12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Man 1947 CUMHUklYLl nutku Mr, Truntan'ın iarihî bîr nutku ©ST Tellâklar adlarını Baştarafı 1 inei tahijeie dirde, bunu Kımgreye bÜdirmeJrte tebıihrana çare bulabileceği mesalesini reddüd etaiyeceğinl söylemiş ve Kontetkik ettik Fakat vaziyet âdl bir ma grenin karşılaşnuş olduğu sorumlan o j Tellâklar adlannı değiştrrmlşler, hiyet arîetır.ektedİT ve derhal tedbir muzlarına almakta tereddüd etmiyece : temizlik memnrn olmnşlar. Hamamlar ler alınmasmı zarurf kılmaktsdır. Bir ğinden emin bulunduğunu ve eğer Ame : da tejnizlikevL frleşik Amerika Cumhuriyet leşmiş Milletler ve bu Birkşmiş Mil rika, dünya üzerinde birinci dereoe ! Eğec bfitfin kabahatler veya keraleri Başkanı Mr. Irutnan, letere bağlı teşekküller gereken ne deki rolünü kaybederse dünya sulhunun • metler isunlerde olsaydı, «jaşar» ladiin, herhalde çok UZUQ bir viden yardunda bulunacak durumda ve bütün milletlerin saadet ve refahnun : nn öhnemesi, câdil» lerin nılmetmetehlikeye düşeceğini Belirterek sözlerine zoman hatırlanacak ve tarihî değeri da değildir.> • mesi, ctahir» lerin pis, «zeki» lerin şöyle son vermiştir: Dernokrastnin gelişmesi içln ima takdir edilecek bir nutuk söylemiş : abdaL ccemib» lerin çirkin olmaması, < Milletlerîn daha lyi bir hayat hak : hulâsa hiç kimse ve hiç bir negnenin ve bn nutukla çok mühim bir durumu. Mr. Truman, Yunanistar.a verilecek çok vahhn bir tehlikeyi açıklamış ve bu paranrn nasıl, sarfolunacağının kcmtrol kındaki ümidleri ortadan kalkmca, tota j adırta ayktn düşecek vasıflar göster«Iımımla bu teblikeyi önliyccek tedbir edilerek bir dolarının bile Yunanista litarizm tohuınlan neşvünema bulacak : memesi lâzım gelirdi; ama isimler leri tavsiye ermiştir. nın kendi kendine yeter fcir hale gel ttr. Çetin bir sahaya atılmış bulunuyo : hâlâ ba kerameü anetmekten çok TehUke, bugün iki komşu ve dost mil mesinde ve sağlam bir demokrasinin ruz. Eğer Üdnci şık çok daha vahim ol : nzaktır» Zaten bir türlü isimlerden leti, Tunanistanı v e Tiirkiyeyi, dolayısi gelişrnesine imkân verecek bir iktisadî masaydı, fcu teklifleri yapmryacaktım.> : aynhp cislmlere giremedik ki!. Nntuk lyi kargılandı le biitiin Orlsşarkı tehdid etmekte, ve biinye yaratılmarırıda kullanılmxsirj V.u yürden Amerikanın bariş ve güvenini rağlamanm fevlsalâde ebemrtıiyetli olLondra 12 (B.B.C.) 'Washington de alâkalandırmaktedır. l'unanistanın duâunu kayd?tm;ş ve demiştir ki: muLabirimizden aldığınuz malumata gömnkadöeratına hâkim olmak istiyen bir re, Ba§kaTi Truman'm bugünkü konMiıfıit Bolcnluk, miifrit sağeılık silâbh azhk^ maksadma enüği takdirde, < H:çbir hükumet mükeırjnel ola gTe toplantısmda söylediği nutka aid tehlike merhal büyüyecek, Tiirkiyeyi de maz ve Yunan hükumeti de mükemmel müzakereler bir ka; gün sonra başlıkaplayacak, ve o zaman ucsuz bucaksız değildir. Fakat Araerikan müşahidleri yacak ve bu müzakereler Amerika «ib'ır cıshiyet alacaktır. Vaziyet o derece de dahil olmak üzere bütün yabancı yaseü bakımjTvdan tarihî bir değer ka Başmakalcden devam vahiradir ki derhal faaliyete geçmek ve müşahidlerin kanaati, geçen sene ya zanacaktır. Nutkun nasıl karşılanmış sosyalistle bir liberali kolkola ged.Thal tedbir almak icab ediyor ve onun pılan seçimlerin Yunan milletinin olduğuna. aid ilk akisler, son derece zerken görebilirsiniz; ideolojileri itii> in Başkan Truman da Amerikaııuı mil duygulnnnı sadikane bir tarzda ifa elverişlidir. barile karşılıkh birer düşman sayılî meclisile karşılaşnıak liiznmunu hisse de ettigi rnerkezlndedlr. Bir gar Hulâsa olarak Londrada, Başkan derck almmasım gerekli cörtHiğü ted ^eşa'ık ve müfritçilik havs^ı içinde ça Truman'ın mesajı, Birleşik Amerikanm, lan ba adamîanh önünde beraberce birleri tavsîye etımş Mıl'imıyor. lışan Yunan hük'imeti bazı hatalar ış Sovyet nüfuzunun her türlü yayıimasım boyun iğdikleri bir takım esaslar Mr. Tnıman"ın gerek tehlikeyi kavra Iemiştir. YunanistaT'a para verilmcsi, mağlub etmek ve hiç olmazsa akam<?te vardır ki, o da demokrasinin işleyiş makta, gerek vaziyetin vahmnetini tak Yunan hukumetinin bütün yaptıkiarı uğratmak i;in iktisadî kudretini ve tek mekanizmasıdır. Mecliste bağınşılır, dir crtevçk en âcil ledHrlere başvıir nı veya yapacaklannı tas\nb etnek de nik gelişmelerni kullanmağa karar gazetelerde tartışıur; halkın reyine makta gosterdiyi iibef, a7İm ve ciddi feildir. Müfrit solculuğu ve müfrit saŞ vermiş olduğuna bir işaret olarak adde snnulan fikirler, yürütülebildiği kayet, her tiirlü medih ve senadan üstiin cılığı nasıl geşmişte Inkbih etrnişselc dilmektedir. dar yürür. Bunun dışında bir savaş sayılacak d?şerdedir. gelecekte d» taVb'h ede"'5iz. İııgiliz sÖ7.cüsünün demeci bahis mevzuu değildir. Halbuki bizde Durum gayet sarihtir: Amerikn, her Türkiyeye ya.rdım Londra 12 (aa..) İngiliz Dış tşleri ikiz kardcş samlacak kadar birbirine millctin hürriyet ve istiMâline sahib Yunanistanm kTtışusu Türkiye dahi Bakan'Jjgı sözcüsü. bu akşam, Başkan benzer programların sahibi olan parolarak millctlerarası barışı, i^tikrar ve Tıuman taralından Tilrkiye ve Yunarefah dairesi içinde yssanıak imkârını dikrTatimizi gcrektirmektedir. Türkiye nistan için yap'lan cömerdce teklifin tüer nerede ise kanh bıçaklı olacak nin bağımsu ve iktisaden sınhatli bir hazırlnmak üzere son<m7. fedakârlık'an Loadrada fcüyük bir memnunlukla kar gibidirler. Çünkü ortada rejimin göze a'.mış ve tkinci Pünya Harbini ka devlet oiarak bekası, barışa bağlı bü şılanjnış olduğunu sdyleml^tlr. normal işlemesini temine yarayacak 7anmışl'.r. Mııharebe. kendi iradesini baş tüa dünya miUetleri için Yuranlsianbir mekanizma yoktur. dan daha az ebemmiyeüi oiraadığı ajiNutuk alkışlarla karşılandı kalarına yüklemek istiyenlerle kenîi V/asiıiEgton 12 fa.a.) Cumhuriyetçi Demokrat Partinîn kredisi düşüyor, iıadelsrine sah:b olarak jaşamak isti kârdır.> yenler arasmda vukubnlmuş ve <;omın Truman, şu cüıeti ehenımiyetle Ij^lirt ve demo.crat partilerüî hemen hemen tcşkilât gevşiyor, diye K. Partisi'yada başkalarımn ıntıi'addcrarına tahak miştir ki, harbdenberi Türkiye, îngilte bütün üyelerinin hazır bulıuıdugu bu zarlan adeta sevinclerinden zıpküm etınek davasını (rüdenler, yenilmiş renin ve Aaıerikanın malî yardır.ıım a güntu toplantıda. Trumanm nutku çid hyorlar. Gelecek seçimlerde Demoklerdir. Bn yenütinin manası, dnnyanm rarruştır. Türkiye, kendi mîllî bütünlü deüi ve fiürekU alkışlarla kaxsılanmı«tır. rat Parti altmış yerine alh meb'us Truman, Floridaya gitti ve insanlığm biiyük bir der.Hen kurtııl ğünü, Ortauoğu nizammın mubafazası çıkarsa, yahud hiç çıkaramasa, Ilalk NewYork 12 (Radyo) Başkan ması olmak icab erraez ml? Fakat böyle içln elzem olan bu bütCnlüğünü sağlamak Partisi kendini galiba bahtiyar sabu malî yardunı aıamıştır. Bü>Tİk clacağma bambs=ka bîr vaîiyct, ve son Truman, bugünkü nutkumı söyledik derece tehlikeU bir teca\üz sintcır.i inki Britanya, bizzat kendi güçlükleri dola ten snnra dört gün dinlenmek üzere yacaktır. Bu gösteriler, içine girmeye çahşfjğırıuz gcrçek halk idaresine şaf etnıiş, ba yiizden iki şıktan birini yisile Türkiyeye yardım edebilecek du Floridaya gitmiştir. samimi olarak bağlanmadığımızı açıkabul etmekten başka çare kalmatnıştır: njrnda olmadığını ve binaenaleyh yalnız Nutknn MoskovadaM ilk tesiri Birincisi hürriyeti ve biitün hür tnües Amerika Birl?şik Devletlerinin bu yarMoskova 12 (ÂP.) Truman'ın nut ğa vurmaktan başka bir işe yaramaz sescleri kökünden yıkan, silâhh bir az dımı yapabilecoğinl AmerUca httfcumetl kuna dair haberler Moskovaya vardığı gibimize geliyor doğrusu. lısın iradesine boyun eğerek onun ta n« blldiımiştir. sıralarda, Molotov ilk ta»izde bulun Demokrasi rejhnini yürekten sehakkümünü ve bu tahakkümiin dojnŞahsî hürriyet mu|tur. MrlotoVun yumuşak davranraeağı tehlike bıçağınm kemiğe dayanTruman, bundan sonra, Amerikanm masının "".uman'm Ortadoğu hakkm ven, çok parti sistcmine dayah gertnasını beklemek. endişe ve mülâhazalarının Türkiye ve daki açık ve kat'î sözlerinden dolayı çek bir murakabe idaresinin yurduİkincisi: Hfnriyeti konın.ak içln elden Yunanistan kadro'.arını çok fazla aşarak olmadığı ajikâr olmakla beraber, Lon muzda kuvvctlenmesini özliyen bir peicn yanbroı Fsirgememek ve hiirnyeti hal.ikatte bütün diinya;a şamîl bulundu dradaki ve Washingtx3nMaki Sovyet el insan, D. P. nin zayıflamasmı dekornnıaça yarchm etmck sayr>:nıle kp Şunu scylemiş ve şu^Hrı ilâvo etmiştir: cilerinin Moskovaya çağırıTmalarından ğil, olsa olsa ku\rvetlenmesini, progc T?rihin bu belirli anında, hemen zanılan zafcri yaşatmak ve lafer nğntnRusların Truman'ın ncJer söyliyeceğini ram ve teşkilât itibarile daha gürda göze alman fedakârlıklann boşa git bütün milletler, hayst tarzları bakuıun 'evvelden tahırJn ettikleri anlasılmakte büz, dalıa bağımsu bir seviyeye ulaşdan iki çıktan Lirini tercih zorundadırmesine imkân vermemek. nıasını istemelidir ki, Halk Partisi de dır. Mr. Truman, dunımtı lıîîylece açıkla lar. Bu tercih ekseriya serbest bir tarzMolotov, Rusyanm elinde bulunan halk gözünde rakibine üstiin gcleda yapılmamaktadır. Bu hayat tarzlarındıktan sonra Amerika siyasetinin hiirriyerl kinımpğa yardım etmek olması dan biri çofunluğun iradesi üzerine mü Alman harb esirlerinîn miktarını bildir bilmek aşkile daha gayretli bir çaİLşma metodu arasın ve böylelikle lcab eltiğinî, ve onun için Amerikanıo esfestir. Bu sistemde hür müesseseler, meyi kabul etmiştir. «Truman, Avnıpanm tekrar umumî hizmetlerimiz daha iyi görülrolonya. îlnmanya ve Bnlsaristaı»d« re temsilî hükum«t, serbest seçimler, ferdî kurtarrcısı rolünde» siin, millî kalkınma davalanmız dava görülen t?.r>iWere daima karşı gelıii hürriyet, vicdan ve söz hürriyeti vardır ğ:ni, onun bu şefcilde harcket etmeklc v* hig bir siyasî tazyik raevcud değildir. Washington 12 (A.P.) Trumanm ha verimli bir şekilde çözülsün! Birleşmiş Mîlletler anayasasının tatbl Dlğar hayat tarzı iae, çoğunluga zor ile nutku korsrede muhtelil tepkiler uyanZaten büyük bir kudret ifade etkuıı saglîidıgmı anlatnıış, dalıa sonra kabul ettirümiş bir am.lık iradesine is dıımiştır £azı kongre mensublan nutYunanisfanla Türkiye davalarınm ehem tinsd eder. Bu hayat tarzında, tethiş ve lcu samıml bir şekilde tasvlb etmişler miyen bugünkü muhalefcti büsbümiycli iizerinde durmuş ve şu sözleri tahakküm vardrr, kontrol edilen ba<îm dir. Mümessiller meclisl üyelerinden tün ortadan kaldırmaya çalışmak, ve radyo vardır. Neticesi evvelden bili Sam Rayburn «Zannediyorum ki Tru bizce doğrudan doğruya Halk Paryş nen seçimler vardır. Bu sistemde çahsî manin manügı su götünnez bir mantık tisinin aleyhinedir. «Yunanistan siiâhlı btr ekalliyetin emtır. Kanaatimce, eger dünyada demokhürriyet ortadan kaldırılmıştu. NADİR NADİ rine gircrse Türkiyeyl tehdid cden tehBaçkan TTmn2n, bu ürinci yaşayış ratilt bir sulh istiyorsak bu yardunı yaplîke, tam valıamet peyda cder ve tehlike malıyizı demiştir. tarzından kurtulmak için, Amerikanırı b">tiin Ortaşarka yayılır.. Cumhuriyetçi Senatör Homer CapeBn kesin hskikat söt 'pöfannez bir hür milleüere, kendi mukadderaÜarrn. mrıklıkratJır ve Mr. Tnımatı, bn haki bizzat tayin hususuııda yardım etrnesi haıt da: «Başkan. Amerikanın bir d°fa kati anlathkfan sonra Türkjye Ue Yuna lâzîm geleceği kanaatinde olduğunu söy daha A%Tiıparun kurtancıa rolünü ifa etmeslnl lstlyor; hem d« tm defa Sta.nistana âcil yardım gösteri'.r!>ediği tak lemi^tir. Bajtarufı I inrt sa')tfe<îe lln"n A%T\ıpaya, Afrlkaya, Asyaya ve «Yardım iktisadî ve malî sahada dirde ae olacaeını da gayet açık anlattendiği anlaşılmaktadır. Fakat Feçim Çme hükim olmasına mâni olmak lçin» olmalıdır.» BuşhT: «Tereddüd, AmeTİkamn hürçartiarırLin hâlâ değişmemiş obnası ve bu demiştir. Truman deaılştir M:' riyetinl de, banşinı da tehlikeye koyar. şartlar hakkmda yaptığımız bunca ten< Ben şu kanaatte;.T»n kl, bizun yarTürkiye ile ittifak teklifl Onun için Konşrrenin bu mesııliyeti cekidden sonra, seçimlere girnıek için düdımunız her şej'den evvel iktisadî ve Londra 12 (a a.) Amerikan basmı, saretle karsılamasını isterim.» şünmemiz icab etmez mi?> demiştir. Mr. Trumnn'ın karşılaştığı sürekli ve malî sahada olmahdır. Zira bu aahalar, Yunanistan ve Türkiyej'e Amerikan hüCelâl Bayar, güney Anadolu DemokBPmimî alkışlar, anlathğı hakikatlerin iktisadî istiltrarın Ve düenli siyaset kumetmce yapılacak istikrazm arkasınratlarile hasbılıalde bulunmak üzere bir «nlaşılnuş olduğtınu göstsrditinden bn usullerinin vasfı bainnından mühimdlr.» daki Amerikan siyasetini bahis mevzuu Başkan daha 80iu"a şöyle demiştir: ederek Rusyayı şimdiki nüfuz bölgesin kaç gün içinde Ankaradan Mersine gineticeyî büyük bir memnnnlukla kaıştlarr.ak icab eder. < Dünya sükunet halinde değildir. <Je durmayı istihdal eden genia bir decek ve bundan sonra da güney Anadolunun dlğer illerüîl dolaşacaktır. Dünya sulhu, büyfik ve çofe hiiyük Mr Statü ise mukaddes bir iş değildir. An dünya slyasetine dahil bulunduğunu C.HP. de hazıruklar desiek kezanmı? ve Mr. Truman. yalnıî cak statükonun, BJılegmls Milletler ana gizlememektedir. Bir haftadanberi Ankarada tetkiklerTürkiye ve Tnnanistan tarnfmdan değll. yasacmın bir baskı veya siyasî nüfuz Cumhuriyetçi Marrow, Yunanistanuî baskı aliında eıilmekte olan ımlletler ve gibi oyunlarla ihlâli suretile bozulması ve Türkiyenin, diğer bir çok memleket de bulunan C. H. P. îstanbul bölgesi fcarışsever milletler tarafından harb ve na müsaade edemeyiz.» ler gibi, komünistliğe karşı ileri karakol müfettişi ve Kocaeli milletvekili Dr. hürriyet kahramam olarak «nılacaktır. Yunan bâdiselerinin Tiirklye vazifesi gördüklerini açıkça ifade etmi§ Fazıl Şerefeddin Bürge dün sabah dönmüştür. Parti müfettişi, Ankaradaki teAmerikanm benimsediîi davalarla UzerİDdeki tesiri tir. «ulh knrtulmuş ve iicüncü dünya harBu arada, Başkan Truman, eğerYuWalter Lippman, <Herald Tribun«> de masları hakkmda bir arkadaşımıza şunbini hazırlıyan eller, en a|ır darbeyi ye nsnistan silâhlı bir azmlığın kontrolu yazdığı bir makalsde Türkiyenin büyük ları söylemiştir: mişlerdir. Onun İçin Mr. Trumamn not alüna düşecek olursa bunun, komşusu bir orduyu silâh altında tutnaktan kur . Yakında yapüaeak miIletvekillikleTi kn hakikateıı tarihi bir deçeri haizJir Türkiye üzerindeki tesirinin âcil ve dddî tarılması için Türkiye ile Amerika ara seçimi için Genel Sekreterlikte hummalı ve bn yiiıden onu da, Amerikayı da teb olacağını belirtmiştir. sında askerî bir ittifak yapılmasuu ileri bir faaliyet vardır. Fakat henüz adaylar tesbit edilmemiştir. Bu seçimde mutlarîk etmek lcab eder. Kanşıilık ve kargaşabk, bu takdlrde, sürmektedir. orta ve doğuya intilsal edecektir. NewYork Timea gareteei de şöyle ka kazanmak için halknı sevdiği, memleRîza DOfcRUl. ket ölçüsündekl sahsiyetlerin aday gösBaşkan sözlerme şoyle devam etmiştir: diyor: « Bundan başka, Yunanistanın ba«Eğer Rusyayı abluka altına almak terihnelerine çalışıîmaktadır. Bu yüzden ğıtnsız bir de%'let olarak ortadan kalk için Acıerikan filosunun Akdenizde bu aday tesbitinin çabuk ve kolay olrnıyaması, bir yandan haklarmm hürriyet ve lunması garekirse bu filo buna hazırdır.> cağı aşikârdır. bağunsızlıldarını korumağa çalışırken, JElletvekfflert seçimüe ilgill teşkllâtıDış İşleri encümeni toplandı diğer taraftan harbin zararlaruıı tami Londra, 12 CB3.O.) Waahingt<Ki miz büyük bir çalışma içindedir. Başan Ba$îaraft 1 inci sahüede re çalışan Avrupa memleketleri üzerinelde edeceğimiıi kuvvetle tahmin edigimdiya kadar olan faaliyeti, milletin, de derin tesirler yapacaktır. Bu kadar dan gelen haberlere gBre. Kongrenüı yorum.» Dış İş'.eri Encümeri bugün tcplanarak içinde çırpmmakta bulunduğu güçlükle zaman, bu iadar az başan ihtimaline Seçfan defterleri ri arttırmaktan başka bir şeye yarama» rağmen dövüşmü^ olan bu memleket Mr. Truman'ıa bugünkU nutkunda&i lsteklerlnl tetklke başlanuştg. Seçbn kurullan seçizne iştirak edemış ve bu faaliyet yersiz, yahud da nnı lerin, uğnında bu derece fedakârlıklarda ceklerin isimlerini ihtiva eden defterleTxr oltnuştur. bulunduklan zaferi elden çıkarmaları rtn tetHkinl bu akşam ikmal edecek ve Ankarada yakalanan Mr. ChurcMH, hükum«te karşı girlş korkunç bir facia olurdu.> yartn sabahtan itibaren defterler duÜği çetin hücum sırasuıda, işçi hükusahte karneler Truman şöyle devam etmiştir: varlara asüacaktir. Defterler •ehrin metini İngiliz devleti ve milletine karşı « Bu ehemmiyetli «nda Türkiye ve Ankara 12 (Telefonla) SMıte kar muhtelif gemtlerinde 668 y«re asılacaktır. suç işlemekle ve almış olduğu sosyafet Yunanistana yardunda bulunmaktan kaneler görüldüğünden Belediye, çay da SemÜerindeki defterlerde isimleTİ buJeştirme tedbirlerile mill«ti tefrikaya çmacai oUırsak ihmalimizin gerek batı ğıtımrm durdurdu. Yeniden bastınlan lunmıyanlar kaza seçim kurullanna müdüşürnM'kle ithsm etadştir. ve gerekse doğu bakımından uzak tep karneler yakında halka dagıtılaeakte. racaatle isimlerini yazdıracaklardn". Chvucîhill söflerine şöyle devam et kileri olacaktır. Derhal v« kaVJ bir hamiştir: rekette bulunmamK lİ2imdır.> . Hükumet, endüstrilerimlri miEiParalar ne zaman teslim edilecek ^ştirmeden ev\el, kendi millileşmelidir Bundan sonra Truman, Yunanistan ve H'jkumet, m^mleketi parti mülâhazaları Türkiyeye yardım için 400 milyon dolar nın üzerinde tutmalı ve evvelâ Inailİz, Istemiş ve meulâğın S0 lıaziran 1946 den •cnra sosyalist olduğunu isbat etmelidir.> evvel bu memleketlere teslim edflmesi Churchill, memleketin iaşe d\ırumun lüzumunu belirtmişür. Başkan, bu mebHAKKI DERMAN ŞERİF 1ÇLİ Lâğnı, Yunanistana (aynı zamanda didan da şikâyet etmiştir. KADRt ŞENÇALAR Koro*u ğer memleketlere) verilecek silâhlar lçin Alinanyadaki siyasett tenMd Bundan sonra, dış siyaset bahsine te Kongreden istenen 350 milyon lbalık LEZ1ZE ÖKTE AZtZ ŞENSES mas eden Churchill, hükumetin, Alman meblâğ üe kanştanlınaması lâam gelları, kendi mukaddcratlanm keiKÎilerl diğini de ilâve etmiştir. Çok tengin program Türkiye ve Yunanistana personel tayin etmek hususunda serbest bırakagonderilecck cak yerde, bu meseleyi halletmek yo14 Mart Cuma akşamı Başkan Truman, aynı zamanda, Konlun da senede 120 müyon tngiliz lirası harcarnakta olduğunu ve kendi mesele gıeden, yapıîacak malî yardım ve verilerini halîîtnıektcn âciz bulunduğu bal lecek malzemenin ne türlü sarfedilecede Almanlara tanlluk eden meselel«l ğine nezaret etmek üsere Türkiye ve halle kalkıştığını ve Almanlara, nazilik Yunanistana Amer&an personeli gönYalnız üç pece icin ten netret etmeği öfretmek davasına dü dermek müsaadesini de istemiş ve bunşiip, •bilâkis Aln.anlsrı tngilizlerden nef dan başka, eeçkin bir Turk v« Yunan ret «Urrmekten ba?ta bir şey yapmadı personelinln talim ve terbryesi için de yetjd istemlştir. Nihayet Başkan balıia ğını söylemiçtir. konTisu nvemlekeüere BÜrati» malzeme Tekirdağır.da deniz kııliibü ve teçhizat teslimatı flzerinde de ısrar SAZ ARKADAŞLARÎ K0NSER1 Anka;a. 12 (Telefonla) Beden Ter etmiştir. Halk çarküarHîin biyesi Genel Müdüriüğü taıafmdan 100 cÇetin bir saha» Halk sanatkârımız Ahmed Güldürür yegâne okuyucusu bin lir>» sarfile Tekirdağmda büyük bir Başkan, bundan sonra ileride munzam Eyüt> Sabri Hakkı Ruşen temsilleri SUZAN YAKAR tahsisat r% yetkikr lânm geldiği lakd«niz kulübü yapılacakür. Moskova Konferansında diin tartışmaîar oldu Ulaşttrmm işierimiz&e Banlanmızı söylerken bunları bngün vücud bulmuş bir hâdise olarak ele almak insafsızlığuıda bulunmamanızı isterim. Geçen harbin zaruretlerini gözönünde tutacağınız tabiidir.> Akdeniz Nakîiyat Ambarı Müdürünim şikâyetine cevab veren Bakan: «Biz hiç bir iskelenin ihtiyacına lâyıkile cevab veremiyoruz> dedikten sonra, Amerikr.öan satm alman şilepler gelince ihtiyaçlann bir kısmımn karşılanacağını söylemiştir. Devlet Detniryolları tarifele. rine yapılan zam hakkındaki tenkide ce^'aben de ezcümle şöyle demiştir: « YapügKnız zam yüzde 75 olduğu halde demiryollannın varidatı 86 milyon liraöan 170 müyon liraya çıkmıştır. Bunun manası çudur ki memlekette iktisadî ve içtimaî hareketler çoğalmıştır. Vatandaş para kazanıyor ve seyahat ihtiyacını duyuyor.> Hüsnü Konak, maden nakliyatında yüksek tarifeler tatbik edilmesinden P. T. T. işlerimizin geriliğinden şikâyet etmiş, Ali Haydar Albayrak, ithalât mah getiren Amerikan vapurlanmn ucuz navlunla Iznüre uğratılması Kizumundan bahsetmiş, Mustafa Nazlı Izmir tacirlerinin doğu Akdeniz hattına işleyen vapurlara istedikleri şekilde roal veremediklerini, Marsilya seferlerinden Lstifada edemeddklerinl eöylemiş ve : «Devtet Denizyollan tefküâtıntn iyl çauşmadığına kaniiz, çünkü teşkilâtsızd*r> demiştir., Şükrü Koçak nakîiyat tarifelerini mü1 dafaa etmiş ve: «Devlet Demiryolları', harb yıllarında perişan bir hale gelmiştL Bu halden kurtarmak lçin zam yap' mak zarurî idi.» demiş, <P. T. T. işlerinin ' Kİahına çalışıldığını bildirmiş, izahatına şöyle devam etmiştir: BaştaraH l inci sahijede ' Bindiğimiz dal Celâl Bayar Ankaraya gitti Baftarafı 1 inel »ahifede I 3 Tahkimat ve askert tesisat tahrib man esirinin ne olduğunu sormuştur I edilmiştir. Bunun üzerine her tarafın elindeki e 4 Askerî gaye ile yapılan ilmî araşsirler hakkında malumat vermesi kabul tırmalar yasak edilmiştir. Bevin'in ithamlara cevabı olunmuştur.' Mr. Bevin Almanlara aid Bevin de Molotov'un kendince doğru donanmanın imhasma aid gualler de sormuş ve Rusyaya nakledilen Alman bulmadığı ithamlarına şu cevabları versanayiine işaret etmiştir. Molotov da miştir: * Molotov tarafından burada zikreoevab venrâş, donanma tahribatıntın beahhura uğradjğını, fakat devarn etti dilen askerî birlikler sırf denizlerle kağini söylemiş ve diğer noktalara dair ralarda bulunan mayinlerin temizlenmesinde kullanılmaktadırlar. Büyük Brimalumat vermiştir. Moskova 12 (a.a.) Dün Dörtler tanya hükumeti bu iş için ingiliz istihkonferansmda Molotov söz alarak Pots dam etmek istememektedir. Esasen bu dam'da verilen kararların tatbik şeküni birliklerin sayısı gittikçe azalmaktadır.» Bevin, sörferine ilâveten hava muhauzunuzadıya tenkid etmiş, askerî birliklerin tasfiyesi meselesine temasla de lefeti yüzünden Berlinde ka^n General Robertson Moskovaya geldiği zaman bu miştir ki: < İngiliz ve ATnerîkan bölgelerbıde hususta tafsilât vereceğini söylediği sıGeneral Robertson kapıyı açarak böyle bir tasfiye yapılmamıştır. Şimdiki halde İngilizler, Alman suıbaylannın salona girmiştir.» General az evvel uçakla gelmiş bukumandası altında bulunan 81.?58 Al man erini kendi işlerlnde kullanmakta lunuyordu. Kendisi hemen söz alarak bu askerî dırlar. Amerikan bölgesirıde bunlardan birliklerin artık mevcud olmadıklarını 9000 kişi vardır. Hattâ İngiUzler de Yugoslavyalı, Anderson OTdusvuıa men bildirmiştir. Rusyamn Washington elçisi sub, Macar; Ukraynalı ve Hitlerci olçağmldı mak üzere Alraamarla Ügisi olmıyan Washington 12 (a.a.) Bugün Waaskerî birVk'.er de mevsııd(Jur.> shingtondan resmen bildirildiğine göre, Marshaü'ın t^Hinerl Sovyet Rusyanın Amerika büyük elçisi Molotov'un uzun denecinden sonra M. Novikov istişare maksadile MoskoMarsball söze başlıyaTak çu ncktalar vaya çağırı'mışür. üzerinde durmuştur: Londra elçisi de çağınldı «Amerikan görüş noktasından kontrol konseyince askerlikten tecrid hakkında Londra 12 (A.P.) Sovyetler Birllsunulan rapor memnuniyet veriddir. ğinin Londra büyük elçisi Georgiy Zarubin, bugün fini olarak Moskovaya haŞöyle H: 1 Alman musellâh kuvvetlerl sillh reket etmiştir. Buradaki Rus çevreleri Zarubin'in konferans dolayısile istişatan tecrid edilmişt'r. « Ecnebi vapurlannm Istanbulla Iz , 2 Alman harb malzemesi tahıib relerde bulunmak üzere Moskovaya git mir arasmda îstanbul N«wYork taritiğini söylemislerdir. ı edilmiştir. fesi kadar navlun almasını önleroek üj zere temaslar yapılacakbr. Marsilyaya j işliyen vapurlarm İzmire ugramasmı te j mine çalışacağım.» , Bakan bundan sonra şunları söylemiş1 Ur: .; Ankara 12 (Telefonla) Kiralayan Kndüs 12 (a.a.) tngiliz ordusu le« Receb Peker hükumetinm bhbaJ vazfm sınıfma mensub üç er bugün, veya kiracı tarafından su sarfiyatını göe kışlalarının duvarına Yahudi tethlşçl termek üzere ayrı bir sayac konulması kanı olarak ben yapılan şikâyetleri, orJ lerl tarafından konan bir çuval pa.tlayı halinde zamma tâbi kira miktarının ta taya konulan ihüyaçbın, çehreleri nej cı maddenln infilakı netlcesin<Je uyur yini «ureti Bakanlar Kurulunca şöyle kadar sert olursa olsun, metnnunluklaj karşılryorum. Aramızda belki karşı par^ ken öunüşbür. Bu yenl httcum şafak tesbit edilmiştir: sökerken yapılmıştır. Yahudller. Kudüs Mevcud kira sSzleşmelerine göre su üye mensub arkadaşlarım da vardır. Bll te ÎEgulzlerin emnlyet altındaki bölgç parası kira bedeli için gösterilmiş olan zi tenkid eden kim olursa olsun, nok, lerlnde bulunup asiert kamp hallne gayrimenkullerde kanunda yazılı yüzde sanlarunızı ortaya koymak suretile bizi tebdü edilmlş olan yetimler evlnin du 20, yüzde 50 ve yüzde 80 zamlara tâbi noksanîarımıa tamamlamağa sevkedeJ varında beş metre kadar bir dellk a<; kira bedellerinin tesbiti için bu gayrl ceği için memnumyetim büyüktür. îstirrjşlar ve HialdnelitüfeUerin ateş yağ menkullerin 1946 yıhndaki su sarfiyatı yoruz ki karşı partinin sayın üyeleri bimııru altında bahçeyi geçerek çuvalı miktan o yu içinde ödenmiş su parası zi samimt tenkidlerile desteklesinler, saicna yerleştirmişlerdir. Tethişçiler de ma'.îbuzlaruıa veya .«u idareleri veya bizi daha çok. daha sevimli çalışmaya makineUtüfeklerl?. sü&hla mukabele et müesseselerindeki aynı sarfiyatı gösteren sevketsinler. Karşı partili arkadaşlarım mişloıdiı. Sar.'.ldıjma göre, en az 15ç kayıdlara göre hulunur ve bu bir yılhk memleket davaları konuşulurken aramısu sarfiyatınuı 1939 yılındaki su parası za gel?rek tenkidci rollerini ojTiarlarsa, Yahudi yaralanmıştır. tarifesir.e göre hesab edilecek yillık tu bundan birim kadar memleket de faySokağa çıkma yasağı tarmm 12 de biri o £ayrimenk\ıldeki oda dalarur. KudOs 12 (a.a.) Kudilsün Arablaria spyiffma bölünür ve böylece bulunacak Oazettlere gplince; onlar blzim para mesiîun böl^slerinde hava karardıgı wı rakam h»r kiralanan yerin oda sayi'ina SK mufetişlerimtodlr. Her memur 6izl mandan itibaren fectr vaktine kad^r çarpılnrak çıkan rakam o yerin kira be din)rmpWe. ihtiyaclannızı en anlayışlı sokağa çıkma yasagı llan edileceği budüşülmek suretile tayin edilir. blr şekild» karşüamalda mükelleftir. Agtm resmen blHirllmek.tedir. çık söyleyebUirim.: Işlerimiz Aüzgün değildir. Deniz ve Demiryollarmda, mu>ıberelerde bu şekilde ihtlyaca cevab ve, îsviçrede okuyanlara hükurilem«s. Bunları iylleştlrmek vazifemia met tahsisatı arttırıldı olacaktır.» Ankara, 12 (Telefonla) Hükumet Başfaroft 1 inci sahifede Toplantıda îztnirdeki Acentalar Birhesabma yabancı memlekc'tlerde oku ren alâmetler mevcuddur. 11*1 taraîından İzmir llmanının fecl hayan ögrencilere verileoek ödenek hak Cumhuriyetçi âyan üyelerinden Van linden bahseden bir rapor verilmiş va kındaki son kararda İsviçre için görte denberg ve Taft, geçen pazartesi günü okunmuştur. Raporda Haşmet Gürcenin rücn 375 Türk lirası 398 liraya çıka Başkan Truman'la yaptıkları gorüşme Denizj'ollan Müdiirü tayin edümesinden sor.unda tasviblerini bildirmişlerdir. rılmıştır. sonra bîr çok noksanların tamamlandıgt da bellrtümekte İdi ki, Bakan da buŞarkın en büyük yıldın, Mısırm en kudretli yaratıcısı ••MBI nu teyid ve krndİ5İne teşekkür etmi:iir. ' Bakan, İzmlr Bandırma hattma ya» Y U S U F V E H B Î EM*NE R I Z I K ' i n ^ b ü y ü k znferleri taklı vagon llave edilecçğlni. Izmir İstanbul ceniz yolculugunun 14 saata lrKilrlleoe&lnl de söylemlştir. «AŞKIN GÖZYAŞLARI. filminden daha hazin Bayındırlık Bakanının hasbıhali «FAKÎR ÇOCUKLARI> ndan daha acıklı Antalya 12 (a.a.) Maliye Bakara «DOĞRU YOL» dan daha ıstırab dolu «lan Halid Nazmi Keşmir ve Bayındırhk Bakanı Cevdet Kerim İncedayı, dün; beraberlerinde vali ve uzmanları olduğu halde Korkuteli, Bmalı ve Finike bölge!erindeki tetkiklerini bitirerek Antalyaya dörmıüşlerdir. Geoe Halkevind* Bütün dünyada gözyaşlarüe alkışlanan büyük bh dram. tertib edilen müsamerede hazır bulun t muşlar ve bu müsamereye iştirak ecen Altın sesli yıldızknmıı «SAFİYE AYL» «MUSTAFA ÇAĞLAB. in kadın erkek bin kadar vatandaşın gös'j nağmelerile süslenen eşsiz bir şaheserdir. terdikleri muhabbet ve tezahürat üze1' amm DİKKAT: Yenl seanslar: 2,45 4,45 6,45 ve 9.15 H M rinde Cevdet Kerim İncedayı bir has. bıhal hitabesile mukabelîxle bulunmuşRONALD COLMAN DOUGLAS FAÎRBANKS Jr. tur. incedayı bu vesile ile memleketin 25 seneük siyasî, içtimaî ve ekonomik ', fe MADELE1NE CAROLL gelişmesinin esaslarını izah etmiş v« tarafından eşsiz bir tarzda yaratılan ve büyük muvaffakıyet kazanan, milletin bugünkü sağîam varlığında feci aşk ve Slüm maceralaruıı tasvir eden hangi tedbir ve membalara dayandığını anlatmıştır. Filislinde tedhiş devam ediyor Ev kiralarında su sarfiyalı nasıl hesablanacak? Macaristan hakkındaki notaiar Bu Akşam L A L E ? de ALIAHIN KUDRETİ ZENDA MAHKÛMLARI ikinci zafer haftası ChurchiSI işçi kablnesiüi şiddeüe itham eiti Türkçe sözlii filrrimin SARAY SİNEMASINDA devam ediyor. I Türkiye Milletierarası Kalkınma Bankasına resmen dahil oldu "VVashington 12 (a.a.) Milletleraras» imar ve kalkınma bankasile milletierarası para sandığı tüzüklerinin Washingtonda Türkiye büyük elçdsi tarafından resmen imza edilmiş olması itibarila TBrkiye, artık bu iH teşekküle dahil buhınmaktadu". Türkiyenin bu teşekküllerden her biri ! çin hissesi 43 milyon dolar tutmaktadır. Büyük Slnema tarihbıe sayısiî şaheserler kazandıran yıldızlar yüdıa « E B R O L F L Y N N ı i n yülarca unutuhıuyacak en büyük zaferi BOKS KRALI « Gentleman Jîm » ERROL FLYNN ALEXtS SMİTH'in Mağrur bir aşk, sonsuz bir heyecanla süsledikleri film. • Bu Akşam Beşiklaş GUREL Sinemasında MÜZEYYEN SENÂR IŞIL A R ' d a Bir Hafta Daha Gösterüecektir. Kadeköy SUREYYA Sinemasında BU A K Ş A M : Sanatın iki nadide incisi birden LLET 1 Mevlud Siyas! Mecmua 1 S O L A N G Ö L G E L E R Bugün çıkan 58 nci sayı bir ibret vesikasıdır. EDWİGE FEUtLLERE JEAN BARRAULTun en büyük aşk romanı 2 H A V A DENNtS K U R D U CLARK'ın zaferi MORGAN DANE ESKİŞEHİR ASRÎ'de Pangaltı INCI Sinemasında Bu akşam saat 9 dan itibaren 1946 senesi filmcilik birincl mükâfatını kazanan RAY MİLLAND ve Holivudun en şık yıldızı PAULETTE GODDARD ile beraber yaratüklan SevgUl annemlz ZELİHA MEDİHA DENLİ'nln ruhl için ölumünün kırkıncl gününe tesadüf eden 1J/3/947 perşembe günü Arnaiudkby camii şerifinde öğle namazıru müteakıb Kur'anı Kerim ve Mevlldi Nebevî okunjcağından akraba. Uost ve arzu edenlerin gelmsleri r:ca olunur. Oğulları: Ah Kuhsin. Ziya Seyli Denli SUZAN YAKAR ÖLÜM ItM Van Valisı Bay Ali eşl. Haztne avukatı ve Siıleyman Şcrmed, Bay Cevad Sermed validesi Bay an BEEİYE ŞERMED Hakkm rahmetine kavu^nıuîtur. Cenazer.1 bugjn Istınjede Yemkoybaşı caddesı 349 No. lı yalıdan kaldırılıp oğleyi muteakıb namazı Yeniköy camiindc kılındılıtan sonra Rumelihlsarı mezarUğındaki alle makberesine derjoolunacaktıı. Mevlâ rahket ejhya, SİHİRLİ (Cristal Bal) Büyük aşk ve entrika TOP filml
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle