13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'i 5 Nisan 1937 CüMHURlYET KUMBARA Harb Okulu Komutanhğından: fLAKSOGEN* I Tabiî müshil • Barsaklan tamamile temizliyen tabiî ve nefîs müshil çikolatasıdır. Fennin harikası olan bu tabiî çikolata • alınması en kolay ve en iyi bir müsI hildir. Tansyonları yüksek hastalara, I kadınlara ve küçük yaştaki çocukI lara itimadla verilir. En küçük yaşI taki çocuklar L A K S O G E N ' İ çikoI lata gibi lezzet ve iştiha ile yerler. 1 Bütün eczanelerden araymız. 1 Bu sene Harb Okuluna ve As. Hâkim ve Muallim sınıfına Türk talebe kayid ve kabul olunacaktır. Kayid ve kabul şartları aşağıdadır: A Liselerden olgunluk imtihanı vererek mezun olanlar Harb Oku luna girebilirler. Bunlardan bir sene sonra müracaat edenler imtihansız iki veya daha ziyade sene sonra müracaat edenler As. Liselerden birinde ol gunluk «Bakalorya» imtihanma tâbi tutulurlar. Lise mezunlarından gayri, smıf ve ihtısas okulları ve liselere muadil oldukları Kültür Bakanhğınca tasdik edilmiş olan ekalliyet ve ecnebi okullarından mezun olan Türk talebe As. Liselerin birinde olgunluk imtihanını geçirmedikçe ve Türk diline tam vâkıf olmadıkça Harb Okuluna kabul edilmezler. B Anavatan dışından okula girmek istiyen Türk talebenin de As. Liselerden birinde bakalorya imtihanı vermeleri, Türk diline vâkıf ve Türk tâbiiyetinde olmları lâzımdır. Olmıyanlar bir sene zarfında Türk tâbiiyetine geçeceğıne aid bir sened verirler. «Bir sene zarfinda tâbiiyetini değiştirmi yenler olursa okul masrafı kendilerinden almarak okuldan çıkarırlar.» C İstekliler «16» yaşım bitirmiş ve «23» yaşına henüz girmemiş olmak. D Üniversitede okurken As. Hâkim ve Muallim olmak istiyen talebeden birinci sınıfa girmek istiyenlerin en yukan «22» ikinci sınıfa «23» üçüncü sınıfa «24» yaşlarını bitirmiş olmalan lâzımdır. E Vücudünün teşekkülâtı ve sıhhati «Tam teşekkül heyeti sıhhiyece yapılan muayenede» orduda ve her iklimde faal hizmete müsaid bulunmak. F Ahlâk ve seciyesi ve ailesinin hiçbir fena hali ve fena şöhretler sahibi olmadığına dair vesaik göstermek. «îcabmda okul komutanlığınca muhtelif kanallarla yapılacak tahkikat neticesi müsbet çıktığı takdirde okula kayid ve kabul olunur. Menfî zuhurunda ise akbul olunmaz. Müracaat eden ler bu hususta hiç bir hak talebinde bulunamazlar. 2 Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan Ankarada bulunanlar her sene mart başından temmuz nihayetine kadar doğrudan doğruya Harb Okulu Komutanhğma, Ankara haricinde bulunanlar bulundukları yerlerin en büyük Askerî Komutanhğına ve Askerlik Şubesi Başkanlığma ikametgâh adresi de yazılı istida ile müracaat ederler. İstidalarma aşağıda yazüı kâğıd ve vesikalannı bağlarlar. • A Nüfus teskeresi veya musaddak sureti. B Mütehassısı tam bir heyeti sıhhiye tarafından musaddak sıhhat ve aşı vesikalan. «Aşı vesikaları olmıyanlara Askerî Hekimlerce aşı yaptırılır.» C Lise mezuniyet ve olgunluk diploması veya Lise Müdiriyetince musadak resmî ve fotoğraflı vesika ile mezun olduğu okulun vereceği resmî hüsnühal kâğıdı. D Okula kabul olunduğu takdirde askerî kanunlar, nizamlar ve talimatlan tamamen ve aynen kabul ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer taahhüd senedi, saralı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak hastalığına müptelâ olmadıklanna dair taliblerin velilerinin taahhüdnameleri. Bu gibi hastalıklardan birile okula girmezden evvel malul olduğu bilâhara anlaşılan talebe okuldan çıkanlır ve o talebe için sarfedilen bütün masraflar velisine tazmin ettirilir. 3 Ankara haricinde müracaat edenlerden giriş şartlarmı taşıyanların muameleli evrakı As. Ş. lerince yukandaki 2 madde sarahati dairesinde tekemmül ettirilmiş olarak Harb Okuluna gönderilir. Kayid ve kabulleri takarrür edenlerin Okula sevkleri As. Ş. den istenir. 4 Ankara haricinden müracaat edenlerin vakitsiz Ankaraya gelip beyhude sıkmtıya düşmemeleri için kayid ve kabul tebliğinin bulunduklan yerlerde beklemeleri menfaatleri iktizasmdandır. (1864) Satılık arsa Göztepede, Göztepe caddesinde, tramvay yoluna üç dakikalık bir mesafede merhum Osman Paşa zevcesi Fahirenin köşkünün arka tarafında bir dönümden on dönüme kadar ifraz olunmuş arsa ehven fiatla satılıktır. Müracaat mahalli: Kadıköyünde Süreyya sineması yakınında înönü sokağında No. 11 DAHiLiYE HASTALIKLARI ve geoel teşhis DOKTORLARA Dr. Sadullah Nutku Prof. M. M A T T H E S ' i n derin görüşleri bulunan kıymetli bir eserdir. Satış yeri lkbal ve Mazlum Kitabevleri. 906 sahife, fiatı 600 kuruş KolaylıkŞıklık H«r aayrfan «n»l kol<ylı{< »r* ; ft »eor marsklıaı Bayanlar. oalar İçin yapılmı* olaa bu aantüfl»u* lotları glyarak flklljl dı lamln «lj mla olarlar Hutııtu Inealtlr Vt| cudun tanaaObflnO dOtaltlr va •• şadld harakatlarda bıla kaflnraı» kaymaı Flyatı: 7 t/î llradan «ıinraı»Satı* ^^x İSTMBUI, Bayoğla \ TOnal maydanı 12 No. la> Ma$azamııı zlyarat adlniz vayar „ 12 No.lv tarifamizı latayinlz. ** Flyatlanmııda bOyOk tanzfllt. v Açık Eksiltme İlânı Beypazan Belediye Reisliğinden: 1 YapılacaMprTahminen % 80 hektarı işlenmemiş arazi ve % 20 si şehrin dahilî kısmını teşkil eden 100 hektar raddesinde hali hazır haritasımn tanzim ve tersimi. 2 Muhammeff "bedeli beher hektan 25 liradan 2500 liradır. 3 Bu işe aid evraklar şunlardır: A Münakasa çartnamesi. B Hususî şartname. C Mukavele projesi. 4 İstekliler bu evrakları Beypazarı Belediye Reisliğinde ve Ankara, fctanbul Vilâyet Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. ' "*•"•5 Eksiltme 8/4/937 perşembe günü saat 15 te Belediye dairesinde müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır. *'*" " *" '" 3 6 Eksiltmiye girebilmek icin taliblerin 187 buçuk lira muvakkat te minat akçesile aşağıda yazılı şartları haiz bulunmaları lâzımdır. 7 Fennî ehliyet ve ihtisaslan Nafıa Vekâletince kabul ve tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu kabil mühendis ve topograflarla bu işe ortaklık yapecak noterlikten musaddak müteahhidler girebilirler. 8 Taliblerin yukarıda yazılı gün ve saatten en çok bir saat önce Belediye Reisli^ine müracaatle muvakkat akçelerini yatırmış bulunmaları lâzım olup hariçten mektub, telgrafla eksiltmiye iştirak olunmaz. (1762) Belgrad Ormanı İşletme Direktörlüğünden: 1 Belgrad ormanının muhtelif yerlerinde istif edilmiş olarak mevcud bulunan «30,860» kental karışık «Meşe, kayın, gürgen, kestane» odun pazarlıkla satılığa çıkarılmıştır. Muhammen fiatı beher kentalı «25» kuruştur. Bu hesab üzerine teminatı «578» liradır. 2 İhale, 15/4/1937 perşembe günü saat 14 te İstanbul Orman Direktörlüğü dairesindeki Komisyonda yapılacak, verilecek bedel muvafık gö rüldüğü takdirde talibine kat'î ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek is tiyenlerin hergün İstanbul Orman Direktörlüğüne, odunları görmek istiyenlerin de Bahçeköyündeki İşletme Direktörlüğüne müracaat eylemeleri lâzımdır. 3 Arttırmıva girmek istiyenler muvakkat teminatı yatırdıklarını nakten veya resmî makbuzla ve «2490» sayılı kanunda tayin olunan evsafı da haiz olduklarmı isbat edeceklerdir. (1778) Erzurum Imar Birliği Başkanlığmdan: Erzurum şehri dahilinde Imar Birliğine aid bir apartıman kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 Bedeli keşfi yirmi dört bin iki yüz sekiz lira üç kuruştur. 2 Evrakı keşfiyesini görmek istiyenler îstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüğünde ve Erzurum Imar Birliği Eksiltme Komisyonunda okuya bilirler. 3 Eksiltme 19 nisan 937 pazartesi günü saat on beşte Belediye binasanda İmar Birliği Komisyonunda yapılacaktır. 4 İstekliler bir defada on beş bin liralık iş yaptığma dair Nafıa Müdürlüğünden alınmış bir vesika ile senesi içinde Ticaret Odasından alınmış vesikayı ibraz etmesi mecburidir. 5 Muvakkat teminatı bin sekiz yüz on altı lira olup üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evvel teklif mektublarmı ve evrakı sairesini Komis yon Riyasetine vermesi lâzımdır. (1773) MAGAZASINDAKi NADİDE KUMAŞLAR 54937 pezartesi gününden Itibaren mahkeme kararile perakende olarak satılacaktır. Beyoölu, Eıhamra han alhnJa 254 No da Ali Rıza Canfesci istifadesini arayanlara Dahîliye Vekâletînden: 1 Yenişehirde Devlet mahallesinde Vilâyetlerevinin haricî projektör tesîsatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 14/4/937 tarihinde çarşamba günü saat 15,30 da Vekâlet binası içinde toplanan Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. 3 Muhammen keşif bedeli 11276 İira 90 kuruştur. 4 Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruştur. 5 İstekliler bu baptaki şartnameyi vesair fennî vesaiki Vekâlet Le razım Bürosundan bilâbedel alırlar. 6 İsteklilerin 14/4/937 tarihinde çarşamba günü saat 14,30 a kadar teklif mektublarmı Satınalma Komisyonu Reisliğine vermeleri ve makbuz almaları icab eder. 7 Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm altıncı maddede yazılı saate kadar Reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler muteber değildir. Dış zarfların mühür mumile iyice kapatılmış olması şarttır. «750» (1750) | Devlet Demiryolları İşletme Umom MüdürlüğBBden | P.T.T. Levazım Müdürlüğünden: Kumaşın Cinsi Posta grisi Polis grisi Miktan metro 4500 3600 Muhammen bedel 18000 16200 Muvakkat teminat 1350 1215 Münakasa şekli Kapalı zarf Kapalı zarf 8100 1 İdare ihtiyacı için cins, miktar, muhammen bedel, muvakkat teminat ve münakasa şekli yukarıda yazılı iki cins kumaş ayrı a y n münakasa ile satın alınacaktır. 2 Eksiltmeler 19 nisan 937 pazartesi günü saat «15» te P. T. T. Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler teminatlarını idare veznesine teslim edecekler, alacaklan makbuz. veya kanunen muteber banka teminat mektubunu, şartnamede ya zılı vesikalarla 3297 sayılı Resmî Gazetede yazılı müteahhidlik ehliyet vesi kasım ve teklif mektubunu ihtiva eden kapalı ve mühürlü zarflannı o gün saat «14» e kadar mezkur Komisyona tevdi edeceklerdir. 4 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, îstanbul Beyoğlunda P. T. T. Aynivat Şubesi Müdürlüğünden verilecektir. t «776» (1822) Muhammen bedeli (19728,50) lira olan bakır ve pirinç levha, bakır boru ye pirinç çubuk 18/5/1937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (1479,64) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1854) Köylü, Şehirli, işçi Zabıtan Herkes, memnuniyetle Bayanlar; Şayanı hayret bir yenilik POKER tıraş bıçaklannı kullanıyor SALOME P A R iS : de POKER PLAY markasınt tercih ediniz. Pudrası Allıkları Rujları Bütün eczanelerde satılır. P ARI S Soğuk Hava Tesisatı İktısad Vekâleti Türkofisten: İzmirden başlıyarak memleketin muhtelif noktalarmda taze üzüm ve nıeyva için soğuk hava antrepoları tesis edilecektir. Bu antrepolar, iç ve dış pazarlara sevkedilecek taze üzüm, taze elma, taze sebze için kullanılacak ve bir kısmı 50, diğer kısmı 150 ton istiap edecek büyüklükte olacaktır. Muhtelif sistem ve şekilde tekliflere imkân vermek için teknik evsafı şimdilik tesbit etmiyoruz. Vaki tekliflerin içinden en ekonomik ve en işe uygun olanmı seçeceğiz. Bu antrepolarla istihsal veya istihlâk mahalleri arasmda işliyecek vantilâtör veya diğer soğuk hava ve tecrid tertibatlı kamyonlar ve antrepolar dahilinde içlerine taze meyva konup serbestçe vapur veya vagonlara girecek ve bir normal vagon dahilî hacmine ve şekline uygun «Container» 1er de mubayaa olunacaktır. «Force Motrice» in taş kömürü veya gaz povr esasmı ihtiva etmesi müreccahtır. Teklif yapmak istivenlerin en geç 30 nisan 1937 tarihine kadar tekliflerini resim, kataloğ, rüçhan sebebleri ve fiatlarile birlikte bildirmeleri ilân olunur. «1718» '723) Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Hevetinden: 1 Büyük Millet Meclisi otomobilleri için «600» teneke benzin kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 2 Münakasa 12/4/1937 pazartesi günü saat 15 te Büyük Millet Meclisi tdare Heyeti odasında yapılacaktır. Bundan bir saat evvel zarfların tevdii lâzımdır 3 Muhammen bedel (2670) liradır. 4 Muvakkat teminat (200) liradır. (Banka mektubu olacaktır). 5 Şartname hergün Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınır. «671» (1587) Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: Müessese dahilinde Simens ve yahud Ericsson İstikholm markalı yaptırılacak olan on bir aded dahilî otomatik telefon tesisatı 16 nisan 1937 tarihine musadif cuma günü saat 15 te İstanbulda eski Düyunu Umumiye binası dahilinde Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmiye konulmuştur. Azamî keşif bedeli «1088» liradır. Muvakkat teminatı «82» liradır. İsteklilerin teminat mektubları ve Ticaret Odası vesikası ve diğer belgelerle birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte Eksiltme Komisvonuna müracaatleri ve proje ve şartnamelerini görmek üzere de Pendik Bakteriyoîoji Enstitüsü Direktörlüğüne müracaatleri ilân olunur. (1746) İstanbul Telefon Direktörlüğünden: İdare ihtiyacı için nümunesi Direktörlükte mahfuz kumaştan 85 takım ceket ve pantalon ve kasketten ibaret işçi elbisesile ayrıca gene nümunesi mahfuz kumaşlardan dokuz takım elbise ile iki kasket yaptırılması açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 8/4/937 perşembe günü saat 15 te İstanbul Telefon Direktör lüğü Alım Satım Komisyonunda vapılacaktır. Muhammen bedelleri 700 lira, ilk teminat 52 lira 50 kuruştur. İsteklilerin şartname ve kumaş nümunelerini görmek üzere Levazım dairemize müracaatleri. (1611)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle