09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 4 Mayıs 1937 Berlln • Roma mihveri ittifak halini alıyor Italya, Almanyaya Habeş topraklarında yer vermeği bile tasavvur ediyor IBaştarafı 1 incı sahifese] Avusturya Reisicumhuru, hareketin den evvel Macaristana gittiğinden dolayı " memnuniyet hissetmekte bulunduğunu, Macaristanın Avusturya ile arasında kardeşlik rabıtaları mevcud olan ayni kültiir, ayni menfaatlere ve ayni mukadderata sahib bir memleket olduğunu söylemiştir. Miklâs, Büyük Harbdenberi Buda peşteyi ziyaret eden ilk hükumet reisidir. Siyasî mahfiller, bu ziyaretlerin Roma protokollarının hayatiyetini ispat etmekte olduğunu kaydetmekte iselcr de bazı mahfiller de Avusturya Macaristan ri calinin Prague'a yaklaşmak meselesini düşünmekte olduklarını söylemektedirler. ' Bu mahfiller, Başvekil Schuschnigg'in Avusturya hesabına böyle bir yaklaşma yı arzu etmiş olduğunu ve Daranyı'nin de kabul edilmesi müşkül olmıyacak şartlarla Macaristan için bu yaklaşmayı istediğini ilâve etmektedırler. Buna mukabil salâhiyettar mahfiller. Miklâs tarafından yapüan ziyaretin ge çen sonteşrinde Amiral Horty tarafından yapılan ziyaretin ıadesınden ıbaret bir protokol ziyareti olduğu noktasında ısrar etmektedirler. Bu ziyaret neticesinde mühim bir karar ktihaz edilmiyeceği ve bir tebliğ neşredilmiyeceği söylenmekte ve Berlin Roma mihveri haricinde bir kombinezon yapılması ihtimali mevcud olmadığı ilâve edilmektedir. Budapeşte 3 (A.A.) Miklâs'ın ziyareti hakkında mütalealar yürüten mü şahidler, Avusturya Reisicumhurunun Budapeşteye gelmesinin von Neurath'ın Roma seyahatile ayni zamana tesadiif etmekte olduğunu ehemmiyetle kaydettik ten sonra bu halin Almanya ile İtalyanın Avusturya ve Macaristan arasındaki müzakereleri dikkatle takib etmekte olduk larını farzettirmekte olduğunu beyan ve Avusturya ve Macaristan zimamdarlan nın pek mühim görüşmeler yapacaklarını ilâve etmekte ve fakat her iki tarafın Rom»ve Berline karşı ihtiyath davranmalan lüzumuna binaen bu görüşmeler hakkında" tebliğlerin neşredilmesini beklememektedirler. Kraliyet taraftarı gazeteler, 18 senelik ayrılığa rağmen, Avusturya ile Macaristan arasında mevcud olan siyasî, iktısadî ve hissî rabıtalann pek kuvvetli olduğundan bahseylemektedir. IBaştarafı 1 inci sahifede] gazetesine göre, yabancı gazeteciler Guer nica'da yaptıkları tetkikatta şehrin marksistler tarafından tahrib edilmiş olduğu na kani olmuşlar ve hiçbir tarafta bom ba deliğine tesadüf edememişlerdir. Yeni çıktı ("Çaörılar, konîeranslar, kongrelep İspanyada beynel illgCumhurıyeti L L milel kontrol tehli H sı ö l& sutyffny Haydarpaşa hastanesinde tıbbî E VFransuvai Moridk i K müsamere Belediyenin nazarı dikkatine Haydarpaşa Nümune Hastanesi BaşheTercüme eden: Biri Istaııbul Erkek, diğeri de İstanbul kimliğinden: keli saf haya gîriyor Kız Liselerinde talebe Reük ve Raziye adlı Haydarpaşa Nümune"hastanesinde her Haydar Rifat iki kardeşten aldığımız mektubda deniliyor ki: «Evimiz Sultanahmedde Çukurçeşme denilen eski ve kuru bir çeşmeye bıtişiktir. Burası bir hayli zamandır mahallelinin çöp tenekesi ve haylaz küçüklerin, hatta büyüklerin halâsı vazifesini görmektedir. İstanbulu sık sık ziyarete gelen seyyahlar Dikilitaşları gördükten sonra bu çeşmeye değru teveccüh etmekte ve saikai merakla başlannı çukura iğince suratlarını ekşiterek geri çekilmektedirler. Bunun ne demek olduğunu küçük yaşımızla büyukierimize anlatacak değiliz. Alâkadarlarm icab eden tedbirleri almaları için muhterem gazetenizin tavassutunu rica ederiz.> ayın ilk salı günleri yapılması mutad olan tıbbî müsamere bugün saat 12,30 da hastane konferans salonunda yapılacağından arzu buyuran sayın meslektaşların gelme leri rica olunur. Fiatı 20 kuruştur. Avusturya Cumhurreisi Peştede Bilbao'nun verdiği haber Bilbao 3 (A.A.) Biskaye cephesinde Bermeo mıntakasında mılısler Italyanların dün perisan edilerek dağıtılmış olan «Siyahok» adındaki müfrezelerinin bakiyesini imha etmişlerdır. İtalyanlar, 400 ölü bırakmışlar, ayni zamanda 4 kamyonu dolduracak kadar malzeme terketmişlerdir. Guernica ve Durango mıntakalarında asilerin yapmış oldukları taarruzlar tardedilmiştir. Avala cephesinde iş'ara değer bir şey yoktur. Burgos cephesinde cumhuriyetçilerin bataryaları, asilerin mevzilerini bombar dıman etmiştir. Peşte 3 ( A . A . ) Yanında Başvekil Schuschnigg ve Hariciye müsteşan Schmidt olduğu halde Peştede üç gün sürecek resmî bir ziyarette bulunmak üzere bu sabah buraya gelen Avusturya Reisicumhuru Miklâs ve bayanı istasyonda Naib Horthy ve bayanile Başvekil Da ranyi olmak üzere bütün hükumet erkânı ve yüksek zevat tarafından karşılanmış tır. İki devlet reisi yolları dolduran kesif bir halk ütlesinin coşkun alkışları arasında doğruca saraya gitmişlerdır. Miklâs öğleden sonra meçhul asker mezanna bir çelenk koyduktan sonra öğle yemeğini hususî olarak Naible birlikte yemiştir. Gazeteler Avusturya Reisicumhuru nun ziyaretini hararetle mevzuu bahsederek bu ziyaretin tarihî an'anelere istinad eden iki devlet arasındaki sıkı dostluğun yeni bir parlak tezahürü olduğunu kay deylemektedir. Akim kalan bir teşebbüs Alman Hariciye Nazırımn Mussolini ile ilk mülâkatı Roma 3 (A.A.) Alman Dış Bakanı Baron Neurath ve Mussolini arasındaki mülâkat bir saat bir çeyrek sürmüş ve Kont Ciano da hazır olduğu halde çok samimî olmuştur. Burgos 3 ( A . A . ) Havas Ajansının muhabiri bildiriyor: Hükumetçiler Escampada mıntaka sında asi topçu kuvvetleri tarafından derhal iskât edilen şiddetli bir topçu hazırlığından sonra Santander Burgos yoluttalyan gazetelerinde hararetli nu kesmeğe teşebbüs etmişlerse de muvafneşriyat Roma 3 ( A . A . ) İtalyan matbuatı fak olamamışlardır. Hücum eden milisAlman Dış Bakanı von Neurath'ın ziya ler, asilerin makas ateşi altına girerek akşama kadar yapılan üç taarruza rağmen retine uzun makaleler tahsis ediyorlar. hedeflerine varamamışlardır. Giornale d'İtalia gazetesi yazıyor: «Ne milletleri birbirinden ayıran, ne Valencia üzerinde ihtilâld de hakikî bir Avrupa barışına engel ol tayyareler mıyan Berlin Roma mihveri memleketValencia 3 ( A . A . ) Dün saat 1 de leri arasında bir irtibat vasıtası olmak e iki büyük bombardıman tayyaresi, şehrin melindedir. Realiteye dayanan bu mihver üzerinde uçmuşlarsa da bomba atmamış milletlerin vaziyet ve münasebetlerini Av lardır. rupa menfaatleri lehinde açık bir surette Caballero, cenub kıt'aları kumandanıtayine çalışıyor. Von Neurath'ın ziyareti na bir telgraf göndererek Santo Maria de General Goering'le Mussolini arasındala Cabeza zavıyesının zaphndan dolayı ki mülâhattan birkaç gün sonra ve Makendisini tebrik etmiştir. Gaballero, gönreşal von Blomberg'in ziyaretinden de derdiğı telgrafta demiştir ki: birkaç hafta evvel vuku bulmaktadır. Ba« Esırlerle aüelerine karşı hürmet zı yabancı gazeteler tarafından her zagösterılmesini emrediyorum. Bizim gibi man olduğu gibi ortaya atılan ve yarıresmî gazete ile bütün Italya matbuatı ta zaferden emın olan bir mıllet, şerefine rafından protesto edılen yaygaraların halel getirmeden mağlublara karşı âlicetersine olarak, Almanya ile Italya arasın nablık gösterebilir.» İhtilâlcilerin milli bayramı daki münasebetleri tekemmül ettirmekte olan bu ziyaretle* serisi iki memleket teşSalamanca 3 (A.A.) Asilerin elriki mesaisinin tabiî bir neticesidir ve Al lerinde bulunan İspanyanm millî bayraman Dış Bakanmın ve General Goe mı olan 2 mayıs münasebetile General ring'in ziyaretlerinden Berlin Roma a Franco, bir nutuk irad ederek bilhassa derasında tesbit edilmiş ve uzun zamandan miştir ki: beri malum olan menfaat prensipleri hu «Bütün İspanyollar, bugün yeni ispandudunu aşan hiçbir netice doğmıyacak yada ıstıkiâl bayrammı tes'id ediyorlar. tır.» Evvelce olduğu gıbı bugün de bütün îspanyollar, vatanı kurtarmak mücadele Hitler İtalyan sanayicilerini sinde müttehiddirler.» kabul etti Berlin 3 (A.A.) Hitler, Nazır Filibe Sergisi açıldı Volpi'nin riyasetindeki İtalyan sanayicilerini kabul etmiştir. Bu kabulde Alman Sofya 3 (A.A.) Filibe beynelmi endüstrisi grup şefi Dierig, eski Bakan lel nümuneler fuarı bugün açılmıştır. 1 Trendelenburg ve nasyonal sosyalıst teş ecnebi firması iştirak etmektedir. kilâtı reisi Ley de hazır bulunmuşlardır. Mrs, Simpson'un talâk Paris borsasında malî fırtına kararı kat'ileşti [Baştarafı l inct sahifese] IBaştarafı l inct sahifese] Londra 3 (A.A.) Talâk hakkm lerinin eshamının düşmesi, büyük bir buhdaki karan müteakıb Mrs. Simpson'a key rana sebeb olmuştur. Paris borsasında haricî piyasadaki buhfiyetten telefonla malumat verümiştir. ranın aksülâmeli görülmüş ve dahilî unDük Fransaya hareket etti Londra 3 (A.A.) Dük de \Vind surun tesirleri de buhrana inzımam etmişsor, bugün öğleden sonra Tours'a gitmek tir. Pazartesi günündenberi borsada bu iki üzere trenle Salzburg'dan ayrılacaktır. Kendisinin yarın oraya muvasalatına inti uüsurun tesirleri görülmeğe başlanmıştır. Evvelâ geçen cumartesi günü Juhaux, zar olunmaktadır. Vincennes'de bir nutuk söyliyerek hükuReuter Ajansı, izdivacın Cande şatosunda yapılmasının muhtemel olduğunu metin büyük nafıa işleri için tasarruf parasından 10 milyar frank temin etmesini bildirmektedir. Eski İngiliz Kralımn teşekkürü istemiştir. Sonra Amerikan piyasası, zayıf Viyana 3 (A.A.) Vindsor Dü kalmakta devam etmiş ve beynelmilel pikü Avusturya Reisicumhuruna bir tel yasalarda da iptidaî maddelerin kıymegraf göndererek Avusturyada gördüğü ti iamiştir . Ertesi günü Nazırlar Heyetinin toplamisafirperverlikten dolayı derin teşekkürlerini bildirmiştir. Dünkü seyahati Fransa narak cebren istikraz yapılamıyacağı hak• da bulunmakta olan Madam Simpson'la kında karar vermesi rantlarda hafif bir yaptığı bir telefon neticesinde kararlaştı yükselme temin ettiği için piyasa biraz kendini toplamıştır. rılmıştır. Çarşamba Fransız Volga Moskova kanalmda lerinin iyi birgünü borsa,olduğunu kıymetvaziyette teyid ilk vapur etmiştir. Fakat beynelmilel kıymetler ve Moskova 3 (A.A.) Dün Moskova bilhassa cenubî Amerika kıymetleri sürathalkı, Volga Moskova yolile ilk defa le düşmüştür. Bunun zâhirî sebebi, Joolarak Moskova limanlarına gelen ge mileri, büyük şenliklerle karşılamıştır. hannesburg'da ve Londrada yapılan ve Başta benzinle işliyen c.İosif Stalin». sağlam görünmiyen spekülâsyon muame«Voroşilof» ve «Kalenin» gemileri ol leleri olduğu söylenmektedir. duğu halde filonun bayraklarla süslenFransa Lehistan ticarî miş bir halde Moskova şimal limanına gelişi ve yeni muazzam istasyon önünmünasebatı de demirleyişi kanalın iki sahilini dolParis 3 (A.A.) Fransa Lehis duran halkın dinmiyen alkışlarile kartan arasındaki ekonomik müzakereler şılanmıştır. Müteakıben büyük bir mimüsaid surette ilerlemektedir. 1 mayısta ting tertib edilmiş ve bu mitingde kanal inşaatı şefi Berman'la kanah yapan müddeti biten şimdiki anlaşma 15 ma işçiler ve filoyu yapan Sermovo fabri yısa kadar uzatılmıştır. kası işçileri mümessilleri ve Moskova Ingilterede işsizler azalıyor mmtakası İcra Komitesi reisi Flatovo Londra 3 (A.A.) 19 nisanda ve en ihayet Deniz Yolu Nakliyatı Halk şsiz adedi 1,454,445 oarak sayılmıştır. Komiseri Pakomev nutuklar söylemişBu aded 15 marta nazaran 146,758 lerdir. noksandır. ' ÜNÜ GUNUN BULMACASI I 1 2 3 4 5 N T 8 9 0 • 4 5 t, • • • • •• • • • 8 •• •• • • lt Soldan sağa: 1 Birleşık Amerika Cumhuriyetleri müstemlekesinden takım adalar, alfabede bir harfin okunuşu. 2 Tafsilât, temizliğe mâni olan şey. 3 Sulu pilâv. halk. 4 Bir şeyi herkese bildirme, kısa zaman. 5 İşini bilen. 6 Giizel kokulu bir ot, öz türkçe «seciye». 7 Kurnaz, İran dilinde *su». 8 Gayret, büyük bir askeri kıt'a. 9 Buyük çivi. 10 Kolun ucu, küçük şehir. Yukarıdan aşağıya: 1 Bulgaristanda bir şehir, Kraliçe. 2 Vücudünü ortadan kaldırma, sebeb. 3 Çok ağır hareket eden ve çabuk yorulan. oturduğumuz yer. 4 Hiyanet etmeklik, bir emir. 5 Fransızca «adım». eskiden yazı kurutma vasıtası olarak kullanılan şey, ekseriya «ötede» kelinıesinin evveline gelen bir tâbir. 6 Arabca «vermek», büyükçe. is kambilde bir kâğıd. 7 Herkesin kendinde olduğunu zannettiği şey, bir dilde «hayuv 8 Kana bulasmış. Allah. 9 Üzerine ba smca çalar, gelir. 10 Bir yemiş, suratı asık. Evvelki bnlmacanm halledilmiş şekli 1 2 3 4 !S ti ^ » H 10 L • • • 10 R E SİİİMİHİİİSİB L A L AİKİAİBİRİAİÇ A K • MİB R İ İ İ B İ L İ A İ M • T • İB • I A ! L EİMİİB H A LİA • IŞİAİBAİK OİL • İK • İEİFİHİŞİE CİAİN'A N İ B İ B İ S İ I K AİNİAİN EİBİKİOİRİA D|E S İ İ İM'EİTİRİE B UİMİUİM ! ! • A İ t ' L İ F . Evinde hocasız kendi kendüje 1 Profesör Tevfik Sağlam: Erenisektonıi ile iyi olmuş sol taraf zirve kanseri, biçki, dikiş öğrenmek istiyenlerle bir taraflı pnömotoraks tedavisi esnasınüa Yurd talebeleri içLn Şükrü Cana] diğer taraf perifokal, bir arsenik polinevritı tarafından yazılmıştır. vak'ası irtişahı, midede (Exulceratis sımpKadın elbiselerine aid olan bi lex) vak'ası. rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 2 Doktor Feridun Evrensel: Muhtelif hariciye vekayii. Beşiktaş Dikiş Yurdunda satılır. 3 Dr. Nuri Eren: Skorbut vak'ası, Her evde bulunması lâzımdır. Taşmuhtelif cikl vekayii. raya posta parası alınmaz. 4 Prof. Salâhaddin Erk: Muhtelif fiTatbikat ve provalara aid üçünlim takdimi. Bir ana çocuklarını arıyor cü cildi de basılmaktadır. 5 Dr. Fuad Hamid Bayer: Eski biı Düzcede Nalbandzade evinde Refia im kurşun yarası neticesi ihlili kuddamide fisAdr'es Bçşiktaş Dikiş Yurdu zasile aldığunız mektubda deniliyor ki: tül vakası. Akaretler No. 87. Telefon 43687 «Bundan on sekiz yıl evvel zevcimden ayrılmıştım. Bu adam bilâhare yanımda kaHaleb Sancak İskenderunda lan çocuklarımı da kaçırdı. Seneler süren Jan R. Kürdi araştırmalara rağmen ne olduklarını, ne yaptıklarını öğrenemedim. Yavrularımm Curnhuriyet Gazetesinin nüfus kayidlerini aşağıya yazıyorum. Kentevzi veridir. • dilerinin hayat ve mematile nerede bulunduklarını bilenlerin yukanki adresime bilSatılık arsa dirmelerini insaniyet namına rica ederim. Bolunun Karamanlı mahallesinde 12 nu Göztepede, Göztepe caddesinde, trammarada Lsmail Ağa oğullarmdan Mehmed vay yoluna üç dakikahk bir mesafede Şevki oğlu 10 kânunuevTel 1327 doğumlu merhum Osman Pasa zevcesi Fahırenin Osman Fehmi. köşkünün arka tarafında bir dönümden Bolunun Karamanlı mahallesinde 12 nu on dönüme kadar ifraz olunmuş arsa marada lsmail Ağa oğullarmdan Mehmed ehven fiatla satılıktır. Şevki kızı 326 doğumlu Kadriye. Müracaat mahalli: Kadıköyünde SüYiyeceğe dair iki görüş reyya sineması yakımnda İnönü sokaHakkı Görür imzasile aldığımız mektub ğmda No. 11 da deniliyor ki: «Yiyecek hususunda iki noktada Belediyenin dikkat nazarlarını çeknaeği bir borc lulirim. Bunlardan birincisi lokantalarm camekânlarında teşhir edilen yemeklerdir. Bu hale en iptidaî memleketlerde bile cevaz verilmezken İstanbulMatbaası da moda halinde bulunması teessüre şaSon sistem makinelerle mücehhezdir. En mutena işler içîn yan bir keyfiyettir. her zaman sipariş kabul eder. Sür'at ve nefaset temin olunur. İkinci mesele de şudur: Belediye ekmeği Telefon: 24290 Matbaa narka tâbi tuttuğu halde unun içine biraz şeker veya yağ karışınca kendisini bu kontroldan vareste tutmaktadır. Meselâ ayni nefasetteki börekler Istanbulun semtlerine îclâlin tasarrufunda olup Emuivet Sandığma birinci derecede ipotekli göre 35 kuruştan başlıyarak 120 kuruşa kadar satılmaktadır. Bu ne demektir? Bele bulunan ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (8740) lira kıymet takdir edilen Galatada Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinde Haraççı diyenin buna da bir nark koyması icab etsokağınd? eski 23. 25, 27 yeni 35, 37 numaralı 43 arşın 6 parmak kale mahal mez mi?> lini havi iki dükkânın satılmasına karar verümiştir. Bir mahallenin haklı şikâyeti Hududu: Sağ tarafı Tedur zevcesi. sol tarafı merhum Hacı Ali zevcesi Zehra. arka tarafı Balıkh hastanesi namına olarak elyevm Türkiye Bankası dinlenmemiç Halic Fenerinde, Kiremid yokuşunda Ka cephesi Haraççı sokağile mahdud evsafı aşağıda yazılıdır. 35 No.lı kısmm bodrum katı: Zemini cimento döşelidir. Zemin katı sürme zancı^elim sokak 21 numarada oturan İbistor kepenk. zemini karosimen döseli dükkân. rahim Türkoğlu imzasile aldığımız mek Birinci kat: Ahsab merdivenle bu kata çıkılmakta olup tek bir odadır. tubda denrliyor ki: «Sokağımızdaki viran İkinci kat: Birinci kat gibi tek bir odadır. duvarlardan bir kLsmının yıkılarak sokağı Üçüncü kat: İki oda, bir halâdan ibarettir. Elektrik tesisatı vardır. kapladığını, bir kısmınm da her an yavru37 No.lı kısım: Bodrum katı: Zemini cimento depodur. Zemin katı,: Zelarımızın üzerine çullanabilecek telüikeli mini karosimen döseli sürme istor kepenkli bir dükkândır. bir vaziyette olduğunu 935 yılraın eylul aBirinci kat: Tek bir oda olup cephesinde b.u katın her iki dükkâna aid yında 13297 numara ile Fatih Kaymakam demir korkuluklu tarası vardır. İkinci kat: İki oda bir halâdan ibarettir. lığına, 353 526 numara ile de başmühendisUmum mesahası: 38 M2 dir. Evsafı yukarıda yazılı gayrimenkul tapudak lik makamma, mazbatalar tanzim ederek kaydında olduğu gibi açık arttırmıva konmuş olduğundan 14/6/937 tarihine müracaat etmiştik. Aradan bu kadar za musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra man geçtiği halde bütün bir mahallenin is edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulduğu teği nazarı itibara alınmadı ve eski vaziyet takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın hâlâ devam etmektedir. taahhükü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek Bu hususta aid olduğu daha yüksek ma 29/6/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde kamların dikkat nazarlarını çekmenizi di yapılacak ikinci açık arttırmasmda arttırma bedeli kıvmeti muhammenenin lerim.» yüzde yetmis beşmi bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı kanun ahkâmma tevfikan geri bırakılır. Satış pesindir, arttırmıva iştirak etmek istiyenlerin kıyrueti muhammanenin yüzde yedi buru^u nisbetinde pey akcesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sidllile sabit olmıvan alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı P A R A L A B sahibierinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfmda Alıs Sahs birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile | Sterlin 622. 627. sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan haric kahrlar. Müterakim I Dolar 122. 126. vergi. tenviriye. tanzifiye ve tellâliye resminden mütevellid Beledive rüsumu ] Frank 110. 113. ve Vakıf icaresi bedeli müzavededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi ! Liret 120. 125. tfvizi müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istivenler 12/5/937 tariBelcika Fr. 80. 84. hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttır' prahmi 19. 22. ma sartnpmesile 934/2221 numaralı dosyaya müracaatle mezkur dosyada mevtsvicre Fr. 570. 580. 1 cud vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (2505) Leva 20. 23. ! Florin 63 66. | Kron Cek 70. 75. i Silin Avusturva 21. 23. i Mark 28. 25. Piyasada pek ziyade revac bulan bir malzeme için hemen işine baş23. j Zloti 20. lamak üzere genç, faal ve emin bir plâsya arayor. Taliblerin referans 24. i Pengo 21. göstererek bonservislerile ve (C.F.) rumuzile İstanbul 176 No.lı posta 14 ! Iey 12. ^ M M B ^ ^ H ^ ^ B kutusu adresine mektub vazmaları. 52. Dinar 48. 32. • • • 30. ] Kron tsvec 1058. 1059. | AUın 253. 254. • Banknot ! Mehmed Fahreddinin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci dereCEK L E R cede ipotekli bulunan ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (1500) lira kıymet takdir edilen Eğrikapıda Mollaaşki mahallesinde Sultanhamam Lonrda 627. 626.30 sokağmda eski 48 veni 58 numaralı bir tarafı Rasid hane ve bahçesi ve bir ta0.7870 NewYork 0.7879 rafı Hasan veresesi bahçesi ve bir tarafı bazen Emine bahçesi ve bazen HaParis 17.572.Î 17.5575 san kaptan hane bahçesi ve tarafı rabii yol ile mahdud maabahçe hanenin ev14.9675 14.955 Miiâno • . safı asağıda yazılıdır. 4.6638 Brüksel 4.6675 Mezkur gayrimenkul beden duvarları kârgir döşemeleri ahşab ve harice Atina 87.23 87.1610 iki kapisı olan bir ev olup arka cihetinde içinde kuvusu olan incir ve dut ağsc3.4410 3.44.17 Cenevre larını havi bir bahçesi dahi vardır. İsbu bahçeden birinci kata ahsab bir mer63.7958 Sofva diven vardır. Birinci kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Zemin kat: Ze1.4350 1.4363 Amsterd. mini cimento döseli bir antre üzerinde üç oda bir mutfak ve bir kileri var22.6656 22.6475 Pras dir. Bırinci kat merdiven başında bir tahtaperde vardır. Birinci kat: Bir 4.2186 4.215 Vivana sofa üzerinde dört oda. bir halâ, bir mutfak vardır. Binada elektrik tesisatı 1.TS866 13.8755 Madrid vardır. Umum mesahası 194 M2 olup bundan 90 M2 bina bakiyesi bahçedir. 1.96 1.9580 Berlin Esvafı yukarıda yazılı gayrimenkul tapudaki kaydında olduğu gibi açık art4.1*544 4.1fi10 Varsova tırmıva konmuş olduğundan 14^6/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 3.9744 3.9712 Bncfaneste 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 107.2625 107.1770 Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin vüzde vetmiş besini bulduğu Rel«rrad 34.3175 34.29 takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 2.74 Yoknhama 2.74?5 tr.ahhükü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek Moskova 24.105 29/6/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 va kadar keza dairemizde 3.0944 yapılacak ikinci açık arttırmasmda arttırma bedeli kıvmeti muhammenenin Stokholm 3.0970 yüzde yetmis besini bulmadığı takdirde satış 2280 numaralı kanun ahkâmma tSTİKRAZLAR tevfikan geri bırakılır. Satış pesindir. arttırmıva iştirak etmek istiyenlerin Açılış Kapanıs mymeti muhammenenin yüzde yedi bucuğu nisbetinde v pey akçesi veya milTürk borcu I Pesin lî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmaları lâzımdır. Hakları 20.175 » 1 Vadeli 20.10 tapu sicillile sabit olmıvan alacaklılarla diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı 19.S0 » m Vadeli 19 80 sahibierinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı Ereani 95. 95. evrakı müsbitelerile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında T A H V t L A T birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillile Acılıs Kapanıs sabit oîmıyanlar satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Müterakim Anadolu vergi. tenvirive, tanzifiye ve tellâliye resminden mütevellid Belediye rüsumu 39.90 39.95 I Vadeli ve Vakıf icaresi bedeli müzavededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi 39.90 39.95 n Vadeli tavizi müşteriye aiddir. Daha fazla malumat almak istivenler 12/5/937 tari Mütnessii hinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttır44.60 44.60 Vadeli ma şartnamesile 934/6696 numaralı dosvaya müracaatle mezkur dosyada mev' cud vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (2501) Ruzname ™Biçki dersleri™ Cumhuriyet istanbul Uçüncü Icra Memurluğundan: Ist. Borsası 3/5/937 BUYUK BİR KUMUSYON EVI istanbul ikinci Icra Memurluğundan:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle