla smda şunlan okudum: cak, demiryoüar uzanacak.. M'irad neh«Barbarosun Be^iktaş vapur iskelesi yapabildiklerind«<n az ücret alırîar. vatan evlâdlandır. rile Karasu, böyle boçuna akıp gitmiyakınmda bulunan türbesirjn etrafuıı Benden evvelki valilerden biri, bu lüBuniardan, gittikleri yerlerde, kazanclannı; alı^tıkları rakıya; öğrendikleri zuuıu teslim ederek muhabere ettikten yecek.. Bugün işsiz ve ıssız olan şelııiniz çevreleyen binalardan tecenüd üe şakumara vererek elleri bo§ dönenler az sonra bir çok fakir aileyi (Van) m boş bir mamure halini alacak.. Servet kay nma lâyık bir surette ve«park haline getirilecek sahası ortasmda nveydana çıclmadığından aüeler adamlarmm, ev ve tenha köylerine göndermiş. Jandar nnğı olacak, demiîti. kanlmasını MUİÎ Eğitim Bakanhğından *** lâdlarmm gurbete giünesine taraftar manın yardımile yapılan bu sevkiyattan bir kaç sene sonra, Vana gidenlerden Sayın Hasan Saksmn dediği zaman istiyen Genelkurmay Başkanhâı 24546 o'mazlar. sağ kalanlar peri=an ve pişman halde gelmemiş midir?. Rahtneüi İlyas Satni sayıU ve 24/8/936 tarilıll yazısmda, bu **• geri gelmişlerdir. Bir afaç bile yeri 6e nin kurduğu hayal tahakkuk e^ccek mi? münasebetle tüıbe etrafına yapılacak Trabzonda, köykTden ve nisbeti da ğiştirildikten sonra kökleri toprağa alı Trabzon çekici dekorunıuı altmda gü parkm münasib yerine, bir de hal yapha ziyade olarak şehinilerden, harioa şıncaya kadar bir, iki sene hususî iti zelliğinin kıymetini azaltan bir sefalet ürılarak içerisine Deniz Müzesinde bubir göç seli aktığı halde nüfus artıp naya muhtacdır. İnsanların, heîe Trab yuvası ohnaktan kurtulmıyaeak mı?. lunan tarih! tekneleri ve kadirgayı koydurmaktadır.. Nüfus artışı şehirde sı zonda yaşayanların, büsbütün farklı ba Bizler, orada yaşayanlarm çaresi;likle mak ve bunları yerll ve yabancılara teşhiı etmek lüzumunu işaret etmişti fırdır. Şehir, besliyemiyeccği nüfıijsu yat ve faıüyet tardarını istilzacn eden rine lâkayd kalıp duracak mıyız?. Deniz müzemize bir yer bulal 1 Tıbbiyenin kuruluşunun 120 nci yıh yarın kutlanıyor II mart curna günü saat S.30 da Tıbbiyenm fiuruluşunun 120 nd yılı Çemberlitaş sinemasında kutlanacaktır. Bu merasimde husus! surette da*.et edilen Büyük Millet Mecllsl Reisl General Kazım Karabekir, istanbul ve t k n ı k Unlversıte Rektörleri. dekanlar. proiesorler ve doktorlar hazır bulunacaklardır. Tıb Fakultesl dekanı Dr. Muhiddin Erel. bir r.utukla toplantıyı açacak, »onra eski profesörler adına Prot CemU Topuzlu bir konuşma yapacaktır. Bundan sonra Prcf. Dr. Kâzım Ismail Güıkan ve Tıb Fakültasinden iki öğrenci söz alacaklardır. Merasim sonunda şehir bandoeu bazı parçalar çalaeak ve Talebe cemiyeti taraimdan mısusî olarak yaymlanan brcşür, davetlileıe dağııılacaktır. Gece Taksim Belediye gazinosunda ve Marmara lokalinde birer balo verilecektir. teşkil etmek iyi olacakfır . \ Yazan: Yusnf Kazhar Âren i Yazan: ABIDJN DAV'ER Bunun üzerine teşkil olunan bir komisyonda, orada bir Deniz Müzesi binası in şasına ve Kasunpaşada tersanede bulunan kadirga ile diğer tekneîerin buraya nakillerile teshlrine karar verilmiştir. Mr. Prost da Müze için bu sahanuı pek müsaid olduğunu söylemiştL Halbuki Savunma Bakanlığile Belediye, bu sahanin istimlâkini külfetli gördüklerinden, İlk projeden garfınazer edilmiş ve Emlâki Milliyeden hazır bir bina tahsisi istenilmiştir. «Açdacsk Müzenin Müdürtt Haluk Şehsüvaroğlu; MUU Emlâk Mödürü Suad Kurtat ve diğer müterva&sısların huzurile mesele incelendikten ve kullamlabilecek yerler hakkında leh ve aleyhte bir çok mülâhaza dermeyan edildikten sonra, yeni Deniz Müresinin mevkU ve binası için, Dolmabahçe sarayuun eski Ağalar Dairesi ve müştemilâtı, gerek Müze, gerek kadirgalarm teşhlrlne en münasib görülmüş ve bu yerin tahsisi için teşebbüsata girişumesi kararlajtırılmıştu, «Haîen Gölcükte demirli bulunan ve yakında yüz yaşını dolduracak olan Mu'n1Zafer zırhhsının da müze haline ifrağile Bahriye Müze îdaresi emrine verilmesinin heyetlmizce tavsiyesi kararl a ştırılmıştır. «Bu ternennileTİmizin, hükumet merkezinde, kıymetli arkadaşımız Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafmdan teyid olunması kendisinden rica edilecektir. .Bahriye Müzesine konulacak bazı saltanat kayıklarmm ve eşyanın mustacel tamlrleri İçin 1947 senesi bütçesine 50,000 lira konuhnuştur. Topkapı Sarayı kimyahanesinde (kayıkhanesinde olacak) bulunan Dördüncü Mehmedin musanna kadirşası köşkünün tamiri bitmek üzeredir. (Bu kadirga şimdi Halicde, üstü kapalı bir gözdedir) «DenLyolları Umum Müdürü muhterem Yusuf Zlva Erdnin tarihî kayıklarm tamiri için para, malzeme ve mütehassıs olarak elinden gelen yardımı esirgemiyeceği hakkmda Başkammıza vaki lutufkâr vadini de bu münasebetle hatırlatırız.> *** Türkiye Turlng ve Otomobfl Kurumu Belleteninin bu yazısından öğreniyoruz ki 1936 ağustosundanberi düsünülsn Deniz Mtlzesi binası h&lâ gerçeMeşememiştir ve Dolmabahçe Sarayı Ağalar Dairesi de, benim blldiğjme göre, hâlâ Müze îdaresine devrolunmamıştır. Bu muamelenin tekemmül etmesine intizaren, Deniz Müzesine konuhnası lâzım gelen eşya hakkındaki düşüncelerimi arzetmek isterim: 1 DerJz Müzesine yalrns harb fuomuaa degü deniz tlcaret fllomuza ve Şirieti Hayriyeye aid, bugün İçin tarihl kıymeti haüî oîan ve yarın İçin bu kıymeti kazanacak esya da konulmalıdır. Meselâ, bozulan Gülcemalin baa ve teçhizatı görf. Her fe^hedllen gemlden <!e baa eşyanın ve bunlann resim veya mcxlellerinln müzeye konuTması yerinde olur. Çünkü bunlar <3a yarın denlzcüik tarihimMn hfrer parçaaı olacftktır. , 3 ^ Asırlar boyunca ^ ^ ^ ^ ^ harb ve tlcaret geml lerlnln blrer örnegi olmak üzere, bunlann modelleri veresünlerl yaptanlıp aıü seye konulmalıdır. S O6manlı İmparatorluğu devrinde Halio tersanesinden başka 15 tersane daha vardı. Bunlarcan Mr kısmı, ellmizden ç.'k.an toıpraklarda Mİ. Blr kısmı da Gelibolu, Kalelsultaniye, İzmit, Gemlik, Bodrum, Slnab, Ereğli gibi h&lâ Türklye hududlan içindeld yerlerâe idi. Bu tersanelerde Üçuncü Selim lamanın<la gemiler yapılmıştır. Meselâ Bodrum tfrsaneslnde 1796 da 76 toplu Heybetendaz kalyonu ve Gemlik tersanesinde de 1797 de gene 76 toplu Beşaretaüzna kalyonu yapümiftır. Bütün bu tersanelsrdıen de, yerlerinde, bir kısmı eş has ellnce olmak üzere, baa eserler ve hatıralar kalmıs o^a gerektir. Çünkü pjadan 150 yü kadar bir zampn geçmiştir. İşte bu hatıralan da toplamak, MUseye koymak lâzundır. ! Koyun eti elalhndaaı 300 kuruşa satthyor tst»nbula muntazaman koyun gelmektedir. Dün de Mezbahada 2700 koyun kesilmiştir. Ancak toptancılar koyun etini perakendepecilere narktan fazlaya sattıklarından ttkl 300 kurakendeciler de bunu m ruşa kadar satmaktadırlar. Iş kanunu mucibince ameleyl »ekiz »aatten fazla çalıstıramıyan fırıncılarm fazla amel» lstihdamı yüzünden ekmeğe 3.7S kuruş kadar blr rara taleb etoklerinl yazmıştık. Beledlye, bu işi blr yandan i» bürosu şeflikl, diğer taraltan da fırır.cılarla temas ederek tetkike baflamıştır. I? bürosu. eide kanur» roevcud olduguna göre, b^şka türlü hareket» İmkân olmadığını, fırmcıların ameleyi eskiden az çalıstırmakla beraber yevmiyelerinl azaltmamak mecburıyetinde olduklarını »oy lenüslerdir. Dljer taraftan Beledlye, ban «emtlerde ekmeğın 27 kunıja satılabilme»! sebeblerini de incelemektedir. Bunun noksan çıkarılmasmdan mı, rütubetinin fazlalığından mı, yoksa rekabetten ileri ml geldiğl arastırılmaktadır. Ekmekçilerin zam talebi ne olacak? 4 IJmnl, Mkülli, Rodos glbl Yunanistana lrsükal eden adalardakl tersaneJerde kalan hatıralann reslmlerl ve kopyalan da çıkartılarak Deniz Müzesine korulabillr. Tarihî kapıyı yakan adam *** mahkum oldu Muinlzafer nrhh konetlne gelince, bu Rumellhlıarındaki büyük ve tarlhl taht» gemirün mtlze haline konulması İçin teşebbüste bulunmağı, meslektasım Mr. kapıları kırarak, evtne gBtürilp yakan All Priml bana oldugu glbl, Turlng Kulübe Ölmez adında bir sabıs, tekizind asljye ceza mahkemesince 1 ay bapse mankum edilde teklif etmiştir. 2400 tonluk, 69 metre nüstir. boyunda ve 11 metre eninde olan bu Yargıtaym bozduğu bir karar geml M. 1869 . H. 1285 tarlhlnde IngilBlr müddet evvel Yedikule mezarlıkların1907 de Italyanın terede yapılmıştır; da, Muharrem adında blr fienc. arkadası Ansaldo tezgâhlan lşçilerl tarafından Celalln basına taşla vurarak öiumüne sebeHalicda üstünkörü tamir edllnüştlr. İli biyct vermis ve blrlntd Agırceza mahkeyapUdıgı zaman 4 tanesi 200 lük, 1 ta meslnce üç sene hapse mahkum edilmlşti. Yargıtaya giden dosyayı tetklk eden nesl 120 İlk olmak üare 13 top tasırdl. 2200 beygir kuvvetlndekl makinesl İle 1 lnci ceza dairesi, hâdisenin yalnız JSlüme sebeblyet olmayıp, Muharremln bu lsi 8112 mll yolu vardı. 1907 dekl tanürden dürmek kasdile yaptığını, cezasının 18 sene sonra 2500 beygir kuvvetindeö maJdne hapis oldugunu ileri sürerek dosiayı İstanslle 11 mll giden ve 4 tane 150 İlk, 6 ta bul C. Savcıhğına lade etmiştir. n« 76 lık, 10 tane 57 İlk ve 2 tane 47 İlk, Bir aile davası hepsl serl ateşli top taşıyan ve lkl direk Sultanahmedde oturan All adında bir sahyerine tek dlrekU, 220 mürettebU blr ge sın yeni doğan çocuğunun kendisinden olml olmuştur. Acaylb tekneslle 78 yıl madığını iddia ederek karuı Elif ve Hayöncekl zırhlı korvetlerin muaddel jefc dar adında bir sahıs hakkında açtığı davaya dün ikind asliye ceza mahkemesinde Udir. devam edilmiîtlr Yapılan kan tahlilleri neBu geml İle beraber tadll ve tamlr e ttcesinde cocugun kan grubunun Alinin kan dllmlş olan Avnlllâlı, Trablusgarto • har grubuna uymadıgı anlasıldıjtından dünkü celsede Iddlanameslnl »erdeden savcı.. Elif blnde, anlasılmaz blr sebeble donanma ile Haydarın cezalandırılmalarım istemistir. dan ayn olarak Beyrut llmanmd» tı Muhakeme başka güne bırakıLmiîtır. rakılmıs ve İtalyan kruvazörlerl taraKastamonulular gecesi fından yapılan teslim tekllflnl reddedeKastamonu yüksek tahsill gencligi Beyrek kahramanca ddvüstükten «onra n oğlunda Maksim salonund» 22 mart cumesafeden top a.teşile batınlmiştır. martesl akjamı sabaha kadar devam etmek Biraz daha büyük olan 2806 tonluk di uzere (Kastamonulular gecesi) hazırlamışlar dır. Yalmz bu gece İçin Kastamonudan huger eşl Fethibülend de, Ballcan Harbln sus! surette Sepetcioğlu ekipl Ue meçhur ds, Belânlk limanında yatarken blr Ytf Davulcu Karayılan gelmektedlr. Ayrıca tanan torpldosu tarafından batınlmışttr. nınmıs sanatkârlardan Zehra Bllir, Mustafa M. 1870 H. 1286 da îngilterede lnş» Çağlar ve diğer saz ve ses sanatkârları da edllmls olan Fethlbülend'ln eşl olarak angaje edilmiştir. Kastımonu, Çankırl, Zonguldak ve Sinob Hallc tersaneslnde M. 1873 H. 1289 da ile alakalılar hep blrlikte Kastamonu hatıyapılmi} olan Mukaddemilıayır da Mes, raLırını canlandıracaklardır. rutlyet de%rlnde feshed,lllp satılmiştır. Gölcükte blr kısla ve mekteb gemlsl gibi kullanılan Mulnfaaferln de yüzer cUlust Başyazarı Fallh Rıfkı Atay'dan müze halinde yenlden açılacak olan De su mektubu aldık: cBir İstanbul gazetesinde su satırlan oniz Müzesi önünde kıçtan ksra demlrkudum: tFallh Rıfkmın apartımanlarından letllmesl münasib olur. Fakat. bu küçük aldıgı hava paraaı İle ve zanıret içinde geml, yalnız basına Deniz Müzesi 61a gcçindiğini biliyor musunuz?» maz. Bir Türk vatandasımn apartıman veya Yıllardanberl gflçebe bîr halde buju apartımanları olması ayıb degildlr. Fakat benim hiç blr «partımanım, gellr getiricl nan Denl* MUzemizln, arhk Wr en ev hiç bîr mülküm yoktur. vel, blr yere yerlestirllmeslnl blr daha Blr fikir ve dava gazeteslnln başmda butemennl edlyonım, lundugum Jçin, bir de iftlra katılarak teshir istenlüîimden maksad ne olkullandıgunu ABİDİN DAVER duğu edllmek meydandadır. Eu gazeteyi mahkemeye verdim.» Alay'ın apariımanları Vanıköy Mısır Şurubu ve Nişasfa Fabrikası Komandit Şirkeiinden: 15 subat 947 tarihli gazetenizde kömürsuzlük yüzünden faaliyetinl muvakkaten tatil etaüş olan fabrikamız, eskisi gibi faaliyete başlarra}tır. Mallaranızm nefaseü dolayısüe rağbet gören müessesemiz» olan iümada teşekkür eder. Siparişe âmade olduğumuzu beyan ederiz. Hallc v e A l i b e y k ö y ü h a l k ı k o ş u y o r . . . . N e r e y e î BÜYÜK GÜNLÜK SABAH GAZETESİ EYÜB HARMAN ŞA F A K SİNEMASINDA ÇIKIYOR İstanbul Ankara Caddesi No. 102 İklnci ve ton haftası olarak gosterilen SONU ve ADALAR ŞARKISI fUmlerini görmeğe. ^•^••HH Bu Akşam İ P E K Sinemasında KARAKOYUN FACİAS1 YÖRÖK EFSANESJ , MUHSINJKTUGRUL esBR.EİCÖMENT ER KIZIL BEHZAT BUTAK* VASFIR/ZA ZOBU MAHMUT MORALI * HAVİHÜN NEVİN SE1/AL + PERİHAN YANAL M£IEM*AWZAFFER SAKIS'ÖZEN OKUVANLAR*NECMİ RfZA n VASFİ RİZA MEFHARET YILDIRIM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle