14 Nisan 2024 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5AHİFE tKf 2 Mayıs 1969 CUMHURÎYET TAKSİMDEKİ BINA .vıuhsın tRIUĞRUL aha bitmeden (Açıl kilit açıl) diye harıl harıl buyruklar geldi. Galdırguldur kapılar açıldı. Akın akın otomohiller vuır vızır geldiler, etli canlı. dizi dizi büyükler, haldır huldur içeri girdiler. Dısarda Ayazpaşanın dazır dazır kol çezdiği bir havada küme küme halk, süklüm püklüm uzaktan baktı, sonra köskös, buruk buruk yollandı. İçerde çalgüar çalındı, şakır şukur oynnlaı oynandı. Arada sapur şupur sampanyalar Içildi. Çoklufu Ankara'nın ben burdayımcılan, beni jördünmücüleri, koskoslanan paşalı düşkünlerinden fok derisine bürünmüş çurçurlara kadar, sallabas kafalı. Sfenks suratlı. bütün önemli önemsiz şişkin kişiler lürümsüzüm süzgün göz kırpıcılariyle salına kırıta boy gösterdiler. Tekrar içeriye girince, her afır konu karşısında canlan sıkılan, oturdukları koltukta kaba etlerinin sağına soluna durmadan nöbet dejjiştirtenler bir pun tuna getirip şekerleme yapmaktan. horultuvl» (O terra, addio) ya eşliğe gfçtiler. Alkıs. alkış. şenlik geçti. oyun bitti. TınjjırmınRir evimize döndük. Horul horul uyuduk. sabah olda, ekşi ekşi uyandık. Sitn41 külâhunin önümüze koyup yaptıklarımızı hep beraber sıra sıra göz önönden bir geçireliın. Artık avurtzavurt etmeden derli toplu bir düşünelim. Bu fürültü patırdıyla biz n« yaptık? Diyorlar ki (İstanbul Kültür Sarayı) nı açmısıı. öyleyse önce bu (Ad) dan bafbyalım: ve musiki fistadı, kaside okuyucusu (RUDAKİ) yi gelecek Inifaklara duyurmak ve amsını herfün yaşatmak için buraya onun adını verdiler. Ama yanına, özü Farsça olduğu halde (Saray)ı eklemediler. Sadece re alçak gönüllülükle (Divanhane • Salon) anlamına Rflen (Talar)ı koydular. Oysa ki bir ?ah, bir «ehinşah oUn filkede saray pek yadırçanmazdı. tşte ben, komşulanmınn bu yerinde ve olfun tutumlarından yararlanarak bizim Taksimdeki binamıza ya (FARABt Anıtı) ya da (ŞtN'ASİ yurdn) adı takılmasını öne sürüyorura. Bunlardan birincisi; onuncu yüzyılın yalnız ünlü Türk musiki üstadı drj^l. bilim, felsefe. edebiyat jibi kollara da el atmış, uyfarlık tarihimri zenfinleştirmi«ı, yalnız yaşadıjb çafa deftil yüzviUarca nice knşaklara ışık tutmos bir bfl^üçümüz. 5teki de Türk tiyatrosunda, dfl ve basın dallannda öncülnk etmiş Kerçek bir devrimcidir. Böyle bir (Ad) çevresinde ister Isteroez bir bilpi kavnağı yaratır. FARABt'yi bilmiycn ikj milyon tstanbul'luya onun adını duyunnak ve kendini tamtmak başlıhasına çok yönlü bir ışık demeti olur. Halka FARABt'yi öfretmek. onnn kyfasına ve türkcemize zorla KÜLTÜR sftzcflİhinü kakmıya Ufraşmaktan daha yararlıdır. Ben, bir tstanbullu olarak bu iki adı öne »firüyonını. Benden çok daha yetkili olanlann da bafkaca ileri sürecekleri (Ad)lar üzerinde rrnel bir tartıçma acılma~iını uygun buluyonım. Üstelik halka dönük bu tartıjmayi herkesin destekleyececini nmuvorum. •••• Fronso ve De Goulle 1789 dan bu yana Fransa tamJI8 halk oyu geçirdi Şimdiki durum, Fransızlar için olağanüstü değildir D •••• • ••a • ••• •«•• «••i Aramco'nun desteklediğı Rabitatul Â'emOI islâm 1 Kültür nedir? 1 vapılmasını yanayakıla bekl». diğimiz koskocaman bir binava (Ad) bulraak için 23 gün sıkıfıkı düşünüp, 23 falao filân fakültenin 23 seyrek sepelek yetkili nzmanmdan çatpat uygun bir ad sorustnrmayi düşümnetnişiz. Ona da bir buyrnkla (Kültür Sarayı) olsun demişler. olmuş! Göıülüyor ki. biz bu i?i serçe tüyünden daha da hafife almısız. Oysa bu (ad) bile kusaklardan kusaklar» baslı basına ışık tutacak, her •öylenişte agza alanlan aydmlatacak bir niteiikte olabilirdi. Kültür kelimesini, Anadoln' TU bir »an» bırakalnn, dar ve küçük bir aydın çevresi annlığındın başka kim anlar? SokaktaM adam için kültür nedir? Kültür, bilri degildir. nice bilginler vardır ki, küp Ribi kültürsüzdür. Kültür, görgü değildir, nice eörrfilii adamlar vardır ki, sırsıklam salaktır. Külrir, rntbe defildir. nice kodamanlar vardır ki, hamhalat hödüktür. Beni Iteliye kakihva zorlasalar, kültürü anlat dive, ezile bürüle verecejim karşılık olss olsa (Kültür, her yönden bihrt, (Srırü, attlâk. erdem namına ne varsa ruhuyle, düşüncesiyle hepsini içine sindirerek olgonla^ma,. incelraedir) diy.ebiHrjn^, Aydınlarunız» teker teker »oruls» TÜzdevnz ^tam karramıyla anlatanların deyimlcri bile srrı ayndır. Cünkü (Kültür) Sn tanımlanması, övlesine kafmlarımızın iç zenRinliği ölçüsüne KÖre de^işir ki. sınırlar hiç birbirine u.vmaz, havada kalır. Biri tnerak edip de yabancı sözlükte bunu araştırna, förecektir ki. Frenkler de bn sözcü|ü fidecilikten. şeker kamışcılıİından. ancıhktan tutun da. laboratu\arda ımfcrop üretmeye kadar çeşitli anlamda knlluııyorlar. Biz bunlann arasından yalnız (Rdebiyat ve sanatın düşünsel ve nıhsal vönü) nü ayırt edip »lmıya kalkiyoruz. Tiyatro kelemisini bile, en »eçkin çevre olması gereken Milli Etitim Bakanhjnna xor belâ benimseteli dha elli yıl olmadı. ÖyleTken neden (Kültür), niçin bu zorlayiş? Bana öyle eelivor ki, kim bu (KültÜT) »öıcüjünü öne sürmüşse, epeyce kilır ter kırmif, şimdi de çojunlıiRa ter döktürecek! Sonra eelelim ekJenen kuyTUga: Neden SARAT? Hançi çağda yaşıroruz? Bütün yerTDZÜ, eski saraylannı Kârvansaray, Eyransarav'a çeririrken bizim Cumhuriyet çaçımuda, hükümet konaği. halkevi, köy odası. millet recekondusu karşısına bir (Saray) la çıtaşımız, biraz özenti. biraz yapmacık olmuyor mu? Padişah sarayı. sultan rarayı, vezir sarayı, teVfur sararı sahipleriyle beraber ortadan kalkmıs. tarih sayfalanna reçmişken. nive veniden SARAT? Eğer ileride kültür sözcüjründe direnilecekse niye ille de SARAY? Kültiir'iın bas *artı olan stösterişsizHkten sıynlıp, kültürsüzlük ederek yeni yeni saraylar knruyoruz? Bu biraz yoksullupumuzun hurnuna Rİilmek iribi oimuyor mu? Böyle yerlerin adv. yamalı psntalonumıı ve yarı boç midemi ürkütmemeli. Fi'3? dah» kendimize uyeun. alrak sönüllü bir ad iramalıydık!. aptipimız bircok iste eözlerimiz hep hatıva kayar, onunçün çoçu işimiz sasıdır. Biraz da dotudaki komşulanmızda ne olup bttiyor diye baksak. alacağ^mız çok vararlı derslere rastlarız. Örnefcin Tahran'da onbir n l önce bizimkine benzrr dokuz katlı, ceşitli sanat koUannda kullanıimak üzere blr vapıva baflandi. Dokuz vrtlik bir süreden «onra 3C rkim 196? de açıldı. 4dım ne koydolar? lran'ın onuncu yüzyılda yafayan ünlü şair imdi yine Tahran'a dönelim: Dostlarunız binalarını neyle açtılar, açıhş için ne seçtiler? tki tranh bestecinin yazdıjh birer perdelik ikj Opera ovnadılar. Bunlardan ilM SAMİN BAHCEVAVın bestelediei ve MONİR VEKtLt hanımın sahneye koydugu (Zil ve Rudabeh) efsanesi. nteki de cenç ve nlnslararasi ünl" AHMET PEJMAN'ın besteiedijH ve ENAYET RFZAt'nln sahneve koydufru (Köylülerin SenliH) adh opera. Orkestravı da HAŞMET SENCARt vönetiyordu. Görülüvor ki açılış eecesi ba;tan basa katıksiz bir proeram. Konnsımdan. bestecisinden. oyun ve orkestra y5neticisine kadar biiinçli seçittnif tran'ın ö ı malı. milli bir tututn! Gerek bu. terekse bnndan yüzyıl önce Mısır Hidivi rahmetli tsmail Pa?a'nın davranışı bize bir örnek olmalıydı. Kahire Opera binası: Süveyş kanalının açılışına denk dü$nrülm&$. 1*69 kasımında bitirilmij. Kelen konuklan a£irlamakta kullantlmıstır. Fakat sanat taribinde açılış için ancak ^^ERDt've ısmarlanan (Aida)nın ilk oynanışı (24 Aralık 1871) <eçerlidir. Tiyatro binalannda bu açılı? oynnlaımiB milli olynasina finem verilir. Sanat Tillik1Tinda ilk açılı? ovunlannın özel veri vardır. " üz vı 1 önce. sanstcı olmsdıjı halde. bu ince * • keskin rörüse varan tsmail Pasa'nın izinden • (ridecek verde, traniı dostlanmız ıribi davranacak yerde. baskalanmn eskimis öz malıyla %frdpğ» çirdik. Yeni binaya veni eser hazırlavamadıksa hiç olmazsa ovnanmıs milli bir operayi seçebilir, onu hanrlayabiiirdik. Bu bakintdan projrramı vapan «w«nat yöneticilerimiz %onımh'durlar. Yukardan relecek bnvruklarla «anat içleri yönetilmez. Sanatçılanmız (Aida) ile açılmaı diye direteceklerdi. O gece fAida) oynatmak kadar. tstanbulu üzen üç, aeir suc daha işlenmijtir: Orkestra kürsiisiine cıkan. eecenin ii^tün yönetmeni hir olmazsa açılısta bir Türk olmalıydı. Verona sribi binlerce kijilik açık hava livatro^unda (Aida) oynayan Levlâ Gencer'imizin. yıllar yılı dünra sahnelerinde opera sövleven Orhan GÜNEK'imizin ilk ırece burada hnluntnamalan. bağışlanmayacak e^ri adrmlarrivr. Bütün bu yanlı? tutnm. baştakilerin acelesine. sıkboğazlığma yüklenemn. Onlara: tiyatronun. buymkculann eoytovlariTİa i$leyen bir alaalahey de^irmeni olraadıfı. sanatçt onunına yakiîir olfnnlukla anlahlmaltrdı. :::: e Gaulle'e hucumlann çogu, O'nun daima Ueri sürdüğu, «Ta evet dersiniı, ya da çekilirim» cümlesinden ileri gehr. Çünkü, General çekilmesi halinde Fransa'yı bır buhrarun kaplayacagını da adetft ihsas eder. Halbuki Fransa, bircok deviet adamının çekildiğini görmüş \e geçırdiği buhranlara rağmen çökrnemiştir. Bütün dünyanın he yecanla izledigi şimdiki durum, Fransa için alışümış bir seydir . Meselâ referandum muessesesi.. Bu yola gerçi De Gaulle çok sık toaşvurmuştur. Fakat Fransızlar, referanduma alışık bir ulustur. thtilâl devrinde bile iki referandum (1793 ve 1795) görbircok nişan almıstır. müstür Fransa Napolyonun üç Görüldüğü gibı, Poher'in, referandumu (1802, 1804. 1815) Fransa'mn hizmetınde geçmemış vardır. Kısacası, 1793 ten bu yatek bir yılı dahı yoktur. na Fransa, 17 tane referandum geçirmiştır. De Gaulle'ün &on referandumu ile bu sayı 18 olmustur. Adayların en tanınmışı, fakat deviet hızmetinde en yeni olanı Pompidou Yeni kişilikler çabuk ögrenmiştir. Çünkü kendisi balen Fransada en etkili konuşan deviet ariamlan arasındadır. Pompidou, Cumhurbaskanı seçilirse, muhtemelen De Gaulle' ün sağında olacaktır. Kendisi radikal bir reformcu olmayıp, De immm :•:: •••• •••• ransa içm yadırgannıaması gereken diğer bir nokta da, De Gaulle'den boşalan yeri kapmaya çalışan politikacüarın kısilığidir. De Gaulleiin bütün güçlulügüne ve tek adamlığına rağmen. Fransa, 1958 • 19G9 arasında da hareketli bir sivaset hayaU geçırmişti*. Bu devrede' sözlerı duvular.lann çoğu da, De Gaulle oncesi Fransa'smda isimleri edilen politikacılardır. Şu anda en az billnen kişi. eeçici Cumhurbaskanı Poher'aır. Senato Başkanıyken anayasa çereğince Cumhurbaskanlıgını yüklenen Poher, «Efter Fransız halkı isterse», seçimlere aday olarak katüaeagını sdylemektedır Poher gibi tsmi en az tanınan bir Dolitikacının bile, bivografisi incelendiği zaman. büyük tecrübelere sahıp oldugu görülür. Vani Poher, ortada hiç yokken, bir günde bir partinin başına, sonra da hükumete geçen az şeHşrms bir deviet adamı değilrlir. F Şeriat devleti kurmayı amaç edinen Türkler, Rabitatul Âlemül tslim örçütünde buluşnyorlar. Rabitatul Âlemül İslâm, merkezi Suud Arabistanıııda, kolları dısarda bir kurumdur. Dünkü Cumhuriyet, bu kurumun Mekke'de yapılan çenel kurul toplantısına basta Diyanet Isleri Başkan îardımcısı Yasaı 'funagör oltnak üzere birrok din göreılisinin katıldumı haber veriyordn. Avnı derneğin Paris'teki subesinde, birtakım Bakanlarımıza seref fiyeliği verilditi daha önce bildirilmisti. Rabitatül Âlemül Islâm'ın yıllık bütçesi 500 milyon liradır ve Aramco'dan sa|lanmaktadır, Bir sosyal kurumun ne olduğunu anlıyabilmek için önce amacına ve sonra maddi kaynaklarına bakılır. Rabitatul Âlemül Islâm'ın çevresinde bulusan seriatçılann ilkesi : Seriatın egemen oiduğu toprak vatanımd.r.. cümlesinde belirgindir. Seriatçılara gerekli para yardımlannı vapan Aramco, Suud Arabistanında petrolleri elinde tutan Amerikan Arap petrol kumpanyasıdır. ve büyük Amerikan petrol kumpanvalarınm Saudi Arabistana dönük yiizüdür. Standard Oil of California. 1933 yılında Kıral Suud ile anıaşarak cölde petrol arama hakkı aldı. Avnı vıl Aramco knruldu. 19S8'de petrol bulundu. Ama tkinci Dünya Savası patladı^ı için çalısmalar kesildi. Harptefl sonra islrr hızlandı. Aramco, Snud Arabistanında 365.008 mil karelik arazide ve kara sularında imtiyazı elinde bulundurur, dört Amerikan drv kumpanyasının bileşimidir : 1 Standard Oil of California Co (yüzde 30) 2 Texas Oil Co (yüzd'e 30) 3 Standard Oil of New Jersey Co. (yüzde 30) 4 Soconv Mooıl ( ) Co (yuzde 1"> M Bu kumpanvalar Türk petrol piya«a«ını da ellerinde tutah dev firmalardır. Amerika'nın iç politikasını etkilerler. b«<ını ve sivasi partileri maddi eücleriyle kontrol ederler, cumhurbaskanlıgı seçimlerinde adavlarını büvük vatırımlarla ftn piâna çıkanrlar. Bir fikir vermek için söylivelim : Aramco'nun or taklarından Standard Oil of » w Jersev, is hacmi bakımından General Motors'tan sonra dünvanın ikinci büvük firmasıdır 1960 vılındaki bilânço<runda is hacmı dokuz milvar dolâr idı ki Tfirkive'nin hujünkü tiim bütcesi iki buçuk milvar dolârdir Standard Oil of New Jrr<ıev"in üretiminin vüzde 20'si Amerikan topraklarından elde edilir. eerive kalan vüzde 80'i Vene7uela Suııdi Arabistan. Irak. tran ve Katar ülkelerinden ııkanlır Amerikan dev prtrol kıımpanvalarının dünvaya vavılısı. denizasırı ülkelerde Amerikan dıs politikaüina hiçim verir. Jkinci Dünva Savasından «onra Arap iilkelerinde Ameri kan politikasına vön vrrrn etken de petrol kumpanvalandır Haritavı açıp bölük pörcük Arap kırallıkUrına. sevhliklerine bir tözatmak. bu politikavı anlamak icin veterlidir. Kızcın çöllerin neresinde petrol kavnatı varsa. orada Amerika vardır. seriat vardır. teri vönetim vardır. vesil taa^up vardır. Petrol kaynaklarından nisptten mak kalmıs verlerde ilerici Arap dfv letleri kuruiabilmistir. Amerikan kapitalizmi, çöllerde seriatın bas destekleyicisidir. Çünkü %rap milleti bilinçlenip uyanırsa petrol kaynaklarına sahip çıkmak istrvecektir. En ıyi uyutma aracı olarak seriat. Aramco elivlc beslenir ve desteklenir kı millî hilinç keskinlesmesin. Aramco. Suudi Arabistan'da dev let içinde devlettir. Oakları. askerlerı. silâhlan vardır. Pata gücS sınırsızdır. Snud hiikumetinin bütcesini elinde tutar. mn> lukları istediti eibi kısıp acar. tste bu kumpanvadır ki. Rahitatnl Âlemül tslâmı milvon tarra lirayla besler tste Rabitatul Âlemül Islâm'dır kl. Türkiye'de seriatcı kol larını sivasi vönetimin ü«t katlarına kadar uzatmıstır. ^'e iste lâikliü çerceklestiren Atatürk'e düsmanlık hunan için dnrmadan vayılır. hüvür. tenisler.. Tiirkive'de miİlî petrol dâva^ının karsısına cıkan. Turkıve ye vjllarca vüzde 25 pahslı fivat nvgulayan, Tiirkive'yı sömü ren yabancı petrol kumpanvaları. Suud Arahistan'ında Rahı tatül Âlemül tslâm'a para vatırır. ve bu örırütün faalivetinı satlamıs olur. Milli petrol dâvasını haltalavıp millivetrı miidiir ve tenel müdiirleri i^ten uzaklastıran Bakan efendi de Rabita tül Âlemül tslâm'ın seref üyelitine vazılır. Oyun o kadar «özler önündedir ki. inkâra ımkân voktur Amerikan kapitalizmi voksul ülkelerde mürteciyi desteklemek tedir. Çünkü mürteci. sömürücüvle ortaktır. Eier bir sün vok sul İslâm üikelerinde milliyetçi bilinç uyanırsa. ne Rebitatül Âlemül tslim kalır «rtaOK. ne de söm^rücü kapita|izmin l 1 l i da, eski Başbakan Pompidou' dur fcvet, en tecrübesizi. eski Başbakan... Fransa buhrana gider mı bilemeyiz? Ama Ingilız Guardian gazetesi, muhtemel Başkan Pompidou'yu övmekten çekinmemektedir: Pompidou, Fransanın en kabiliyetli politikacılanndan biridir. Kişilipnde köylü kurnazlığı ve sertliği ile, parlak bir entellektüel enerjiyi birlestirmesini bil miştir Fizik RÖrünü«.ü. bir şirket müdürü ile zenRİn bir köylü arasındadır. Büyükbabası köylü, ba bası ise okul öğretmenj idi. Pompidou. kendisi de 11 yıl ° kul öğretmenliği vapmıştır. Daha sonra 1918 dan 1956 va kadar Rothschild Bankasında 10 yıl çalışmıstir. Bankaya cirişinden bir yıl sonra genç Fransızca ötretmeni Baron Rothchild' in saj> kolu dururnuna nrlmiştir. tddialara eöre. 19C3 de De Gaulle ona Başbakan vapmcava kadar Pompidou halk önünde hiç komısma vapmamıştı. Eğer bu iddia doğm ise. Bay Pompidou. hitabet sanatını çok Gaulle'ün «tştirak» politikası konusunda da ıhmlıdır. »» • • • • »• • • » •• » • » •• • • • • »• • • • •» • • •• » •• •• » • • • • ransa'nın De Gaulle'den sonraki polîtikası, adayların kişılıgine bağlı olarak değisecektir. Belkı, tsraıl'ı tutan, NATO'va bağlı ve Amerıkancı Fran Devam edecek F Yaşar Kemal : Poher kimdir? ecrübelerle dolu geçen bir biyoprafiyi görelim: Maden mühendisi olan Alain Poher. 17 nisaıı 1989 d» AblonSurSeine'de doimuşrur. Hukuk Fakültesi ile «Siyasal Bilpiler Olculu» ndan da diploma almıstır. Maliye Bakanlığında idareci olarak çalışan Alain Poher, burada sosval servisler başkanlığında. daha sonra da Maliye Bakanı Robert Schnman'ın özel kalem müdürlüçiinde bulunmus. 194C Haziranı ile Kasım ayiarı arasındaki bu RÖTevinde basan Rösterdikten sonra. avnı yıl SeIneEtOise'dan senatör seçihnistir. 1948 e kadar, Cumhuriyet Konseyi Maliye Komisyonu Genel Raportörlüğünde bulunmus ve bütçe isieriyle görevli Deviet Bakanlırı eörevini vürütmüştür. Alain Poher, 194» de AUnanya ve Avustnrya sonınlan eenel komserlieine atanmış. 1950 de Ruhr havzası uluslararası yönetiminde önce Fransa trmsilcisi, sonra vönetim baskanı olarak görev almıştır. W5? de SeineEtOise'dan yeniden senatör seçilen Alain Poher. 1953 de Ticaret Süksefc Kon seyi Başkanlıpnda ve 1954 den sonra da senatodaki «Cumlıuriyetçi Halk Hareketi» erupu baskaniığında bulundo. Alain Poher, Avrupa ile ilgili förevlerde de bulundu. 1954 55 de Kömür • Çelik Ortsk Asamblesi l'lastırma Komisvonn lîaskanlıçı. 1955 • i". de de OrtaV Pazar Komisvomı Baskanlı^ı vaptı Antoine Pinay. Poher'i, «Moselle» kanalı Fransız Alman Ortak Komisyonu Baskantıstı görevine çağirdı. 1958 de Poher, Avrnpa Parlâmentosu Hristivan • Demokrat Grnpu Baskanı oldu. 1966 ve 1968 de avnı eöreve veniden secildi. Tç vıl bn yörevi avnı şahsın vürütmesi ilk kez förülfivordu. Fransa'da ise Poher. 195? Kasun'mda 1958 Haziran'ına kadar donanma isieriyle eörevli Deviet Bakanlıcında buhındu. Fransa Belediye Baskanları Derneği eski Glenel Sekreter Tardımctsı olan Alain Poher. kurtniustan bu vsna AblonSurSeinein Belediye Baskanıdır v» her seçimde bir Sncekinden fazla oy almıstır. Belediye Başkanları uluslararası BirlijH'nin kurncaiM flyesi olan Alain Pober. « efcim 1968 d* o» MrHfivle Senato Baskanı »eçiimiştir. Alain Poher, Franıa içinde ve dıaında İNCE MEMED I • T •••• «•jı ılı I (2. Cilt) ÇIKTI İNCE MEMED'ıN BIRİNCİ CİLDİNIN 9. baskısı yakında çıkıyor • S onu ç tra kabukiantnatnı; dnsünce y «ina sörle bir merhem sürmek ıjerekiyor: Bizim kafalanmıan içindeki nesnenin kavrayamayacajh nedenlerle, binbir ince hesaplarla buranın açılmanni istiyorlardı. Bn belki de bir iç pazarlıklı siyaset olayıydı. Acıldı, oldu. bitti. Bu yanm ve sakat do|umdan sonra yaptiacak tek spv, olanlan obnaniı; savmak ve binanın tam biteceği çüne kadar acılış için bestecilerimize bir dilekte bultmmaît Eldeki eserlerini tekrar rözden (teçirerek onları eeliştirmek. ya da yeni eserler vermeterlni diletnek. onlann hazirlırma simdîcien ba5lamak ve bu Taksimdeki binayı tepeden tır mea milli bir tutumla acmak. Tiyatro vftnünden de böyle davranılmaltdır. Teni binava eski bir tad uvmuror. • ••ı • •• •••I Zile Deviet Hastahanesi Baştabibliğinden Cinsi llâç Miktarı Muhtelif Tıtarı L. Kr. 59.998.00 Mnvakkat Teminatı L. Kr. 4 500.00 Giinü sa getırecektır fompıdou.. Eğer • bir sosyalist seçılırse, De Gaulle'ün dış politikası daha akılcı şekilde devam edecek. ıçerde ise • çalışan sınıf ve gençlik tatmin olacaktır. Genel Dağıtım : ANT YAYINLARJ, Fakat Fransa devam edecektir. P K 701. 'STANBUL • S O N • • • • • • • » • • • • • • • • • • • » • « »* • • • • »• » • » • • • • • • » •• ••c Cumhumet o203 Otuzbeşincı Hafta Spor Toto ıkramıyesi Kazananların Nazarı dıkkatıne Otuzbeşincı hafta SporToto ikramıyesi ödemelerinç cievam edilmekU o!up Başbpyılıeımı?e baglı Dayılerden oynayıp ikramıye kazananların 1 ay zarfında ilpılı Şubelenmiz gişelerine müraraatia ikramiyelennı almalan nca olunur. Taşra bavilerınden oynayanların ikramıvelen P 1 T. ve Zıraat Bankası vasıtasile adreslerine gönderılmıştir Türkiye Emlâk Krerli Binkası A. O. tstanbul SııbHeri 'Bssın 13457/5171) Ihale ve Saati Düzce Konuralp Göğüs Hastahklan Hastahanesi Baştabibliğinden Gunın No. 1 2 3 4 5 6 7 8 C i a• i Mikdarı 24 24 11.000 22.000 100 Muhammen bed. Lira Kş. 47 97 92 22 17 167 970 400 000 000 50 50 00 00 00 Geçici teminatı 3 6 5 1 1 538 00 148 52 870 00 650 00 275 00 452 81 1 442 70 1 111 90 E k • 1 1t m e Şekli Saati K. K. K. K. K. Zarf Zarf Zarf Zart Zarf 10 00 10 30 11 00 11 30 10 00 10 30 11 00 11 30 15.00 28/Mayıs/198» Çarşamba 1 Zile Deviet Hastanes: 1969 yılı ilâç ihtıyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Ihale 28/Mayıs/1969 Çarşamba günü saat 15.00'te Hastanemizde vapılacaktır. 3 Talipler bu ihalelere ait belge ve teklif mektuplarını ihale saatinden yanm saat evveline kadar Komisvon Başkanlıgına teslim etmelerı sarttır. 4 Posta ve sair gecikmeler kabul edılmez. thaleye ait şartnam» her gün mesai saatlerinde Ankara • tstanbul • Samsun • Kayseri ve Tokat Sağlık Müdür'.ük'.erinde ve Hastanemızde gorülebilir. Yazlık ve fcışlık sebze ve meyve Kuru erzak bakkaliye Kemiklı sığır ve dana etl Tek tip ekmek 850 Gr lık Linvit kömürü elek ustü Kapsül Chl Tetrasiklin Vltamine Tab. N Morpholine • Methylprazinamlde Muhtrijf tlac kalera » bin Kg adet ton (Basın: 14679/5186) Hakkâri İl Daimî Komisyon Başkanlıgından: 1 Y S E Müdu'IOSü vasıts ve işvprı îhtivsci için alınacak 227 kalcm malz^me ve vedek oarça 2490 sayt!' kanunun 31 maddesı aereeınce kaDalı zarf usu'u ilp eksiltmfve konulmuştur 2 5 rrup halinde ek^iltmeye cıkarılan malzeme ve yedek rjarca muhammPTi bedeli 168 028 liradır. 3 Gecici teminatı 9651. liradır. 4 İhale 22/5'1968 Perşembe sünu saat 15 U tl Daimî Kcmisyon salonundo vaüilacaktır 5 Komisyon ilândaki malzemeyi bir fcişıyt ihale edebilpcegi eibi nyn avn kaiemler halinde df ihale edebilir 6 TPI veya mektuDİa şartname istendigi takdirde adrpse eönderilpcektir 7 Zarflarm usule uygun bir şekilde hazırla narak ihaleden bir saat önce Komisyona verilmp''' şarttır. 8 EVsiltmp dosyası her s;0n çalism' saatle^ dahilinrle ti Dsimî Komisynn Kaleminde görülebili' (Basın: A. 869514878/5190) t L AN Şirvan Belediye Başkanlıgından: 1 Belediyeye ait ŞirranSürt arasında çalıştmlan J. 300 seri J 320 model 1. arızah gayri faal jeep pikabın 2490 sayılı kanunun 31. inci maddesine tevfikan kapalı zarf usuld ile satışa çıkarılacaktır 2 Muhammen satış bedeli 25.000.00 lira olup temipat miktan 1875 liradır 3 İhale 10/6/1969 Salı günü saat 15 te Belediye Encümeni huzurunda vapılacaktır 4 Satıs. şartnamesi her eün daırede görulebilir 5 Taliplerin teklif mektuplariyle lüzumlu belgelerin iha> saatinden bir saat evveline kadar Encümen Başksnlifma verilmesi Iflzımdır .(Basın: 14446/51M) 15.0CO adet 35.000 » 21 kalem 6 037 50 19 236 00 14 825 00 Açık Eks. K. Zart Açık Eks. Hastahanemıztn 1969 Malî Yılı .hnyaçlsnndan yukanda vazılı vlyecek, yakacak ve Uâçlar SEKÎZ Gurup tıalinde 22/4'l9fifl tarthinden itibaren ONBES gün müddetle eksilttneye konulmu? ohıp ?490 sayılı kanunun 31 ve 41 maddelerine göre eksiltmeleri vapılacaktır. Tek tip ekmek ile kuru erzak'm tçinde bulunan toz şeker'in eksiltmelerl degişik flat «sasına Böre vapılacaktır 1 ilâ 4. eurubun eksiltmeleri 12/5/19S9 5 ve 3. eurublann eksiltmeleri 13/5/1969 eünü vapılacaktır Yukanda SEKtZ gurup nalindekl eksiUmelerin şartr.amelerl mesal g t o ve saatlerlnde Hastahanetnizde, tlâclara ait sartnameler Ankara. İstanbul ve Bolu SagUlc Müdürlüklerinde bedelsız olarak eörülebilir. Taliplertn, ekslltme stün ve saatinden bir saat evvel 1969 yılı kaydı ıcra edilmlş Ticaret Odası beleesi ve teklif mektuplan lle teminat makbuzlarım Komisyona vermeleri lâzımdır. Eksllt me nln ve saatleri vukanda bellrtildİBinden. taliplenn vaktinde müracaatları. Postadaki eedlnneleria nazan itibara alınmayacağı ilân olunur. ( B a s ı n : 14327/5195)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle