09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Hayat Ansiklopedisi Her eve lâzım olan çok faydalı bir eserdir. V. ı . JICRO jfll S3]fl ! 4 b D o umhuriyet ISTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresl: Cumhnrlyet, Istanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 „ . . uflll 4 M TUrkiyenln en taır.nfrnış mobilya fabrikası Evlerinizi döşer, süsler, bedelİDİ Haraççı kan 10 AYDA alır. Merkezi: izmir. Ankarada Belediye karşısı «7 IflujflS loOl 1Q Telefon: Başmuharrir ve evl: 22368. Tahrlr heyetl: 24298. tdare ve matbaa feısrnı 24299 24290 Ispanyadabeynelmilel kontrol Berlin • Roma mihveri ittifak halin'ı alıyor tehlikeli bir safhaya giriyor Italya, Almanyaya Habeş İngilizlerin Bilbao'dan kadın ve çocukların çıkarılmasına topraklarında yer vermeği yardım kararını Franco'nun reddetmesi fena karşılandı bile tasavvur ediyor Madrid ve Bask cephelerinde şiddet li muharebeler oldu Avusturya Reisicumhuru da Peştede Romaya giden Von Neurath iki memleketin müdafaası için sınaî işbirliği vücude getirilmesini de görüşecek Bazı Fransız gazeteleri Guermica'yı marksistlerin tahrib ettiklerini haber veriyorlar raph gazetesinin bildirdiğine göre, Hen daye'deki Ingiltere büyük elçisi, Sala manca makamlarının, Bilbao'nun tahliyesine yardım etmeleri hakkında Ingiltere tarafından yapılan teklifi reddeyledıklerini dün Hariciye Nezaretine bildirmiştir. Times gazetesi, bu mesele hakkında diyor ki: «General Franco, bu meseledeki red cevabma sebeb olarak şunları göstermektedir: Basklar, beynelmilel hukuku ihlâl eylemişlerdir. Bılbao, abluka altmda bulunmaktadır ve ayni zamanda mühim hava hareketlerine de sahne teşkil etmektedir. Diğer taraftan, Valansiya makam lan, vaktile, Notre dame de la Cabeza manastınnda bulunan kadmlarla çocuklann tahliyesini reddeylemişti. Esasen Bilbao'nun tahliyesi bir hileden baş ka birşey değildir. Maarıd cephesınde hükumetçi süvarüerden bir müfreze Türkiye Iran transit yolu Bu yol, yalnız Iran ithalât ve ihracat ticaretinin inkişafına hizmetle kalmıyacaktır. Şaı'kta vilâyetlerimizin bu yol etrafındaki hinterlandı da bol bol istifade edecektir Madrid 3 (A.A.) ? Madrid cephesinin bir noktasında saat 22 ile 23 ara sında şiddetli bir muharebe olmuştur. înfılâklar, fasılasız olarak birbirini takib etmiştir. Topçu faakyeti, pek ziyade şiddetli olmuş ve saat 23 te sükunet bulmuştur. Tafsilât yoktur. İki mulâkata sahne olan Peste ve Romadan bırer ınanzara Paris 3 (A.A) Von Neurath, bu gün Romaya gel miştir. Journal ga zetesi Roma muha birinin bildirdiğine göre, Alman Hari ciye Nazırı, görüşmeleri esnasmda evvelâ İtalya ile Al manya arasında iktısadî sahada sıkı M, Miklas bir teşrıki mesai temini meselesini ve bilhassa iki memleketin müdafaası için sınaî bir işbirliği vücude getirmek meselesini tetkik edecektir. İhtilâlcilerin protestosu Londra 3 (A.A.) Gazeteler, Francist îspanyol hükumeti, Hendaye'da bulunan îngiliz sefiri nezdınde Bilbaodan kadın ve çocukların çıkanlmasına yardım General Franco, mukabil bir teklifte edılmesi karanru protesto etmiştir. bulunmakta ve Bılbaoda, beynelmilel kıPek insanî olan bu karara karşı yapı zılhaç teşkilâtınm kontrolu altmda, mu lan bu protesto, Hariciye Nezareti me harib olmıyanlar için bir mıntaka ayni ski Bern elçimiz Cemal Hüsnü hafilinde nahoş bir tesir bırakmıştır. masını ileri sürmektedir.» nün başkanlığı altmdaki heyet General Franccr hükumeti Bilbao' Guernica kimler tarafından nun sivil halktan tahliyesine Tahranda epeyce uzun süren tahrib edildi? müsaade etmiyor ehemmiyetli vazifesini ikmal etti. Bu heParis 3 (Aj\.) Echo de Paris yetimizin komşu ve dost Iran hükumetile Londra 3 (A.A.) Daily Teleg lArkası Sa. 8 sütun 3 te] akdettıği mukavelelerden biri Trabzon Erzurum üzerinden İranla yapılacak transit ticaret muamelelenne taalluk ediyor. Türkiyenin şark vilâyetlerine uzanan şimendıferleri ilende komşu memleketin hatlarıle birleşerek iki tarafın ticaret işlerini şüphesiz demır raylar üzerinde yürütecektir. Bu mes'ud tekâmülün tahakkukuna kadar olan zamanda ise her iki taraf en kısa bir yol üzerinde transit ticaretinin teminini isabetli bir kararla derpiş etmişler ve bunun ıcablarını yapmağa da geçmişlerdır. Bayındırlık Bakanhğımız bir Liman îşletme ldaresine aid muhtelif lite ikmal edilmîştir. Liman îşletme mü yandan Sıvas Erzurum demıryolunu iki işler hakkında İktısad Vekâletile temas dürü, yanında işletmeden bazı mütehasbaştan yürütülen inşaatla ıleri götüriirken larda bulunmak üzere Ankaraya gitmiş sıs memurlar olduğu halde önümüzdeki diğer taraftan bin küsur kılometrelik olan müdür Raufi, şehrimize dönmüştür. pazar günü Trabzona giderek, lidanın Trabzon Iran hududu yolunu otomobil Raufinin Ankaraya götürdüğü proje vaziyeti etrafında mahallen tetkikatta buve otobıis servisıne cevab verecek bir mü ler Vekâletçe tasdik ve tasvıb edilmiş ol lunacaktır. Bu seyahatte Trabzon liman kemmeliyette tanzimle uğraşmaktadır. duğundan yakmda bunlara taalluk eden idaresinin şimdiden sonraki mesai şekli de tesbit edilmiş olacaktır. Yolun büyük kısmı yapılmıştır, geri kalan tesisat ve inşaat işlerine girişilecektir. kısmmın ıkmalıne bütün bir faaliyetle deTrabzon limammn devri Mumhane antreposu vam edılıyor, ve bu yaz sonuna kadar biTrabzon Liman şirketinin hükumetçe Raufi, idarenin hazırlanmış olan mesai tirilmesi kuvvetle umuluyor. Trabzon mubayaa edilerek Istanbul Liman îşlet programı mucibince ikmal edilen inşaat Iran transit yolunun cumhuriyetin en gü me İdaresile birleştirilmesi takarrür etmiş projelerini Vekâletçe tasvib olunduğu için zel eserlerinden biri olacağına şimdiden oldugunu yazmıştık. Bu husustaki forma\Arkast Sa 4 sütun 4 te\ muhakkak nazarile bakabilırız. Bir eser llllllllllllllllllflllllllllllllHllllllllllllillllltllllllllllllllllllllllllll ımııııimıııııııııtııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııı ki komşu ve kardeş memleketin Avrupa ile muvasalasını asgarî hadde indirmek itibarile de adeta bir harika sayılacaktır. Filhakia başka hiçbir yol TrabzonErzurum Iran transit yolu kadar îranı Avrupaya yaklaştırmış olamazdı. Umman denizi üzerinden Kızıldenizi dolaşarak yapılan İran deniz nakliyatı aylar istiyen uzun zamana ihtiyac gösterir. Arabistan çöllerinden Akdenize iniş te gene mesafe itibarile uzun ve masraf cih«tindense çok Göring Avusturya • Macaristanın Berlin 3 (döndü A.A) Praga yakmlaşmak iste Başvekil Göring, bu sabah Berline dikleri söyleniyor avdet etmiştir. Avusturya Reisicumhurunun Peşte seyahati Viyana 3 ( A A.) Miklas, be raberinde Şuşnig ile Guido Schmidt olVon Neurath duğu halde saat 6,50 de Budapeşteye hareket etmiştir. Mıklâs, geçenlerde Amiral Horty'nin kendisine yapmış olduğu ziyareti iade edecektir. [Arkast Sa. 8 sutun 1 de] Istanbul limanında yapılacak yeni tesisat görüşecektir. Italya Habeşistanda Al manyaya mühim imtiyazlar verecek ve belki de arazi terkedecektir. Buna mukabil Almanya Italyaya iktısadî menfaatler temin edecektir. İki memleket arasmda kültür bağlarınm da takviye edilmesine çalışılacaktır. Berlin Roma mihverinin hakikî bir ittifak şeklini alabilmesi için Avrupanın umumî vaziyeti de tetkik edilecektir. Bu Nazır, bundan sonra müstemleke işle meyanda İspanyanın vaziyeti de mevzuu rinde bir teşriki mesai temini meselesini bahsolacaktır. Paris borsasmda malî fırtına Tahvillerin sukutu yüzünden Peşte ve Prag borsaları da altüst oldu Paris 3 (A.A.) Geçen hafta bü tün malî piyasalarda hakikî bir fırtına hüküm sürmüş, Budapeşte ve Prague gibi ikinci derecedeki piyasalan da silip süpürmüştü. Bu şehirlerde silâh müessese[Arkası Sa. 8 sütun 2 de] Her yerde grev Projeler Vekâletçe tasdik edildiğinden inşaata yakmda başlanacak Sinema payitahtı Holivudda filim stüdyoları kapanıyor Otobüs grevi yüzünden Londra dün hareketsiz kaldı. Amele ve müesseseler arasında müzakereler devam ediyor Mrs. Simpson'un talâk kararı kat'ileşti Windsor Dükü, müstakbel zevcesine tnülâki olmak üzere Fransaya gitti Dost Irak Hariciye Nazırı gitti YUNUS NADt lArkası Sa 7 sütun 4 tel İÇ SAHÎFELERDE 3 ücüde : Yurddan yazılar İsmail Habib 5 incide : Serbest fikirler Mehmed Ali Ayni « Tac giyme merasimine hazırlanırken İngiliz Kralhğuu saran serdeki çatlaklık Loid Corç 6 ncıda : Büyük Alman san'atkân Emil Janings'in Cumhu riyete beyanatı Feridun Çölgeçen Yakacıktan mektublar Mahmud Yesari Irak Hariciye Naztrınm şehrimizden aynlması inttbalan Hohvud studyolanndan bvrı ve Greta Garbo ile Jeanette Mac Donald Dost ve komşu Irakm Hariciye Nazın ekselâns Naci Elasil dün sabah saat do kuzda Toros ekspresine bağlanan hususî vagonla memleketine gibnek üzere şehrimizden aynlmıştır. Yüksek misafirimiz, Haydarpaşa istasyonunda tstanbul Valisi Muhiddin Ustündağ, Fırka Kumandanı, Hariciye erkânı, İngiliz Büyük Elçisi Sir Percy Lorraine, İngiliz Elçiliği Ticaret Ataşesi miralay Woods tarafından uğurlanmi|Ur. Bir bandomızıka, Irak ve İstik lâl marşlannı çalmış, asker ve polis kıt'alan ihtiram resmini yapmıştır. Irak Elçisi Naci Şevket Ankaraya gi den ekselâns Naci Elâsile refakat etmektedir. Nazır Ankaradan geçerken Ankara 3 (Telefonla) Irak Hariciye Veziri Naci Elasil bu gece Toros ekspresile Ankaradan geçti. Irak sefiri Ankaraya indi. Hariciye Veziri seyaha tine devam etti, Hollywood 3 (A.A.) Mühendislerin, kurşun mamulâtı yapan amelenin, terzilerin, lokantacıların ve makinistlerin sendikalarma mensub 6,000 amele, grev ılân ederek evvelce grev yapmış olan dört sendikaya iltihaka karar vermişlerdir. 9 büyük sinematoğraf stüdyosunun bugün kapılarını kapamaları muhtemeldir. Stüdyolan tarassud altmda bulundurSabık Kralla müstakbel zevcesı bır arada makta olan grev nöbetçileri, aktörler senLondra 3 (A.A.) Mrs. Simp dikalan murahhaslarınm tam bir serbesti içinde müzakerede bulunabilmeleri v« son'un talâkı kesbi kat'iyet etmiştir. [Arkası Sa. 8 sütun 1 de] grevcilerin aktörler üzerinde herhangi bir tazyikta bulunmuş olmakla ittiham edilmemeleri için bulunduklan mevkileri terketmişlerdir. Holywood 3 (A.A.) Filim payitahtı, tesis edildiği günden bugüne kadar görmediği ilk mühim grev hâdisesi karşısında kalmıştır. Stüdyolar muattal bir haldedir. Büyük sinema firmalannın kapısında nöbetçiler beklemektedir. Hükumet, polis kordonlarını takviye etmiştir. Grevin yalnız sendıkalannın tanmmasını istiyen dekoratör, berber ve ressamlArkasi Sa. 7 sütun 8 te\
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle