12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 raayıs 1937 CUMHURIYET İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MİDE EKŞIL1K VE YANMALARINI AZ ON EYVA TUZU Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı giderir. Hiçbîr zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker hastahğı olanlar biîe alabilirlcr. M İ D E ve B A R S A K L A R I A L I 5 T I R M A Z . îçilmesi lâtif. tesiri kolay ve mülâyimdir. Yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. M A Z O N isim, H O R O Z markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ccza deposu. lstanbul Yenipostanc arkasmda No. 47 ATALARENE v e Fransa edebjyatından Şatobriyan'ın en meşhur üç hikâyesi resimli olarak bir arada basılmıştır. Eser fevkalâde şairanedir. Adeta şiir ve aşk kitajbıdır. Heyecanh ve acıklıdır. Ayni zamanda da edebiyatm, klâsik eserlerin şaheseridir. Fransızcadan mütercimi Ragıb Rıfkıdır. Fiatı 75 kuruştur. HİLMÎ KİTABHANESÎ. Bay Ziya Emiroğlu'nun vâkıfane yazılmış bir eseridir. îçindekiler: öğrenmek zevki Saadet Tabiat sevgisi ve yaşamayı bilmek Yemek san'at Musiki Dans Aşk vesaire... Fiatı 10 kuruş. Isparta Parti Başkanlığından: Niksar Belediyesinden: 126 lira şehrî ücretle kırk bin nüfusu havi Niksar kasabası Belediye hekimliğine talib olanların Sıhhat Vekâletine müracaatleri. (2482) Sonuncu Ibniseracın Maceraları ÖGRENMEK ZEVKİ HİLMI KITABEVi Polatlı Belediye Riyasetinden: 1 7713 lira 97 kuruş bedeli keşifli pazar yeri inşası 1/5/937 tarihinden itibaren 28 gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Mevcud proje. keşifname ve şartnameyi görmek istiyenler hergun mesai saatlerinde Polatlı Belediye Dairesinde görebilirler. 3 Münakasaya gireceklerin bu gibi işleri başarmış veya başarabileceklerine dair ellerinde sahibi salâhiyet makamdan tasdikli vesikları bulun ması şarttır. 4 İhale 28/5/937 cuma günü saat tam 16 dadır. 5 İsteklilerin 578 lira 55 kuruş muvakkat teminat akçelerile birlikte tayin olunan gün ve saatte Polatlı Belediyesi Daimî Encümenine gelmeleri ilân olunur. (2360) 1 Eksiltmiye konulan iş: Ispartada yapılacak Halkevi binası inşaatı «4008327» kuruş bedeli keşifli. 2 Bu işe aid evrak şunlardan ibarettir: A Plân, projeler, betonarme hesabatı, B Keşif cetveli, C Tahlil fiat cetveli, D Fennî ve hususî şartname, E Bayındırlık işleri genel şartnamesi. İstiyenler bu evrakı Isparta Parti Başkanlığmda görebilirler. 3 Eksiltme 28/5/937 cuma günü saat 15 te Isparta Parti Başkanlığmda yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 3007 lira teminat vermeleri ve bundan baska atideki vesikaları haiz olmaları lâzımdır: A Nafıa Müdürlüğünden almmış ehüyet vesikası. B Ticaret Odası vesikası. 6 • Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Isparta Parti Başkanlığma verilmiş ve mukabilinde numaralı mak. buzu alınmış olacaktır. Posta ile gönderilmiş mektublann üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2499) Gönen Beledivesinden: 1 Gönen kasabasmın hali hazır haritaları Nafıa Vekâletinin rnatbu fennl şartları dairesinde yaptırılacaktır. 2 Haritaları yaptınlacak saha «150» hektar meskun «50» hektan gayri» meskun olmak üzere «200» hektardır. 3 Muhammen bedel meskun yerlerin hektan «18» liradan gavrimeskun yerlerin hektan «13> liradır. 4 Açık münakasa ile ihale 15 mayıs 1937 tarihine musadif cumartesi günü saat 10 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. (2397) I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları Açık olan Heybeliada camii imamhğı için 19/5/937 çarşamba günü saat 14 te müsabaka imtihanı yapılacağından isteklilerin o gün Kadıköy Vakıflar Müdiriyetine müracaat etmeleri. ' (2489) | Giresun Belediye Reisliğinden: 1 Giresun Vilâyet merkezinde dikilecek ATATÜRK heykeline ai<J resim ve proje 1 eylul 937 tarihine kadar müsabakaya çıkanlmıştır. 2 Heykel dört köşeli bir kaide üzerine konulacak ve bu kaidenin dört köşesme Giresunun Millî Savaştaki durumunu ifade edecek hatıralar tesbit edilecektir. 3 Bu heykel ve kaidesi için kırk bin lira sarfedilecektir. 4 Yapılacak proje ve maketin büyüklüğü iştirak edecek mütehassıs» larm takdirine bırakılmıştır. 5 Müsabakava yerli ve yabancı mütehassıslar girebilirler. Yalnız Güzel San'atlar Akademisinden mezun bulunmak ve bunu bir vesika ile isbat etmiş olmak lâzımdır. 6 Müsabakaya gireceklerin 1 eylul 937 gününe kadar Giresun Bele • diye Reisliğine gönderecekleri proje ve maketler Dahiliye Yüksek Vekâletine sunulacak, bunlardan birinciliği kazanana «500» lira ve ikinciliği kazanana da «250» lira ikramiye verilecektir. 7 Daha fazla izahat istiyenlerin Giresun Belediye Reisliğine müra caatleri ilân olunur. (2487) R1ZAYI TARAFEYN ILE SATIŞ ı: İnhisarlar Umum Müdürlüsründen I. Tütün denklerinin ambalâjında kullanılmak üzere şartnamesi mucibince ve muhtelif eb'adda 100,000 aded beyaz çul pazarhkla satın alına caktır. II. Pazarhk 5/V/1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alun Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. IV. İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olu(2279) nur. ı <BLUTHNER» marka kuyruklu piyano, Ampir salon, güzel yemek odası, İngiliz fotöv ve kanapeleri, diğer muhtelif eşva: (Fotöyler. sofralar. komodinolar, dolablar vesaire) Avizeler. aynalar, perdeler, kristaller, bronzlar, Viyana ve Saks porselen takımları. Adres: Macka Gözern apartımanı birinci kat No. 4 Niksar Belediyesinden: 1 Nafıa Vekâletince tasdikli Niksar Hidro Elektrik tesisatı projesinde 1937 senesinde yapılacak kısımlar olbabdaki projenin fennî ve hususî şartnamesi, evrakı ve sairesi ve münakasa şartnamesi mucibince 20/5/937 perşembe günü saat 15 te Belediye Encümenince teklifler muvafık görüldüğü takdirde ihale yapılmak üzere 31 gün müddetle açık eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltmiye konan işler şunlardır: A Cebrî boru. B 72 beygirlik Fransız Türbini Regülâtörü ile birlikte montajı dahil. Cr Bir aded üç safhalı 60 K. V. A. lık alternatör 400/231 voltluk «irtibat nakillerile birlikte montaj dahil» D Ana tevzi tablosu 3 levhadan mürekkeb «montaj dahil» şebekeye bağlanarak işletilecektir. 3 Bedeli keşif 9300 liradır. 4 İstekliler işbu tesisat için ihale gününden evvel kavanini mevzua dairesinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve vesaiklerile birlikte Be ledıye Encümenine vererek makbuz almaları ve bedeli keşfin yüzde yedi bu. çuk depozito akçesini veya teminat mektublarını yazmış olmalan meşruttur. 5 İstekliler projeyi ve bu babdaki evrakı saireyi bedelsiz olarak Niksar Belediyesinden veya İstanbulda Bankalar caddesinde Selânik Bankasmda dördüncü kat 67 inci numarada Mühendis Bay Hasan Haletten alabilirler. 6 Taliblerin birkaç yerde muvefiakiyetle tesisat yapmış olmaları şarttır. (2480) İstanbul İskân Direktörlüğünden: Bolu vilâyetinin merkez kazasmda Dimbilt. Kirazdağı, Kolcukyaylası, Kalıncakonuroğlu, Taşlıyayla ve Akarağzı, Kabakpınan deresi ormanlarmda 8417/119 metre mikâb çam ve 5451/834 metre mikâb köknar ki ceman 14068/ 955 gayrimamul metre mikâb devrik eşçardan yüzde otuz zayiatla şartnamelerde miktar ve hacimlan yazılı muhtelif çaplarda 9864 metre mikâb keres tenin ımal ve or.manlara en yakın istasyonlara sevki işi pazarhkla yaptırılacaktır. 2 Pazarlık 11/5/937 tarihine musadif salı günü saat 15 te Bolu Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktır. 3 Beher metre mikâb mamul kerestenin istasyonda vagona teslimi muhammen bedeli 26 liradır. 4 Şartname projesini görmek istiyenler 15 gün içinde hergün Anka» rada Iskân Umum Müdürlüğüne, Bolu, îzmit, Zonguldak Sıhhat Müdürlük « lerine ve İstanbulda İskân Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 5 îlân müddeti 27/4/937 tarihinden itibaren 11/5/937 tarihine kadar olmak üzere 15 gündür. (2483) I. İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikası arazisinde şartnamesi mucibince yapılacak tesviyei turabiye, toprak nakli ve imlâ işi pazarlık usulile eksiltmiye konulmuştur. II. Pazarlık 5/V/1937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 10 da Kabatasta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (2361) Sandalya veMobilyanın Hem ucuzucu, hem guze ini almak için Istanbulda Rızapaşa yokuşunda 66 No. ASRÎ MOBiLYA mağazasmı ziyaret edinjz. Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: Çanakkalede Mezarlık civarında yapılacak 137394.69 liralık 3 paviyonluk Jandarma Garnizonu inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmesi 24/5/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte Çanakkale Nafıa Müdürlüğü odasmda Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrakı 687 kuruş mukabilinde Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden alınabileceği gibi istivenler bu şartnameleri ve evrakı Ankarada Yapı İşleri Umum Müdürlüğüne ve İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek gö rebilırler. Eksiltmiye girebilmek için taliblerin 8119 lira 73 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Resmî Öazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimat nameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. îsteklilerin teklif mektublarını 24/5/937 pazartesi günü saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. (2464) AHMED FEYZi Tel. 23407 Yeni sipariş edilen Gemilerimizin plân ve yazılan Mecmuasının 23 ncü sayısındad'r. Istifadeli teyahat hahralarını, ozlfl deniz havadis ve hikâyeleririni havi olan bu şık ve faydalı •alon mecmnası bütun memleketi alâkadar eden deniz mevzularını ihtiva eder Ayda bir çıkar senelik abonesi 250 ktnuştur. Tevzi merkezi merkez nhtim hanının dör düncü katındadi Kaptan ve Makinistler Cemivetidir. Butfin müvez I zilerden arayınız. Telefon: 49211 • «DENiZ» İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: IZMIR SATIŞ I Sokağı İstanbul Posta T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: İstanbul Büyük Postane binası birinci katındaki telgraf muhabere salonu kapılarile bu kattaki halâ tamiratı keşifnamesi dahilinde pazarlığa konul muştur. Pazarhk 7/5/1937 tarihine musadif cuma günü saat 14 te İstanbul Büyük Postane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 395 lira 22 kuruş, muvakkat teminatı 29 lira 64 kuruştur. Taliblerin keşif ve şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere hergün mezkur Müdürlük îdarî kalemine ve pazarlık gün ve saatinden de en az iki gün evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğünden bu işi yapabileceklerine dair alacakları fennî ehliyet vesikasile birlikte müracaatleri. (2467) Hisseye göre muhammen K 547 Darağac Tramvay cad. 14 6721,42 mctro 2 arsanin 44363 T.L. tamamı 909 Birinci Karantina Mimarkagım 1313/1 Evîn Vı hi$. 2333 » Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkul Ier kapalı zarf mulile satışa çıkanlmıştır. Ihaleleri 13/5/937 perşembe günü saat 15 te Izmir Millî Emlâk Dairesinde yapılacaktır. Sahş münhasıran gayrimübadil bonosiledir. D. No. Semti ve mahallesi Emlâk No. Cinsi ve hissesi NiÇiN ? SİZE DE İSABET ETMESİN? Büyük Tayyare piyangosunun büyük ikramiyelerinin hemen ekserısı KADER gişesinden satılan biletlere isabet ederken siz de yeni tertib biletinizi mutlaka KUMBARA KADER gişesinden ahnız. Talihinizi denemiş olursunuz. Yalnız KADER ismine dikkat ediniz. Taşra siparişleri kabul edilir ve derhal gönderilir. Eminönü Valide kıraathanesi yanında No. 45. Telefon: 23970, Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 109. Telefon: 43696 Yeniköy sulh hukuk hâkimliğinden: îstinyede İstinye caddesinde bakkal Hulkinin yamnda mukim ve İstinye Kürkçübaşı mahallesi Çayır sokak 5658 numaralı bostanın mutasarrıfı Ha sana: İstinyede mukim Şafi tarafından aleyhinize ikame eylediği 937/1 numaralı dosyasile izalei şüyu davasmdan dolayı icra kılınan duruşmada yukarıdaki ikametgâhınızı terkedip gittiğiniz ve halihazır ikametgâhımzın meçhul bulunduğu mübaşir meşruhatı ve za bıta tahkikatmdan anlaşılmış olmakla ilânen tebligat icrasına karar verilmiş ve muhakeme 10/6/937 perşembe günü saat 10,30 a talik olunduğundan muay yen olan gün muhakemede hazır bu lunmanız tebliğ makamma kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (32326) Mecmuasının son nüshası gelmiştir. Her kitabevinde bulunur. ILLUSTRiRTE ZEITUN6 LEIPZIG
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle